0
Otrzymanych objaśnień prawnych od właściwych ministerstw w kluczowych kwestiach dla sektora MŚP
0
Podjętych spraw legislacyjnych związanych z koronawirusem
0
Podjętych interwencji w sprawach związanych z Tarczą Finansową
0
Informacje dla przedsiębiorców dotyczące ulg, zwolnień oraz instrumentów pomocowych
0
Wniosków o objaśnienia prawne czeka na wydanie
0
Rozpatrzonych przez Biuro Rzecznika MŚP pytań i wniosków od przedsiębiorców w ramach akcji #RatujBiznes
0
Kancelarii prawnych i podatkowych zaangażowanych w akcję #RatujBiznes
0
Przybliżona liczba przedsiębiorców, którzy skorzystali z pomocy w ramach akcji #RatujBiznes

Działania Rzecznika MŚP – realna pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców

Rozmrażanie gospodarki

Rozmrożenie gospodarki najpóźniej w dniu 1 lipca 2020 r.


13 maja Rzecznik MŚP skierował apel do Prezesa Rady Ministrów od ponad 100 organizacji przedsiębiorców o wyznaczenie i ogłoszenie daty zakończenia ograniczeń w działaniu przedsiębiorstw najpóźniej na dzień 1 lipca br.


Efekt

Przyspieszenie terminów rozmrażania kolejnych sektorów gospodarki, sukcesywnie ogłaszane przez Rząd.

Zwiększenie limitu obecności osób na siłowniach i saunach


Rzecznik MŚP w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego, zwraca uwagę że niektóre wytyczne sanitarne mogą utrudniać ponowne otwarcie się wielu obiektów z branży fitness. Zgodnie z nimi na siłowni ćwiczyć by mogła 1 osoba na 10m2. Apelujemy, aby zmniejszyć ten limit do 1 osoby na 7m2. W piśmie zwrócono także uwagę na ograniczenia w obecności osób na saunach. Wytyczne te zostały już jednak w sposób korzystny zmieniony, umożliwiając korzystanie z połowy miejsc w danej saunie.


Efekt

Zmieniono wytyczne dla saun. Zamiast limitu dwóch osób na saune w saunach mogą być wypełnione w połowie swojego maksymalnego wypełnienia. Zmieniono także wytyczne dla klubów fitness. Zmniejszono limit z 10 m2 na 7 m2 na osobę.

Otwarcie salonów tatuażu w III etapie rozmrażania gospodarki


Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poparł apel przedstawicieli salonów tatuażu o otwarcie tego rodzaju działalności w trzecim etapie rozmrażania gospodarki. Skierował w tej sprawie pismo do wicepremier Jadwigi Emilewicz.


Efekt

Salony tatuażu zostały otwarte z dniem 30 maja 2020 r. Tym samym rząd zrezygnował z zakładanego pierwotnie otwarcia salonów tatuażu w terminie późniejszym (z dniem 6 czerwca).

Umożliwienie prowadzenie działalności branży fitness


Rzecznik MŚP w nawiązaniu do komunikatu opublikowanego pt. ,,Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – konsultacje robocze” z datą 17 kwietnia 2020 r. i planowanym na 20 kwietnia 2020 r. wejściem w życie I etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, jak również w nawiązaniu do licznych głosów przedsiębiorców z branży fitness, prowadzących baseny, siłownie, łaźnie, saun itp., którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek wprowadzenia ograniczeń, zawnioskował, aby wyznaczyć datę 4 maja 2020 r., jako punkt odniesienia do cofnięcia nałożonych ograniczeń dla tych sektorów naszej gospodarki.Efekt

Od 4 maja 2020 r. udostępniono obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym:
– maksymalnie do 6 osób: stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki), infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa, pola golfowe, ośrodki jeździeckie oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe;
– maksymalnie do 2 osób: infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny;
– maksymalnie d o4 osób na jeden kort: korty tenisowe: otwarte i półotwarte.

Kosmetyczka z Koszalina uchroniona przed karą w wysokości 10 000 zł


Po skutecznej interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uchylił w całości decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie nakładającą na mikroprzedsiębiorcę karę w wysokości 10 tysięcy złotych za rzekome naruszenie przepisów w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Decyzją z dnia 14 maja 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nałożył na mikroprzedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 10.000 zł za rzekome naruszenie ograniczenia prowadzenia działalności w zakresie usług kosmetycznych na podstawie wówczas obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697, ze zm.). Co istotne, organ oparł się w swym rozstrzygnięciu wyłącznie na podstawie notatki policyjnej, z której w dodatku wynikało, że przedsiębiorca kwestionował fakt wykonywania działalności podlegającej ograniczeniom. Pomimo tego, organ całkowicie pominął udział przedsiębiorcy w tym postępowaniu, uniemożliwiając wyjaśnienie wątpliwości i nadając karze rygor natychmiastowej wykonalności.


