DataObrazTytułTreśćKategoriecategories_hfilter
28 października 2020
Korzystny wyrok dla przedsiębiorców w sprawie ulgi za złe długi
Korzystny wyrok dla przedsiębiorców w sprawie ulgi za złe długi

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-335/19 E. sp. z o.o. sp.k. przeciwko Ministrowi Finansów.

W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał, TSUE) wydał wyrok w sprawie polskiej spółki. Uznał, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT naruszają prawo unii.

TSUE wskazał, iż formalności jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, aby skorzystać z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT (tzw. ulgi za złe długi) powinny się ograniczać do wykazania, że po zawarciu transakcji zapłata części lub całości wynagrodzenia nie zostanie otrzymana.

Według TSUE, wbrew temu co przyjął polski ustawodawca, prawo do korekty podstawy opodatkowania i obowiązek korekty kwoty VAT podlegającego odliczeniu nie zależy od zachowania statusu podatnika ani przez dłużnika ani przez wierzyciela. Prawo do korekty przysługuje również w sytuacji, gdy wierzyciel przed zakończeniem postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wykaże uzasadnione prawdopodobieństwo, że dług nie zostanie uregulowany, z zastrzeżeniem, że podstawa opodatkowania zostanie podwyższona, gdyby jednak doszło do zapłaty.

Wyrok TSUE umożliwia skorzystanie z tzw. ulgi za złe długi przez przedsiębiorców, których dłużnicy znaleźli się w stanie upadłości.

W związku z powyższym wyrokiem TSUE przedsiębiorcy, którzy otrzymali niekorzystne decyzje fiskusa w sprawach dotyczących tzw. ulgi za złe długi powinni rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wznowienie postępowań podatkowych.

Miesięczny termin na wniesienie żądania wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną rozpocznie się od daty publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE. Wyrok nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
28 października 2020
Stanowisko Rzecznika MŚP do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 704)
Stanowisko Rzecznika MŚP do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 704)

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ocenia przedmiotową ustawę za potrzebną, lecz niewystarczającą pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych, w związku z wprowadzeniem ograniczeń do prowadzenia działalności gospodarczej przez wiele branż. Dlatego ustawa ta musi być jedynie początkiem systemowego wsparcia dla przedsiębiorstw, poszkodowanych przez epidemię. Zwolnienie z ZUS oraz świadczenie postojowe na jeden miesiąc nie rozwiąże problemów zamkniętych firm.

W obecnej sytuacji przygotowywane wsparcie musi być także bardzo wyraźnym sygnałem dla przedsiębiorców, że ich los nie jest obojętny sprawującym władzę i nie są proponowane jedynie rozwiązania doraźne. Dlatego poszczególne rodzaje wsparcia nie powinny być przewidywane jedynie na 1 miesiąc, dla wąskiej grupy przedsiębiorców – dodaje Adam Abramowicz.

Proponuje się odejście od zasady wspierania branż, z jedynie określonym kodem PKD a pozostawieniem jedynie warunku limitu spadku przychodów. W przypadku utrzymania ograniczenia co do kodów PKD, należy uwzględnić PKD właściwe dla m.in branży fryzjerskiej czy szkół tańca.  W dodatku wsparciem objęci powinni być także przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 grudnia 2019 roku.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
23 października 2020
Rzecznik MŚP informuje Ministra Zdrowia o kolejnym przykładzie niezrozumiałych obostrzeń, tym razem dotyczących podmiotów prowadzących m.in. salony masażu
Rzecznik MŚP informuje Ministra Zdrowia o kolejnym przykładzie niezrozumiałych obostrzeń, tym razem dotyczących podmiotów prowadzących m.in. salony masażu

Pismem z 19 października 2020 r., znak: WPL.682.2020.PD, Rzecznik MŚP przekazał Ministrowi Zdrowia ocenę dotyczącą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, dalej: „Rozporządzenie”) oraz nowelizującego je rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1829). Rzecznik MŚP wskazał w niej na problematyczny stan prawny wykreowany na podstawie tych rozporządzeń, w tym wątpliwości związane z ustanowieniem dodatkowych zakazów w zakresie działalności polegającej na prowadzeniu basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z pewnymi wyjątkami).

Z kolei, pismem z dnia 23 października 2020 r. Rzecznik MŚP poinformował Ministra Zdrowia o kolejnym przykładzie niezrozumiałych obostrzeń. Zgodnie bowiem z aktualną treścią § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia, do odwołania ustanowiono zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w PKD w podklasie 96.04.Z). Jednakże zgodnie z tą podklasą PKD obejmuje ona działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mającą na celu poprawę samopoczucia. Innymi słowy, na podstawie powyższych regulacji działalność m.in. salonów masażu została zakazana.

Z drugiej strony, przedsiębiorcy, których działalność została sklasyfikowana w PKD 96.02, a więc tacy, którzy zajmują się m.in. masażami twarzy, manicure i pedicure, robieniem makijażu – nie są objęci powyższym zakazem. Tym samym przedsiębiorca prowadzący salon masażu objęty jest całkowitym zakazem wykonywania działalności gospodarczej, podczas gdy podmiot wykonujący m.in. masaże twarzy już nie. Rzecznik MŚP podniósł, że taka sytuacja jest całkowicie niezrozumiała i budzi poczucie niesprawiedliwości wśród przedsiębiorców.


Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
23 października 2020
Rzecznik MŚP przedstawia Marszałkowi Senatu RP uwagi do uchwalonej 22 października 2020 r. tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie”.
Rzecznik MŚP przedstawia Marszałkowi Senatu RP uwagi do uchwalonej 22 października 2020 r. tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie”.

Rzecznik MŚP przedstawia Marszałkowi Senatu RP Prof. Tomaszowi  Grodzkiemu uwagi do uchwalonej 22 października 2020 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19  tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie”.

Pismem z dnia 21 października 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał do Kancelarii Sejmu RP uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 683). Rzecznik MŚP zakwestionował regulację zawartą w jej art. 18.W dniu 22 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 bez uwzględnienia uwag i postulatów Rzecznika MŚP. Co więcej, w ostatecznym tekście ustawy zakwestionowana regulacja została jeszcze bardziej zaostrzona. Aktualnie bowiem wymaga ona od przedsiębiorcy złożenia oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających ze stosownego rozporządzenia. Pierwotnie oświadczenie to miało dotyczyć okoliczności, że nie był karany za czyn stanowiący wykroczenie.

W związku z powyższym, pismem z dnia 23 października 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał Marszałkowi Senatu RP opinię do ustawy, podtrzymując swoją dotychczasową opinię względem tej regulacji. Dodatkowo Rzecznik MŚP wskazał, że wprowadzona przez Sejm RP zmiana prowadzi do niewyobrażalnego naruszenia zasady pewności obrotu prawnego, bowiem o ile w przypadku ukarania (prawomocnego) przedsiębiorca ma tego świadomość, o tyle w przypadku samego faktu naruszenia ww. ograniczeń, nakazów i zakazów, przedsiębiorca może się o tym dowiedzieć na długo po złożeniu przedmiotowego oświadczenia (np. w wyniku podjęcia przez służby działań wyjaśniających na wiele miesięcy po dokonaniu zarzuconego mu naruszenia).


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
22 października 2020
Przedsiębiorca, któremu w Sylwestra stawiano zarzuty karne skarbowe - uniewinniony. Rzecznik MŚP za uregulowaniem kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników
Przedsiębiorca, któremu w Sylwestra stawiano zarzuty karne skarbowe – uniewinniony. Rzecznik MŚP za uregulowaniem kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od wielu miesięcy nagłaśnia problem instrumentalnie wszczynanych postępowań karnych skarbowych wobec przedsiębiorców, wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Jednym z najbardziej bulwersujących przykładów tego typu nagannych praktyk była sprawa przedsiębiorcy z Sosnowca. Został on w Sylwestra 2018 roku, pomimo konieczności opieki nad terminalnie chorą małżonką, doprowadzony przez Policję do urzędu skarbowego celem przesłuchania i postawienia mu zarzutów karnych skarbowych w sprawie dotyczącej rozliczenia podatku dochodowego za rok 2012. Sprawa ta była dla Rzecznika MŚP podstawą do sformułowania, na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób, które były zaangażowane we wszczęcie postępowania karnego skarbowego przeciwko przedsiębiorcy z Sosnowca.

Niestety, po wstępnym rozpoznaniu sprawy, właściwy Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, na wniosek przeprowadzającego postępowanie wyjaśniające rzecznika dyscyplinarnego, zatwierdził umorzenie postępowania dyscyplinarnego. Na skutek powyższego, wbrew intencjom Rzecznika MŚP, żaden z urzędników zaangażowanych w przedmiotowej sprawie nie poniósł jakichkolwiek konsekwencji.W toku postępowania karnego skarbowego, prowadzonego wobec przedsiębiorcy, Sąd Rejonowy w Sosnowcu wydał, co prawda, wyrok uznający przedsiębiorcę winnym zarzucanych czynów i skazujący go na karę grzywny. Niemniej jednak, na skutek wniesionej apelacji, Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił ostatecznie przedsiębiorcę od zarzucanych mu czynów, stwierdzając m.in.: „W tym miejscu podnieść trzeba (…), iż nie każde postępowanie podatkowe w zakresie uchybień w płatnościach podatkowych skutkować winno stawianiem podatnikowi zarzutów karnych-skarbowych i kończyć się jego skazaniem”.

To ważny wyrok nie tylko dla przedsiębiorcy z Sosnowca ale również dla innych przedsiębiorców i dla mnie osobiście jako Rzecznika. Będę nadal walczył o poszanowanie praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zaprzestanie instrumentalizacji prawa karnego skarbowego przez organy podatkowe i celno-skarbowe. Natomiast nieuwzględnienie mojego wniosku o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego, w tej godnej ubolewania sprawie, jest m.in. przyczyną postulowania w tzw. Dziesiątce Rzecznika MŚP wprowadzenia realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej urzędników – komentuje to rozstrzygnięcie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
21 października 2020
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie”
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie”

Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19  tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie”.

W dniu 19 października 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 683, dalej: „Projekt”).

Niepokój Rzecznika MŚP wzbudziła regulacja zawarta w art. 18 Projektu. Stanowi ona bowiem podstawę do odmowy udzielenia przedsiębiorcom pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy „Antykryzysowej” z dnia 2 marca 2020 r. – w przypadku naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.). Co więcej, Projekt zakłada wejście w życie kwestionowanej regulacji bez żadnego vacatio legis, z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W związku z powyższym, pismem z dnia 21 października 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał do Kancelarii Sejmu RP swoje uwagi do Projektu. Rzecznik MŚP wskazał w pierwszej kolejności, że – mając na uwadze dyrektywy wynikające z Konstytucji Biznesu – art. 18 Projektu należy ocenić jako regulację nieproporcjonalną, nieadekwatną oraz cechującą się nadmierną dolegliwością. W sytuacji, kiedy bardzo wielu polskich drobnych przedsiębiorców może nadal funkcjonować dzięki wsparciu z tzw. Tarczy Antykryzysowej, wdrożenie kwestionowanej regulacji bardzo szybko może doprowadzić do fali bankructw firm, którym zarzucono naruszenie (również kwestionowanych) ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rzecznik MŚP przypomniał bowiem, że ograniczenia te oraz nakazy i zakazy, wprowadzane w formie podustawowej, od dłuższego już czasu są kwestionowane, w tym przez kolejne orzeczenia sądowe. Dlatego Rzecznika MŚP stanął na stanowisku, że przy tak dużych wątpliwościach co do ich mocy prawnej, opieranie na nich dodatkowej sankcji w postaci odmowy udzielenia przedsiębiorcom pomocy publicznej uznać należy za nieproporcjonalne w stosunku do ewentualnych naruszeń ograniczeń, nakazów i zakazów.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
20 października 2020
Rzecznik MŚP kieruje do Ministra Zdrowia wniosek legislacyjny w celu doprecyzowania, iż na obszarze czerwonym organizowanie targów, wystaw, kongresów czy konferencji dopuszczalne jest pod warunkiem realizacji działań za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
Rzecznik MŚP kieruje do Ministra Zdrowia wniosek legislacyjny w celu doprecyzowania, iż na obszarze czerwonym organizowanie targów, wystaw, kongresów czy konferencji dopuszczalne jest pod warunkiem realizacji działań za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców kieruje do Ministra Zdrowia wniosek legislacyjny w celu jednoznacznego doprecyzowania, iż na obszarze czerwonym organizowanie targów, wystaw, kongresów, konferencji czy spotkań dopuszczalne jest pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nowelizacją z dnia 16 października 2020 r. dokonano zmian w § 29 i § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, dalej: „Rozporządzenie”). W wyniku powyższych zmian wprowadzono do odwołania na obszarze czerwonym zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.) oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z). Jednocześnie, do odwołania na obszarze żółtym dopuszczono prowadzenie ww. działalności pod warunkiem realizowania jej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Po analizie powyższych regulacji, popartej opiniami przedstawicieli praktyki i doktryny prawa, Rzecznik MŚP doszedł do wniosku, że również na obszarze czerwonym za dopuszczalne należałoby uznać wykonywanie ww. działalności w formie on-line. Odmienny bowiem pogląd prowadziłby do wniosku, zgodnie z którym zakazana jest działalność, podczas której nie dochodzi do fizycznego kontaktu jej uczestników.

Tym niemniej, zasada pewności prawa wymaga w ocenie Rzecznika MŚP jednoznacznego uregulowania dopuszczalności prowadzenia takiej działalności on-line również na obszarze czerwonym. Dlatego pismem z 20 października 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Zdrowia z wnioskiem legislacyjnym w przedmiotowym zakresie.

Poniżej pełna treść wystąpienia Rzecznika MŚP do Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
19 października 2020
Odwołanie konferencji prasowej w dniu 20 października 2020 r.
Odwołanie konferencji prasowej w dniu 20 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z obostrzeniami sanitarnymi w czerwonej strefie, w której znajduje się miasto Warszawa, z przykrością informujemy iż podjęliśmy decyzję o przeniesieniu konferencji prasowej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Business Centre Club z 20 października br. na inny termin. O nowym terminie będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Zachęcamy także do śledzenia naszych profili facebookowych:

 

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość,

Biuro Prasowe Rzecznika MŚP.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
17 października 2020
„Brak poprawy sytuacji materialnej” – Rzecznik MŚP pyta jak rozumieć powyższą przesłankę we wnioskach o świadczenia postojowe
„Brak poprawy sytuacji materialnej” – Rzecznik MŚP pyta jak rozumieć powyższą przesłankę we wnioskach o świadczenia postojowe

Rzecznik MŚP zwraca się do Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina o wydanie objaśnień prawnych dotyczących prawidłowego rozumienia przesłanki „braku poprawy sytuacji materialnej” koniecznej do wykazania we wniosku o kolejne świadczenie postojowe.

Rzecznik MŚP otrzymał od jednej z organizacji zrzeszającej przedsiębiorców niepokojące sygnały, iż przedsiębiorcy składający wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wniosek RSP-DK) mają problem ze zdefiniowaniem przesłanki „braku poprawy sytuacji materialnej”, który jest wymogiem koniecznym do uzyskania kolejnego świadczenia postojowego.

Analiza przepisów oraz publikacji dotyczących tego zagadnienia problemowego wykazała, że regulacje w tym zakresie mogą budzić poważne wątpliwości interpretacyjne, w związku z czym w dniu 14 października 2020 r. Rzecznik MŚP skierował do Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina wniosek o wydanie objaśnień prawnych w przedmiotowej materii.

W szczególności podnieść należy, iż problemów tych nie rozstrzygnęły dotychczasowe wypowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń społecznych.

Art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o Rzeczniku MŚP wskazuje, że Rzecznik MŚP może występować do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, jeśli przepisy będące przedmiotem wniosku budzą wątpliwości w praktyce lub ich stosowanie wywołało rozbieżności w rozstrzygnięciach wydawanych przez właściwy organ administracji publicznej. Powyższe rozważania wskazują jednoznacznie, że dyspozycja art. 15zua ust. 3 Specustawy niestety kreuje wiele wątpliwości, które wymagają rozstrzygnięcia. Tym samym zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie objaśnień prawnych w przedmiotowym zakresie” – konkluduje swój wniosek Rzecznik MŚP.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
16 października 2020
Gym finess center
Stanowisko Rzecznika MŚP w sprawie kolejnych restrykcji nałożonych przez rząd w związku z epidemią COVID-19

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w stanowisku skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego krytycznie ocenił zapowiedź zamknięcia lub ograniczenia funkcjonowania kolejnych branż, m.in. fitness, basenów i saun. Rzecznik MŚP postuluje, aby jakiekolwiek uniemożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej wiązało się z koniecznością wypłacenia odszkodowań poszkodowanym przedsiębiorcom.

Kolejne dłuższe zamknięcie, bez pomocy publicznej, skutkować będzie bankructwem wielu miejsc służących treningowi i rekreacji. Sporo takich miejsc może nie doczekać kolejnego otwarcia – pisze w piśmie do premiera Adam Abramowicz.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
16 października 2020
KoronaBilans MŚP – firmy gotowe na drugą falę pandemii
KoronaBilans MŚP – firmy gotowe na drugą falę pandemii


 • NOWOŚĆ: Przedsiębiorcy są gotowi na drugą falę pandemii. 60% z nich zadeklarowało, że podjęło już odpowiednie działania. Najbardziej zmobilizowani są przedstawiciele średnich firm (85%).
 • NOWOŚĆ: 40% przedsiębiorców spodziewa się absencji pracowników spowodowanej zamknięciem placówek edukacyjnych. Najwięcej nieobecności może dotknąć firmy średnie oraz przedsiębiorstwa z branży budowlanej (60%). Zamknięcia placówek edukacyjnych nie obawia się z kolei 47%
 • Już blisko co drugi przedsiębiorca pozytywnie ocenia swoją sytuację ekonomiczną (49,3%). Negatywnie – co szósty badany (16,4%).
 • Krytyczniej natomiast przedsiębiorcy odnoszą się do prognoz. Tu grupa spodziewających się pogorszenia swojej sytuacji ekonomicznej w ciągu najbliższych trzech miesięcy wzrosła z 24,3% do blisko 30% (29,9%).
 • 64,8% firm uważa, że pandemia wpływa na ich produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług. To może skutkować spadkiem przychodów w przyszłości. Taki scenariusz przewiduje 43,1% Zaledwie 1,6% firm spodziewa się wzrostu przychodów, a 36,2% uważa, że przychody pozostaną na obecnym poziomie.
 • Rynek pracy powoli się normalizuje. 13,5% przedsiębiorstw zamierza zatrudnić nowych pracowników (w poprzedniej edycji badania takie plany miało 17,3%). Z kolei zwolnienia planuje jedynie 6,6% firm – wcześniej o jeden procent więcej.
 • NOWOŚĆ: MŚP nie są liderami w zakresie pracy zdalnej. Home office jest możliwy w zaledwie 5,3% firm i to głównie tych prowadzących działalność usługową. W 58,3% przedsiębiorstw wszyscy pracownicy wykonują swoje obowiązki wyłącznie na miejscu.
 • Prawie co piąte przedsiębiorstwo planuje inwestycje w najbliższych trzech miesiącach. Nadal dominuje chęć zakupu nowych sprzętów i maszyn (52,6%), ale mocno zyskał też zakup gruntów – 8,8% względem 2,2% poprzednio.
 • Z rządowych programów pomocowych skorzystało już prawie ¾ badanych firm. Najwyższy odsetek beneficjentów jest wśród mikrofirm (80%). Największą popularnością cieszyły się dofinansowanie postojowe (78%) oraz dofinansowanie zatrudnienia (41%).
 • NOWOŚĆ: Tylko niespełna połowa firm (49%) zadeklarowała, że poradzi sobie w sytuacji, gdy programy pomocowe nie będą kontynuowane.

Firmy z sektora MŚP są gotowe na drugą falę epidemii. 60% z nich już podjęło odpowiednie kroki. Wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności, zabezpieczenie towaru w magazynach oraz plany rozszerzenia swojej oferty o nowe produkty – to tylko niektóre z podjętych działań. Przedsiębiorcy obawiają się spadku przychodów i możliwej absencji pracowników związanej z zamknięciem placówek oświatowych. Problemem może się również okazać mniejsze niż wcześniej wsparcie z programów rządowych. To główne wnioski, jakie płyną z V edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP” pod patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

U progu drugiej fali

Choć 60% ankietowanych firm twierdzi, że podjęło już działania, przygotowując się do drugiej fali epidemii, to najbardziej zmobilizowani są przedstawiciele firm średnich (85%). Na pytanie – jakie konkretnie kroki poczynili, trzy czwarte z nich zapewnia m.in. o wprowadzaniu dodatkowych środków ostrożności. Jedna trzecia przedsiębiorców zabezpiecza towar w magazynach oraz planuje rozszerzyć swoją ofertę o nowe produkty. Co piąty w poszukiwaniu oszczędności i rezerw finansowych zamroził też premie i dodatki do pensji swoim pracownikom.

Istotną konsekwencją potencjalnych obostrzeń wprowadzonych w ramach nadchodzącej drugiej fali epidemii będzie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków. Jak wynika z najnowszej edycji badania KRD, prawie 40% przedsiębiorców spodziewa się zmniejszenia liczby pracowników mogących realizować swoje obowiązki. Najwięcej absencji wśród pracowników można oczekiwać w średnich przedsiębiorstwach oraz w branży budowlanej (60%). Zamknięcia placówek edukacyjnych nie obawia się z kolei 47% firm.

Badania wskazują na poprawiające się nastroje wśród przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać, że wyniki poznaliśmy jeszcze przed wzrostem zachorowań i przed utworzeniem w całym kraju strefy żółtej. Ponad połowa pytanych firm twierdziła, że przygotowywała się do jesiennej drugiej fali epidemii, a 3/4 firm wdrożyło i utrzymało dodatkowe środki ostrożności w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Większość firm stwierdziła, że ich pracownicy mogą pracować zdalnie bez wpływu na jakość pracy. Te wyniki pozwalają nam wierzyć, że w większości biznes jest w stanie bezpiecznie wykonywać swoje zadania. Powinna być to wskazówka dla rządzących, że drugi lockdown nie jest konieczny, a poza tym z punktu widzenia ekonomicznego jest niemożliwy. Powinniśmy przypominać o wypracowanych już zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw w odpowiednich warunkach zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Choć polscy przedsiębiorcy są już bogatsi o pewne doświadczenia, to najbliższa przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Obawy pojawiają się w pytaniach dotyczących przychodów i możliwej absencji pracowników związanej z zamknięciem placówek oświatowych. Problemem może się również okazać mniejsze niż wcześniej wsparcie z programów rządowych. Obecnie tylko połowa firm jest przekonana, że będzie w stanie funkcjonować bez tej pomocy Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.
Sytuacja ekonomiczna MŚP – stan i prognozy

W stosunku do czwartej edycji badania KRD „KoronaBilans MŚP” zwiększył się odsetek firm oceniających dobrze swoją aktualną sytuację ekonomiczną. Poprzednio takie deklaracje składało 45,7% przedsiębiorców, dziś uważa tak już niemal co drugi badany (49,3%). Po przeciwnej stronie są firmy, które negatywnie oceniają swoją sytuację (16,4%). Ta grupa jednak z edycji na edycję badania sukcesywnie maleje (poprzednio było to 24%). Co trzeci ankietowany (34,2%) nie ocenia swojej sytuacji ani dobrze, ani źle. Gorzej natomiast wypadły oceny przedsiębiorców dotyczące prognozy przyszłej sytuacji ekonomicznej. Tu grupa spodziewających się pogorszenia w ciągu najbliższych trzech miesięcy wzrosła z 24,3% do blisko 30%.

Decyzje związane z kontynuacją działalności

64,8% firm uważa, że pandemia wpływa na ich produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług. To może skutkować spadkiem przychodów w przyszłości. W obecnej edycji badania spadek przychodów w najbliższych trzech miesiącach prognozuje 43,1% badanych. Zaledwie 1,6% firm spodziewa się wzrostu w tym zakresie, a 36,2% uważa, że przychody pozostaną bez zmian.

Zatrudnienie

Widać, że rynek pracy się normalizuje. Dużo pracowników wróciło do swoich firm lub znalazło miejsce w innych. Ma to odbicie w badaniu. W najbliższych trzech miesiącach nowych pracowników chce zatrudnić 13,5% przedsiębiorstw. W poprzedniej fali deklarowało tak 17,3%. Z kolei zwolnienia planuje jedynie 6,6% firm – wcześniej o jeden procent więcej. Przedsiębiorstwa, które deklarują przyjęcia pracowników, zamierzają powiększyć załogę o jedną czwartą dotychczasowego stanu (blisko 66% wskazań). Z kolei 7,3% zatrudni dodatkowe osoby w przedziale 26-50% obecnego składu.

Rynek powoli nasyca się pracownikami po wcześniejszej fali zwolnień. Ciągle jest miejsce na nowe etaty. Część osób musiała zmierzyć się z poszukiwaniem nowego pracodawcy lub przebranżowieniem, ale finalnie sytuacja w zatrudnieniu nie jest zła. Wiele firm robiło wszystko, aby obronić miejsca pracy, nawet kosztem niższych wynagrodzeń czy przestojów. Widać, że przedsiębiorcy nie chcą oddać swoich ludzi walkowerem dodaje Adam Łącki.
Praca zdalna

Nowością w piątej edycji badania KRD „KoronaBilans MŚP” jest pytanie o pracę zdalną. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw tylko 5,3% firm deklaruje, że u nich taki model pracy jest w pełni możliwy i są to głównie firmy usługowe. 42,1% częściowo korzysta z home office, ale w ponad połowie (52,6%) pracownicy w ogóle nie mają takiej opcji. Najwięcej, bo 58,3%, jest przedsiębiorstw, w których wszyscy pracownicy wykonują swoje obowiązki wyłącznie na miejscu. 16,7% MŚP pracuje w modelu: trzy czwarte załogi w firmie, a jedna czwarta zdalnie. Po ustaniu pandemii przeważająca liczba firm (63,2%) chce pozostać przy wdrożonym teraz systemie pracy.

Planowane inwestycje

MŚP odważniej myślą o inwestycjach. Od początku badania odsetek firm, które chcą się rozwijać, systematycznie rośnie. Obecnie prawie co piąte przedsiębiorstwo planuje inwestycje w najbliższych trzech miesiącach. W poprzedniej fali badania deklarowało tak nieco ponad 15%. Nadal dominuje chęć zakupu nowych sprzętów i maszyn (52,6%), ale mocno zyskał też zakup gruntów. Teraz chce je pozyskać 8,8% firm, a wcześniej jedynie 2,2%.

Pomoc rządowa

Z rządowych programów pomocowych skorzystało już prawie trzy czwarte badanych firm. Najwyższy odsetek beneficjentów można zaobserwować wśród mikrofirm (80%). Największą popularnością cieszyły się dofinansowanie postojowe (78%) oraz dofinansowanie zatrudnienia (41%).

