Data udostępnienia projektu Projekt Uwagi
wdt_ID Data udostępnienia projektu Projekt Uwagi
1 07/04/2021 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Numer z wykazu: brak

Etap: Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2021 r.
W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego od dnia 12 kwietnia 2021 r., jednakże nie dłużej niż do dnia 25 kwietnia 2021 r.
2 07/04/2021 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

Wnioskodawca: Minister Infrastruktury

Numer z wykazu: 109

Etap: Uzgodnienia, Konsultacje publiczne i Opiniowanie
• Projekt wprowadza nowe przepisy w zakresie możliwości uzyskiwania dyplomów szypra 2 klasy żeglugi krajowej i oficera mechanika w żegludze krajowej przez absolwentów techników i szkół policealnych do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. poz. 802), a także wprowadza zmiany umożliwiające podnoszenie kwalifikacji dla pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
3 07/04/2021 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wnioskodawca: Minister Zdrowia

Numer z wykazu: RD 340

Etap: Skierowanie do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2021 r.
• W projekcie przewiduje się m.in. przedłużenie do dnia 18 kwietnia 2021 r. obowiązujących aktualnie ograniczeń, nakazów i zakazów.
5 09/04/2021 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Numer z wykazu: RD338

Etap: Uzgodnienia, Konsultacje publiczne i Opiniowanie
• Projektowane rozporządzenie ma na celu umożliwienie wypłaty płatności zalesieniowych beneficjentom realizującym zobowiązania podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 i tym samym dostosowanie terminu wypłaty płatności do wskazanego w przepisach Unii Europejskiej.
7 09/04/2021 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Wnioskodawca: Minister Infrastruktury

Numer z wykazu: 127

Etap: Uzgodnienia, Konsultacje publiczne
• Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) oraz prowadzoną równolegle nowelizację przepisów w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, projekt obejmie odpowiednio dodanie lub zmianę przepisów rozporządzenia obowiązującego w zakresie związanym z czynnościami organów rejestrujących przy dokonywaniu rejestracji oraz czasowej rejestracji pojazdu z urzędu uwzględniając czynności, jakie organ rejestrujący będzie wykonywał w związku z regulacjami art. 73c ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a także określoną nową adnotację urzędową z tym związaną. W projekcie zaproponowano też odejście od wypełniania przez organ rejestrujący karty pojazdu, w sytuacji złożenia wniosku o rejestrację on-line nowego pojazdu na formularzu elektronicznym, o którym mowa w art. 73c ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, gdyż regulacje art. 73c tej ustawy (oraz art. 26 wspomnianej na wstępie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r.) nie przewidują, aby salon w imieniu właściciela pojazdu przekazywał organowi rejestrującemu w postaci fizycznej oryginał wydanej karty pojazdu, celem jej uzupełnienia.
8 09/04/2021 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych


Wnioskodawca: Minister Infrastruktury

Numer z wykazu: 126

Etap: Uzgodnienia, Konsultacje publiczne
• Uwzględniając przepisy art. 73c ustawy – Prawo o duchu drogowym, które wejdą w życie 4 czerwca – 7 – 2021 r. oraz regulacje mające na celu uszczelnienie systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, o których mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 860) w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano:
1) uregulowanie sposobu składania wniosku o rejestrację pojazdu samochodowego, przyczepy lub motoroweru przy użyciu formularza elektronicznego
2) wprowadzenie obowiązku przedkładania dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy do zawiadomienia o zmianie rodzaju pojazdu już zarejestrowanego na samochód osobowy. Ponadto zaproponowano wprowadzenie rozwiązań w przedmiocie wymiany informacji pomiędzy organami rejestrującymi a organami podatkowymi w zakresie dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy, brak obowiązku zapłaty akcyzy lub zwolnienie od akcyzy.
10 09/04/2021 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

Wnioskodawca: Minister Infrastruktury

Numer z wykazu: 131

Etap: Uzgodnienia, Konsultacje publiczne
• Projektowane rozporządzenie przewiduje zmianę wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej. Oczekiwanym efektem będzie dostosowanie przepisów rozporządzenia do regulacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie terminów, w jakich podmioty obowiązane są złożyć informację o opłacie paliwowej właściwym organom. W pozostałym zakresie wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej nie uległ zmianie.
14 12/04/2021 Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości

Numer z wykazu: A427

Etap: Uzgodnienia, Konsultacje publiczne i Opiniowanie
• Projekt ma celu kompleksowe uregulowanie w jednym akcie wykonawczym kwestii dotyczących kont dla wszystkich postępowań sądowych (cywilnych, rejestrowych, wieczystoksięgowych, upadłościowych, restrukturyzacyjnych), w których dopuszcza się komunikację elektroniczną. Nadto wprowadzenie nowego rozwiązania jakim jest możliwość posiadania konta przez podmiot niebędący osobą fizyczną, pozwoli w ocenie projektodawcy na usprawnienie postępowań sądowych, m.in w zakresie doręczeń.
16 12/04/2021 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych

Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Numer z wykazu: 200

Etap: Uzgodnienia, Konsultacje publiczne i Opiniowanie
• W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 589), konieczne jest również dostosowanie przepisu bezpośrednio z nim powiązanego, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.58). Efektem wprowadzonych zmian ma być przede wszystkim możliwość dalszego stosowania przepisów dotyczących kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych przez przedsiębiorców. Ponadto zaproponowane zmiany mają na celu również podniesienie jakości zbieranych danych rynkowych oraz ich terminowe przekazywanie do Ministerstwa przez przedsiębiorców.
17 13/04/2021 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Wnioskodawca: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Numer z wykazu: 26

Etap: Uzgodnienia, Konsultacje publiczne i Opiniowanie
• W ocenie wnioskodawcy przedmiotowa regulacja nie nakłada na podmioty objęte jej oddziaływaniem żadnych dodatkowych obowiązków, a jedynie wydłuża termin udzielania przez beneficjentów pomocy publicznej i pomocy de minimis dla przedsiębiorców W wyniku wprowadzenia niniejszej regulacji w życie, adresaci aktu prawnego nie będą zobowiązani do dostosowania prowadzonej działalności do wymagań prawa, bowiem niniejsze rozporządzenie takich wymagań nie nakłada. Projekt ma na celu dostosowanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 do przepisów dotyczących obowiązywania i stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.