Zasady przekraczania granic dla kierowców pracujących w firmach transportowych


Rzecznik MŚP skutecznie interweniował w sprawie ustalenia liberalniejszych zasad przekraczania granic dla kierowców, pracujących w firmach transportowych. Kierowcy nie byli poddani obowiązkowej kwarantannie, nawet jeśli nie wrócili z zagranicy służbowo a np. wracali do Polski po urlopie (problem ten dotyczył głównie pracowników z Ukrainy).

Spotkania konsultacyjne z otwieranymi branżami


Rzecznik MŚP zorganizował spotkania konsultacyjne z otwieranymi branżami, w celu omówienia wytycznych sanitarnych dla branż. Były to spotkania z branżą gastronomiczną, fitness, fryzjersko-kosmetyczną, kulturalną. Brał także udział w spotkaniach konsultacyjnych z branżą weselną, solariów i salonów tatuażu, w które organizowało Ministerstwo Rozwoju.

Zasady pomocy dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej – wideokonferencja Rady Przedsiębiorców

Pomoc Państwa dla MŚP - wideokonferencja Rady Przedsiębiorców

Tarcze Antykryzysowe i inna pomoc dla firm

Apel o możliwość czasowego zawieszenia składek ZUS dla przedsiębiorców


Rzecznik MŚP w związku z pogarszającą się płynnością finansową firm spowodowaną sytuacją epidemiologiczną, skierował do Prezesa Rady Ministrów list z apelem o wprowadzenie dobrowolności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców na okres 6 miesięcy, przy pozostawieniu obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Ponadto Rzecznik MŚP zaapelował do Prezesa Rady Ministrów o zrównanie zasad zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą. Spłynęło 551 deklaracji poparcia od przedsiębiorców i organizacji zrzeszających przedsiębiorców, w tym wszystkich organizacji reprezentatywnych w Radzie Dialogu Społecznego.Efekt

Wprowadzenie instytucji zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i innych danin w całości dla płatników zgłaszających mniej niż 10 ubezpieczonych, w 50% dla płatników zgłaszających od 10 do 49 ubezpieczonych, a w przypadku samozatrudnionych jeżeli prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., a za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

Umorzenie mikropożyczek dla mikroprzedsiębiorców z urzędu


Rzecznik MŚP zaproponował korzystne dla mikroprzedsiębiorców zmiany przepisów w zakresie tzw. mikropożyczki. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Wicepremier, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, przedsiębiorcy ci powinni zostać zwolnieni z obowiązku składania wniosku o jej umorzenie.


Efekt

Poprawka została wprowadzona do tzw. Tarczy 4.0 (rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw) przez sejmową Komisję Finansów Publicznych

Mikropożyczka także dla samozatrudnionych


W związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców odnośnie warunków skorzystania z pożyczki w wysokości do 5 000 zł będącej nowym instrumentem pomocowym wprowadzonym tzw. Tarczą Antykryzysową, Rzecznik MŚP zawnioskował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wiążącej informacji co do możliwości skorzystania z tej pomocy również przez tzw. osoby „samozatrudnione”.Efekt

Ustawodawca postanowił przeciąć wątpliwości w tym zakresie i uściślić przepisy w kierunku wykładni zaproponowanej przez Rzecznika MŚP. Na mocy ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) zmianie uległ art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Jak wskazuje uzasadnienie do projektu powyższej ustawy zmieniającej celem takiego zabiegu jest Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.

Korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego JPK_VAT


Rzecznik MŚP zaproponował korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego JPK_VAT, kierując wniosek legislacyjny do Ministra Finansów o przesunięcie nowych obowiązków w tym zakresie przynajmniej o 3 miesiące, tj. na dzień 1 października 2020 r. Ministerstwo Finansów pozytywnie odpowiedziało na ten apel.

W ocenie Rzecznika MŚP, 3-miesięczne przesunięcie tego terminu powinno być zastosowane również wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, co byłoby zgodne z dotychczasowym zamysłem stopniowego obejmowania nowymi rozwiązaniami w zakresie jednolitego pliku kontrolnego firm o coraz mniejszej skali działalności. Jednocześnie byłoby to odpowiedzią na wyjątkowo trudną sytuację, w której obecnie znalazły się najmniejsze firmy.


Efekt

Ministerstwo pozytywnie odpowiedziało na apel Rzecznika MŚP i oczekiwania przedsiębiorców i zapowiedziało przesunięcie termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.