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja średnich przedsiębiorców. Tylko lekko ponad 40% z nich wzięło udział w którymś z programów pomocowych. Dlaczego tylko tyle? Prawie 43% przedsiębiorców twierdzi, że powodem był brak spełnienia warunków formalnych przewidzianych przez ustawodawcę. 4 na 10 firm twierdzi z kolei, że ich biznes nie potrzebował pomocy. Jednocześnie ponad 40% przedsiębiorców uważa, że oferowane przez rząd wsparcie było niewystarczające a tylko niespełna połowa firm (49%) zadeklarowała, że poradzi sobie w sytuacji, gdy programy pomocowe nie będą kontynuowane.

 

V edycja ogólnopolskiego Badania „KoronaBilans MŚP” została przeprowadzona przez IMAS International we wrześniu 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i pod patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Objęła grupę 304 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
14 października 2020
Rzecznik MŚP informuje o zapisach na bezpłatne warsztaty dla małych i średnich przedsiębiorców z wykonywania przeglądu energetycznego w przedsiębiorstwie
Rzecznik MŚP informuje o zapisach na bezpłatne warsztaty dla małych i średnich przedsiębiorców z wykonywania przeglądu energetycznego w przedsiębiorstwie

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęła z Ministerstwa Klimatu informacja dotycząca przeprowadzania serii warsztatów on-line z wykonywania przeglądu energetycznego w przedsiębiorstwie. Zaproszenie na warsztaty skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorców. Najbliższe terminy warsztatów zaplanowane są na 20 i 27 października 2020 r.

Warsztaty trwają ok. dwóch godzin i składają się z dwóch części – wykładowej, na której eksperci przedstawiają podstawowe informacje na temat efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie oraz warsztatowej, gdzie przeprowadzają wraz z uczestnikami przykładowy przegląd energetyczny przedsiębiorstwa.

Poniżej zamieszczamy link do szczegółowych informacji w tej sprawie:

Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
13 października 2020
Po interwencji Rzecznika MŚP - Minister Zdrowia zapowiada udogodnienia dla przedsiębiorców prowadzących apteki w zakresie dyżurów nocnych
Po interwencji Rzecznika MŚP – Minister Zdrowia zapowiada udogodnienia dla przedsiębiorców prowadzących apteki w zakresie dyżurów nocnych

Rzecznik MŚP po raz pierwszy zwrócił uwagę na problem nieadekwatnych rekompensat dla przedsiębiorców z tytułu pełnienia tzw. dyżurów nocnych już w kwietniu 2019 r. W piśmie z 12 maja 2019 r. Minister Zdrowia wskazał wówczas, że nie kwestionuje postulatów wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian do przepisów regulujących kwestii pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne.

Dnia 5 października 2020 r. Minister Zdrowia w ramach „Strategii na rzecz rozwoju aptek” zapowiedział pilne i efektywne działania w celu unormowania zasad i warunków pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, w sposób, który pozwoli zaspokoić rzeczywiste potrzeby ludności oraz efektywne wykonywanie zadań aptek bez ponoszenia strat.

Zmiany dotyczące powyższej materii zapowiedziane zostały na pierwszą połowę 2021 r.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
12 października 2020
Dodatkowe świadczenie postojowe również dla agentów turystycznych. 9 października br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
Dodatkowe świadczenie postojowe również dla agentów turystycznych. 9 października br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Dodatkowe świadczenie postojowe również dla agentów turystycznych – 9 października 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, przewidująca stosowne wsparcie.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców postulował o objęcie świadczeniem postojowym również działalności agentów turystycznych i popierał postulaty branży w zakresie dodatkowego świadczenia postojowego m.in. dla agentów turystycznych przy okazji opiniowania ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. ,,mikrotarcza dla turystyki”).W dniu 17 września 2020 r. Sejm uchwalił oczekiwaną przez polską branżę turystyczną i eventową ustawę przewidującą pomoc sektorową, jednak zabrakło w niej postulowanego także przez Rzecznika MŚP dodatkowego świadczenia postojowego m.in. dla agentów turystycznych.

Przy okazji prac nad kolejną ustawą przewidującą zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej poprawiono jednak to niedopatrzenie. W dniu 9 października 2020 r. weszła w życie ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, która uwzględniła agentów turystycznych jako uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego.

Tym samym kolejny postulat Rzecznika MŚP został zrealizowany. Przedsiębiorcy uprawnieni do dodatkowego postojowego z ZUS będą mogli składać wnioski na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 15 października 2020 r.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
9 października 2020
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do rządowego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego zakładającej likwidację instytucji Rzecznika Finansowego
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do rządowego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego zakładającej likwidację instytucji Rzecznika Finansowego

Pismem z dnia 18 września 2020 r. Minister Finansów skierował do zaopiniowania projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UC125; dalej: „Projekt”). Projekt zakłada przebudowę modelu ochrony klientów m.in. rynku ubezpieczeniowego oraz przeniesienie na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego z jednoczesną jego likwidacją.

Do Rzecznika MŚP doszły liczne sygnały o istotnych utrudnieniach i barierach dla przedsiębiorców z sektora MŚP związanych z planowaną likwidacją instytucji Rzecznika Finansowego i przekazaniem jego kompetencji do nowej komórki organizacyjnej w ramach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z powyższym, pismem z dnia 25 września 2020 r. Rzecznik MŚP zgłosił Ministrowi Finansów swoje uwagi i zastrzeżenia do Projektu.

W szczególności Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że członkowie działających przy Rzeczniku MŚP Zespołów Roboczych ds. Rzemiosła i Branży Motoryzacyjnej zajmujących się  problemami „drobnych” przedsiębiorców związanymi z nieuczciwymi praktykami zakładów ubezpieczeń wyrazili zdecydowanie negatywną opinię odnośnie przewidzianego przez Projekt pomysłowi zniesienia instytucji Rzecznika Finansowego, likwidacji jego Biura oraz przeniesienia kompetencji i zadań do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotychczasowa dwudziestoletnia działalność Rzecznika Finansowego była pozytywnie oceniana zarówno przez samych przedsiębiorców, jak również Najwyższą Izbę Kontroli w jej raportach i wnioskach z kontroli z ostatnich lat.

Rzecznik MŚP wskazał również na prezentowane w przestrzeni publicznej poglądy rekomendujące wręcz zwiększenia kompetencji Rzecznika Finansowego, w tym popierany przez Rzecznika MŚP postulat rozszerzenia udzielanej przez niego pomocy na małych i średnich przedsiębiorców będących osobami prawnymi (aktualnie z pomocy mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi).

Ponadto, Rzecznik MŚP zwrócił uwagę na swoje kompetencje w zakresie inicjowania i organizowania działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w powiązaniu z zadaniami Funduszu Edukacji Finansowej mogłyby przysłużyć się do efektywnego wspierania rozwoju przedsiębiorczości w zakresie finansów i rynku finansowego. Dlatego Rzecznik MŚP wniósł o rozważenie modyfikacji przepisów w tym zakresie poprzez wskazanie, że zadania Funduszu Edukacji Finansowej mogą być realizowane we współpracy z Rzecznikiem MŚP.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Propozycje zmian ustawbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow propozycje-zmian-ustaw
9 października 2020
Uwagi Rzecznika MŚP do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Uwagi Rzecznika MŚP do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawia uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i postuluje o jego dostosowanie do fundamentalnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych zasad wynikających z Konstytucji Biznesu. Rzecznik MŚP wnosi m.in. o to, by blokowanie i wyłączanie stron internetowych przedsiębiorców mogło odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą sądu.

W dniu 29 września 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UC15; dalej: „Projekt”). Projekt zakłada uzupełnienie kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „Prezes UOKiK”) o kompetencje przewidziane rozporządzeniem nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie nr 2006/2004/WE (tzw. rozporządzenie CPC). Ponadto, jak wskazano w uzasadnieniu do Projektu: każda z ww. kompetencji zostanie wdrożona w taki sposób, by zapewnić respektowanie zasad sprawiedliwości proceduralnej w relacjach z przedsiębiorcami. Ingerencja w sferę działania przedsiębiorców musi zapewniać możliwość weryfikacji jej zasadności i być jak najmniej uciążliwa dla prowadzenia przez nich działalności.

Tym niemniej, analiza niektórych postanowień Projektu nasunęła wątpliwości odnośnie ich zgodności z podstawowymi zasadami związanymi z wolnością działalności gospodarczej. Również dwie organizacje przedsiębiorców skierowały do Rzecznika MŚP swoje krytyczne uwagi do Projektu. Dlatego pismem z dnia 8 października 2020 r. Rzecznik MŚP zgłosił Prezesowi UOKiK swoje uwagi i zastrzeżenia do Projektu.

W szczególności Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że Projekt powinien przewidywać konieczność uzyskania uprzedniej zgody sądu na wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji o nakazaniu przedsiębiorcy usunięcia nieprawidłowych treści ze strony, zamieszczenia na stronie ostrzeżenia lub w ostateczności usunięcia nazwy domenowej. Wprowadzenie bowiem tak szerokich uprawnień może doprowadzić do naruszenia fundamentalnej i konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej. Ponadto, Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że Projekt wymaga dostosowania jego rozwiązań do zasad Konstytucji Biznesu, w szczególności zasady proporcjonalności i adekwatności. Powyższe odnosi się m.in. do projektowanego wyłączenia czynności kontrolnych na gruncie tej regulacji spod Rozdziału 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców dot. ograniczenia kontroli działalności gospodarczej, który ma dla przedsiębiorców charakter gwarancyjny. Rzecznik MŚP wskazał również, że projektowane regulacje powinny gwarantować, że zastosowanie się przez firmy hostingowe do wystąpienia Prezesa UOKiK wyłącza ich odpowiedzialność względem usługobiorców za ewentualne szkody związane z zastosowaniem się do niego, co wydaje się logiczną realizacją zasady zaufania do władzy publicznej.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 października 2020
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymał wydane przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej objaśnienia prawne w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo ust. 1 i 1a ustawy o COVID-19 oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy, o którym mowa w art. 15g ust. 1 i 2 ustawy o COVID-19.

W wydanych objaśnieniach prawnych wskazano, że wprowadzone instrumenty pomocy dla przedsiębiorców mają charakter konkurencyjny i to po stronie przedsiębiorcy leży wybór jednego, najkorzystniejszego dla siebie rozwiązania. Nie ma możliwości kumulatywnego korzystania przez przedsiębiorcę z ww. instrumentów pomocy dla tego samego pracownika w zakresie tego samego tytułu wypłaty, w przypadku poruszonego zagadnienia- kosztów ponoszonych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracownika(…). Powyższe potwierdzają wprowadzone przepisami art. 15g ust. 18, art. 15ga ust. 3 pkt 3, art. 15gg ust 7 czy art. 15zzb ust. 12 ograniczenia w możliwości przyznania wsparcia dla przedsiębiorcy.

Odnosząc się do argumentacji Rzecznika w zakresie kumulatywnego stosowania instrumentów pomocy wskazano, że doprowadziłoby do nieuprawnionego zróżnicowania sytuacji występujących z wnioskiem na podstawie art. 15g przedsiębiorców w zależności od terminu złożenia wniosku. W związku z powyższym w przypadku, gdy uzyskano pomoc w postaci zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, wymienionych w ww. przepisach na okres 3 miesięcy, brak jest możliwości przyznania pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zakresie takiego samego tytułu wypłaty, tj. przyznania środków Funduszu na opłacenie składek tych samych pracowników na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy.

Zwrócono również uwagę, iż przedsiębiorca występując z wnioskiem o udzielenie wsparcia na podstawie art. 15g specustawy COVID-19, składa we wniosku oświadczenie o nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy oraz o skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie. W przypadku złożenia zgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń w powyższym zakresie, środki FGŚP powinny zostać przyznane w prawidłowej wysokości, a co za tym idzie nie występowałyby sytuacje kierowania przez wojewódzkie urzędy pracy wezwań o zwrot środków przyznanych w nadmiernej wysokości, przytoczone w Państwa piśmie.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019, poz. 1292)


Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
2 października 2020
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy o systemie cyberbezpieczeństwa
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy o systemie cyberbezpieczeństwa

Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych i wnosi o jego dostosowanie do zasad Konstytucji Biznesu.

Pismem z dnia 7 września 2020 r. Minister Cyfryzacji skierował do zaopiniowania projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UD68; dalej: „Projekt”). Projekt zakłada przebudowę modelu współpracy w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ponadto, jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji: Dostawcy sprzętu lub oprogramowania będą mogli zostać poddani procedurze sprawdzającej pod kątem zagrożeń dla społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa państwa. W przypadku, w którym zostaną zidentyfikowani jako źródło zagrożenia, zostaną wyłączeni z systemu zamówień publicznych w Polsce. Skutkiem sporządzonej oceny będzie mogło być zobowiązanie podmiotów krajowego systemy cyberbezpieczeństwa do ograniczenia z korzystania produktów, oprogramowania i usług danego dostawcy sprzętu lub oprogramowania.

Pismem z dnia 26 września 2020 r. Rzecznik MŚP zgłosił Ministrowi Cyfryzacji swoje uwagi i zastrzeżenia do Projektu. W szczególności Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że Projekt wymaga dostosowania jego rozwiązań do zasad Konstytucji Biznesu, w szczególności zasady proporcjonalności i adekwatności. Rzecznik MŚP wskazał, że Konstytucja Biznesu ma charakter gwarancyjny dla ok. 6000 mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej. Ma to istotne znaczenie, bowiem nakładanie obowiązków w zakresie cyberbezpieczeństwa wiąże się z istotnymi nakładami, co stanowi istotne obciążenie głównie dla najmniejszych firm krajowych. Dlatego uzasadnienie do Projektu powinno zostać uzupełnione o przewidywany wpływ Projektu na sektor MŚP.

Dodatkowo Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że równolegle do Projektu procedowany jest projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UC45), dlatego w celu uniknięcia wprowadzenia sprzecznych uregulowań z dotyczącymi bezpieczeństwa sieci i usług w ocenie Rzecznika MŚP regulacje te powinny zostać określony w sposób kompleksowy, jednoznaczny oraz spójny w jednym akcie prawnym. Jednocześnie,
w związku z przedłużeniem terminu konsultacji publicznych Projektu, Rzecznik MŚP zastrzegł sobie możliwość złożenia kolejnych uwag.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
30 września 2020
Rzecznik MŚP występuje w sprawie niekorzystnych dla przedsiębiorców regulacji w zakresie zajęcia pojazdu oddanemu do używania innemu podmiotowi
Rzecznik MŚP występuje w sprawie niekorzystnych dla przedsiębiorców regulacji w zakresie zajęcia pojazdu oddanemu do używania innemu podmiotowi

Rzecznik MŚP występuje do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie niekorzystnych dla przedsiębiorców regulacji w zakresie zajęcia pojazdu oddanemu do używania innemu podmiotowi.

Do Biura Rzecznika MŚP Oddziału w Poznaniu wpłynęła skarga przedsiębiorcy na zajęcie przez służby inspekcji transportu drogowego samochodu osobowego, którego jest on właścicielem i który został oddany na podstawie umowy najmu osobie trzeciej. Powodem zatrzymania pojazdu były ustalenia z kontroli drogowej, zgodnie z którymi najemca tego pojazdu wykonywał nim przewóz drogowy osób nie posiadając wymaganej licencji. Z tego tytułu na najemcę nałożono kary pieniężne w łącznej wysokości 14 000 zł. Najemca jako obywatel Ukrainy nie uiścił jednak ww. kary i nie przebywa już na terytorium Polski. Inspekcja transportu drogowego odmawia zwrotu przedsiębiorcy pojazdu uzależniając jego wydanie od wpłacenia za kierowcę kwoty 14 000 zł niezapłaconej kary.

Rzecznik MŚP prowadzi w tej sprawie już od dłuższego czasu korespondencję z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. Póki co, wszystko wskazuje na to, że winne sytuacji problemowej są sztywne przepisy prawa. Przede wszystkim chodzi o przepis art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, ze zm.), który stanowi: Zwrot pojazdu z parkingu następuje, odpowiednio po:

1) przekazaniu kaucji przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, na zasadach, o których mowa w art. 94 ust. 4 i 5, lub

2) usunięciu przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu.

Zdaniem organów w przedmiotowej sprawie, przepis ten nie daje możliwości zwrotu właścicielowi pojazdu w sytuacji, kiedy kierowca będący sprawcą naruszeń nie uiścił wymierzonej mu kary. Dlatego wskazują przedsiębiorcy, aby albo skłonił kierowcę do zapłaty tej kary (co jest de facto niewykonalne), albo sam zapłacił żądaną kwotę tytułem kaucji, a następnie dochodził regresu od sprawcy. Tym samym dochodzi do przerzucenia odpowiedzialności za skuteczną egzekucję kar z organów państwa na przedsiębiorcę będącego właścicielem pojazdu. To on ma zapewnić, że żądana kwota zostanie zapłacona pod rygorem niewydania mu jego pojazdu. W tym zakresie przepis ten niewątpliwie uznać należy za niezgodny z wyrażonymi w art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.) zasadami proporcjonalności i budowania zaufania do władzy publicznej.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 69 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, w dniu 29 września 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka z wnioskiem o przygotowanie oceny funkcjonowania tego aktu normatywnego w ww. części wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z ww. przepisem, jeżeli w związku ze stosowaniem aktu normatywnego określającego zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej ujawnią się istotne rozbieżności w wykładni prawa lub znaczne ryzyko, że ten akt normatywny powoduje istotne negatywne skutki gospodarcze lub społeczne, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców może skierować do właściwego ministra […] wniosek o przygotowanie oceny funkcjonowania tego aktu normatywnego lub jego części, wraz z uzasadnieniem. W ocenie Rzecznika MŚP, sytuacja, w której odmawia się wydania pojazdu przedsiębiorcy będącemu jego właścicielem zatrzymanego za nie jego naruszenia tylko kierowcy, który nie uiścił wymierzonej mu za to kary, powoduje istotne negatywne skutki – zarówno gospodarcze, jaki i społeczne.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
30 września 2020
Rzecznik MŚP występuje do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych
Rzecznik MŚP występuje do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych

Rzecznik MŚP ponownie występuje do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych z pytaniem, czy planowane są zmiany legislacyjne w celu unormowania tego obowiązku w akcie rangi ustawowej.

Pismem z dnia 4 września 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Zdrowia w związku z wątpliwościami co do uprawnienia pracownika sklepu lub innego obiektu handlowego do samodzielnego egzekwowania od klientów obowiązku zakrywania ust i nosa oraz ewentualnej odpowiedzialności pracownika/przedsiębiorcy z tego tytułu. W aktualnym stanie prawnym obowiązek ten jest uregulowany w § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356, ze zm.). Wątpliwości związane z powyższą regulacją zgłaszał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.W odpowiedzi z dnia 11 września 2020 r. Minister Zdrowia zajął stanowisko, zgodnie z którym „Uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży w rozumieniu art. 135 Kw, to nie tylko regulacje prawne, ale też zasady obowiązujące w danej jednostce. Uzasadniona przyczyna jest pojęciem dość szerokim i nie ma charakteru zamkniętego. Zatem publiczne poinformowanie kupującego o warunkach zakrywania ust i nosa jako warunku sprzedaży w ocenie Ministra Zdrowia powinno wyłączyć możliwość zastosowania art. 135 kw”.

Ponadto, w ocenie Ministra Zdrowia przedmiotowa regulacja wpisuje się przede wszystkim w normy prawa cywilnego, a publiczne poinformowanie o warunku zakrywania ust i nosa należy uznać jako warunek początkowy do skutecznego skorzystania z oferty sprzedaży przez kupującego.

W ocenie Rzecznika MŚP powyższa odpowiedź wydaje się być niewystarczająca w kontekście wciąż narastających wątpliwości względem tego problemu. Dlatego pismem z dnia 25 września 2020 r. Rzecznik MŚP ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia w tej sprawie, dodatkowo zadając pytanie, czy planowane są zmiany legislacyjne w celu unormowania przedmiotowego obowiązku w akcie rangi ustawowej. Rzecznik MŚP podniósł bowiem, że w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej głosów kwestionujących podstawy prawne, na których opiera się obowiązek zakrywania ust i nosa, w tym głośne orzeczenia Sądów Rejonowych w Kościanie i Suwałkach. W powyższych orzeczeniach sądy podniosły, że obowiązek zakrywania ust i nosa powinien być osadzony w ustawie. Podobne stanowisko zajął Rzecznik Praw Obywatelskich, w ocenie którego obowiązek zakrywania twarzy i nosa został nałożony z przekroczeniem upoważnienia ustawowego (pismo z 28 sierpnia 2020 r. znak: II.519.1205.2020.PS, dostępne na stronie: www.rpo.gov.pl). Dlatego Rzecznik MŚP, mając na uwadze konieczność zapewnienia pewności prawa, uważa, że kwestia obowiązku zakrywania ust i nosa wymaga interwencji legislacyjnej na poziomie ustawowym.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
28 września 2020
Rzecznik MŚP zwraca uwagę na problem z praktyką Agencji Mienia Wojskowego obciążania przedsiębiorców rekompensatą za koszty odzyskiwania należności
Rzecznik MŚP zwraca uwagę na problem z praktyką Agencji Mienia Wojskowego obciążania przedsiębiorców rekompensatą za koszty odzyskiwania należności

Rzecznik MŚP występuje do Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego w sprawie problemu związanego z praktyką Agencji Mienia Wojskowego obciążania przedsiębiorców z sektora MŚP rekompensatą za koszty odzyskiwania należności w sytuacjach, gdy windykacji takich należności nie było, a opóźnienie w płatności było symboliczne (np. jednodniowe).

Do Rzecznika MŚP doszły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w sytuacji pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorcy, co w aktualnej sytuacji epidemicznej może mieć szerokie przełożenie na sytuację wielu drobnych przedsiębiorców. Sytuacja problemowa dotyczy drobnego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który w konsekwencji zaistnienia negatywnych okoliczności losowych czasowo stracił płynność finansową, czego konsekwencją były czasowe opóźnienia w comiesięcznych płatnościach względem Agencji Mienia Wojskowego (dalej: „Agencja”) z tytułu najmu lokalu.

Co istotne, wszystkie zaległości były płacone wraz z odsetkami jeszcze tego samego miesiąca co termin zapłaty, a Agencja nie musiała ponosić żadnych kosztów związanych z dochodzeniem tych należności. Tym niemniej, za każde nawet najmniejsze uchybienie terminowi zapłaty Agencja naliczała przedsiębiorcy wszystkie możliwe sankcje finansowe, w tym odsetki i tzw. rekompensatę za koszty windykacji na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935, ze zm.) w wysokości równowartości kwoty 40 euro. Szczególnie jaskrawym przykładem tej praktyki było wystawienie noty obciążeniowej (rekompensaty) na kwotę 182,09 zł wraz z notą odsetkową na kwotę 0,24 zł za fakturę opłaconą przez przedsiębiorcę jeden dzień po terminie.

Początkowo, Rzecznik MŚP prowadził w tej sprawie korespondencję z organami Agencji, a w końcu również z Ministrem Obrony Narodowej, jednakże powyższe wystąpienia nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Organy stanęły bowiem na stanowisku, że niezależnie od okoliczności zgodnie z zasadami wynikającymi z dyscypliny finansów publicznych są zobligowane do naliczania wszystkich prawem przewidzianych należności.

W związku z powyższym, pismem z dnia 25 września 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego z wnioskiem o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do likwidacji ograniczeń z tym związanych. Rzecznik MŚP wskazał m.in. że problem z naliczaniem tej rekompensaty przez jednostki sektora finansów publicznych był już dostrzeżony przez ustawodawcę, który w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) wprowadził do ustawy o finansach publicznych przepisy dające niektórym organom publicznym możliwość niedochodzenia przedmiotowej rekompensaty. W uzasadnieniu do ww. ustawy wskazano, że „w takich przypadkach żądanie rekompensaty postrzegane jest jako działanie zbyt restrykcyjne i nieuzasadnione. To powoduje podważenie zaufania do instytucji publicznych”.

Mając powyższe na uwadze, Rzecznik MŚP zwrócił się w swoim wniosku o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych ukierunkowanych na zapobieżenie sytuacjom obciążania przedsiębiorców przez podmioty publiczne należnościami z tytułu przedmiotowych rekompensat, których wysokość jest nieadekwatna do wagi uchybienia przedsiębiorcy.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
27 września 2020
Komunikat dotyczący zamknięcia Biura Rzecznika MŚP w dniach 1-2 października 2020 r.
Komunikat dotyczący zamknięcia Biura Rzecznika MŚP w dniach 1-2 października 2020 r.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
uprzejmie informuje, że w dniach 1 oraz 2 października 2020 roku
Biuro z siedzibą w Warszawie oraz Oddziały Terenowe w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku, Poznaniu będą nieczynne

z powodu uczestnictwa w Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców, które odbędzie się w Gdańsku.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

W tych dniach w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z siedzibą w Warszawie
w godzinach 8.30 do 16.30 odbędzie się dyżur a kontakt możliwy będzie pod numerem telefonu  (22) 123 70 70.

Pozostałe kanały komunikacji z Biurem: https://rzecznikmsp.gov.pl/kontakt/

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
25 września 2020
Rzecznik MŚP informuje o możliwościach sprawdzenia aktualnej sytuacji epidemicznej w krajach popularnych wśród polskich turystów
Rzecznik MŚP informuje o możliwościach sprawdzenia aktualnej sytuacji epidemicznej w krajach popularnych wśród polskich turystów

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje o możliwościach sprawdzenia aktualnej sytuacji epidemicznej i obostrzeń w poszczególnych krajach, będących popularnymi kierunkami wyjazdów polskich turystów

Pismem z 28 lipca 2020 r. Rzecznik MŚP, mając na uwadze głosy przedstawicieli branży turystyki, zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o informację, czy Ministerstwo rozważało (w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych) stworzenie portalu internetowego, informującego o aktualnej sytuacji epidemicznej i obostrzeniach w krajach tzw. turystyki wyjazdowej. Zdaniem przedsiębiorców przedmiotowy portal mógłby stanowić istotne narzędzie w przeciwdziałaniu ewentualnemu chaosowi informacyjnemu wśród ich klientów.

W odpowiedzi Ministerstwo Rozwoju wskazało, że:

(…) MSZ na swoich stronach umieszcza informacje o aktualne sytuacji epidemiologicznej w krajach, które są popularnymi kierunkami wyjazdów zagranicznych Polaków. Ponadto, Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową ,,Re-open EU”, która zawiera podstawowe informacje umożliwiające bezpieczne wznowienie swobodnego przepływu osób i turystyki w całej Europie. Platforma ,,Re-open” będzie funkcjonować jako główny punkt odniesienia dla osób podróżujących w UE, ponieważ gromadzi w jednym miejscu aktualne informacje od Komisji i państw członkowskich. Narzędzie to umożliwi przeglądanie informacji dotyczących poszczególnych państw członkowskich UE za pomocą interaktywnej mapy, zawierającej aktualne informacje na temat obowiązujących środków krajowych, a także praktyczne porady dla osób odwiedzających dany kraj. Platforma jest łatwo dostępna na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych poprzez następujący link ,,Re-open EU”: https://reopen.europa.eu/pl. Platforma ,,Re-open EU i zawarte na niej informacje dostępne są w 24 językach urzędowych EU.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
23 września 2020
Weszły w życie postulowane przez Rzecznika MŚP ułatwienia przy budowie paczkomatów, biletomatów lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usługi
Weszły w życie postulowane przez Rzecznika MŚP ułatwienia przy budowie paczkomatów, biletomatów lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usługi

W dniu 19 września 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w tym postulowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ułatwienia przy budowie paczkomatów, biletomatów lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usługi.

Wspomnieć należy, że Rzecznik MŚP na etapie opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie – Prawo budowlanie oraz niektórych innych ustaw skierował do ówczesnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opinię, w której zwrócił się o doprecyzowanie przepisów w zakresie budowy różnego rodzaju automatów. W piśmie tym Rzecznik MŚP zaapelował o uregulowanie i doprecyzowanie kwestii budowy paczkomatów, bankomatów czy biletomatów, szczególnie w kontekście orzeczenia WSA w Łodzi z 17 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 761/18, wskazującego, że paczkomat jest obiektem budowlanym wymagającym pozwolenia na budowę.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienia pewności prawa Rzecznik MŚP zaproponował, aby ze zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę zwolnić inwestorów planujących budowę nie tylko bankomatów, wpłatomatów czy automatów sprzedających, ale także wszelkich automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług.

Opinia Rzecznika MŚP spotkała się z aprobatą Ministerstwa. Projekt z proponowanymi przez Rzecznika MŚP zmianami został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu RP, który 13 lutego 2020 r. uchwalił przedmiotowe przepisy.

W dniu 3 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę, która m.in. w zakresie przepisów postulowanych przez Rzecznika MŚP weszła w życie 19 września 2020 r.Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
23 września 2020
european white mink inside a cage looking strangely
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw tzw. „piątki dla zwierząt”

W dniu 18 września 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 378, 597 i 625, druk senacki nr 209; dalej: „Projekt”). Projekt zakłada, jak wskazuje jego uzasadnienie, „wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich szeroko rozumianego dobrostanu”. Nie kwestionując założeń i idei Projektu, Rzecznik MŚP dostrzegł jednakże pewne problematyczne z punktu widzenia zasad wykonywania działalności gospodarczej rozwiązania, jakie przewiduje.

W związku z powyższym, pismem z dnia 22 września 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał Marszałkowi Senatu RP uwagi do Projektu. Rzecznik MŚP wskazał w pierwszej kolejności, że w przypadku tak daleko idącej ingerencji w prowadzenie działalności gospodarczej, jaką zakłada Projekt, przyjęty roczny termin wejścia w życie przedmiotowej regulacji uznać należy za zbyt krótki i powinien ulec on wydłużeniu do 5 lat od dnia ogłoszenia, co znajduje potwierdzenie w dotychczasowym dorobku orzeczniczym Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto, zdaniem Rzecznika MŚP niezbędne jest doprecyzowanie zasad i gwarancji wysokości przyznawanych rekompensat dla przedsiębiorców tzw. branży futerkowej, przedsiębiorców prowadzących schroniska dla bezdomnych zwierząt czy wykonującym ubój rytualny, które powinny wynieść całkowity koszt utraty możliwości prowadzenia działalności objętej zakazem.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
16 września 2020
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP Minister Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z obowiązkiem przedsiębiorców podania numeru NIP przed płatnością w transakcjach do 450 zł w celu uzyskania faktury
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP Minister Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z obowiązkiem przedsiębiorców podania numeru NIP przed płatnością w transakcjach do 450 zł w celu uzyskania faktury

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęły liczne wnioski przedsiębiorców, którzy wskazali na problemy związane z obowiązkiem umieszczania numeru NIP na paragonie fiskalnym w celu umożliwienia wystawienia faktury, wprowadzonym ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520). Przedsiębiorcy wskazali na trudności, jakie wiążą się ze stosowaniem nowych przepisów, w tym w szczególności na daleko idącą dotkliwość konsekwencji w wypadku popełnienia pomyłki przy podawaniu numeru NIP oraz na utrudnienia związane z prowadzeniem ewidencji elektronicznej w wypadku uznania paragonu z numerem NIP za tak zwaną fakturę uproszczoną. Mając na uwadze powyższe bariery i utrudnienia dla przedsiębiorców, pismem z dnia 5 czerwca 2020 r. Rzecznik MŚP skierował wystąpienie w tej sprawie do Ministra Finansów.

W odpowiedzi, Minister Finansów w piśmie z dnia 22 sierpnia 2020 r. wyjaśnił – po pierwsze, że w sytuacji, gdy kwota faktury nie przekracza 450 zł brutto (100 euro), to paragon z numerem NIP należy uznać za fakturę uproszczoną i nie wystawia się do niego dodatkowo „zwykłej” faktury. Jako kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, wymagany na potrzeby ewidencji, należy podać numer kolejny paragonu.

Ponadto resort finansów potwierdził możliwość wystawienia noty korygującej do faktury wystawionej do paragonu lub paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną – w wypadku popełnienia błędu w numerze NIP nabywcy. Minister doprecyzował również, że jako błąd w numerze NIP należy rozumieć oczywistą pomyłkę, na przykład brak jednej cyfry, przestawienie cyfr, bądź pomyłkę w jednej cyfrze. W wypadku popełnienia takiej pomyłki należy wystawić fakturę z takim samym błędnym numerem NIP, jaki znalazł się na paragonie i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP. Minister zastrzegł jednak, że nie można wystawić noty korygującej w przypadku, gdy na paragonie fiskalnym nie umieszczono w ogóle numeru NIP lub podano kompletnie błędny numer NIP, np. 9999999999 lub NIP innego podatnika.

Na koniec Minister przypomniał o opublikowanym komunikacie w dniu 3 stycznia 2020 r. na swojej stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow pt. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów oraz poinformował o pracach nad przygotowaniem objaśnień podatkowych, których celem będzie przedstawienie zasad uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP do wartości 450 zł za fakturę uproszczoną oraz zasad ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja).

Poniżej pełny tekst odpowiedzi Ministra Finansów:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
16 września 2020
Rzecznik MŚP apeluje do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań zmierzających do likwidacji ograniczeń związanych z obowiązkiem odbycia kwarantanny przez Białorusinów wjeżdżających na terytorium Polski
Rzecznik MŚP apeluje do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań zmierzających do likwidacji ograniczeń związanych z obowiązkiem odbycia kwarantanny przez Białorusinów wjeżdżających na terytorium Polski

W związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną na Białorusi oraz deklaracjami Rządu RP odnośnie pomocy Białorusinom, pismem z dnia 16 września 2020 r. Rzecznik MŚP zaapelował do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań zmierzających do likwidacji ograniczeń epidemiologicznych dla Białorusinów wjeżdżających do Polski, związanych przede wszystkim z obowiązkiem odbycia kwarantanny. Rzecznik MŚP wskazał przy tym, że wzorem dla pożądanych regulacji w tym zakresie może być podpisana w dniu 12 lutego 2010 r. pomiędzy Polską a Białorusią umowa o zasadach małego ruchu granicznego, która jednak nie została wdrożona w życie. Definiuje ona „strefę przygraniczną” jako obszar sięgający do 30 km (a pod pewnymi warunkami do 50 km) od linii granicy, którego mieszkańcy mogą korzystać z ułatwień w przekraczaniu granicy państwowej, jak np. brak obowiązku odbycia kwarantanny. Rzecznik MŚP wskazał przy tym, że jego apel jest podyktowany m.in. potrzebami polskich przedsiębiorców oferujących swoje towary i usługi białoruskim klientom.

Dodatkowo, mając na uwadze powołanie w dniu 22 lipca 2020 r. Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi, Rzecznik MŚP zwrócił się również do jego członków z prośbą o wsparcie powyższej inicjatywy.

Poniżej pełna treść apelu Rzecznika MŚP z dnia 16 września 2020 r.:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
14 września 2020
Prawie 150 000 przedsiębiorców uzyska automatycznie większą pomoc z ZUS. Rzecznik MŚP interweniował w sprawie rozliczania nadpłat składek na ubezpieczenia
Prawie 150 000 przedsiębiorców uzyska automatycznie większą pomoc z ZUS. Rzecznik MŚP interweniował w sprawie rozliczania nadpłat składek na ubezpieczenia

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, na wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, wystąpił do Prezes ZUS z oceną prawną dotyczącą niekorzystnej przedsiębiorcom sytuacji w zakresie zwolnień z opłacania składek w przypadku wystąpienia nadpłaty.

Sytuacja dotyczyła przedsiębiorców, którzy występując na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej o zwolnienie w opłacaniu składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. posiadali wcześniejszą nadpłatę z tytułu opłacania składek. W związku z nieprecyzyjnymi przepisami w tym zakresie ZUS pomniejszał udzielaną pomoc, w formie zwolnienia ze składek, o wielkość występującej nadpłaty. W swoim stanowisku Rzecznik MŚP krytycznie odniósł się do tej sytuacji wskazując m.in. na naruszenie art. 12 ustawy Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którym organ powinien prowadzić postępowanie wobec przedsiębiorcy w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

W rezultacie zgłaszanego przez Rzecznika MŚP problemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarekomendował korzystne przedsiębiorcom zmiany w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej. Przedmiotowa nowelizacja (Dz. U. z 2020 r., poz. 1423, art. 10 w zw. z art. 13 pkt 6) wejdzie w życie 20 września 2020 r. Zakłada ona, że zwalnia się przedsiębiorców z obowiązku należnych składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek ZUS zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki. Co więcej, opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi.

Jak wynika z odpowiedzi Prezes ZUS, prof. Gertrudy Uścińskiej, na przesłaną przez Rzecznika MŚP ocenę prawną tego problemu: „Sprawy te będą ponownie rozpatrzone przez ZUS z urzędu, bez potrzeby jakichkolwiek działań po stronie płatnika składek. O zwrot nadpłaty płatnik będzie mógł wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia. O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty.”

— To dobra wiadomość dla tysięcy przedsiębiorców z sektora MŚP, którym pomoc w zakresie zwolnienia ze składek ZUS została w praktyce ograniczona z powodu wystąpienia nadpłaty w składkach. Ta sytuacja to skutek swoistego niedopatrzenia legislacyjnego oraz praktyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wysyła, co prawda, płatnikom składek informacje o stanie rozliczeń, niemniej jednak w zakresie składek za rok ubiegły, według stanu na koniec danego roku. Cieszy dość szybkie rozwiązanie tej niekorzystnej sytuacji przez ustawodawcę, a automatyczne, ponowne rozpatrywanie wniosków o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia przez ZUS daje nadzieję na mniejsze obciążenia administracyjne przedsiębiorców w tym zakresie oraz szybkie rozliczenie należnej pomocy w prawidłowej wysokości — komentuje Paweł Satkiewicz, doradca podatkowy, główny konsultant w Biurze Rzecznika MŚP.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
12 września 2020
Businessman refusing to take bribe in office. Concept of corruption
Postulat Rzecznika MŚP podwyższenia limitu kwotowego dla prezentów niskiej wartości zyskał częściową akceptację resortu finansów. Rzecznik MŚP kieruje do Ministra Finansów dalsze uwagi i postulaty korzystne dla przedsiębiorców m.in. w tym zakresie

Pismem z dnia 18 sierpnia 2020 r. Minister Finansów skierował do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UD118; dalej: „Projekt”). Projekt składa się z trzech części, z czego jedna zakłada rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT. Wśród nich znalazło się postulowane przez Rzecznika MŚP jeszcze w zeszłym roku podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości, jednakże na niższym poziomie.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Pismem z dnia 19 marca 2019 r. Rzecznik MŚP wnioskował do Ministra Finansów o podwyższenie powyższych limitów do odpowiednio 200 zł w pierwszym przypadku i 80 zł w drugim. W odpowiedzi, pismem z dnia 15 kwietnia 2019 r. Minister Finansów negatywnie odniósł się do tej propozycji.

Projekt natomiast zakłada podwyższenie limitu jedynie w zakresie drugiego przypadku oraz jedynie do kwoty 20 zł. Jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku, świadczący o dostrzeżeniu barier w tym zakresie, tym niemniej wciąż nieadekwatny do potrzeb przedsiębiorców. Dlatego pismem z dnia 3 września 2020 r. Rzecznik MŚP skierował do Ministra Finansów szereg uwag i postulatów zmian do Projektu, m.in. w zakresie podniesienia limitów kwotowych dla prezentów o małej wartości. Rzecznik podniósł, że adekwatne poziomy ww. limitów powinny wynosić co najmniej 150 zł (równowartość ok. 30 euro) w pierwszym przypadku i 45 (równowartość ok. 10 euro) zł w drugim.

Poniżej pełna treść wystąpień Rzecznika MŚP oraz dotychczasowej odpowiedzi Ministra Finansów w tej sprawie:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
11 września 2020
Oświadczenie Rzecznika MŚP w sprawie krzywdzącej wypowiedzi Przewodniczącego RMN na temat przedsiębiorców prowadzących schroniska dla zwierząt
Oświadczenie Rzecznika MŚP w sprawie krzywdzącej wypowiedzi Przewodniczącego RMN na temat przedsiębiorców prowadzących schroniska dla zwierząt

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w wydanym dziś oświadczeniu zwraca się do Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego z apelem o sprostowanie krzywdzącej wypowiedzi na temat przedsiębiorców prowadzących schroniska dla zwierząt, wygłoszonej w dniu 10 września br. w audycji „Sygnały Dnia” na antenie Polskiego Radia.

— Takie generalizowanie jest wysoce krzywdzące i godzi w wizerunek polskiego przedsiębiorcy. Jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców — ustawowo zobowiązany, aby dobrego wizerunku przedsiębiorców bronić i przeciwdziałać próbom oczerniania i obniżania autorytetu tego środowiska — nie zgadzam się z taką stereotypizacją – pisze w wystąpieniu Adam Abramowicz.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
10 września 2020
Recyclable garbage consisting of glass, plastic, metal and paper isolated on white
BDO – termin składania sprawozdań

Ministerstwo Klimatu przypomina o zbliżających się terminach składania sprawozdań

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów, robią to w terminie do:
11 września: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
31 października: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 75 (z wyłączeniem ust. 2 pkt 4 i 5) ustawy o odpadach.

Jeśli powyższy obowiązek podmiot wykonuje samodzielnie, to wymagane sprawozdanie składa za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Natomiast, jeśli za wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowanego przedstawiciela sprawozdanie składa organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z art. 74 ust. 6 ustawy o odpadach, to powinna to wykonać jako użytkownik główny konta BDO podmiotu, za którego składa sprawozdanie.

W celu złożenia takiego sprawozdania konieczne jest uzyskanie dostępu przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego do konta w systemie BDO podmiotu wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela, za którego organizacja wykonuje czynności. Po uzyskaniu dostępu użytkownik organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego loguje się do systemu BDO wybierając kontekst podmiotu wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela. W kolejnym kroku organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaznacza check-box w Tabeli 1 o treści „Wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”, określający rodzaj podmiotu, za którego wypełnia obowiązki sprawozdawcze. W ostatnim kroku tworzenia sprawozdania organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazuje dane składającego sprawozdanie w sekcji „Dane podmiotu składającego sprawozdanie”. Po kliknięciu w pole „Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego sprawozdanie” system wyświetla wyszukiwarkę podmiotów, do których użytkownik sporządzający sprawozdanie posiada dostęp. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wypadku zaznacza własną nazwę organizacji, a następnie wypełnia pozostałe pola. Pole „E-mail służbowy” służy do przekazania powiadomienia w przypadku odesłania do korekty sprawozdania zweryfikowanego przez adresata.

Istnieje również możliwość złożenia sprawozdania poprzez integrację zewnętrznego oprogramowania, z którego korzysta organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego z publicznym API systemu BDO. Aby złożyć sprawozdanie za podmiot wprowadzający, użytkownik organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, posiadający uprawnienia użytkownika głównego do konta podmiotu w BDO, powinien wygenerować klucze API. Możliwy jest również wariant, w którym użytkownik główny podmiotu wygeneruje klucze API dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym przypadku należy pamiętać, że wszystkie operacje wykonane w systemie przy użyciu tych kluczy będą przypisane do użytkownika, który wygenerował klucze.

W sposób analogiczny powinny postępować podmioty pośredniczące oraz organizacje samorządu gospodarczego, które wypełniają sprawozdania za podmioty wprowadzające baterie i akumulatory, opakowania wielomateriałowe lub opakowania po środkach niebezpiecznych.

Szczegółowe informacje, w jaki sposób organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, organizacje samorządu gospodarczego oraz podmioty pośredniczące powinny składać sprawozdanie o produktach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych z nich powstających w systemie BDO znajdują się na stronie www.bdo.mos.gov.pl.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, za niezłożenie sprawozdania przewidziane są sankcje w postaci kary grzywny.

Uwaga! Jeżeli już wypełnili Państwo ustawowy obowiązek sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów niniejszą informację należy potraktować jako do wiadomości.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
10 września 2020
Rzecznik MŚP negatywnie o pomyśle objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym
Rzecznik MŚP negatywnie o pomyśle objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Część z proponowanych w projekcie zmian wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez Rzecznika MŚP w swoich licznych wystąpieniach. Po pierwsze, projekt przewiduje podwyższenie obecnego limitu uprawniającego do korzystania przez przedsiębiorców – osób fizycznych z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego z 250 tys. euro do 2 mln euro, o co Rzecznik MŚP wnioskował już podczas opiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych w kwietniu ubiegłego roku. Projekt przewiduje również podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT. Rozbieżność między tym limitem, a limitem uprawniającym do korzystania ze statusu „małego podatnika” przy rozliczaniu CIT (wynoszącym 2 miliony euro za rok ubiegły), była przedmiotem licznych wniosków przedsiębiorców skierowanych do Rzecznika MŚP, na podstawie których Rzecznik MŚP informował właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej.

Wśród proponowanych zmian przewidziano jednak również takie, które mają na celu „uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych poprzez nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego”.

Rzecznik MŚP jednak wyraził negatywne stanowisko wobec powyższego zamierzenia, wskazując na fakt, że projektowane rozwiązania mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania spółek komandytowych i w konsekwencji zwiększenia wobec nich obciążeń podatkowych. Zwracając uwagę na obecną tendencję, polegającą na sukcesywnym wzroście popularności tej formy prowadzenia działalności gospodarczej, Rzecznik MŚP podniósł, że nowe przepisy mogą tylko odwrócić ten pozytywny trend.

Ponadto Rzecznik MŚP negatywnie zaopiniował propozycje wprowadzenia obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej przez podatników CIT oraz zwiększenia obowiązków dokumentacyjnych dla tak zwanych cen transferowych. W opinii Rzecznika MŚP rozwiązania te mogą naruszać zasadę proporcjonalności i adekwatności, zagwarantowaną w art. 67 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
9 września 2020
Rzecznik MŚP występuje do Minister Rozwoju z prośbą o wsparcie postulatu zniesienia obowiązku odbycia kwarantanny przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę państwową
Rzecznik MŚP występuje do Minister Rozwoju z prośbą o wsparcie postulatu zniesienia obowiązku odbycia kwarantanny przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę państwową

Rzecznik MŚP występuje do Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz z prośbą o wsparcie postulatu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii poprzez zniesienie obowiązku odbycia kwarantanny przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę państwową.

Do Rzecznika MŚP doszły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców zza wschodniej granicy RP, którzy wskazali, że obowiązujące przepisy w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przewidują obowiązkową 14-dniową kwarantannę po przekroczeniu tzw. zewnętrznej granicy państwowej. Tym samym, pracownicy wracający na weekend do domu np. na Ukrainie czy Białorusi, po przekroczeniu granicy nie mogli wrócić do pracy w Polsce przed odbyciem ww. 14-dniowej kwarantanny.

W związku z powyższym, pismem z dnia 30 lipca 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Zdrowia z wnioskiem o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do likwidacji ograniczeń z tym związanych. Rzecznik MŚP wskazał m.in. że analogiczna regulacja jeszcze do niedawna była stosowana również na wewnętrznej granicy UE. W ocenie Rzecznika MŚP, pożądanym jest, aby powyższa regulacja została również zniesiona lub ograniczona na granicy zewnętrznej dla osób zatrudnionych przez polskich przedsiębiorców.

Powyższe wnioski Rzecznika MŚP częściowo zostały spełnione. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1505) skrócono okres obowiązkowej kwarantanny do 10 dni. Dodatkowo, w przypadku osób, które uzyskały ujemny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, albo osoby, której obowiązkowa kwarantanna trwała już co najmniej 10 dni, została ona skrócona do dnia następującego po dniu wejścia w życie rozporządzenia, tj. 3 września 2020 r.

Tym niemniej, pismem z dnia 9 września 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił dodatkowo do Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz z prośbą o wsparcie proponowanych rozwiązań zmierzających do całkowitej likwidacji obowiązku odbycia kwarantanny przez osoby przekraczające zewnętrzną granicę państwową.Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
8 września 2020
GIF w postępowaniu z udziałem Rzecznika MŚP uchylił decyzję w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz odmowy wydania zgody na zbycie produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej
GIF w postępowaniu z udziałem Rzecznika MŚP uchylił decyzję w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz odmowy wydania zgody na zbycie produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się prowadzący aptekę przedsiębiorca. Wniósł o podjęcie interwencji w postępowaniu przed Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym zmierzającym do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odmawiał wydania decyzji kończącej postępowanie, co uniemożliwiało przedsiębiorcy ochronę jego praw i wniesienie odwołania do organu II instancji. Rzecznik wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i podjęcie działań zmierzających do zakończenia postępowania i wydania decyzji.

Po interwencji Rzecznika, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zakończył postępowanie wydając decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz odmówił wydania zgodny na zbycie produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że przedsiębiorca, nie przekazał we wskazanym ustawowo terminie, informacji o rezygnacji z prowadzenia apteki ogólnodostępnej, a jednocześnie nie wystąpił o wykreślenie z  Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: „Rejestr”). Wobec tego stwierdził wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, które posiadał przedsiębiorca.

Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego okoliczność posiadania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz figurowania w Rejestrze po dniu 1 sierpnia 2019 roku była wystarczającą przesłanką do wygaszenia zezwolenia.

Przedsiębiorca odwołał się od wydanej decyzji do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Rzecznik przyłączył się do postępowania odwoławczego i przedstawił swoje stanowisko oraz wniósł o uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania w sprawie.

Główny Inspektor Farmaceutyczny rozpatrzył odwołanie przedsiębiorcy i wydał decyzję uchylającą decyzję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w całości oraz umorzył postępowanie w pierwszej instancji w całości. W uzasadnieniu wskazał, że strona dopełniła wymaganego na podstawie art. 11 ust 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne obowiązku. Ponadto istotna w rozpatrywanej sprawie jest okoliczność, że nie było sytuacji, w której przedsiębiorca, że funkcjonował jednocześnie prowadząc działalność leczniczą.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 września 2020
Rzecznik MŚP przeciwko niekorzystnym zmianom w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych
Rzecznik MŚP przeciwko niekorzystnym zmianom w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców krytycznie odniósł się do zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) – numer projektu w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – UD118.

Przedmiotowa nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług to pomysły na uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT, funkcjonująca pod nazwą SLIM VAT. Niestety, oprócz niektórych korzystnych rozwiązań znalazły się w nim propozycje zmian oceniane przez Rzecznika MŚP jako nie sprzyjające przedsiębiorcom. Wśród tych propozycji należy wymienić chociażby czasowe obowiązywanie Wiążących Informacji Stawkowych (przez 3 lata, obecnie, co do zasady, obowiązują bezterminowo) oraz brak ochrony dla adresatów WIS w sytuacji, gdy towar lub usługa, będąca przedmiotem WIS, stanowią element czynności zdefiniowanych w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Temporalne obowiązywanie instytucji prawa podatkowego, jaką jest WIS, w szczególności mającej dla podatników walor ochronny, stanowi w ocenie Rzecznika MŚP naruszenie zasady pewności prawa oraz stanowi dodatkowe obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców (związane z koniecznością „pilnowania” terminu ważności WIS i występowania o kolejną WIS w sytuacji wygaśnięcia dotychczasowej). Tym bardziej, że wydane WIS mogą wygasnąć z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów dotyczących VAT lub zostać uchylone/zmienione w określonych przypadkach. Jednocześnie Rzecznik MŚP nie podziela argumentu z uzasadnienia do tej zmiany, iż wprowadzenie okresu obowiązywania WIS przyczyni się do większej jednolitości rozstrzygnięć.

Kolejna z propozycji zmian, krytycznie oceniana przez Rzecznika MŚP, dotyczy pozbawienia podatnika ochrony wynikającej z posiadanej Wiążącej Informacji Stawkowej, gdy z decyzji wydanej przez organ podatkowy będzie wynikać, że przedmiot WIS jest elementem transakcji, która została uznana za nadużycie prawa na gruncie art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie kwestionując celu, tj. zabezpieczenia budżetu państwa przed nadużyciami dokonywanymi przez nieuczciwych podatników, należy zauważyć, iż proponowana zmiana stanowi, w ocenie Rzecznika MŚP przejaw nadregulacji. Z brzmienia klauzuli nadużycia prawa w VAT wynika bowiem, iż samo zastosowanie przedmiotowej klauzuli jest wystarczające w praktyce do pozbawienia WIS, uzyskanej przez nieuczciwego podatnika, mocy wiążącej.

– Przedsiębiorcy sektora MŚP bez wątpienia potrzebują uproszczenia systemu podatkowego,  szczególnie w zakresie VAT. Z tego względu każda tego typu inicjatywa cieszy. Niemniej jednak ogólny, pozytywny wydźwięk proponowanych zmian zakłócają niektóre propozycje, które z perspektywy przedsiębiorców należy ocenić negatywnie. Przykładem są proponowane zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych zawarte w tzw. pakiecie SLIM VAT – mówi Paweł Satkiewicz, doradca podatkowy, główny konsultant w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
7 września 2020
Rzecznik MŚP kieruje do Ministra Zdrowia pytanie ws. uprawnienia pracowników sklepów do samodzielnego egzekwowania obowiązku zakrywania ust i nosa przez klientów
Rzecznik MŚP kieruje do Ministra Zdrowia pytanie ws. uprawnienia pracowników sklepów do samodzielnego egzekwowania obowiązku zakrywania ust i nosa przez klientów

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował wystąpienie do Ministra Zdrowia w związku z wątpliwościami, co do uprawnienia pracownika sklepu lub innego obiektu handlowego do samodzielnego egzekwowania od klientów obowiązku zakrywania ust i nosa oraz ewentualnej odpowiedzialności pracownika/przedsiębiorcy z tego tytułu.