Interwencja ws. zapewnienia obsługi interesantów rejestrujących zarówno pojazdy nowe, jak i używane, sprowadzone z zagranicy


W związku z licznymi głosami przedsiębiorców alarmujących, że niektóry Wydziały Komunikacji zaprzestały rejestracji pojazdów używanych sprowadzonych do Polski, nie przerywając jednocześnie obsługi dotyczącej rejestracji fabrycznie nowych pojazdów, Rzecznik MŚP wystąpił do Prezesa Związku Powiatów Polskich o podjęcie działań umożliwiających rejestrację pojazdów używanych, sprowadzonych do kraju, jak i fabrycznie nowych, bez różnicowania nabywców i na równych warunkach.Efekt

Prezes Zarządu ZPP, dostrzegając wagę problemu, opisanego przez Rzecznika MŚP, zwrócił się do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w piśmie z 28 kwietnia 2020 r. z apelem o podjęcie działań – w ramach dostępnych środków oraz zakresu przypisanym powiatom zadań i kompetencji – zmierzających do realizacji prośby Rzecznika MŚP.

Przesunięcie wejścia w życie ustawy zmieniającej matrycę podatkową

Efekt

Tarcza 1.0 przesunęło termin wejścia w życie nowej matrycy z 1 kwietnia na 1 lipca 2020. Zmiana stawek VAT, choć pozytywnie oceniana przez biznes, w czasie trwania obostrzeń związku z epidemią byłaby kłopotem dla przedsiębiorców, pochłaniającym dodatkowy czas i koszta.

Przesunięcie obowiązku posiadania kas fiskalnych online


Efekt

Ministerstwo przesunęło ten termin z 1 lipca 2020 roku na 1 stycznia 2021 roku dla branży hotelarskiej i gastronomicznej i pół roku przesunęła wprowadzenie tego obowiązku dla kolejnych branż, które miały go wprowadzić po roku 2021. Wymiana kas fiskalnych przez przedsiębiorców w czasie epidemii stanowiłaby dla nich niepotrzebne źródło kosztów i zamieszania, zwłaszcza w przypadku branż takich jak gastronomia czy hotelarstwo które w okresie zamrożenia gospodarki działać mogły w sposób mocno ograniczony.

Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP typ A, B, C, D i E bez opłaty skarbowej od pełnomocnictwa


Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, pismem z 24 stycznia 2020 r. wystąpił do Ministra Finansów o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego prawidłowego rozumienia i stosowania przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 lit f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP typ A, B, C, D i E, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Efekt

W odpowiedzi z 12 marca 2020 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski poinformował, że złożenie przez pełnomocnika przedsiębiorcy wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP typ A, B, C, D i E, nie wymaga przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, bez względu na formę zatrudnienia (pracowniczą lub niepracowniczą).

Apel do samorządów o zwolnienie przedsiębiorców z opłat czynszowych


Rzecznik MŚP, w związku z pogarszającą się płynnością finansową firm spowodowaną sytuacją epidemiologiczną, skierował do jednostek samorządu terytorialnego list z apelem o zwolnienie przedsiębiorców, którzy zamknęli lokale – z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię.


Efekt

Interwencja ws. częściowego wznowienia przyjmowania wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania w urzędach probierczych


Rzecznik MŚP pismem 1 kwietnia 2020 r. zwrócił się do Dyrektora Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie z prośbą o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie obsługi przedsiębiorców, choćby w ograniczonym zakresie. Ponadto pismem z 6 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP wystosował apel do Prezesa Głównego Urzędu Miar, sprawującego nadzór nad urzędami probierczymi.Efekt

Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Probierczych w Warszawie i Krakowie odpowiedzieli na apel Rzecznika MŚP, wystosowując 10 kwietnia 2020 r. komunikat, w którym poinformowano, że z dniem 16 kwietnia 2020 r. nastąpi częściowe wznowienie przyjmowania wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania w urzędach probierczych.

Apel o przywrócenie obsługi przedsiębiorców w urzędach administracji publicznej


Rzecznik MŚP wystosował apel do kierowników urzędów państwowych i samorządowych o wznowienie pracy urzędów.Efekt

Od 25 maja br. urzędy administracji publicznej zobowiązane są do przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów.  Apele Rzecznika MŚP przyczyniły się do zmian w przepisach, co z kolei umożliwiło przywrócenie obsługi obywateli w urzędach (§12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 878) oraz art. 46 pkt 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)).

Rada Przedsiębiorców: Tarcza Antykryzysowa w działaniu – wideokonferencja Rzecznika MŚP

XV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców - zmiany w systemie gospodarczym po pandemii koronawirusa

Interwencja ws. zawieszenia biegu terminów postępowań procesowych m.in. w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie


W związku z licznymi głosami przedsiębiorców z branży budowlanej Rzecznik MŚP pismem z 23 kwietnia 2020 r. poinformował Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz o istnieniu istotnych barier i utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej polegających na tym, że z uwagi na art. 15 zzs ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, bieg terminów w postępowaniach administracyjnych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu (podobnie bieg terminu na milczące załatwienie sprawy).