Mając na uwadze liczne głosy przedsiębiorców, Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Zdrowia o udzielenie informacji i wyjaśnień w następujących kwestiach:

 • Czy pracownik sklepu lub innego obiektu handlowego jest uprawniony do samodzielnego egzekwowania od klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa 24 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[1]?
 • Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu egzekwowania od klientów obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej – pracownik czy przedsiębiorca zatrudniający pracownika?
 • Czy pracownik sklepu lub innego obiektu handlowego może odmówić sprzedaży towaru klientowi, który nie stosuje się do obowiązku wskazanego w pkt 1 powyżej?
 • Czy odmowa sprzedaży towaru klientowi, który nie stosuje się do obowiązku wskazanego w pkt 1 powyżej, stanowi przesłankę do wymierzenia pracownikowi/przedsiębiorcy kary grzywny, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń[2]?

Ponadto, w związku z tym, że powyższa problematyka była również przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich, czego wyrazem jest m.in. pismo do Komendanta Głównego Policji z 28 sierpnia 2020 r., w którym RPO ponownie wskazał, że obowiązek zakrywania twarzy i nosa został nałożony z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Rzecznik MŚP wystosował do RPO prośbę o przesłanie kopii odpowiedzi Komendanta Głównego Policji.

[1] Dz.U. z 2020 r. poz. 1356, ze zm.

[2] T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 821.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
4 września 2020
Rzecznik MŚP wystosował kolejne uwagi i postulaty do uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w zakresie korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców z branży turystycznej i eventowej
Rzecznik MŚP wystosował kolejne uwagi i postulaty do uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w zakresie korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców z branży turystycznej i eventowej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosował kolejne uwagi i postulaty do uchwalonej przez Sejm w dniu 14 sierpnia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców z branży turystycznej i eventowej.

W dniu 14 sierpnia 2020 r. Sejm uchwalił oczekiwaną przez polską branżę turystyczną i eventową ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 559 i 570).

Jeszcze na etapie przed wniesieniem do Sejmu projektu tej ustawy Rzecznik MŚP aktywnie zabiegał o jak najszersze uwzględnienie w niej licznych uwag i postulatów, jakie docierały ze środowiska przedsiębiorców. O powyższym informowaliśmy w komunikacie z dnia 21 sierpnia 2020 r. dostępnym TUTAJ

Nie kwestionując faktu, że uchwalona ustawa wychodzi naprzeciw wielu problemom, z jakimi borykają się przedsiębiorcy branży turystycznej i eventowej w aktualnej sytuacji związanej z obowiązującym stanem epidemii, wciąż pozostają kwestie wymagające wprowadzenia dodatkowych rozwiązań zaradczych.

Dlatego w dniu 4 września 2020 r. Rzecznik MŚP skierował do Pani Senator Marii Koc, Przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP, dodatkowe uwagi i postulaty uwzględniające propozycje i potrzeby zgłoszone przez przedstawicieli 8 organizacji branżowych i grup firm oraz specjalistów turystycznych, z wnioskiem o ich uwzględnienie w dalszych pracach legislacyjnych.

Poniżej pełna treść pisma Rzecznika MŚP z dnia 4 września 2020 r.:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
4 września 2020
Rzecznik MŚP apeluje do Minister Rozwoju o zniesienie limitu liczby osób uczestniczących w imprezach na otwartej przestrzeni
Rzecznik MŚP apeluje do Minister Rozwoju o zniesienie limitu liczby osób uczestniczących w imprezach na otwartej przestrzeni

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców zastrzeżeniami, Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Wicepremier, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz z apelem o zniesienie limitu osób uczestniczących w imprezach na otwartej przestrzeni. Obecnie obowiązuje zakaz organizowania imprez powyżej 250 uczestników, bez udziału publiczności.

Problem ten dotyka organizatorów biegów, zawodów triathlonowych, czy w zbliżającym się okresie zimowym, także imprez narciarskich. Limit ten jest nieracjonalny i nie ma uzasadnienia z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemicznego. Uczestnicy mają bowiem ze sobą ograniczony kontakt. Organizatorzy są w stanie tak rozproszyć zawodników, np. przez wydłużenie startu, by zawodnicy startowali w oddaleniu od siebie – argumentuje Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Apel współtworzył Marek Tronina, Dyrektor Maratonu Warszawskiego, który ma się odbyć pod koniec września br.

Branża masowych imprez sportowych została z niewiadomych powodów uznana za szczególnie groźną w kontekście rozprzestrzeniania się wirusa. Dalsze utrzymywanie tego stanu oznacza uśmiercenie sektora i utratę wielu miejsc pracy, które ten wart kilkaset milionów złotych rocznie obszar gospodarki tworzy. Tym bardziej cieszę się, że w urzędzie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców znaleźliśmy partnera, który tak szybko podjął działania mające rozwiązać nasz problem. To pierwszy urząd, który z autentycznym zrozumieniem i zaangażowaniem podszedł do sprawy – komentuje Marek Tronina.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
4 września 2020
Interwencja Rzecznika MŚP ws. możliwego nierównego traktowania przedsiębiorców w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez m.st. Warszawę za odbiór odpadów komunalnych
Interwencja Rzecznika MŚP ws. możliwego nierównego traktowania przedsiębiorców w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez m.st. Warszawę za odbiór odpadów komunalnych

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie wniosku dotyczącego możliwego nierównego traktowania przedsiębiorców w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez m.st. Warszawę za odbiór odpadów komunalnych – Wiceprezydent m.st. Warszawy zapowiada analizę skutków ewentualnych zmian metody obliczania wysokości opłat.

Do Biura Rzecznika MŚP od przedstawiciela przedsiębiorców wpłynął wniosek wskazujący na możliwe nierówne traktowanie przedsiębiorców w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez miasto stołeczne Warszawę za odbiór odpadów komunalnych. We wniosku wskazano na przyjętą przez Radę Miasta metodę obliczenia wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części będących nieruchomościami, na których zamieszkują mieszkańcy a w części wykorzystywanych w celach innych niż mieszkalne, polegająca na obliczaniu iloczynu powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki opłaty. Wnioskodawca podnosił, że dla osób będących właścicielami takich nieruchomości, wiąże się to z koniecznością ponoszenia opłat wyraźnie wyższych niż te, które ponoszą właściciele nieruchomości w całości niebędących nieruchomościami mieszkalnymi. W wypadku takich nieruchomości wysokość opłaty jest określona jako stawka od pojemnika lub worka na odpady odpowiedniej pojemności.

W związku z powyższym, pismem z dnia 17 marca 2020 r., Rzecznik MŚP wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z prośbą o ustosunkowanie się do wniosku przedsiębiorców oraz podniesionych zarzutów nierównego traktowania podmiotów.

W odpowiedzi Zastępca Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Pan Michał Olszewski, w piśmie z 4 czerwca 2020 r. stwierdził, że w Urzędzie Miasta był przygotowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Projekt uchwały miał być rozpatrzony 14 maja 2020 r. na sesji Rady Miasta, ostatecznie został jednak zdjęty z porządku obrad.

Powodem tego było przyjęcie Uchwały nr XXX/865/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przyjętej uchwale postanowiono o wyłączeniu wszystkich nieruchomości, będących w całości wykorzystywanych w celach innych niż mieszkalne (z wyjątkiem domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z przymusowego, gminnego systemu odbierania nieruchomości. Konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynikała z dokonanej w zeszłym roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będącej skutkiem interwencji Rzecznika MŚP. Wyłączenie nieruchomości w całości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarki odpadami zostało potwierdzone w Uchwale nr XXXII/976/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która weszła w życie z dniem 14 sierpnia 2020 r.

Wiceprezydent Warszawy stwierdził także, że ewentualne zmiany metody obliczania wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zostaną wprowadzone po zakończeniu analizy skutków wyłączenia nieruchomości w całości niezamieszkałych z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
28 sierpnia 2020
Ponad połowa przedsiębiorców niepokoi się o przyszłość – potwierdzają badania przeprowadzone na zlecenie Rzecznika MŚP przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna
Ponad połowa przedsiębiorców niepokoi się o przyszłość – potwierdzają badania przeprowadzone na zlecenie Rzecznika MŚP przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna

Epidemia koronawirusa wywiera negatywny wpływ na wyniki działalności gospodarczej i nastroje większości przedsiębiorców. Choć duża część z nich jest zadowolona z pomocy udzielonej przez rząd, to spodziewają się kolejnych problemów w następnych miesiącach – wynika z badań opracowanych przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna ogólnopolski panel badawczy na zamówienie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i Centrum im. Adama Smitha.

Przed wybuchem epidemii nastroje wśród osób prowadzących działalność były pozytywne. 67% oceniało kondycję swojej firmy na raczej dobrą, a 16% jako bardzo dobrą. Jako złą – 15%, 3% badanych jako bardzo złą. Pół roku po wprowadzeniu rygorów epidemicznych 34% respondentów odpowiedziało, że epidemia miała negatywny wpływ na ich biznesy, 28% uznało jej skutki za bardzo negatywne, 29% nie dostrzega żadnego wpływu, a zaledwie 9% badanych przedsiębiorców ocenia, że epidemia miała pozytywny wpływ na wyniki ich firm.

— Pandemia, niestety, zrzuciła nas ze ścieżki ciągłego wzrostu. Po bardzo dobrych ostatnich latach przedsiębiorcy w wielu branżach spodziewali się, że rok 2020 będzie rekordowy. Rzeczywistość okazała się brutalna i konieczne jest liczenie strat. Te badania potwierdziły to, o czym mówię od tygodni – kolejny lockdown oznaczałby zapaść gospodarki, a co za tym idzie – zapaść systemu zdrowia. Większość firm go nie przetrwa – komentuje wyniki badań rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Przedsiębiorcy spodziewają się, że warunki do prowadzenia biznesu mogą ulec pogorszeniu. Ponad 60% uznaje, że warunki te będą złe lub bardzo złe, a tylko 36% – że będą one dobre lub bardzo dobre. Nieco lepiej oceniana jest kondycja własnej firmy. 51% uznaje kondycję własnego przedsiębiorstwa za dobrą lub bardzo dobrą, choć to i tak spadek o ponad 15% do okresu sprzed pandemii. Prawie 40% uznaje kondycję firmy za złą lub bardzo złą, podczas gdy wcześniej współczynnik ten nie przekraczał 20%.
Ankietowani podzieleni są w ocenie tzw. Tarcz Antykryzysowych. Niemal połowa z nich ocenia wpływ pomocy udzielanej firmom w ramach tarcz za korzystny (30% pozytywnych odpowiedzi, 13% bardzo pozytywnych), i niemal połowa jako szkodliwy (negatywnie 25%, zdecydowanie negatywnie 19%). 13% ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

— W zapaści przedsiębiorcom oprócz tarcz finansowych potrzebna była „tarcza antyurzędnicza”. Czas był niepotrzebnie tracony przez przedsiębiorców jak i urzędników na ponowne dostarczanie danych, które od dawna znajdują się w systemach informatycznych ZUS i urzędów skarbowych. Przeżyta zapaść powinna doprowadzić do przeorganizowania administracji w sektor usług świadczonych cyfrowo dla przedsiębiorców. Nie znamy dnia, ani godziny kiedy jakościowa, a nie liczbowa administracja będzie najlepszą tarczą antykryzysową – mówi Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, partnera badania.

Większość przedsiębiorców wnioski pomocowe wypełniała samodzielnie lub przy pomocy wcześniej zatrudnionych pracowników bądź usługodawców. Tylko 10% korzystało z pomocy zewnętrznych prawników czy firm doradczych. 12% ankietowanych wskazało, że w trakcie wypełniania wniosku pomógł im urzędnik właściwej instytucji. Ponad połowa uznała wnioski za proste lub bardzo proste (odpowiednio 41% i 12%), 35% jako trudne bądź bardzo trudne (25% i 10%).
Największą trudnością w uzyskiwaniu pomocy było samo zdobycie informacji, o jaką pomoc dany podmiot może się ubiegać (wskazało na to aż 23% ankietowanych). Mniejszym problemem było zdobycie archiwalnych danych na temat swojej firmy (20%), czy skontaktowanie się z urzędem (18%).

— Najbardziej niepokoją dane wskazujące na to, że aż 44% ankietowanych przedsiębiorców nie wyobraża sobie utrzymania działalności przy obowiązywaniu obostrzeń epidemicznych, a tylko 38% respondentów nie uzależnia dalszego funkcjonowania swojej firmy od stanu epidemii – podsumowuje rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Badanie przeprowadzono na grupie 694 właścicieli firm.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
26 sierpnia 2020
sick person cinema mask watch movie public virus asian epidemic
Po interwencji Rzecznika MŚP Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało korzystne zmiany dla przedsiębiorców prowadzących kina w zakresie ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych

W styczniu 2020 r. wszedł w życie przepis art. 19a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2199, ze zm.; dalej: „Ustawa”), zgodnie z którym podmiot prowadzący kino przekazuje Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu, a także miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie. Terminy przekazywania tych danych określono w ust. 3 tego przepisu. Na podstawie art. 19a ust. 4 Ustawy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 31 stycznia 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino (Dz. U. z 2020 r. poz. 257, dalej: ,,Rozporządzenie”).

W związku z wprowadzeniem powyższego obowiązku sprawozdawczego, do Rzecznika MŚP dotarły sygnały o istotnych utrudnieniach i barierach w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie kin związanych z nadmiernym i nieproporcjonalnym charakterem tej regulacji, w pewnych sytuacjach wręcz niemożliwym do zrealizowania przy jednoczesnym zagrożeniu ich niedopełnienia sankcją do 100 tys. zł. Środowisko przedsiębiorców podnosiło w szczególności, że zakres żądanych danych zgodnie z Rozporządzeniem jest szerszy aniżeli ten wynikający z Ustawy. Przykładowo, Rozporządzenie obliguje do podania liczby zaakceptowanych znaków legitymacyjnych z podziałem na rodzaje znaków legitymacyjnych uznawanych w danym kinie – Ustawa nie wymaga podania tego podziału. Co więcej, niezwykle problematyczny dla przedsiębiorców prowadzących kina jest wynikający z Ustawy termin raportowania o przychodach z wyświetlania filmów i reklam, przypadający na pierwszy dzień roboczy kolejnego miesiąca, kiedy to rozliczenie wszystkich przychodów z poprzedniego miesiąca w pełni nie następuje. Ponadto przedsiębiorcy podnieśli, że nie zostali poinformowani, gdzie powinni raportować dane oraz za pomocą jakiego systemu.

O powyższych barierach i zastrzeżeniach przedsiębiorców Rzecznik MŚP poinformował Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismami z dnia 20 marca, 12 maja oraz 10 lipca 2020 r. z wnioskiem o podjęcie koniecznych działań w tym zakresie. Rzecznik MŚP wskazał m.in., że zakres danych objętych obowiązkiem sprawozdawczości wynikający z Rozporządzenia jest nieproporcjonalny i nadmierny w stosunku do zakresu danych wskazanego w Ustawie, a termin raportowania o przychodach z działalności kin powinien być realny i uwzględniać specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej.

W odpowiedzi pismem z dnia 27 lipca 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że podniesione problemy i docierające zastrzeżenia m.in. w zakresie terminów przewidzianych do składania sprawozdań są na bieżąco analizowane, przy czym już obecnie planowane jest przeprowadzenie nowelizacji Ustawy również w zakresie przedmiotowych obowiązków sprawozdawczych. Resort kultury wskazał przy tym, że w okresie pandemii od dnia 31 marca 2020 r. zawieszono obowiązek raportowania przez podmiot prowadzący kino w przypadku nieosiągania przychodów. Jednocześnie zapewniono, że w procesie nowelizacji Ustawy planowane jest również przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych, umożliwiających wypowiedzenie się każdej ze stron.

 

Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
25 sierpnia 2020
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Minister Rozwoju objaśnienia prawne w zakresie możliwości ubiegania się o subwencję finansową w ramach tzw. tarczy finansowej przez przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniali wyłącznie pracowników na umowy cywilnoprawne lub tzw. osoby współpracujące
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Minister Rozwoju objaśnienia prawne w zakresie możliwości ubiegania się o subwencję finansową w ramach tzw. tarczy finansowej przez przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniali wyłącznie pracowników na umowy cywilnoprawne lub tzw. osoby współpracujące

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik MŚP wystąpił do Minister Rozwoju z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości ubiegania się o subwencję finansową w ramach tzw. tarczy finansowej przez przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniali wyłącznie pracowników na umowy cywilnoprawne lub tzw. osoby współpracujące.

Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

 1. „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 4 i 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 w celu uzyskania subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, do liczby pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę wliczana może być osoba współpracująca w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy o SUS?”

Zgodnie z postanowieniami rządowego Programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych Średnich Firm na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, jako podmiotu uprawnionego do udziału w rządowym programie udzielania beneficjentom subwencji finansowych „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, przez pracownika rozumie się wyłącznie osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Wobec powyższego, przedsiębiorca może zaliczyć w ramach ogólnej liczby pracowników, ustalanej na potrzeby określenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, osobę współpracującą zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych pod kodem 0511 – pod warunkiem, że osoba ta jest jednocześnie pracownikiem w świetle powyższej definicji.

 1. „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr Ido rozporządzenia 651/2014, w celu uzyskania subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, do liczby pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę wliczana może być osoba związana z przedsiębiorcą umową zlecenia?”

Na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej udzielanej mikroprzedsiębiorcom w ramach Programu za pracownika uważa się: osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z beneficjentem w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia beneficjenta dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej beneficjentowi, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; lub współpracującą z beneficjentem, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), która była zgłoszona przez beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej beneficjentowi.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019, poz. 1292).

Pełna treść objaśnień prawnych poniżej:

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
24 sierpnia 2020
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Minister Rozwoju objaśnienia prawne w zakresie sposobu weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Minister Rozwoju objaśnienia prawne w zakresie sposobu weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik MŚP wystąpił do Minister Rozwoju z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie sposobu weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej.

Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

Pytanie 1: „W jaki sposób obliczana jest wartość referencyjna zatrudnienia dla ustalenia statusu mikro, małego i średniego przedsiębiorcy o którym mowa w punkcie 3.1.1 uchwały RM 50/2020 dla potrzeb przyznania subwencji finansowej na podstawie programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”?

W Programie rządowym wskazano, iż „Polski Fundusz Rozwoju przygotuje i opublikuje dokumenty wykonawcze dla celów związanych z realizacją Programu, weryfikacją spełnienia przez Beneficjentów Programu warunków programowych lub skorzystania z jakichkolwiek innych uprawnień wynikających z Programu”. Podstawowym dokumentem wykonawczym regulującym zasady udzielania finansowania w ramach rządowego programu udzielania Beneficjentom subwencji finansowych jest regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju”, zgodnie z którym:

„Beneficjent” – oznacza, na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do udziału w Programie, przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, pod warunkiem uznania, iż podmiot ten spełnia warunki przyznania mu statusu mikroprzedsiębiorcy bądź małego lub średniego przedsiębiorcy, wnioskującego do Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”) o udzielenie subwencji finansowej, lub któremu PFR udzielił subwencji finansowej.

„Mikroprzedsiębiorca” – oznacza, na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do udziału w Programie, Beneficjenta, który na 31 grudnia 2019 r. łącznie spełnia następujące warunki:

 • zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz
 • jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR.

„Mały lub średni przedsiębiorca” – oznacza, na potrzeby ustalenia podmiotu uprawnionego do udziału w Programie, Beneficjenta, który na 31 grudnia 2019 r.:

 • zatrudnia do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jego roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył000.000 EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 43.000.000 EUR,
 • nie jest mikroprzedsiębiorcą, oraz
 • nie jest beneficjentem finansowania udzielonego w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, jako podmiotu uprawnionego do udziału w Programie, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Określając status mikroprzedsiębiorcy bądź małego lub średniego przedsiębiorcy, Beneficjent jest zobowiązany zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) – zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz UE L 187/1 z 26.6.2014).

Pytanie 2: „Czy w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy wartość zatrudnienia dla ustalenia statusu małego i średniego przedsiębiorcy ustala się według stanu zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2019 roku? Czy też jako wartość ustalaną w skali rocznej jako średnioroczne zatrudnienie w całym 2019 roku tzw. roczne jednostki pracy (RJP), którym odpowiada liczba pracowników zatrudnionych w ciągu całego roku referencyjnego w danym przedsiębiorstwie?”

Zgodnie z postanowieniami rządowego Programu jednym z kryteriów kwalifikujących danego przedsiębiorcę w kategorii małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu Programu jest stan zatrudnienia u tego przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 r. – zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Pytanie 3: „Czy w przypadku gdy wartość referencyjna w 2019 roku była wyższa niż 250 RJP przedsiębiorca traci status średniego przedsiębiorcy w sytuacji gdy w 2018 roku wartość ta była niższa niż 250 RJP?”

Art. 12 ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju stanowi, że Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania, w szczególności mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Brzmienie art. 12 ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju nie wyklucza zawarcia w programie rządowym, o którym mowa w art. 21 a ust. 2 ww. ustawy dodatkowych warunków, które musi spełnić przedsiębiorca. Jak wskazano powyżej, jednym z kryteriów ustalania statusu przedsiębiorcy jest stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. Zatem przedsiębiorca nie zatrudniający na ten dzień odpowiedniej liczby pracowników nie spełnia kryterium, o którym mowa w Programie.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019, poz. 1292).

Pełna treść objaśnień prawnych:

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
23 sierpnia 2020
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Ministra Rozwoju objaśnienia prawne w przedmiocie ustalania wysokości spadku obrotów gospodarczych na potrzebę skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z pomocy udzielanej przez PFR w ramach tzw. Tarczy finansowej
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Ministra Rozwoju objaśnienia prawne w przedmiocie ustalania wysokości spadku obrotów gospodarczych na potrzebę skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z pomocy udzielanej przez PFR w ramach tzw. Tarczy finansowej

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm; dalej: ustawa COVID-19) w związku z postanowieniami Programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 50/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie programu rządowego rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”

W zakresie pomocy przysługującej przedsiębiorcom w przypadku spadku obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19 w związku z postanowieniami Programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 50/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie programu rządowego rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

 1. Czy przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w ujęciu ilościowym w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy COVID-19, może ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”?

Odpowiedź:

Przedsiębiorcy wnioskujący o wsparcie w ramach Programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” nie mają możliwości wykazania ilościowego spadku przychodów.

 1. Na podstawie jakich danych finansowych przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia „Tarcza Finansowa. Polskiego. Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” powinni wyliczać spadek obrotów gospodarczych w ujęciu wartościowym w rozumieniu art. 5g ust. 9 ustawy COVI D-19?
 2. Na podstawie jakich danych finansowych powinni wyliczać spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy COVI D-19 przedsiębiorcy, ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, rozliczający się metodą kasową?
 3. Na podstawie jakich danych finansowych powinni wyliczać spadek. obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy COVID-19 przedsiębiorcy, ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, rozliczający się kwartalnie?
 4. Na podstawie jakich danych finansowych po.winni wyliczać spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu arf. 15g ust. 9 ustawy C.OVlD-1•9 przedsiębiorcy, ubiegający się• o wsparcie. finansowe w ramach rządowego programu wsparcia „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, wystawiający faktury VAT marża?

Odpowiedź:

Poprzez przychody ze sprzedaży (obroty gospodarcze), określone w Regulaminie, należy rozumieć:

a) sprzedaż towarów usług wykazaną w deklaracji VAT-7 – w stosunku do beneficjentów będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się miesięcznie;

b) sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracji VAT-7K (w zakresie przychodu za rok 2019) lub ewidencji JPK_VAT (w zakresie przychodu za dany miesiąc) — w stosunku do beneficjentów, będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kwartalnie;

c) przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy o CIT albo przychód, w rozumieniu ustawy o PIT, stanowiące podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy – w stosunku do beneficjentów:

 • będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej – jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży), – będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kasowo,
 • świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe), – niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT),
 • rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

d) kwotę oszacowaną przez beneficjenta na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do beneficjenta korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).

Minister Rozwoju wyjaśniła ponadto, iż w przypadku transakcji wymiany walut dokonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży (działalność kantorowa), za przychód ze sprzedaży należy uznać zrealizowany wynik w okresie miesięcznym.

Wynik ten rozumiany jest jako różnica pomiędzy wartością sprzedaży danej waluty, a wartością zakupu danej waluty w tym miesiącu.

Pełna treść objaśnień prawnych poniżej:

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
21 sierpnia 2020
Airplane on stack of money isolated on white background. 3d illustration
Postulaty kierowane przez Rzecznika MŚP odnośnie wsparcia przedsiębiorców z branży turystycznej i eventowej znalazły odzwierciedlenie w uchwalonej przez Sejm RP ustawie

Postulaty kierowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odnośnie wsparcia przedsiębiorców z branży turystycznej i eventowej znalazły odzwierciedlenie w uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Mając na uwadze liczne głosy przedsiębiorców, w tym organizacji działających w Zespole Roboczym ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego w Radzie Przedsiębiorców, Rzecznik MŚP już 17 czerwca 2020 r. w piśmie skierowanym do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju zaapelował o podjęcie działań mających na celi stworzenie specjalnego programu wsparcia dla branży turystycznej. Rzecznik MŚP zwracał wówczas uwagę na problem przypadającego w większości na wrzesień 2020 r. terminu zwrotu zaliczek wpłaconych przez klientów na poczet imprez turystycznych, które w wyniku wybuchu epidemii COVID-19 zostały odwołane.

Ponownie, pismem z 28 lipca 2020 r., Rzecznik MŚP zwrócił się do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju o wsłuchanie się w głosy przedsiębiorców i przyspieszenie prac nad wsparciem sektorowym dla branży turystycznej, przemysłu spotkań i czasu wolnego, które pomimo odmrożenia gospodarki, nie mogą prowadzić działalności w takim zakresie, w jakim by chciały.

Powyższe wystąpienia spotkały się ze zrozumieniem, czego wyrazem jest uchwalenie przez Sejm RP ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej sektorowe wsparcie dla branży turystycznej i eventowej.

Ustawa przewiduje m.in.

 1. powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który umożliwi zwroty wpłat klientom biur podróży, a także Turystycznego Funduszu Pomocowego, który ma być uruchamiany w związku z sytuacjami nadzwyczajnymi jak np. klęski żywiołowe lub pandemia;
 2. dodatkowe świadczenie postojowe, z którego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodu o co najmniej 80%, prowadzący działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczoną kodami:
  • 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski),
  • 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych),
  • 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
  • 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
  • 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Do świadczenia postojowego będą uprawnieni także prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku. Agenci turystyczni (PKD 79.11.A) otrzymają wsparcie, na podobnych warunkach, jak dla innych umów agencyjnych.

     3. zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. przedsiębiorców, których przychód spadł o co najmniej 80%, a przeważająca działalność oznaczona jest kodami PKD:

  • 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),
  • 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
  • 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),
  • 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),
  • 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
  • 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
  • 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
  • 79.11.A (Działalność agentów turystycznych),
  • 79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).

Aktualnie ustawa rozpatrywana jest przez Senat RP.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
20 sierpnia 2020
Businessman with a touch stops process of falling dominoes. Risk management concept. Successful strong business, problem solving. Stop destructive processes. Strategy development. Debt restructuring
Skuteczny apel Rzecznika MŚP o pomoc przedsiębiorcom w restrukturyzacji. W dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Na początku czerwca 2020 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Rozwoju i Ministra Sprawiedliwości z informacją o barierach i utrudnieniach w wykonywaniu działalności gospodarczej polegających na tym, że przedsiębiorcy w restrukturyzacji nie mogą korzystać ze wsparcia przewidzianego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza antykryzysowa).

Przepis art. 2 ust. 3 wspomnianej tarczy antykryzysowej wskazuje bowiem, że ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w powyższych postępowaniach, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu.

Rzecznik MŚP w swoim wystąpieniu wskazał, że pozbawienie przedsiębiorców w restrukturyzacji możliwości wsparcia nie tylko osłabia podmioty już i tak słabe, ale także zniechęca do korzystania ze ścieżki restrukturyzacyjnej, co może przyczynić się w przyszłości do zwiększenia ryzyka upadłości.

Wystąpienie Rzecznika MŚP spotkało się z pozytywnym oddźwiękiem – 16 lipca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o udzieleniu pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. Wskazana ustawa, która weszła w życie 11 sierpnia 2020 r., przewiduje, że pomoc na restrukturyzację może być udzielona m.in. w formie: pożyczki; objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji; objęcia obligacji; zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację; konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy. W roku 2020 na realizację zadań wynikających z ustawy przewidziano 120 mln zł.

Ponadto należy wspomnieć, że instrumenty wsparcia w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw przewiduje również ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, na mocy której wprowadzono instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
19 sierpnia 2020
Recyclable garbage consisting of glass, plastic, metal and paper isolated on white
Minister Klimatu potwierdza obowiązywanie zasady swobody podejmowania działalności gospodarczej odnośnie prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych niezależnie od działalności w zakresie zbierania tych odpadów

Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Minister Klimatu wydał objaśnienia prawne potwierdzające brak obowiązku zbierania odbieranych odpadów komunalnych i posiadania zezwolenia na zbieranie tych odpadów w bazie magazynowo-transportowej przez podmiot wyłącznie odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z zajętym stanowiskiem, przedsiębiorca wyłącznie odbierający odpady komunalne nie musi posiadać zezwolenia na zbieranie odpadów w bazie magazynowo-transportowej.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynął wniosek przedsiębiorcy, który wskazywał na wątpliwości związane ze stosowaniem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122; dalej: „Rozporządzenie”). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.), który określa wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca chcący uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wśród tych wymagań znajduje się wymóg „zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej”, doprecyzowany w Rozporządzeniu. Zgodnie z §  2 Rozporządzenia, w zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy, między innymi, zapewnić, aby miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wnioskodawca podniósł wątpliwości, czy obowiązek ten dotyczy również podmiotu, który odbierając odpady komunalne, w ogóle ich nie magazynuje, tylko od razu po ich odbierze od właściciela nieruchomości, przekazuje je do miejsca ich przetworzenia. Uznanie bowiem, że przedsiębiorca taki ma obowiązek z góry zapewnić miejsce, w którym mógłby potencjalnie magazynować odpady, bez względu na faktyczny zamiar ich składowania, wiązałoby się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów prawnych, w tym przede wszystkim uzyskania zezwolenia na składowanie odpadów, co byłoby znacznym utrudnieniem i barierą przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Rzecznik MŚP zwrócił się w przedmiotowej sprawie do Ministra Klimatu, który 23 lipca 2020 r. wydał Objaśnienia prawne na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, dotyczące „istnienia obowiązku zbierania odbieranych odpadów komunalnych i posiadania zezwolenia na zbieranie tych odpadów w bazie magazynowo-transportowej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości”.

W treści przedmiotowych objaśnień podniesiono, że z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wynika ani obowiązek samodzielnego zbierania odbieranych odpadów komunalnych przez podmiot odbierający te odpady, ani w ogóle obowiązek prowadzenia zbierania odebranych odpadów komunalnych przed ich przekazaniem do przetwarzania, a w stosunku do niektórych odpadów obowiązuje wręcz zakaz ich zbierania poza miejscem wytwarzania i stacją przeładunkową. Wskazano również, że w przypadku, gdy podmiot nie zamierza faktycznie zbierać odpadów, udzielenie mu zezwolenia na zbieranie odpadów jest bezprzedmiotowe, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 10 marca 2016 r. (sygn. akt II SA/Po 22/16).

Minister Klimatu jednoznacznie stwierdził, że prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie wiąże się z obowiązkiem zbierania tych odpadów, w tym obligatoryjnego zbierania tych odpadów na terenie bazy magazynowo-transportowej, a tym samym nie wiąże się z koniecznością posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów. Posiadanie takiej decyzji nie jest zatem warunkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej ani nie decyduje o możliwości prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W konkluzji objaśnień powołano się również na zasadę swobody podejmowania działalności gospodarczej, która została wyrażona wprost w art. 2 Prawa przedsiębiorców. Jak czytamy w objaśnieniach, zgodnie z tym przepisem podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. W myśl tej zasady to do przedsiębiorcy powinna należeć decyzja co do zakresu podejmowanej działalności gospodarczej, co odnosić również należy do wyboru zakresu działalności dotyczącej gospodarki odpadami. Zatem to do przedsiębiorcy należy decyzja, czy chce prowadzić działalność tylko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, czy również działalność w zakresie zbierania tych odpadów.

 

Objaśnienia prawne, Rada Przedsiębiorcówobjasnienia-prawne rada-przedsiebiorcow
17 sierpnia 2020
Kolejny wyrok WSA, w postępowaniu przy udziale Rzecznika MŚP, uchylający decyzję w sprawie kary SENT nałożonej na przewoźnika
Kolejny wyrok WSA, w postępowaniu przy udziale Rzecznika MŚP, uchylający decyzję w sprawie kary SENT nałożonej na przewoźnika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w kolejnym już wyroku, podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w zakresie konieczności odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej na podstawie ustawy o SENT.

Przewoźnik, ukarany na podstawie ustawy o SENT karą pieniężną w wysokości 5 000 PLN, zwrócił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję. Sprawa miała swój początek w maju 2018 r., gdy funkcjonariusze celno-skarbowi w trakcie przeprowadzonej kontroli drogowej stwierdzili niekompletne zgłoszenie SENT (brak wpisanego w zgłoszeniu numeru zezwolenia drogowego (licencji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym). Zgodnie z wyjaśnieniami przewoźnika brak ten był efektem omyłki. Jednocześnie, brak ten przewoźnik uzupełnił w zgłoszeniu jeszcze w trakcie kontroli drogowej, podczas której kierujący okazał również wypis z posiadanej licencji transportowej.

Postępowanie odwoławcze od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, wszczęte odwołaniem przedsiębiorcy nie przyniosło zmiany rozstrzygnięcia, w rezultacie czego przewoźnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na etapie sądowo-administracyjnym do postępowania przystąpił i wyraził swoje stanowisko Rzecznik MŚP, który w swoim stanowisku poparł skargę przewoźnika oraz zwrócił uwagę m.in. na naruszenie przez organy w sprawie przepisów art. 22 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów poprzez nieodstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy.

WSA w Warszawie w swoim orzeczeniu uznał, że organy administracji publicznej naruszyły przepisy prawa materialnego w sposób, który miał wpływ na wynik sprawy, jak również przepisy postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W konsekwencji Sąd uchylił zaskarżoną decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił oceny organów obu instancji, zgodnie z którą odstąpienie od wymierzenia kary należy traktować jako instytucją szczególną, a przyznanie tego typu ulgi postawiłoby przewoźnika w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych podmiotów realizujących przewóz, które wypełniają obowiązki wynikające z ustawy o SENT bądź uiszczają kary związane z ich niewykonaniem.

W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie, poza błędnym (niezupełnym) wypełnieniem zgłoszenia SENT nie stwierdzono działań przewoźnika, których zwalczanie było celem ustawy o SENT. Jednocześnie WSA wskazał, iż przedstawione w sprawie stanowisko organów nie stanowi urzeczywistnienia realizacji zasad prowadzenia postępowania przewidzianych w Ordynacji podatkowej (tj. zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów oraz zasady podejmowania przez organy wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego), zaś w interesie publicznym jest budowanie u obywateli, podmiotów gospodarczych zaufania do organów państwa.

Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
16 sierpnia 2020
Protected young woman with gloves and mask at the hairdresser consulting current news on her mobile phone while her hair is fixed
Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uwzględnił stanowisko Rzecznika MŚP i uchylił decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uwzględnił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i uchylił decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy prowadzącemu salon fryzjerski.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się przedsiębiorca prowadzący salon fryzjerski z prośbą o interwencję. Sprawa dotyczyła wymierzenia przedsiębiorcy przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia działalności związanej z fryzjerstwem. Wymierzając karę  organ oparł się na treści notatki policyjnej.

Po zapoznaniu się ze sprawą Rzecznik MŚP zarzucił decyzji braki w ustaleniach faktycznych oraz naruszenie zasady zaufania jednostki do działań organów administracji publicznej. Rzecznik MŚP uznał za nieprawidłowe wymierzanie kary pieniężnej jedynie na podstawie treści notatki policyjnej. Zarzucił też, że organ pominął wyjaśnienia przedsiębiorcy oraz niesłusznie odstąpił od zapewnienia mu prawa do wzięcia czynnego udziału w postępowaniu. W ocenie Rzecznika, opierając się jedynie na notatce policyjnej, organ nie mógł ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że w sprawie doszło do naruszenia zakazu prowadzenia działalności fryzjerskiej. Tym samym nie można było ustalić, że zaistniały podstawy do wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uchylając ww. decyzję uwzględnił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Zalecił mu przeprowadzenie ponownego postępowania wyjaśniającego. Organ rozpatrując ponownie sprawę ma ustalić, czy w sprawie doszło do zdarzenia podlegającego karze pieniężnej. Ponadto ma uwzględnić wszystkie okoliczności mające znaczenie dla jej rozstrzygnięcia oraz zapewnić przedsiębiorcy czynny udział w postępowaniu.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
11 sierpnia 2020
Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS Oddział w Chrzanowie deklaruje rozpatrzenie wniosku przedsiębiorcy o świadczenie postojowe z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców
Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS Oddział w Chrzanowie deklaruje rozpatrzenie wniosku przedsiębiorcy o świadczenie postojowe z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Oddział Terenowy w Poznaniu, zwrócił się przedsiębiorca z wnioskiem o interwencję, ponieważ ZUS Oddział Terenowy w Chrzanowie pozostawił bez rozpoznania złożone wnioski o świadczenie postojowe, o których mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W ocenie Rzecznika, ZUS zignorował takim postępowaniem ogólne zasady ustawy Prawo przedsiębiorców, wyznaczające standardy działania organów w codziennej praktyce i będące podstawą zaufania przedsiębiorców do administracji  państwowej. Oczekując od ZUS podania faktycznej i prawnej podstawy pozostawienia wniosków bez rozpoznania, Rzecznik argumentował, że pozostawienie wniosków przedsiębiorcy bez formalnego i merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy uniemożliwia kontrolę instancyjną,  a sprawa powinna być rozpoznana  z uwzględnieniem zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasady przyjaznej interpretacji przepisów.

W odpowiedzi na stanowisko Rzecznika, ZUS Oddział w Chrzanowie poinformował, że wnioski przedsiębiorcy o świadczenie postojowe zostaną rozpatrzone ponownie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazywanych przez Rzecznika  art. 10 i art. 11 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawa przedsiębiorców.

W warunkach pandemii szybkość załatwiania spraw i przychylność urzędników nabierają wyjątkowej wagi, dlatego interpretowanie przepisów tzw. ustawy Covidowej  w oderwaniu od przepisów prawa wyrażonych w Konstytucji Biznesu  jest uchybieniem, którego skutki mogą być dla przedsiębiorców  szczególnie dotkliwe – mówi  Rzecznik MŚP  Adam Abramowicz.Cieszy szczególnie zmiana podejścia ZUS w procedowanych sprawach i dostrzeganie przez organ administracji publicznej konieczności przestrzegania zasad wyrażonych w Ustawie Prawo Przedsiębiorców – podkreśla Adam Abramowicz.

Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
8 sierpnia 2020
Rzecznik MŚP w piśmie do Wicepremier Minister Rozwoju proponuje zamrożenie płacy minimalnej w 2021 roku
Rzecznik MŚP w piśmie do Wicepremier Minister Rozwoju proponuje zamrożenie płacy minimalnej w 2021 roku

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w dniu 7 sierpnia br. skierował pismo do Wicepremier Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, w którym zaproponował zamrożenie płacy minimalnej w roku 2021 na dotychczasowym poziomie, tj. 2600 zł brutto.

W piśmie Rzecznik MŚP zwraca uwagę, że gdy płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku o 200 zł, tj. do poziomu 2800 zł brutto, to stawka godzinowa wyniesie tym samym 18,30 zł. Zdaniem Rzecznika MŚP przyjęcie takiego rozwiązania w obliczu kryzysu gospodarczego, spowodowanego pandemią COVID-19, może spowodować negatywne skutki gospodarcze, które odczują nie tylko przedsiębiorcy, ale także pracownicy. W regionach słabszych gospodarczo podwyżka płacy minimalnej może doprowadzić do redukcji zatrudnienia.

Adam Abramowicz podkreśla w liście także, że pomoc rządowa dla firm, których działalność była ograniczana rozporządzeniami ministra zdrowia, w dużej części się zakończyła. Nałożenie kolejnych restrykcji, ograniczających przychód, oraz decyzji rządowej o podniesieniu płacy minimalnej, wymuszającej wzrost kosztów prowadzenia działalności, spowoduje ogromne trudności dla wielu firm z sektora MŚP, zwłaszcza w powiatach słabszych gospodarczo.

„Negatywnym skutkiem braku zamrożenia płacy minimalnej w 2021 roku na poziomie z roku 2020 będzie także wyższa składka na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców. Uzależniona jest ona od średniej płacy w gospodarce narodowej, która to wzrośnie ze względu na podwyżkę minimalnej płacy. Wzrost składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców także spowoduje wzrost kosztów firmy” – podsumowuje w liście Adam Abramowicz.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP do Wicepremier Minister Rozwoju:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
7 sierpnia 2020
Rzecznik MŚP w piśmie do Premiera Morawieckiego zgłasza uwagi w sprawie ponownego wprowadzenia obostrzeń
Rzecznik MŚP w piśmie do Premiera Morawieckiego zgłasza uwagi w sprawie ponownego wprowadzenia obostrzeń

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w dniu 7 sierpnia br. skierował pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym zgłosił uwagi w sprawie ponownego wprowadzenia obostrzeń w określonych powiatach.

W piśmie Rzecznik MŚP zwraca uwagę, że zakaz prowadzania danej działalności gospodarczej na konkretnym obszarze musi być ściśle powiązany z pomocą finansową dla poszkodowanych podmiotów gospodarczych. Zauważa także, iż pomoc, która była przez rząd dedykowana dla firm poszkodowanych blokadą z marca 2020 r. zakończyła się i nie ma nowego programu rekompensowania strat dla przedsiębiorstw, które będą miały zakaz prowadzenia działalności na terenach powiatów zaznaczonych na mapie czerwonym kolorem.

Adam Abramowicz podkreśla w liście także, że w przypadku braku wsparcia finansowego rozporządzenie powinno dać możliwość funkcjonowania wszystkim formom działalności gospodarczej, co najwyżej ustanawiając konieczne ograniczenia i zalecenia sanitarne. Przykładem takiego rozwiązania są przepisy rozporządzenia dotyczące restauracji, które nawet w strefie czerwonej nie zostaną całkowicie zamknięte. Rzecznik MŚP zauważa, że projektodawca nie przewidział jednak takiej możliwości w przypadku np. siłowni, salonów masażu i solariów.

„Należy wyraźnie podkreślić, że ponowne wprowadzenie restrykcji w obszarze działalności gospodarczej jest możliwe do zaakceptowania tylko wówczas, jeśli pójdzie za tym konkretna pomoc. W innym razie przedsiębiorcy zostawieni zostaną sami sobie a kryzys epidemiczny na tych terenach szybko przeobrazić się może w kryzys gospodarczy, spowodowany zamknięciem wielu lokalnych firm.” – podsumowuje w liście Adam Abramowicz.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP do Premiera Mateusza Morawieckiego:

Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
5 sierpnia 2020
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Minister Rozwoju objaśnienia prawne w przedmiocie form pomocy udzielanej przez samorządy na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Minister Rozwoju objaśnienia prawne w przedmiocie form pomocy udzielanej przez samorządy na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie form pomocy udzielanej przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów art. 15zzze-15zzzg ustawy COVID-19.

W piśmie z dnia 20 lipca 2020 r. Minister Rozwoju w obszernych objaśnieniach udzieliła odpowiedzi na 23 zagadnienia postawione przez Rzecznika. Odniosła się do kwestii: przesłanek udzielania pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz organy stanowiące samorządu terytorialnego). Wskazała formy jej udzielania, odniosła się do elementów wniosków, okoliczności i dokumentów jakie maja być przedstawiane przez przedsiębiorców oraz kwestii procedury odwoławczej. Minister wyjaśniła także na czym polega odstąpienie od dochodzenia od należności cywilnoprawnych oraz co należy rozumieć przez pogorszenie płynności finansowej.

Przedmiotowe objaśnienia prawne wpisują się w sposób pełny w działania Rzecznika MŚP podejmowane w ramach akcji #RatujBiznes, mającej na celu zapewnienie jak najszerszej pomocy polskim przedsiębiorcom.

Objaśnienia prawne, Rada Przedsiębiorcówobjasnienia-prawne rada-przedsiebiorcow
3 sierpnia 2020
Rzecznik MŚP zwraca uwagę na problemy branży skórzanej i obuwniczej
Rzecznik MŚP zwraca uwagę na problemy branży skórzanej i obuwniczej

Dnia 31 lipca 2020 r. w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli przemysłu skórzanego i obuwniczego, poświęcone problemom tej branży. Uczestnicy wskazali na szereg wyzwań, które wiążą się z wdrożeniem skutecznego krajowego systemu monitorowania i kontroli produktów skórzanych i obuwniczych. Zwrócili także uwagę na, wynikające z dyrektywy unijnej, niekorzystne dla polskich przedsiębiorców przepisy ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów w zakresie definicji producenta towaru. W związku z tym zadeklarowano chęć współdziałania przy przygotowaniu wspólnego stanowiska, które zostanie następne przekazane do Parlamentu Europejskiego.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, Polskiej Grupy Producentów Obuwia i Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej, a także Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Biura ds. Substancji Chemicznych oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W trakcie spotkania omówiona została problematyka ochrony rynku wewnętrznego przed napływem towarów niskiej jakości pochodzących z importu, obarczonych ryzykiem skażenia zabronionymi substancjami chemicznymi. Jednocześnie wskazano na niekorzystne dla polskich przedsiębiorców przepisy ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów w zakresie definicji producenta towaru.

Uczestnicy jednogłośnie zgodzili się, że niezbędne jest podjęcie kroków w celu ochrony zdrowia konsumentów, walki z nieuczciwą konkurencją oraz wspierania patriotyzmu ekonomicznego przy jednoczesnym zagwarantowaniu pełnej wolności gospodarczej. Za celowe uznali tym samym zwiększenie kontroli miejsc, w których odbywa się wprowadzanie na rynek masowych ilości podejrzanie tanich produktów, szczególnie tych niewiadomego pochodzenia. Podkreślili również konieczność zwiększenia środków budżetowych na zadania własne podmiotów kontrolujących, w tym na badania laboratoryjne składu chemicznego produktów.

Wskazali jednocześnie na szereg wyzwań, które wiążą się z wdrożeniem skutecznego systemu monitorowania i kontroli produktów skórzanych i obuwniczych. Zaliczono do nich m.in. potrzebę skuteczniejszego egzekwowania przepisów REACH obowiązujących dla całej Unii Europejskiej, regulujących dopuszczalny poziom określonych substancji lub ich całkowity zakaz. Goście spotkania w trakcie dyskusji wymienili się pomysłami na usprawnienie aktualnego modelu kontroli i monitoringu, które zostaną w trakcie prac poddane dalszym analizom i ewaluacji.

Za istotny dla sprawy zdefiniowano także brak konsensusu na poziomie wspólnotowym w zakresie jednolitej praktyki oznaczania producenta towaru w sposób niewprowadzający konsumentów w błąd. Oddziałuje on w rezultacie na niekorzystne praktyki w tym zakresie na rynku lokalnym. Zadeklarowano tym samym chęć współdziałania przy przygotowaniu wspólnego stanowiska, które zostanie następne przekazane do Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej za pośrednictwem oddziału Biura Rzecznika w Brukseli.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
31 lipca 2020
Sejm RP uwzględnił postulaty Rzecznika MŚP ws. zwalniania z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne również w przypadku istnienia nadpłaty w ZUS
Sejm RP uwzględnił postulaty Rzecznika MŚP ws. zwalniania z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne również w przypadku istnienia nadpłaty w ZUS

Postulaty Rzecznika MŚP w zakresie korzystnego dla przedsiębiorców zwalniania z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne również w przypadku istnienia tzw. nadpłaty w ZUS zostały uwzględnione w ramach uchwalonej przez Sejm RP w dniu 24 lipca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm., dalej: „Specustawa”) wprowadzono w art. 31zo możliwość zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

W związku z licznymi, niepokojącymi sygnałami otrzymanymi od przedsiębiorców informujących o odmawianiu przez ZUS zwolnienia ich ze składek w przypadku istnienia na ich koncie tzw. nadpłaty za wcześniejsze okresy składkowe, Rzecznik MŚP pismem z dnia 17 czerwca 2020 r. wystąpił do Prezes ZUS Pani Prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej z wnioskiem o wyjaśnienie tej kwestii problemowej oraz przedstawienie danych liczbowych w zakresie przedmiotowych spraw. W odpowiedzi z dnia 30 czerwca 2020 r. Prezes ZUS wyjaśniła, że na ponad 1.793 tys. złożonych wniosków o zwolnienie z opłacania składek z negatywną decyzją spotkało się ponad 67 tys. z nich za okres kwietnia 2020 r. (ponieważ każdy miesiąc zwolnienia jest przez ZUS rozpatrywany oddzielnie. Natomiast wg szacunków 140 tys. płatników mogło utracić nadpłacone składki).

W związku z powyższym, Rzecznik MŚP pismem z dnia 8 lipca 2020 r. wystąpił do Prezes ZUS z oceną prawną w celu ochrony praw przedsiębiorców. Rzecznik MŚP podniósł w nim, że ZUS ma obowiązek zawiadomić płatników składek, starających się o zwolnienie z opłacania składek na podstawie art. 31zo Specustawy, o kwocie nadpłaty za poprzednie okresy składkowe tak, aby nie pozbawiać ich możliwości skorzystania ze zwolnienia w czasie stanu epidemii i związanych z tym problemów gospodarczych. W ocenie Rzecznika MŚP bowiem praktyka ZUS zaliczenia z urzędu tych nadpłaconych składek na poczet bieżących składek bez zawiadamiania płatników o kwocie nadpłaconych składek jest nieprawidłowa i narusza uprawnienia przedsiębiorców wynikające z tzw. Tarczy Antykryzysowych.

Co istotne, powyższy problem był już wcześniej dostrzeżony i częściowo rozwiązany przepisem art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695, ze zm.), zgodnie z którym zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568).

Powyższy apel spotkał się z pozytywnym odzewem. Na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 430), która w art. 10 ust. 1 przewiduje, że w przypadku złożenia do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo Specustawy zwalnia się z obowiązku opłacenia należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w wysokości określonej w art. 31zo, także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki. Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875). Aktualnie ustawa została skierowana do Senatu RP i po zakończeniu procesu legislacyjnego i podpisaniu przez Prezydenta korzystny przepis wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Poniżej zamieszczamy skany wystąpień Rzecznika MŚP z dnia 17 czerwca 2020 r. i 8 lipca 2020 r. oraz odpowiedź ZUS z dnia 30 czerwca 2020 r.
Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
29 lipca 2020
Wystąpienie Rzecznika MŚP do Marszałka Województwa Mazowieckiego ws. zmiany kryteriów naboru wniosków w konkursie na dotacje na kapitał obrotowy
Wystąpienie Rzecznika MŚP do Marszałka Województwa Mazowieckiego ws. zmiany kryteriów naboru wniosków w konkursie na dotacje na kapitał obrotowy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował wystąpienie do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie rozważenia zmiany kryteriów naboru wniosków w konkursie na dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców z sektora MŚP dotkniętych negatywnymi konsekwencjami COVID-19.

W związku z głosami przedsiębiorców w sprawie problematycznych kryteriów naboru wniosków w ramach konkursu na dotacje na kapitał obrotowy (3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej – nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20) Rzecznik MŚP wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wskazanie powodów, dla których w regulaminie ww. konkursu przyjęto wymóg spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% w czerwcu 2020 roku względem czerwca 2019 roku.

Ponadto Rzecznik MŚP wniósł o rozważenie zmiany ww. kryterium poprzez wskazanie spadku przychodów ze sprzedaży w okresie jednego wybranego miesiąca od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca albo w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2019 r. Taka zmiana parametrów pozwoli skorzystać ze wsparcia przez przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami stanu epidemii, którzy w okresie marzec-maj 2020 roku ponosili największe straty.

Zdaniem Rzecznika MŚP, wskazanie – jako miarodajnego kryterium – spadku przychodów w czerwcu 2020 roku, kiedy to gospodarka była już w fazie odmrażania, nie wydaje się być właściwe, mając na względzie spadki przychodów w miesiącach wcześniejszych. Pomoc finansowa w ramach dotacji powinna być kierowana do przedsiębiorców najbardziej dotkniętych konsekwencjami COVID-19, tymczasem aktualne brzmienie regulaminu konkursu wręcz wyklucza tych najbardziej poszkodowanych.