Efekt

W tarczy antykryzysowej 3.0 uwzględniono postulaty Rzecznik MŚP w zakresie konieczności odwieszenia biegu terminów postepowań procesowych m.in. w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0, zgodnie z którą bieg terminów postępowań administracyjnych, uprzednio zawieszonych, rozpoczyna się w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie przywołanej ustawy.

Wsparcie dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wysokość obrotów


Rzecznik MŚP wystąpił z postulatem o umożliwienie wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wysokość obrotów (zamiast limitu przychodowego w wysokości 15 600 zł dla świadczenia postojowego).Efekt

W Tarczy 3.0 (ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) zniesiono limit przychodowy 15 600, dla osób które nie osiągnęły dochodu 7000 zł w lutym 2020 roku. Częściowe spełnienie postulatów Rzecznik MŚP.

Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich


Rzecznik MŚP, skierował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej list z apelem o automatyczne przedłużenie ważności dotychczasowych okresowych badań lekarskich pracowników.  Zawnioskował tym samym o realizację tego postulatu poprzez jak najszybsze umocowanie prawne wytycznych Głównego Inspektora Pracy.Efekt

Postulaty Rzecznika MŚP zostały uwzględnione w znowelizowanej ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na mocy nowych przepisów wprowadzono zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników, badań lekarskich i psychologicznych kierowców oraz badań lekarskich, psychologicznych, szkoleń i sprawdzianów maszynistów  w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Rozwiązanie problemu braku rozporządzeń do tzw. Lex Uber


Interwencja Rzecznika MŚP, w związku z brakiem aktów wykonawczych do tzw. Lex Uber niezbędnych do jej wdrożenia w życie, doprowadziła do rozwiązania tego problemu w nowelizacji „Tarczy Antykryzysowej”.

Efekt

Przepisy w tym zakresie udało się zawrzeć w uchwalonej 31 marca 2020 r. ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Zgodnie z art. 31r ustawy COVID-19 okres przejściowy przewidziany w Lex Uber został przesunięty do 30 września 2020 r.

Posiedzenia Rady Przedsiębiorców

  • VIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Koronawirus a gospodarka – propozycje rozwiązań

 

  • IX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Tarcza antykryzysowa – dyskusja i propozycje zmian do projektu legislacyjnego

 

  • X Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Projekt Tarczy antykryzysowej po zmianach i uzupełnieniach (wideokonferencja)

 

  • XI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Tarcza Antykryzysowa w działaniu – wideokonferencja informacyjna Rzecznika MŚP z udziałem zaproszonych gości:

Agaty Wiśniewskiej – Półtorak – Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Anny Ulewskiej – Marciniak – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rolanda Budnika – Dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy

Bernadety Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich

dr Ewy Flaszyńskiej – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Sylwii Rogozińskiej – Trochimiak z Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Aliny Nowak – Podsekretarz Stanu i Piotra Trybek – Dyrektor Gabinetu Ministra w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jakuba Banaszek – Prezydenta Chełma

Kariny Bednik – Dyrektor i Artura Grajewskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości

Wojciecha Palucha – Dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju

  • XII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Pomoc Państwa dla MŚP – ZUS, urzędy pracy, PFR (wideokonferencja) z udziałem przedstawicieli: 

Olgi Semeniuk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Agaty Wiśniewskiej – Półtorak – Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Sylwii Rogozińskiej-Trochimiak – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

  • XIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Zasady pomocy dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej – Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP z udziałem Wiceprezesa PFR Bartosza Marczuka

 

  • XIV Posiedzenie  Rady Przedsiębiorców: Wideokonferencja: Branżowe standardy sanitarne

 

  • XV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Zmiany w systemie gospodarczym po pandemii koronawirusa (Częstochowa) z udziałem Jadwigi Emilewicz Wicepremier, Minister Rozwoju i Jarosława Gowina Przewodniczącego partii Porozumienie

#RatujBiznes

#RatujBiznes to akcja informacyjno-organizacyjna, w której Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje przedsiębiorców o przysługujących im możliwościach w zakresie zwrócenia się o pomoc, wsparcie, ulgę lub zwolnienie w sytuacji różnorakich należności publicznoprawnych. Jednocześnie, na stronie akcji #RatujBiznes, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców udostępnia listę kancelarii prawnych i podatkowych, które nieodpłatnie (pro publico bono) pomogą mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przygotować i złożyć odpowiednie wnioski. Więcej o akcji przeczytasz tutaj.

W akcję zaangażowało się ponad 400 kancelarii prawnych i podatkowych. Tylko w pierwszym miesiącu trwania #RatujBiznes udzielono pomocy ponad 3800 przedsiębiorcom.