W ostatnich dniach Rzecznik MŚP podejmował interwencje odnośnie dotacji na kapitał obrotowy również w innych województwach:

 1. pismem z 8 lipca 2020 r., skierowanym do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, zwrócił się o zajęcie stanowiska w związku z ogłoszeniem naboru wniosków  na dotacje wyłączenie dla wsparcia MŚP z branży przemysłu czasu wolnego, z pominięciem innych branż;
 2. pismem z 16 lipca 2020 r., skierowanym do Marszałka Województwa Lubelskiego, Rzecznik MŚP zaapelował o jak najszybsze całościowe poprawienie procedury przyjmowania wniosków oraz należyte przygotowanie serwerów do obsługi wzmożonego ruchu sieciowego przy ich składaniu tak, aby zapewnić przedsiębiorcom transparentność i uczciwe warunki ubiegania się o wsparcie finansowe;
 3. pismem z 21 lipca 2020 r., skierowanym do Marszałka Województwa Śląskiego, Rzecznik MŚP zwrócił się o zajęcie stanowiska w związku z nieruchomieniem dotacji na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców w województwie śląskim.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
29 lipca 2020
Rzecznik MŚP apeluje do Ministra Sprawiedliwości o wydłużenie godzin pracy sądów
Rzecznik MŚP apeluje do Ministra Sprawiedliwości o wydłużenie godzin pracy sądów

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w piśmie do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zaapelował o wydłużenie pracy sądów do godz. 18.00 w dni powszednie.

W liście do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik MŚP zaproponował, aby postulowana zmiana obowiązywała od 1 września do co najmniej końca grudnia br. Adam Abramowicz podkreślił, że rzetelny i szybki proces to jedna z najważniejszych gwarancji dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazał także, że trwająca od połowy marca do czerwca br. przerwa w tradycyjnym funkcjonowaniu sądów może spowodować wydłużenie się już trwających procesów oraz długie oczekiwanie na podjęcie nowych spraw.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
24 lipca 2020
W wyniku interwencji Rzecznika MŚP - ZUS uchyla decyzję obniżającą podstawę wymiaru składki oraz umarza postępowanie w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym
W wyniku interwencji Rzecznika MŚP – ZUS uchyla decyzję obniżającą podstawę wymiaru składki oraz umarza postępowanie w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ZUS I Oddział w Warszawie uchylił w całości decyzję obniżającą przedsiębiorcy podstawę wymiaru składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz umorzył, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawy wymiaru składek.

Po upływie 5 lat ZUS I Oddział w Warszawie zakwestionował wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, zadeklarowanej przez przedsiębiorcę w miesiącach styczeń – marzec 2015 r.  Przed następstwami niekorzystnej dla niego decyzji ochroniła go interwencja Rzecznika MŚP.

Przedsiębiorca zgłosił się do ubezpieczeń społecznych jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 stycznia 2015 r. W miesiącach styczeń – marzec 2015 r. zadeklarował podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości maksymalnej możliwej podstawy wymiaru składek, tj. 9.897,50 zł. W ocenie ZUS było to nakierowane wyłącznie na uzyskanie wysokich świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Dlatego w decyzji z 19 maja br. organ uznał, że przedsiębiorca powinien był zadeklarować w tym celu kwotę 2.375,40 zł.

Przedsiębiorca zwrócił się o pomoc do Rzecznika MŚP, który w całości poparł jego odwołanie, wskazując przy tym, że wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność pozarolniczą w przedziale określonym przepisami prawa (art. 18a ust.1, art. 18 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) zależy wyłącznie od deklaracji ubezpieczonego, nie mając absolutnie żadnego odniesienia do osiąganego przez niego przychodu. Po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą leży zatem prawo do zadeklarowania – oczywiście  w granicach zakreślonych ustawą – dowolnej kwoty, jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Sposób zaś, w jaki realizuje to uprawnienie przedsiębiorca, zależy wyłącznie od jego decyzji i nie jest dopuszczalna ingerencja w tę sferę jakiegokolwiek innego podmiotu, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Ubezpieczony, opłacając składki emerytalne, nie wie, czy kiedykolwiek z nich skorzysta, ani w jakiej wysokości otrzyma świadczenie emerytalne. Podobnie  ubezpieczyciel – w tym przypadku ZUS – musi liczyć się z tym, iż w konkretnych układach sytuacyjnych pewne grupy ubezpieczonych mogą uzyskać świadczenia w wysokości przewyższającej kwoty wpłaconych przez nich składek. Przedsiębiorca z kolei ma prawo  tak kształtować swoją sytuację ubezpieczeniową, aby w razie wystąpienia zdarzenia losowego, zredukować jego negatywne konsekwencje w jak najwyższym stopniu. Jeżeli w tym celu korzysta z dostępnych narzędzi prawnych, w postaci możliwości deklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  w obrębie ustawowych limitów, nie można zarzucać mu obejścia prawa – powiedziała Agnieszka Majewska, radca prawny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Po interwencji Rzecznika MŚP, w dniu 10 lipca 2020 r. ZUS I Oddział w Warszawie uchylił decyzję własną z dnia 19 maja 2020 r. i umorzył postępowanie w sprawie podlegania przez przedsiębiorcę ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności za okres od 22 lipca 2015 r. oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w miesiącach styczeń – marzec 2015 r.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
23 lipca 2020
Po wystąpieniu Rzecznika MŚP - Związek Banków Polskich skierował do banków specjalne zapytanie o stan akcji kredytowej
Po wystąpieniu Rzecznika MŚP – Związek Banków Polskich skierował do banków specjalne zapytanie o stan akcji kredytowej

W wyniku wystąpienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, w sprawie usprawnienia realizacji wniosków o odroczenie spłaty kredytów przez przedsiębiorców, a także niewstrzymywania akcji kredytowej w stosunku do przedsiębiorców posiadających zdolność kredytową, Związek Banków Polskich skierował do banków informację o zaniepokojeniu tą kwestią Rzecznika MŚP i specjalne zapytanie o stan akcji kredytowej. Na zapytanie odpowiedziało 21 banków.

Pismem z 17 kwietnia 2020 r., Rzecznik MŚP, w związku z licznymi głosami przedsiębiorców, skierował pismo do Prezesa ZBP z prośbą o skierowanie wytycznych do banków w zakresie usprawnienia realizacji wniosków o odroczenie spłaty kredytów przez przedsiębiorców, a także niewstrzymywanie akcji kredytowej w stosunku do przedsiębiorców posiadających zdolność kredytową, celem wsparcia sektora MŚP, w sposób szczególny dotkniętego konsekwencjami wprowadzonego stanu epidemii.

W stanowisku z 17 lipca 2020 r., Prezes Związku Banków Polskich wskazał, że w celu odpowiedzi na pytania i sugestie Rzecznika MŚP, skierował do banków informację o zaniepokojeniu przedmiotową problematyką Rzecznika MŚP i specjalne zapytanie o stan akcji kredytowej, na które odpowiedziało 21 banków (12 banków komercyjnych oraz 9 banków reprezentujących bankowość spółdzielczą).

Po przeanalizowaniu tej ankiety oraz wcześniejszych stanowisk banków, Prezes ZBP skonkludował m.in., że:

 • Banki potwierdzają kontynuację akcji kredytowej także w okresie pandemii COVID-19, chociaż podnoszą powstałe szczególne utrudnienia w tym okresie oraz znaczne pogorszenie standingu finansowego wielu już obsługiwanych klientów i podmiotów zainteresowanych finansowaniem kredytowym;
 • Pierwsze działania w zakresie usprawnienia realizacji wniosków o odroczenie spłat kredytów banki podjęły już w marcu 2020 roku, zaś 19 maja 2020 r. zakończyły się prace nad ,,Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (moratorium pozaustawowe), które obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 r. Od 8 czerwca 2020 r. sektor bankowy oferuje wszystkie instrumenty pomocowe na zasadach określonych w tym stanowisku – z działań pomocowych mogą skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnioną wymagania wskazane w moratorium i złożą wniosek.
 • Banki potwierdzają kontynuację finansowania klientów posiadających zdolność kredytową, w tym z sektora infrastruktury. Żaden z banków nie poinformował ZBP o systemowym wyłączeniu takiej branży z polityki kredytowej, jednak w przyszłości możliwe jest ograniczenie akcji kredytowej w tym obszarze kredytowym z uwagi na rosnące od co najmniej 2018 roku ryzyko kredytowe i ubezpieczeniowe inwestycji infrastrukturalnych, a także brak publicznych instrumentów regwaranycjnych.

Ponadto Prezes ZBP poinformował, że w sytuacji powzięcia informacji o działaniach banku niezgodnych z prawem należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia do uprawnionych organów, po wcześniejszej próbie wyjaśnienia sprawy bezpośrednio z danym bankiem.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
17 lipca 2020
Kolejny wyrok WSA uchylający decyzję w sprawie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego wydany w postępowaniu przy udziale Rzecznika MŚP
Kolejny wyrok WSA uchylający decyzję w sprawie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego wydany w postępowaniu przy udziale Rzecznika MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na wniosek przedsiębiorcy, browaru regionalnego wstąpił do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi na decyzję odmawiającą mu zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego.

Zdaniem organów, okoliczność uiszczenia przez spółkę podatku akcyzowego w wysokości wyższej niż należna nie stanowiła nadpłaty w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 O.p. Organy podnosiły, że w świetle uchwały pełnej Izby Gospodarczej sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2011 r., I GPS 1/11 (dalej uchwała I GPS 1/11) dla stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym, konieczne było spełnienie dodatkowego warunku w postaci zubożenia podatnika. Zdaniem organów, teza uchwały miała zastosowanie w analizowanej sprawie,  a wynikająca z niej przesłanka zubożenia spółki nie została spełniona.

Zdaniem Rzecznika, moc wiążąca uchwały I GPS 1/11 powinna odnosić się tylko do nadpłaty w podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Uchwała ta zapadła w trybie tzw. uchwały konkretnej tj. w celu wyjaśnienia istotnego zagadnienia prawnego jakim był zwrot nadpłaty akcyzy od energii elektrycznej i powinna być stosowana tylko w tym zakresie. W szczególności nie powinna być rozszerzana na inne wyroby akcyzowe. Rzecznik podkreślił, że Izba Finansowa NSA konsekwentnie odmawiała stosowania przedmiotowej uchwały do nadpłat na gruncie podatku od towarów i usług.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyniku rozpoznania skargi spółki uchylił zaskarżoną decyzję. W ustnych motywach wyroku Sąd podniósł między innymi, że teza uchwały I GPS 1/11 nie ma zastosowania w stanie faktycznym, w którym wniosek o stwierdzenie nadpłaty dotyczy podatku akcyzowego od piwa. Podkreślił, że uchwała ta powinna być stosowana ściśle, zgodnie z jej tezą, a jej zakres nie powinien być rozszerzany na wyroby nie będące energią elektryczną. Podkreślił, że konstrukcja opodatkowania energii elektrycznej akcyzą jest inna niż opodatkowania piwa przedmiotowym podatkiem. Zdaniem sądu w stanie faktycznym sprawy akcyza się fiskusowi nie należała, a to co nie jest pobrane należnie stanowi nadpłatę podlegająca zwrotowi. WSA połączył do wspólnego rozpoznania 10 spraw, dotyczących tego samego przedsiębiorcy, w których wydał analogiczne wyroki (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 r., V SA/Wa 2271/19).

– Kolejne wyroki sądów administracyjnych w sprawie nadpłaty akcyzy wytaczają nową proprzedsiębiorczą linię orzeczniczą. Co istotne orzeczenia te uwzględniają między innymi specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej przez poszczególnych przedsiębiorców. To niezwykłe istotne, ponieważ ten element jest często pomijany przez organy podatkowe w wydawanych decyzjach komentuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
16 lipca 2020
Po interwencji Rzecznika MŚP, WSA w Bydgoszczy uchylił decyzję Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług importu towarów
Po interwencji Rzecznika MŚP, WSA w Bydgoszczy uchylił decyzję Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług importu towarów

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił decyzję Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu  w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług importu towarów. 

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się przedsiębiorca z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie toczącej się przed wojewódzkim sądem administracyjnym ze skargi na decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług w związku z importem towarów z terytorium Ukrainy. Organ nie kwestionował istnienia towarów oraz faktu dokonania dostaw przez przedsiębiorcę, podważył jednak dokonanie jej na rzecz konkretnego nabywcy.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał, że decyzja organu została wydania z naruszeniem zasady zaufania, zasady prawdy obiektywnej oraz zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Zdaniem Rzecznika, organ celno-skarbowy powołał w treści decyzji okoliczności wzajemnie się wykluczające oraz wskazał na fakty, które nie wynikają ze zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego. Powyższe skutkowało tym, że wydana decyzja nie zawiera pełnego i jasnego uzasadnienie faktycznego i prawnego, a tym samym nie poddawała się kontroli instancyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyniku rozpoznania skargi spółki uchylił zaskarżoną decyzję i podzielił w całości argumentację podnoszoną przez  Rzecznika. W ustnych motywach wyroku Sąd podniósł, że organ w nie wskazał w treści decyzji do jakiego naruszenia przepisów ostatecznie doszło. W uzasadnieniu jako w jej podstawę wskazywano naprzemiennie na wykluczające się podstawy faktyczne i prawne to jest instytucję wyłudzenia podatku VAT, pozorność transakcji zawieranej pomiędzy dostawca i nabywca towaru oraz nadużycie prawa. Zdaniem Sądu uzasadnienie decyzji było niespójne i wewnętrzne sprzeczne (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2020 r., I SA/Bd 50/20/20).

– Wynikające z Prawa przedsiębiorców oraz Ordynacji podatkowej zasady: zaufania,  prawdy obiektywnej oraz zasada uczciwego przedsiębiorcy, to nie postulaty ustawodawcy wobec organów ale także przesłanka oceny ich działania. Decyzje podatkowe powinny być sporządzanie w sposób zrozumiały i czytelny, a ich podstawy nie mogą stanowić okoliczności wzajemnie się wykluczających – komentuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
14 lipca 2020
photo depicting clinical tests trzezewosci state driver by a policeman
Biuro Rzecznika MŚP zorganizowało pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy

Prace Zespołu Roboczego ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy ukierunkowane są na pożądane przez pracodawców zmiany legislacyjne, które rozwieją aktualnie istniejące wątpliwości co do dopuszczalności samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców w miejscu pracy.

 W dniu 13 lipca 2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy w ramach działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Rady Przedsiębiorców. W posiedzeniu tym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy, Ministerstwa Cyfryzacji, Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych, a także przedstawiciele pracodawców branży transportowej, budowlanej i magazynowej. Pomimo zaproszenia, w posiedzeniu nie wzięli udziału przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Infrastruktury i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Potrzeba powołania ww. Zespołu pojawiła się już w zeszłym roku. W komunikacie z dnia 27 czerwca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyraził bowiem opinię o braku podstaw prawnych do dokonywania samodzielnej i prewencyjnej kontroli badania stanu trzeźwości pracowników przez pracodawców.

W związku z powyższym, wnioskiem z dnia 29 lipca 2019 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego problematyki kontroli badania stanu trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Chodzi mianowicie o prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.) oraz art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) oraz wyjaśnienie, czy pracodawca jest uprawniony do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika lub wyrywkowej kontroli tego stanu np. z użyciem alkomatu bez udziału właściwego organu, a także czy dane dotyczące stanu trzeźwości pracownika są danymi osobowymi o stanie zdrowia, co w konsekwencji oznaczałoby, że ich przekazanie możliwe jest wyłącznie z inicjatywy pracownika.

W odpowiedzi, pismem z dnia 13 sierpnia 2019 r., znak: DPR.1.4102.47.2019.KJ, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odmówiło wydania objaśnienia prawnego z przyczyn formalnych, powołując się na brak właściwości w zakresie stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tym niemniej, resort pracy wskazał na interdyscyplinarny charakter tego zagadnienia problemowego oraz potrzebę przeprowadzenia debaty w szerszym gronie właściwych resortów, organów oraz partnerów społecznych. Rzecznik MŚP jeszcze we wrześniu 2019 r. wystosował zaproszenia do planowanego do powołania zespołu w tym zakresie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W późniejszym okresie zaproszenia zostały również skierowane do Głównego Inspektora Pracy, Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych, Ministra Infrastruktury, Komendanta Głównego Policji oraz organizacji pracodawców.

Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2020 r. przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych potwierdził dotychczasowe stanowisko organu odnośnie tego, że dane dotyczące stanu trzeźwości pracownika są danymi osobowymi o stanie zdrowia. Jednocześnie, co istotne, zaznaczył, że przepisy z zakresu ochrony danych osobowych nie zakazują dokonywania kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców, przy czym wymagają prawnego uregulowania tego procesu. Okazało się również, że w resortach miały już miejsce prace nad przygotowaniem stosownych regulacji prawnych.

W konsekwencji, po zakończeniu posiedzenia Rzecznik MŚP skierował wystąpienia do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Pracy, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministra Zdrowia o przekazanie dotychczas wypracowanych dokumentów i propozycji zmian legislacyjnych, które będą podstawą dalszych prac Zespołu. Po ich uzyskaniu i analizie Rzecznik MŚP planuje jak najszybsze wypracowanie stosownych propozycji zmian legislacyjnych.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze pisma w tej sprawie:

Fragment posiedzenia Zespołu Roboczego ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy z dnia 13 lipca 2020 r. z wystąpieniem Dr n. pr. Marka Wocha 

Zapis całego posiedzenia Zespołu Roboczego ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy z dnia 13 lipca 2020 r.

 

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
12 lipca 2020
Rzecznik MŚP informuje o nowym instrumencie dotacyjnym dla mikro i małych przedsiębiorców na finansowanie kosztów utrzymania działalności gospodarczej
Rzecznik MŚP informuje o nowym instrumencie dotacyjnym dla mikro i małych przedsiębiorców na finansowanie kosztów utrzymania działalności gospodarczej

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęła informacja od Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu o przygotowaniu nowego instrumentu dotacyjnego dla mikro i małych przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać firmy, które odczuwają negatywne skutki pandemii. Zgodnie z przekazaną informacją, uwzględniono w nim potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców dotyczące wsparcia na finansowanie kosztów utrzymania działalności gospodarczej. Powyższy instrument został przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w porozumieniu z regionami, które pełnią funkcje Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

Ostateczną decyzję o uruchomieniu wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców oraz warunkach i terminach jego udzielania w każdym województwie podejmuje Instytucja Zarządzająca RPO. Funkcję tę pełnią poszczególne urzędy marszałkowskie. Szczegółowe informacje o zakresie i warunkach antykryzysowego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym na finansowanie kosztów utrzymania działalności, znajdują się na stronach internetowych urzędów marszałkowskich lub instytucji, które udzielają takiego wsparcia. 

Link do serwisów internetowych w tej sprawie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-na-kapital-obrotowy-dla-mikro–i-malych-przedsiebiorstw

 

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
12 lipca 2020
Rzecznik MŚP apeluje do posłów o poparcie poprawki Senatu dotyczącej bonu turystycznego
Rzecznik MŚP apeluje do posłów o poparcie poprawki Senatu dotyczącej bonu turystycznego

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w piśmie do Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Urszuli Ruseckiej zaapelował o poparcie poprawki, która rozszerza definicję imprezy turystycznej w ustawie o polskim bonie turystycznym. Jeśli poprawka zostanie wprowadzona, ze środków bonu będzie można sfinansować nie tylko zorganizowaną wycieczkę, ale też pojedynczą usługę turystyczną taką jak np. zamówienie przewodnika czy wynajęcie kajaku. 

W liście do Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Rzecznik MŚP wskazuje, że wersji ustawy zaproponowanej przez Pana Prezydenta Dudę refundacje otrzymałyby tylko te usługi turystyczne, które byłyby połączone z co najmniej jeszcze jedną usługą w ramach tej samej podróży bądź wakacji. Przykładowo jeden przedsiębiorca musiałby zorganizować spływ kajakowy i dodatkowo zapewnić transport na niego. Te dwie usługi realizowane oddzielnie, przez odrębne podmioty nie mogłyby być finansowane ze środków bonu turystycznego. Zdaniem Adama Abramowicza, takie rozwiązanie promuje większych przedsiębiorców, oferujących kompleksowe usługi kosztem tych mniejszych działających na konkretnym obszarze jak np. indywidualni przewodnicy.

Zaproponowane przez senatorów rozszerzenie definicji imprezy turystycznej o pojedyncze usługi turystyczne zmienia ten stan rzeczy, tym samym zapewnia źródło finansowana szerokiej grupie przedsiębiorców, nie powoduje nierówności konkurencyjnych i jest wygodniejsze dla turystów, którzy nie muszą zastanawiać się, za jaką usługę turystyczną mogą zapłacić środkami z bonu.

 • Branża turystyczna bardzo dobrze przyjęła zapowiedź bonu turystycznego, gdyż do tej gałęzi gospodarki ma trafić kilka miliardów złotych, a jest ona jedną z dziedzin najbardziej poszkodowanych przez koronawirusa. Jednak rozwiązanie, które przyjął Sejm mówi, że skorzystać mogą z niego tylko organizatorzy imprez turystycznych, natomiast podmioty świadczące pojedyncze usługi turystyczne są z tego wyłączone. To jest niekorzystne rozwiązanie, ponieważ wyklucza drobnych przedsiębiorców. Dlatego apelowaliśmy do Sejmu i Senatu o zmiany. Senat zaproponował poprawkę, aby także organizator turystyki, czyli pojedynczy mikroprzedsiębiorca mógł skorzystać z tego z bonu. Będę uzasadniał konieczność przyjęcia tej poprawki na Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz przekonywał posłów do tej zmiany – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się 14 lipca br. o godz. 19.00.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
10 lipca 2020
Po interwencji Rzecznika MŚP - GIS zwiększa dopuszczalną liczbę dzieci w grupie przedszkolnej oraz zmniejsza minimalną przestrzeń dla dzieci w sali
Po interwencji Rzecznika MŚP – GIS zwiększa dopuszczalną liczbę dzieci w grupie przedszkolnej oraz zmniejsza minimalną przestrzeń dla dzieci w sali

Dotychczasowe starania Rzecznika MŚP w zakresie „odmrażania” działalności przedszkoli przynoszą korzystne rezultaty. Główny Inspektor Sanitarny po raz kolejny zmienił wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększając liczbę dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszając minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Zgodnie z pierwotną treścią wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w grupie mogło przebywać do 12 dzieci, a minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie mogła być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

Na skutek sygnałów o istotnych utrudnieniach związanych z ww. limitami dla przedsiębiorców prowadzących przedszkola, a także mając na uwadze społeczne tło tego problemu związane z oczekiwaniami i potrzebami rodziców powracającymi do pracy w ramach kolejnego etapu „odmrażania gospodarki”, Rzecznik MŚP interweniował u Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa o zmianę tych wytycznych poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali. Dodatkowo Rzecznik MŚP interweniował też u Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz z prośbą o wsparcie proponowanych rozwiązań w przedmiotowej sprawie.

Powyższy apel spotkał się z pozytywnym odzewem. Najpierw, w zaktualizowanych wytycznych z dnia 4 czerwca 2020 r. w przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie mogła być mniejsza niż 3 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna, a w grupie mogło przebywać do 16 dzieci.

Aktualnie, zgodnie z treścią wytycznych z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, limity powierzchni zostały zmniejszone do 2 m2 na 1 dziecko (2,5 m2 w przypadku, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie), a limity osób w grupie zwiększone do 25 dzieci. Jest to dwukrotnie więcej niż jeszcze 2 miesiące temu.Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
3 lipca 2020
Europejski Plan Klimatyczny 2030 - projekt stanowiska Zespołu Roboczego ds. Klimatu i Energii
Europejski Plan Klimatyczny 2030 – projekt stanowiska Zespołu Roboczego ds. Klimatu i Energii

Szanowni Państwo,

W związku z zaproszeniem Komisji Europejskiej do przedkładania opinii dotyczących Europejskiego Planu Klimatycznego 2030 przedstawiamy przygotowany przez Zespół Roboczy ds. Klimatu i Energii projekt stanowiska.

W przypadku chęci poparcia postulatów prosimy kierować podpisane dokumenty na adres: CLIMA-ENER-2030-PLAN@ec.europa.eu dodając do wiadomości adres: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.plRada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
2 lipca 2020
Na wniosek Rzecznika MŚP Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości związane ze zmianami stawki podatku VAT w odniesieniu do czasopism specjalistycznych oraz jej wysokości od 1 lipca 2020 r.
Na wniosek Rzecznika MŚP Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości związane ze zmianami stawki podatku VAT w odniesieniu do czasopism specjalistycznych oraz jej wysokości od 1 lipca 2020 r.

Na podstawie pierwotnego brzmienia art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751, ze zm.) ustawodawca wprowadził w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. stawkę podatku VAT w wysokości 8% w odniesieniu m.in. do czasopism innych niż regionalne lub lokalne (tzw. czasopisma specjalistyczne). Docelowo stawka podatku VAT na czasopisma, w tym specjalistyczne, miała wynieść 7%. Następnie, na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) powyższy okres przejściowy przewidujący 8% stawkę VAT przedłużono do dnia 30 czerwca 2020 r.

Rzecznik MŚP otrzymał sygnały o barierach i utrudnieniach związanych z powyższymi zmianami stawki podatku VAT na czasopisma specjalistyczne. W otrzymanym od przedsiębiorcy prowadzącego wydawnictwo zgłoszenia wynikało, iż zmiany stawek podatku VAT, w tym przedłużanie okresów przejściowych, często powoduje konieczność wycofania wydrukowanych nakładów czasopism w przypadku, jeżeli na ich okładce jest wydrukowana inna stawka podatku VAT niż po zmianie. Co istotne, generuje to dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorców.

W związku z powyższym, pismem z dnia 17 czerwca 2020 r. Rzecznik MŚP zasygnalizował powyższy problem Ministrowi Finansów z wnioskiem o wyjaśnienie tej problematycznej kwestii. W odpowiedzi pismem z dnia 26 czerwca 2020 r. Minister Finansów wyjaśnił, że w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie przepis szczególny zawarty w art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.) i na jego podstawie stawka podatku VAT na czasopisma specjalistyczne również od 1 lipca 2020 r. nie ulega zmianie i wynosi 8%.

Poniżej pełna treść pisma Ministra Finansów w tej sprawie:

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
30 czerwca 2020
Stanowisko Rzecznika MŚP ws. bonu turystycznego
Stanowisko Rzecznika MŚP ws. bonu turystycznego

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, działając na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców  oraz w związku z procedowaniem prezydenckiej ustawy o polskim bonie turystycznym (druk senacki nr 151), skierował opinię do ustawy do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Tomasza Grodzkiego.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
27 czerwca 2020
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń cudzoziemców na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń cudzoziemców na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w formie wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń tych pracowników oraz środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne przysługujących przedsiębiorcy zatrudniającemu cudzoziemców objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19.

W zakresie pomocy przysługującej przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19 w postaci świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

 

 1. Czy cudzoziemcy wykonujący pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy mogą być objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19 bez potrzeby złożenia nowego oświadczenia i wpisu do ewidencji oświadczeń?
 2. Czy cudzoziemcy wykonujący pracę na podstawie zezwolenia na pracę mogą być objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19 bez potrzeby zmiany dotychczasowego lub uzyskania nowego zezwolenia na pracę?

Odpowiedź:

Cudzoziemiec może wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez potrzeby uzyskania kolejnego zezwolenia na pracę lub wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

 

 1. Czy przedsiębiorcy zatrudniającemu cudzoziemców objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, o jakim mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19, przysługują świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w formie wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń tych pracowników oraz środki z tego Funduszu na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne?

Odpowiedź:

Podmiot, o którym mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19, dla którego cudzoziemiec świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę albo na innej podstawie określonej w art. 15 ust. 4 ustawy COVID-19, może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy COVID-19, po spełnieniu innych przesłanek określonych w tym przepisie (objęcie cudzoziemca przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, zawarcie porozumienia, wykazanie spadku obrotów gospodarczych).

 

 1. Jak należy rozumieć „łączny okres 3 miesięcy”, o jakim mowa w art. 15g ust. 16 ustawy COVID-19?

Odpowiedź:

Trzy miesiące to maksymalny okres, przez jaki przysługuje dofinansowanie, jednakże podmiot o którym mowa w art. 15g ust. 1 może wystąpić o pomoc na krótszy okres.

 

 1. Czy przedsiębiorca może ubiegać się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, o jakich mowa w art. 15g ust. 1 i ust. 2 ustawy COVID-19 za okresy obejmujące:
  1. 30 następujących po sobie dni kalendarzowych,
  2. niepełne miesiące (np. jeden lub dwa tygodnie)?

Odpowiedź:

Dofinansowanie z FGŚP wypłacane jest za okresy, w których pracownicy są objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, wskazane w zawartym porozumieniu. Wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy albo przestoju ekonomicznego musi zostać zawarte w drodze porozumienia, wskazującego konkretne okresy. Możliwe jest składanie wniosków na okresy wyłącznie miesięczne, maksymalnie do 3 miesięcy. Nie można zawrzeć umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP za część miesiąca.

 

 1. Czy w sytuacji gdy w czasie obowiązywania umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Świadczeń Pracowniczych pracodawca skróci okres przestoju ekonomicznego w stosunku do jednego pracownika albo przywróci obowiązujący jednego pracownika wymiar czasu pracy, będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanych środków, czy też części środków, którą otrzymał na dofinansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika? Czy w takiej sytuacji pracodawcy przysługują świadczenia za ten okres, w którym pracownik ten był objęty przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy?

Odpowiedź:

Dopuszczalne jest czasowe świadczenie pracy przez pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub czasowe przywrócenie obowiązującego danego pracownika czasu pracy w danym miesiącu. W takim przypadku pracodawca (w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu pobierania przez pracowników świadczeń) musi zwrócić dofinansowanie za okres świadczenia pracy przez pracownika objętego przestojem lub za okres, w którym pracownik świadczył pracę w niezmniejszonym wymiarze czasu pracy, na wynagrodzenie którego otrzymał dofinansowanie. Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu świadczeń za okres, w którym pracownik był faktycznie objęty przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.


Objaśnienia prawne, Rada Przedsiębiorcówobjasnienia-prawne rada-przedsiebiorcow
26 czerwca 2020
Rozwój ekologii i jego kluczowa rola w zielonej transformacji - ThinkEco! Forum
Rozwój ekologii i jego kluczowa rola w zielonej transformacji – ThinkEco! Forum

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców było współorganizatorem pierwszej ogólnopolskiej debaty „Think Eco! Forum – Czyste powietrze, czysta Polska – mapa drogowa polskiej energetyki”.

Rola MŚP w akceleracji ekologicznej transformacji, instrumenty finansowania czystej energii i odnawialnych źródeł energetyki, górnictwo vs. ekonenergia oraz wsparcie przedsiębiorców w budowaniu państwa opartego na zeroemisyjności to główne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, które stały się przedmiotem debaty podczas konferencji Think Eco! Forum „Czyste powietrze, czysta Polska – mapa drogowa polskiej energetyki”. Spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, samorządu, reprezentantów świata nauki, kluczowych instytucji finansowych oraz środowiska biznesowego odbyło się 25 czerwca br. w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, współorganizatorami Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

– Degradacja środowiska naturalnego oraz postępujące zmiany klimatyczne to jedno z ważniejszych wyzwań współczesnego świata. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, jako wiodąca instytucja samorządu gospodarczego w regionie i w Polsce, rozpoczęła publiczną dyskusję poświęconą możliwości połączenia działań odbudowujących gospodarkę z upowszechnianiem „zielonych technologii”. Uważamy, iż połączenie środowiska przedsiębiorców z przedstawicielami instytucji publicznych, którzy odpowiadają za tematy ekologii w Polsce, może zbudować kierunek działań na kolejne lata – podkreśla Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Opracowanie wspólnego programu odbudowy gospodarki, który może być również bazą do wprowadzania nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań na szeroką skalę wymaga ścisłego współdziałania środowisk rządowych, samorządowych, instytucji centralnych oraz samych przedsiębiorców.

– Transformacja energetyczna Polski to bardzo duże wyzwanie także dla przedsiębiorców. Niezmiennie ważne jest, żeby byli oni przygotowani na nadchodzące zmiany. Należy bez wątpienia szukać złotego środka między szeroko rozumianą ochroną środowiska a interesami gospodarczymi. Rząd podejmuje kroki wspomagających przedsiębiorstwa w zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko jak np. program „Energia Plus”. Niestety zdarza się, że w trosce o środowisko tworzy się przepisy w niewielkim stopniu wspierające ekologię, za to będące bardzo dużym obciążeniem biurokratycznym jak rejestr BDO. Dlatego niezmiennie ważny jest dialog między rządem, samorządem a biznesem w tej sprawie – zaznacza Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zeroemisyjność i pomoc przedsiębiorców w budowaniu ekologicznej Polski to kluczowy temat wokół którego toczyła się dyskusja przedstawicieli władz centralnych z biznesem. W dialogu udział wzięli zarówno przedsiębiorcy przechodzący transfer ekologiczny: Węglokoks S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która pozyskuje inwestycje o wysokim zaawansowaniu technologicznym, firmy produkujące nowoczesne rozwiązania w trosce o środowisko naturalne: Eko Power Z o.o., EQUO S.A., jak i branża automotiv.

– Mówiąc w imieniu firmy Mitsubishi Motors, która bazując na 50 lat doświadczeń z autami elektrycznymi już od 7 lat oferuje model Outlander PHEV – najlepiej sprzedającą się hybrydę typu plug-in na świecie, pragnę podkreślić, że samochody z napędem plug-in hybrid, czyli ładowane z gniazdka, łącząc zalety aut elektrycznych i hybrydowych są obecnie optymalnym rozwiązaniem. Wyróżniają się bowiem bardzo niską emisją CO2, co redukuje problem smogu w miastach, uczą kierowców nawyku ładowania samochodów, oferują duży zasięg i wpływają na rozwój OZE – właściciele domów z instalacją fotowoltaiczną mogą bowiem takie samochody ładować za darmo. Warto dodać, że Mitsubishi Outlander PHEV, który oferuje także gniazdo do szybkiego ładowania prądem stałym, przyczynia się także do rozwoju sieci stacji ładowania – mówi Adam Męciński, Dyrektor Generalny MMC Car Poland Sp. z o.o.

Debata odbyła się w formule roundtable, w zabytkowych wnętrzach Muzeum Zamkowego w Pszczynie, mieście, które od lat zmaga się z wysokim zanieczyszczeniem.

Jak podkreślają organizatorzy konferencja Think Eco! Forum ma wpisać się w obszar publicznej dyskusji oraz wpłynąć na promocję i upowszechnienie rozwiązań ekologicznych, co przyczyni się do wypracowania optymalnych rozwiązań, służących zarówno gospodarce, jak i ochronie środowiska naturalnego.

Podsumowaniem debaty będzie raport i stworzenie rekomendacji dotyczących mapy polskiej energetyki na lata 2020-2023.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
24 czerwca 2020
Dzięki interwencji Rzecznika MŚP w Tarczy Antykryzysowej 4.0 znalazły się korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców świadczących usługi agencyjne
Dzięki interwencji Rzecznika MŚP w Tarczy Antykryzysowej 4.0 znalazły się korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców świadczących usługi agencyjne

Uchwalona w dniu 4 czerwca 2020 r. ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382) przewidywała m.in. ograniczenie wysokości wypłacanych pracownikom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń przez pracodawcę, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia wynagrodzeń – do kwoty wynoszącej dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Powyższe rozwiązanie rozciągnięto na wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy agencyjnej, umowy zlecenia (lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji.

W związku z niepokojącymi sygnałami otrzymanymi od przedsiębiorców świadczących usługi agencyjne, Rzecznik MŚP pismem z dnia 2 czerwca 2020 r.  zwrócił się do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek o dokonanie stosownych korekt w projektowanym nowym art. 15gd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm., dalej: „Specustawa”) poprzez nierozciąganie na nich problematycznej regulacji. Rzecznik MŚP wskazał, że obecnie polski rynek składa się w przeważającej większości z agentów będących mikroprzedsiębiorcami, podczas gdy dającymi zlecenie są najczęściej duże, międzynarodowe przedsiębiorstwa. Ponadto, pismem z dnia 8 czerwca 2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się w tej sprawie do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz z prośbą o wsparcie tego postulatu.

Powyższy apel spotkał się z pozytywnym odzewem. Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął poprawkę Senatu zakładającą wykreślenie z art. 15gd ust. 2 Specustawy odwołania do odpowiedniego stosowania tej regulacji do umowy agencyjnej. Ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 23 czerwca 2020 r.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
23 czerwca 2020
Po interwencji Rzecznika MŚP - Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił decyzję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi ws. wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
Po interwencji Rzecznika MŚP – Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił decyzję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi ws. wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się prowadzący aptekę przedsiębiorca. Wniósł o podjęcie interwencji w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w przedmiocie odwołania od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi w wydanej decyzji wskazał, że przedsiębiorca, nie przekazał we wskazanym ustawowo terminie tj. do dnia 1 sierpnia 2019 roku, informacji o rezygnacji z prowadzenia apteki, a jednocześnie nie wystąpił o wykreślenie z  Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego okoliczność posiadania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz jednoczesnego figurowania w ww. rejestrze po dniu 1 sierpnia 2019 roku była wystarczającą przesłanką do wygaszenia zezwolenia.

Rzecznik wstąpił do postępowania odwoławczego toczącego się przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i wskazał, że ustawodawca, uzasadniając wprowadzenie przepisów nowelizujących ustawę Prawo farmaceutyczne wyraźnie zaznaczył, że celem ich wprowadzenia było zapobiegnięcie faktycznemu łączeniu działalności aptecznej z działalnością leczniczą.  w celem zapobiegnięcia korzystania z tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji. Z dokumentacji przedstawionej przez przedsiębiorcę wprost wynikało, że w jego wypadku nie doszło do  faktycznego łączenia obu typów działalności po dniu 1 sierpnia 2019 roku. Zdaniem Rzecznika, Główny Inspektor Farmaceutyczny zgodnie z zasadą przyjaznej interpretacji przepisów prawa oraz przy wykorzystaniu wykładni celowościowej powinien uchylić decyzję i umorzyć postępowanie.

Główny Inspektor Farmaceutyczny rozpatrzył odwołanie przedsiębiorcy i wydał decyzję uchylającą decyzję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz umorzył postępowanie w sprawie.

– Decyzja organu pierwszej instancji była sprzeczna z celem wprowadzenia ustawy nowelizującej Prawo farmaceutyczne, a także wyrażoną w art. 11 Prawa przedsiębiorców zasadą „przyjaznej interpretacji przepisów”.  Wydane przez GIF decyzja potwierdza natomiast, że zasady wyrażone w Prawie przedsiębiorców  są  coraz powszechniej stosowane przez organy administracji publicznej – powiedział Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
21 czerwca 2020
Dzień Przedsiębiorcy - życzenia Rzecznika MŚP
Dzień Przedsiębiorcy – życzenia Rzecznika MŚP

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, składa wszystkim przedsiębiorcom życzenia z okazji Dnia Przedsiębiorcy.


Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rada Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow rada-przedsiebiorcow
19 czerwca 2020
Na wniosek Rzecznika MŚP Główny Inspektor Sanitarny zmienił wytyczne zwiększając liczbę dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszając minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali
Na wniosek Rzecznika MŚP Główny Inspektor Sanitarny zmienił wytyczne zwiększając liczbę dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszając minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali

Na wniosek Rzecznika MŚP Główny Inspektor Sanitarny zmienił wytyczne z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększając liczbę dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszając minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Zgodnie z pierwotną treścią wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w grupie mogło przebywać do 12 dzieci, a minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie mogła być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

Na skutek sygnałów o istotnych utrudnieniach związanych z ww. limitami dla przedsiębiorców prowadzących przedszkola, a także mając na uwadze społeczne tło tego problemu związane z oczekiwaniami i potrzebami rodziców powracającymi do pracy w ramach kolejnego etapu „odmrażania gospodarki”, Rzecznik MŚP pismem z dnia 15 maja 2020 r. wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali. Dodatkowo, pismem z dnia 22 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz z prośbą o wsparcie proponowanych rozwiązań w przedmiotowej sprawie.

Powyższy apel spotkał się z pozytywnym odzewem. Pismem z dnia 9 czerwca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny poinformował Rzecznika MŚP, że w zaktualizowanych wytycznych z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna, a w grupie może przebywać do 16 dzieci.

Poniżej pełna treść pisma Głównego Inspektora Sanitarnego z 9 czerwca 2020 r.:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
19 czerwca 2020
Po skutecznej interwencji Rzecznika MŚP - WSA w Olsztynie uchylił decyzję w sprawie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego
Po skutecznej interwencji Rzecznika MŚP – WSA w Olsztynie uchylił decyzję w sprawie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się przedsiębiorca będący producentem piwa, z wnioskiem o podjęcie interwencji w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym ze skargi na decyzję odmawiającą mu zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego.

W sprawie nie było sporne, że podatek akcyzowy został przez spółkę nadpłacony. Jednak mimo to, zdaniem organów, okoliczność uiszczenia przez spółkę podatku akcyzowego w wysokości wyższej niż należna nie stanowiła nadpłaty w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 O.p. Organy wskazały, że w świetle uchwały pełnej Izby Gospodarczej sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2011 r., I GPS 1/11 (dalej uchwała I GPS 1/11) dla stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym, konieczne było spełnienie dodatkowego warunku w postaci zubożenia podatnika. Zdaniem organów, teza uchwały miała zastosowanie w analizowanej sprawie,  a wynikająca z niej przesłanka zubożenia spółki nie została spełniona.

Zdaniem Rzecznika, organy nie powinny opierać swojego stanowiska w postępowaniach dotyczących nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego na tezie uchwały I GPS 1/11. Dotyczyła ona wyrobu akcyzowego jakim jest energia elektryczna. Różnice jakie zachodzą między wyrobami akcyzowymi, to jest  energią elektryczną i piwem smakowym prowadzą do wniosku, iż błędne jest ocenianie ich w drodze analogii. Do różnic tych należą w szczególności sposób kształtowania ceny, a także zagadnienie popytu i podaży.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyniku rozpoznania skargi spółki uchylił zaskarżoną decyzję i podzielił w całości stanowisko Rzecznika. W ustnych motywach uzasadnienia Sąd podniósł między innymi, że teza uchwały I GPS 1/11 nie ma zastosowania w stanie faktycznym, w którym wniosek o stwierdzenie nadpłaty dotyczy podatku akcyzowego od piwa smakowego (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2020r., I SA/OL 18/20).

– Wyrok ten należy określić przełomowym. Rozstrzygnięcie w nim zawarte eliminuje niezgodny z prawem stan, w którym przedsiębiorca, który zapłacił podatek w zawyżonej wysokości nie mógł otrzymać jego zwrotu. Należy wyrazić oczekiwanie, że stanowisko przedstawione w tym orzeczeniu podzielą też inne sądy administracyjne – powiedział Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
19 czerwca 2020
Po wniosku Rzecznika MŚP – ZUS wydał wyjaśnienia ws. istnienia zadłużenia w sytuacji rozłożenia na raty zaległych składek na ubezpieczenia
Po wniosku Rzecznika MŚP – ZUS wydał wyjaśnienia ws. istnienia zadłużenia w sytuacji rozłożenia na raty zaległych składek na ubezpieczenia

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyjaśnienie czy rozłożenie na raty zaległych płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy za okresy przypadające do końca trzeciego kwartału 2019 r. daje przedsiębiorcy możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w składkach ZUS na potrzeby otrzymania wsparcia przysługującego przedsiębiorcom na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej.

Rzecznik otrzymał wyjaśnienia:

Czy rozłożenie na raty zaległych płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy (dalej: składki ZUS) za okresy przypadające do końca trzeciego kwartału 2019 r. daje przedsiębiorcy możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w składkach ZUS na potrzeby otrzymania wsparcia przysługującego przedsiębiorcom na podstawie art. 15zzb i art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374; dalej jako: ustawa COVID-19).

W odpowiedzi na powyższe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił, że zgodnie z zasadami prawa cywilnego, należności rozłożone przez wierzyciela na raty nie są wymagalne, jeśli postanowienia układu ratalnego są realizowane przez dłużnika w terminie. W rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów Kodeksu cywilnego, dłużnik taki nie zalega z opłatą składek pomimo, że posiada na swoim koncie z tego tytułu zadłużenie.

Ocena czy rozłożenie na raty zadłużenia za dany okres będzie kwalifikowane jako wystarczający warunek do uzyskania wsparcia, pozostaje w gestii starosty, który jest uprawniony do jego przyznania na podstawie art. 15zzb i art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił ponadto, że zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza stan faktyczny istniejący w dniu jego wydania.  Nie może ono obejmować rozliczeń płatnika za okres wcześniejszy, aniżeli dzień jego wydania. Natomiast w przypadku, gdy płatnik chce otrzymać informację o rozliczeniu za dany okres, ZUS może wydać zaświadczenie  o stanie rozliczeń, które będzie potwierdzało stan konta płatnika na żądany przez niego dzień, przypadający przed datą złożenia wniosku.

Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
18 czerwca 2020
Rzecznik MŚP otrzymał od MRPiPS wyjaśnienia w przedmiocie wyłączenia spod egzekucji środków uzyskanych przez przedsiębiorcę w ramach tzw. mikropożyczki
Rzecznik MŚP otrzymał od MRPiPS wyjaśnienia w przedmiocie wyłączenia spod egzekucji środków uzyskanych przez przedsiębiorcę w ramach tzw. mikropożyczki

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wnioskami Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wprowadzenie przepisu wyłączającego spod egzekucji środki pieniężne uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach „mikropożyczki”, analogicznie do regulacji stosownie do której ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Zdaniem Rzecznika MŚP, te same racje, które przemawiały za wprowadzeniem przez ustawodawcę wyłączenia spod egzekucji środków ze świadczenia postojowego, uzasadniają wprowadzenie analogicznego przepisu, który wyłączałby możliwość dokonania potrąceń i egzekucji, także ze środków uzyskanych przez przedsiębiorcę w ramach „mikropożyczki”. Podleganie egzekucji środków uzyskanych przez przedsiębiorcę w ramach „mikropożyczki” może prowadzić bowiem do sytuacji, kiedy oferowana przedsiębiorcom pomoc Państwa byłaby iluzoryczna.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Minister wskazała, że „pomoc dla mikroprzędsiębiorców udzielana ze środków Funduszu Pracy w postaci pożyczki przeznaczona jest na szczególny cel, jakim jest pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i w opinii Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej środki te nie powinny podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej”.

Jednocześnie Minister wskazała, że przedmiotowe wyłączenie spod egzekucji zostało zamieszczone w projekcie ustawy druk Senacki nr 142.

– Brak regulacji, która wyłączałaby spod egzekucji środki pieniężne uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach „mikropożyczki”, stanowił konieczną do uzupełnienia lukę prawną. Jej istnienie uniemożliwiało osiągnięcie celu, jakim była jak najszersza pomoc przedsiębiorcom ponoszącym ekonomiczne skutki sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią Covid-19. – komentuje Jacek Cieplak Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
18 czerwca 2020
Po skutecznej interwencji Rzecznika MŚP uchylono decyzję nakładającą na mikroprzedsiębiorcę karę w wysokości 10 tysięcy złotych
Po skutecznej interwencji Rzecznika MŚP uchylono decyzję nakładającą na mikroprzedsiębiorcę karę w wysokości 10 tysięcy złotych

Po skutecznej interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uchylił w całości decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie nakładającą na mikroprzedsiębiorcę karę w wysokości 10 tysięcy złotych za rzekome naruszenie przepisów w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Decyzją z dnia 14 maja 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nałożył na mikroprzedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 10.000 zł za rzekome naruszenie ograniczenia prowadzenia działalności w zakresie usług kosmetycznych na podstawie wówczas obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697, ze zm.). Co istotne, organ oparł się w swym rozstrzygnięciu wyłącznie na podstawie notatki policyjnej, z której w dodatku wynikało, że przedsiębiorca kwestionował fakt wykonywania działalności podlegającej ograniczeniom. Pomimo tego, organ całkowicie pominął udział przedsiębiorcy w tym postępowaniu, uniemożliwiając wyjaśnienie wątpliwości i nadając karze rygor natychmiastowej wykonalności.

Pismem z dnia 19 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wniósł odwołanie od tej decyzji. W ocenie Rzecznika MŚP, nawet w sytuacji zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii organy władzy publicznej winny przestrzegać podstawowych zasad Konstytucji Biznesu, a przy podejmowaniu decyzji, w szczególności o charakterze represyjnym, gwarantować przedsiębiorcom przestrzeganie ich praw, w tym prawa do czynnego udziału w postępowaniu.

Decyzją z dnia 9 czerwca 2020 r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie podzielił argumenty Rzecznika MŚP i uchylił w całości decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia potwierdził również, że ograniczenia wprowadzone w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na przedsiębiorców dotyczyły zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.), tj. zorganizowanej działalność zarobkowej wykonywanej we własnym imieniu i w sposób ciągły. Ma to doniosłe znaczenie, wymaga bowiem od organów ustalenia nie tylko samego faktu wykonywania danego rodzaju działalności objętej ograniczeniami (np. jak w niniejszej sprawie malowania paznokci), ale przede wszystkim tego, czy działalność ta spełniała przesłanki wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie, z czym wiąże się m.in. odpłatność za usługę.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
17 czerwca 2020
Gym finess center
Po interwencji Rzecznika MŚP zwiększono limit w klubach fitness

Dokonano zmian w wytycznych sanitarnych w klubach fitness, przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. W lokalu może przebywać maksymalnie 1 osoba na 7m2. O taką zmianę apelowało Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w listach skierowanych do premiera Mateusza Morawieckiego i Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa. Wcześniej ten limit wynosił aż 1 osobę na 10m2 i dla wielu przedsiębiorstw był to limit uniemożliwiający osiągnięcie zysku z działalności.


Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
15 czerwca 2020
Po interwencji Rzecznika MŚP - ZUS wskazał prawidłową wysokość składki zdrowotnej, do której uiszczania zobowiązany jest przedsiębiorca
Po interwencji Rzecznika MŚP – ZUS wskazał prawidłową wysokość składki zdrowotnej, do której uiszczania zobowiązany jest przedsiębiorca

Przedsiębiorca, w którego imieniu interweniował w ZUS Oddział Terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku, jest osobą fizyczną i od lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, podlegając wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Źródłem jego sporu z ZUS było uznanie przez organ rentowy, że uzyskuje on przychody z kilku rodzajów działalności i z tego tytułu winien jest opłacać składki zdrowotne w zwielokrotnionej wysokości. Nie pomagały tłumaczenia, że prowadzi tylko jedną firmę, a rozszerzanie jej nazwy o określenia wskazujące na profil działalności było zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego, które przewidują, iż nazwę firmy osoby fizycznej stanowi jej imię i nazwisko, możliwe jest również dodanie do nazwy firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie przez przedsiębiorcę obranych.

Sam fakt posługiwania się tak rozbudowaną nazwą firmy był dla organu rentowego dostatecznym powodem, żeby uznać, że zgodnie z art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedsiębiorca winien opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne odrębnie od każdego z czterech rodzajów prowadzonej działalności. W ślad zaś za taką decyzją, ZUS wydał kolejne, w tym m.in. decyzję określającą wysokość zadłużenia przedsiębiorcy z tytułu nieuiszczania składek w wysokości wskazywanej przez organ.

W ramach interwencji, podjętej na wniosek przedsiębiorcy, Biuro Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Gdańsku wskazało w piśmie do ZUS, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zatem okoliczność, że w nazwie firmy dodawał do imienia i nazwisko nawet po kilka określeń wskazujących na jej profil w żadnym przypadku nie powoduje, że wykonuje on kilka działalności gospodarczych. W świetle przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, jedna osoba fizyczna może prowadzić jedną działalność gospodarczą. Oczywiście, nie wyklucza to prowadzenia przez osobę fizyczną działalności w formie np. kilku spółek, jednakże jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może prowadzić tylko jedną taką działalność i dokonać tylko jednego wpisu do CEIDG.

Odnosząc się do pisma Rzecznika, ZUS uznał przedstawioną w nim argumentację, uchylił decyzję określającą wysokość zadłużenia przedsiębiorcy z tytułu składek zdrowotnych oraz skorygował dokumenty rozliczeniowe przedsiębiorcy, w których wskazał prawidłową (pojedynczą) wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
10 czerwca 2020
Rzecznik MŚP zaprasza na obchody Dnia Przedsiębiorcy na Jasnej Górze
Rzecznik MŚP zaprasza na obchody Dnia Przedsiębiorcy na Jasnej Górze

21 czerwca br. po raz piąty obchodzony będzie w Polsce Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji na Jasnej Górze sprawowana będzie Msza Święta w intencji środowisk gospodarczych oraz przedsiębiorców. Wśród zaproszonych gości są m.in. przedstawiciele rządu, ministerstw, posłowie, senatorowie oraz organizacje przedsiębiorców. Organizatorami uroczystości są Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Dzień Przedsiębiorcy został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 9 czerwca 2016 r. Głosi ona, że „Uznając znaczenie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy. Dzień ten przyczyni się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości.”. Pomysłodawcą wprowadzenia tego święta był Józef Bereżewski z Krajowej Izby Gospodarczej, a promotorem uchwały w Sejmie był m.in. ówczesny Poseł, a obecnie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz.

– Przedsiębiorczość jest bardzo ważna dla Polski, a przedsiębiorcy coraz częściej są ludźmi, którzy czują się odpowiedzialni za swój kraj – mówił tuż przed uchwaleniem Dnia Przedsiębiorcy Abramowicz.

W tym roku przypada okrągła, piąta rocznica uchwalenia święta przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach podjęli decyzję o uczczeniu tego dnia w sposób szczególny, organizacją Mszy Świętej na Jasnej Górze w intencji przedsiębiorców. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 11.00. Przewodniczyć mu będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, który wygłosi homilię, a w koncelebrze uczestniczyć będzie także Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Antoni Dydycz.

Do uczestnictwa w uroczystości zaproszeni zostali: Prezes Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Przewodniczący sejmowych i senackich komisji gospodarczych, wszyscy posłowie i senatorowie oraz ponad 200 organizacji przedsiębiorców, zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Na Jasną Górę pielgrzymują już różne środowiska. Chcemy, aby przedsiębiorcy także mogli razem modlić się przed obliczem Matki Boskiej. Mamy nadzieję, że to pielgrzymowanie w Dniu Przedsiębiorcy stanie się corocznym zwyczajem oraz wspólnym świętem środowisk gospodarczych – mówi Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

– Dobrze, że Sejm RP uchwalił dzień w którym możemy podziękować wszystkim przedsiębiorcom za ich ciężką pracę. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, ich rodziny i bliskich do udziału w tej uroczystości – zaprasza Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rada Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow rada-przedsiebiorcow
8 czerwca 2020
Rzecznik MŚP zwraca uwagę na sytuację przedsiębiorców świadczących usługi agencyjne
Rzecznik MŚP zwraca uwagę na sytuację przedsiębiorców świadczących usługi agencyjne

Uchwalona 4 czerwca 2020 r. ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje m.in. (na dzień 8 czerwca 2020 r. trwają prace w Senacie RP) ograniczenie wysokości wypłacanych pracownikowi wynagrodzeń przez pracodawcę, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, do kwoty wynoszącej dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Powyższe rozwiązanie rozciągnięto na wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy agencyjnej, umowy zlecenia (lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji.

Rzecznik MŚP w związku z sygnałami otrzymanymi od przedsiębiorców świadczących usługi agencyjne zwrócił się o dokonanie stosownych korekt i nierozciąganie na nich problematycznej regulacji.

Obecnie polski rynek składa się w przeważającej większości z agentów będących mikroprzedsiębiorcami, podczas gdy dającymi zlecenie są najczęściej duże, międzynarodowe przedsiębiorstwa. Ponadto dysproporcje te znacząco utrudniają dochodzenie roszczeń agentom od ich kontrahentów. W efekcie przedmiotowa regulacja powoduje nie tylko rozciągnięcie na umowę agencyjną zasad, które dotyczyć mają docelowo stosunku pracy, co powodować może problemy interpretacyjne, ale także utrudnia już i tak niełatwą ścieżkę dochodzenia roszczeń przez agentów.

Rzecznik MŚP w swojej opinii z 2 czerwca 2020 r. oraz w wystąpieniu do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju zwrócił ponadto uwagę na długi czas tych ograniczeń (mają obowiązywać przez czas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19) oraz potencjalną niezgodność z regulacjami Unii Europejskiej.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 czerwca 2020
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie:

– zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres

– możliwości otrzymania ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

 1. Czy zwolnienie, o jakim mowa w art. 31zo ustawy COVID-19 dotyczy należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych we wniosku o zwolnienie, mimo iż płatnik po złożeniu wniosku z uwagi na upływ ustawowego terminu dokonał wpłaty na poczet tych należności, czy też zwolnienie to dotyczy należności z tytułu składek za ww. okres nieopłaconych na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie?

Odpowiedź:

Zwolnieniu ze składek na podstawie art. 31zo ust. 1, 1a, 1b i 2 podlegają za marzec składki nieopłacone, jak również opłacone, natomiast składki za miesiąc kwiecień i maj zwolnieniu      podlegają tylko w przypadku, gdy nie zostały opłacone.

 

 1. Czy we wnioskach o zwolnienie z opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek, złożonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r., do liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego należało wliczać pracowników młodocianych?
 2. Czy przepis art. 31zo ust. 6 ustawy COVID-19 stosuje się do wniosków składanych od dnia 18 kwietnia 2020 r., a dotyczących składek za marzec i kwiecień 2020 r.?

Odpowiedź:

Do liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego nie należy wliczać pracowników młodocianych. Zasadę tę stosuje się do wszystkich przedsiębiorców niezależnie od tego kiedy został złożony wniosek.

 

 1. Czy przedsiębiorcy zatrudniającemu np. dwóch pracowników, za których jako płatnik opłaca wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje zwolnienie z nieopłaconych należności z tytułu składek zdrowotnych, o jakim mowa w art. 31zo ust. 1 ustawy o COVID-19 skoro przepis mówi o pracownikach zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych ?

Odpowiedź:

Osobie zatrudniającej pracowników, będzie przysługiwało zwolnienie ze składek o których mowa w art. 31zo ust. 1 specustawy, jeżeli spełnia pozostałe warunki przewidziane w ustawie (liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożony poprawny wniosek oraz dokumenty rozliczeniowe za miesiące zwolnienia).

 

 1. Czy przedsiębiorcy, który korzysta z tzw. ulgi na start, opłacającemu wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje zwolnienie z nieopłaconych należności z tytułu składek?

Odpowiedź:

Osoby korzystające z ulgi na start i opłacające składki wyłącznie za siebie mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek na podstawie art. 31zo ust. 2b specustawy.

 

 1. Co należy rozumieć pod pojęciem „inne informacje niezbędne do umorzenia składek”, w rozumieniu art. 31zp ust. 2 pkt 3 ustawy COVID-19?

Odpowiedź:

ZUS nie żąda żadnych innych informacji, które nie wynikają z ustawy. Może jednak zdarzyć się sytuacja, że wymagane będzie dołączenie innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, np. pełnomocnictwa, gdy wniosek składany jest przez osobę upoważnioną.

 

 1. Czy informacja o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek następuje w formie decyzji?
 2. Czy od rozstrzygnięcia w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek przysługuje środek odwoławczy?

Odpowiedź:

Pozytywne rozstrzygnięcie nie ma formy decyzji, a jedynie informacji o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek. Od pozytywnego rozstrzygnięcia nie przysługuje środek odwoławczy.

 

W zakresie możliwości otrzymania jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

 1. Czy starosta może udzielić pożyczki ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej przed 01 marca 2020 r. (np. w grudniu 2019 r.), a podjął wykonywanie tej działalności po tej dacie (np. w kwietniu 2020 r.)?

Odpowiedź:

Pożyczka może być udzielona tym przedsiębiorcom, którzy aktywnie prowadzili działalność gospodarczą przed 01 marca 2020 r., zaś zgodnie z nowymi przepisami przed 01 kwietnia 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili w marcu 2020 r. prowadzoną uprzednio działalność, po jej odwieszeniu mogą ubiegać się o pożyczkę.

 

 1. Czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19 może ubiegać się osoba będąca na emeryturze i prowadząca działalność gospodarczą?
 2. Czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19 może ubiegać się osoba pozostająca w stosunku pracy i prowadząca działalność gospodarczą?

Odpowiedź:

Osoby posiadające prawo do emerytury i prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG mają prawo do otrzymania niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

 

 1. Czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19 powinna ubiegać się spółka cywilna, czy też jej wspólnicy?

Odpowiedź:

O udzielenie niskooprocentowanej pożyczki mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna.

 

 1. Czy w sytuacji, gdy mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników, przez pewien okres (np. tydzień) przypadający w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki przebywał na zasiłku chorobowym, traci prawo do umorzenia pożyczki wraz z odsetkami?

Odpowiedź:

Przedsiębiorca, który w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki przebywa czasowo na zasiłku chorobowym, nie traci prawa do umorzenia pożyczki, pod warunkiem, że nie zawiesi w tym czasie formalnie działalności gospodarczej.


Objaśnienia prawne, Rada Przedsiębiorcówobjasnienia-prawne rada-przedsiebiorcow
5 czerwca 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o umożliwienie przedsiębiorcom w restrukturyzacji korzystanie ze wsparcia przewidzianego przez ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Rzecznik MŚP wnioskuje o umożliwienie przedsiębiorcom w restrukturyzacji korzystanie ze wsparcia przewidzianego przez ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponuje we wniosku do Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Rozwoju i Ministra Sprawiedliwości, aby umożliwić przedsiębiorcom w restrukturyzacji korzystanie ze wsparcia przewidzianego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. dała możliwość przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski uzyskanie wsparcia  niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19). Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile strony umowy tak postanowią.

Przepis art. 2 ust. 3 ustawy wskazuje jednak, że ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w powyższych postępowaniach, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu.

Rzecznik MŚP w piśmie do Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Rozwoju i Ministra Sprawiedliwości wskazał, że obecne brzmienie powyższego przepisu pozbawia przewidzianego nią wsparcia przedsiębiorców w restrukturyzacji, a więc tych przedsiębiorców, którzy w sposób właściwy i terminowo zareagowali na swoją sytuację finansową, wszczęli formalną procedurę restrukturyzacji sądowej i podjęli przewidziane prawem środki celem uniknięcia upadłości oraz ratowania swojego przedsiębiorstwa. Nie wydaje się więc celowe pozbawianie tej grupy możliwości uzyskania wsparcia mającego rekompensować skutki wystąpienia pandemii COVID-19. Pozbawienie tej grupy możliwości wsparcia przewidzianej Specustawą nie tylko osłabia podmioty już i tak słabe, ale także zniechęca do korzystania ze ścieżki restrukturyzacyjnej, co może przyczynić się w przyszłości do zwiększenia ryzyka upadłości.

Na podstawie propozycji wypracowanej przez członków Zespołu roboczego ds. upadłości i restrukturyzacji Rzecznik MŚP zwrócił się z pytaniem, czy są możliwe zmiany legislacyjne, które umożliwiłyby przedsiębiorcom w restrukturyzacji skorzystanie z tej pomocy, równocześnie pozostawiając ograniczenie dla przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość lub, którzy zgłosili wniosek o ogłoszenie upadłości.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
5 czerwca 2020
Właścicielka kancelarii adwokackiej, wspierana w postępowaniu z ZUS Oddział w Zielonej Górze przez Rzecznika MŚP, obroniła przed sądem prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego
Właścicielka kancelarii adwokackiej, wspierana w postępowaniu z ZUS Oddział w Zielonej Górze przez Rzecznika MŚP, obroniła przed sądem prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego

Zanim ostatecznie w styczniu br. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze rozstrzygnął spór na korzyść ubezpieczonej, prowadząca działalność gospodarczą żyła w stresie, bowiem utrzymanie w mocy decyzji ZUS z czerwca 2019 r. o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 6 do 14 listopada 2017 r. oraz od 14 lipca 2018 r. do nadal, mogło w jej przypadku skutkować zażądaniem przez ZUS zapłaty składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia za siedem miesięcy, a także zwrotu pobranych w tym okresie zasiłków z tytułu macierzyństwa oraz zasiłków opiekuńczych, które otrzymywała na przestrzeni listopad 2017 – styczeń 2019.

ZUS uznał bowiem, że przedsiębiorca nie dopełnił formalnego wymogu ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, celem pobierania zasiłku macierzyńskiego po okresie korzystania z zasiłku opiekuńczego. W odwołaniu od decyzji ZUS przedsiębiorcę wsparł Oddział Terenowy Rzecznika MŚP w Poznaniu. Stanowisko Rzecznika zostało dołączone do akt i przesłane do sądu.

Rzecznik wskazał w nim m.in., iż organ rentowy od początku postępowania działał instrumentalnie, ignorując przepisy K.p.a. oraz zasady Konstytucji Biznesu. Listę zaniedbań ZUS otwiera nieprawidłowe pouczenie ubezpieczonej, że powinna zgłosić się ponownie do ubezpieczeń społecznych po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego i niepoinformowanie, że taką samą czynność należy wykonać także na czas wstrzymania zasiłku macierzyńskiego. ZUS nie wyraził ponadto zgody na wnioskowane przez ubezpieczoną przywrócenie terminu na zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia – pomimo tego, że przez półtora roku utrzymywał ją w przekonaniu, że jest ubezpieczona „prawidłowo”.

W odpowiedzi przesłanej Rzecznikowi organ rentowy przyznał ponadto, że w wyniku analizy uprawnień przedsiębiorcy do ubezpieczenia były wątpliwości, a mimo to – wbrew dyspozycji art. 11 Konstytucji Biznesu – nie rozstrzygnął sprawy na korzyść prowadzącej działalność gospodarczą.

„Przede wszystkim postępowanie Zakładu sprzeciwia się ustawowym zasadom domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasadzie przyjaznej interpretacji przepisów, pogłębiania zaufania obywateli do państwa, zasadzie pewności prawa, czy zasadzie udzielania informacji” – napisała w stanowisku do ZUS Oddział Zielona Góra, reprezentująca Rzecznika MŚP radca prawny Violetta Wabińska-Chmielewska.

Ostatecznie spór rozstrzygnął na korzyść przedsiębiorcy Sąd Okręgowy w Zielonej Górze. Zdaniem Sądu „nie można działać ze zbytnim rygoryzmem i błędnych informacji, udzielanych ubezpieczonej przez pracowników organu rentowego, interpretować na jej niekorzyść”.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
5 czerwca 2020
Rzecznik MŚP uchronił mikroprzedsiębiorcę przed skutkami literalnego stosowania przez urząd przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
Rzecznik MŚP uchronił mikroprzedsiębiorcę przed skutkami literalnego stosowania przez urząd przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

Dzięki interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, urząd w województwie małopolskim odszedł od literalnego stosowania Prawa o ruchu drogowym w sprawie przedsiębiorcy z branży przewozowej, który chciał przyspieszyć przywrócenie pojazdu do ruchu. Po otrzymaniu pisma Rzecznika MŚP, urząd zmienił zdanie w ciągu jednego dnia.

Mikroprzedsiębiorca z woj. małopolskiego działający w branży przewozu osób, w związku z brakiem zleceń, złożył w starostwie powiatowym wniosek o czasowe wycofanie z ruchu pojazdu służącego do prowadzenia działalności na okres 6 miesięcy. Niedługo po wydaniu stosownej decyzji w tej sprawie, przedsiębiorcy udało się jednak zdobyć zlecenie. Do jego realizacji potrzebny był wcześniej wycofany pojazd. W związku z powyższym, przedsiębiorca niezwłocznie złożył wniosek o skrócenie czasu usunięcia pojazdu z ruchu. Napotkał jednak na barierę urzędniczą. Problemem okazała się niekorzystna dla przedsiębiorców, literalna wykładnia art. 78a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym stosowana przez starostwo powiatowe, zgodnie z którą usunięcie pojazdu z ruchu musi trwać minimum dwa miesiące, nawet jeśli właściciel czy posiadacz pojazdu złoży stosowny wniosek o jego skrócenie.

Przedsiębiorca, w dniu 26 maja 2020 roku, zgłosił się do Rzecznika z prośbą o pilną pomoc. Oddział Terenowy Biura Rzecznika MŚP w Krakowie podjął szybką interwencję, domagając się zmiany niekorzystnej dla przedsiębiorców wykładni prawa. Pismo interwencyjne Rzecznika, datowane na dzień 27 maja br. odniosło skutek i już następnego dnia pojazd został przywrócony do ruchu, a przedsiębiorca mógł wznowić działalność i zrealizować zlecenie.

Sytuacja ta pokazuje bardzo dobrze, jak ważna jest interpretacja prawa w sposób przyjazny przedsiębiorcy. W tym konkretnym przypadku, zwłaszcza w warunkach pandemii,  ścisłe trzymanie się litery ustawy – pomijając fakt, iż Prawo o ruchu drogowym nie wyklucza wprost możliwości skrócenia okresu minimalnego wyłączenia pojazdu z ruchu na wniosek właściciela – było działaniem niewłaściwym. Budujące jest natomiast to, że Pan Starosta zareagował błyskawicznie i uznał, że „mogły zajść okoliczności, których właściciel nie mógł przewidzieć, a pojazd jest mu niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej”, jak zaznaczył w odpowiedzi na nasz wniosek– komentuje sprawę Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
3 czerwca 2020
Gym finess center
Rzecznik MŚP apeluje o liberalizację wytycznych w klubach fitness

Rzecznik MŚP w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego, zwraca uwagę że niektóre wytyczne sanitarne mogą utrudniać ponowne otwarcie się wielu obiektów z branży fitness. Zgodnie z nimi na siłowni ćwiczyć by mogła 1 osoba na 10m2. Apelujemy, aby zmniejszyć ten limit do 1 osoby na 7m2. W piśmie zwrócono także uwagę na ograniczenia w obecności osób na saunach. Wytyczne te zostały już jednak w sposób korzystny zmieniony, umożliwiając korzystanie z połowy miejsc w danej saunie.


Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
2 czerwca 2020
Skuteczna interwencja Rzecznika MŚP w sprawie przedsiębiorcy z branży turystycznej z Krakowa
Skuteczna interwencja Rzecznika MŚP w sprawie przedsiębiorcy z branży turystycznej z Krakowa

W trudnym dla wielu przedsiębiorców czasie epidemii koronawirusa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców z sukcesem zainterweniował na rzecz mikroprzedsiębiorstwa z branży turystycznej.

Tym razem interwencja Rzecznika dotyczyła opieszałości ZUS w rozpatrywaniu trzech wniosków przedsiębiorcy, składanych w kilkudniowych odstępach przez platformę elektroniczną ZUS PUE: o odroczenie terminu płatności składek; o częściowe zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj; oraz o rozłożenie zaległych składek na raty. Pomimo złożenia pierwszego z wniosków już 16 marca 2020 r., a więc jeszcze na początku epidemii – wszystkie trzy sprawy pozostawały nierozpatrzone. 28 maja przedsiębiorca postanowił więc zwrócić się o pomoc do Rzecznika MŚP.

Interwencja Oddziału Terenowego Biura Rzecznika MŚP w Krakowie, podjęta następnego dnia, spowodowała radykalne przyspieszenie pracy urzędników i już 1 czerwca przedsiębiorca otrzymał wiadomość z ZUS o pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosków.

Korzystna decyzja ZUS przełoży się na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa i pozwoli na zachowanie miejsc pracy. „(…) ZUS już przysłał nam umowy do podpisania. Bardzo bardzo dziękujemy, to bardzo skuteczna pomoc” – napisały w mailu prezes zarządu i księgowa firmy funkcjonującej w formule Sp. z o.o.

– Jest bardzo ważne, aby w tym trudnym dla przedsiębiorców czasie urzędy państwowe działały sprawnie i bez zwłoki. Ta sprawa została rozstrzygnięta na korzyść przedsiębiorcy, zgodnie z koronną zasadą Konstytucji Biznesu, której Rzecznik MŚP jest strażnikiem – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
1 czerwca 2020
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości otrzymania pomocy w formie wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz środków z ww. Funduszu na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321; dalej jako: u.s.u.s.) od przyznanych świadczeń na ww. dofinansowanie wynagrodzenia.

Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

 1. Jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenie pracownika,
  • Czy jest to wynagrodzenie zasadnicze bez żadnych dodatków, dopłat, w tym bez dodatku funkcyjnego?
  • Czy też jest to wynagrodzenie zasadnicze z wypłacanymi dotychczas pracownikowi dodatkami jak np. premie, dodatek funkcyjny?
  • Za jaki okres i ewentualnie w jakiej wysokości należy przyjąć do obliczenia wynagrodzenia dodatki okresowe (np. kwartalne)?

Odpowiedź:

Przez wynagrodzenie pracownika należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek. Dodatek funkcyjny jako stały element wynagrodzenia powinien być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia brutto. Do wynagrodzenia miesięcznego nie wlicza się dodatków okresowych.

 

 1. Jak należy rozumieć pojęcie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19?

Odpowiedź:

Przestój ekonomiczny został zdefiniowany w art. 2 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Przez przestój ekonomiczny rozumie się okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

 

 1. Jak należy rozumieć spełnienie kryterium wskazanego w art. 15g ust. 3 ustawy COVID-19 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, tj. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w  11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe?

Odpowiedź:

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc powinien spełniać kryterium braku przesłanek do ogłoszenia upadłości na dzień składania wniosku o przyznanie dofinansowania.

 

 1. Jak należy wyliczyć 15-procentowy spadek obrotów gospodarczych w przypadku przedsiębiorców, którzy nie uzyskiwali przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w 2019 r., tych którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w 2019 r., oraz tych którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r.?

Odpowiedź:

W przypadku 15-procentowego spadku  obrotów gospodarczych przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w grudniu 2019 r. i nie prowadzili działalności gospodarczej w 2019 r. i ci którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r. nie mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r. mogą ubiegać się o tę formę pomocy, o ile wykażą co najmniej 25-procentowy spadek obrotów gospodarczych obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

 

 1. Czy obrót obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii?

Odpowiedź:

Przy wyliczaniu spadku obrotów gospodarczych należy wliczać także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii.

 

 1. Czy w przypadku otrzymania świadczenia postojowego, o jakim mowa w  15zq ustawy COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń na wynagrodzenia wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Odpowiedź:

Przedsiębiorcy, który otrzymał świadczenie postojowe może przysługiwać również pomoc w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanego dofinansowania, po spełnieniu ustawowych przesłanek. Wskazane świadczenia nie mogą być pobierane łącznie przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

 1. Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakim mowa w  15zzb ustawy COVID-19?
 2. Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, od przyznanych świadczeń na wynagrodzenia, wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakim mowa w  15zzb ustawy COVID-19?

Odpowiedź:

Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła w związku z ochroną miejsc pracy, to nie może skorzystać z dofinansowania na wynagrodzenia z FGŚP na tych samych pracowników. Nie ma możliwości skorzystania wyłącznie ze świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy.Objaśnienia prawne, Rada Przedsiębiorcówobjasnienia-prawne rada-przedsiebiorcow
29 maja 2020
Po interwencji Rzecznika MŚP - ZUS uchylił w całości decyzję obniżającą przedsiębiorcy podstawę wymiaru składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
Po interwencji Rzecznika MŚP – ZUS uchylił w całości decyzję obniżającą przedsiębiorcy podstawę wymiaru składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ZUS uchylił w całości decyzję obniżającą przedsiębiorcy podstawę wymiaru składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz umorzył – jako bezprzedmiotowe – postępowanie w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek.

Decyzją z dnia 24 stycznia 2020 r. ZUS Oddział w Lublinie obniżył przedsiębiorcy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące 10-12/2017 r., 01/2018 r. i 10/2019 r., wskazując, że jej działania była ukierunkowane tylko na uzyskanie przychodu ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W ocenie organu, ubezpieczona nie osiągała przychodu z działalności gospodarczej, który uzasadniałby podwyższenie podstawy wymiaru składki. W ślad za tym, decyzją z dnia 20 lutego 2020 r., Zakład obniżył do 2.207, 13 zł podstawę wymiaru wypłaconych zasiłków i tym samym zobowiązał ubezpieczoną do zwrotu 118.742,14 zł. Wysokość kwoty do zwrotu została ustalona jako różnica między kwotą zasiłków wypłaconych przedsiębiorcy a kwotą zasiłków uznanych przez ZUS jako należne. Od takiej decyzji ubezpieczona odwołała się do sądu i równolegle – złożyła wniosek o interwencję do Rzecznika MŚP.

W stanowisku do ZUS Rzecznik wskazał, że obecnie brak jest rozwiązań prawnych, które dawałyby organom rentowym możliwość weryfikowania wysokości zadeklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem organ nie może uchylać się od obowiązku wypłaty świadczenia w wysokości określonej przepisami, jeżeli określająca tę wysokość podstawa wymiaru spełnia warunki ustawowe.

W ocenie Rzecznika Zakład w kolejnym postępowaniu bezpodstawnie też ustalił podstawę wymiaru wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w pomniejszonej wysokości, albowiem decyzja organu w tym przedmiocie została wydana w oparciu o nieprawomocną decyzję ZUS, obniżającą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wydając decyzję ustalającą podstawę wymiaru wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz zobowiązującą do zwrotu rzekomo nienależnie pobranych świadczeń, Zakład naruszył art. 130 k.p.a. oraz art. 84 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

– Przede wszystkim organ winien był czekać na uprawomocnienie decyzji obniżającej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia, dopiero potem mógł ewentualnie wykazać, iż prowadząca działalność gospodarczą miała prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego w innej wysokości – wyjaśniła r.pr. Agnieszka Majewska – pełnomocnik terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku.

Po interwencji Rzecznika MŚP, w dniu 18 marca 2020 r. ZUS Odział w Lublinie uchylił w całości decyzję z dnia 24 stycznia 2020 r. o obniżeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie umorzył, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorcy za miesiące 10-12/2017 r., 01/2018 r. i 10/2019 r. Ostatecznie, decyzją z dnia 16 kwietnia 2020 r. organ uchylił również decyzję z dnia 20 lutego 2020 r. i stwierdził brak zobowiązania przedsiębiorcy wobec ZUS w kwocie 118.742,14 zł oraz ustalił podstawę wymiaru wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 8.031,53 zł.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
29 maja 2020
PGW Wody Polskie reagują na apel Rzecznika dotyczący kwalifikacji usług melioracyjnych
PGW Wody Polskie reagują na apel Rzecznika dotyczący kwalifikacji usług melioracyjnych

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Oddział Terenowy w Poznaniu zwrócił się przedsiębiorca wskazując, iż podmioty zamawiające w procedurze zamówień publicznych bardzo często odmiennie klasyfikują te same lub podobne usługi melioracyjne dla celów naliczenia właściwej stawki podatku VAT. Jednocześnie przystępujący do przetargu zobowiązani są do wskazania stosowanej stawki tego podatku w swoich ofertach. Jak sygnalizował przedsiębiorca, z uwagi na niejednolitą praktykę, stosowaną w tym zakresie przez jednostki organizacyjne Wód Polskich, często już samo określenie w ofercie 8 proc. bądź 23 proc. VAT przesądza o odrzuceniu firmy z postępowania przetargowego.

Z tego względu Rzecznik MŚP – korzystając z kompetencji określonej w art. 9 ust. 1 pkt 10 oraz w art. 11 ust. 1 Ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – zwrócił się do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie z oceną problemu wraz z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców.

Według Rzecznika, brak jednolitych standardów postępowania w zakresie tożsamych usług, może stanowić istotną barierę utrudniającą wykonywanie działalności gospodarczej.

W odpowiedzi, nadesłanej 25 maja br. na adres Oddziału Terenowego w Poznaniu, PGW Wody Polskie informują Rzecznika MŚP o wystąpieniu do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji w zakresie stawek dot. kwalifikacji podatkowej usług melioracyjnych. Dodatkowo w informacji wskazano, że zdaniem PGW Wody Polskie, przetargami obejmowane są usługi kompleksowe, opodatkowane stawką 8 %.

– Na tym etapie mogę wyrazić zadowolenie, że sygnały Rzecznika MŚP o barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarcze, wywołują pożądaną reakcję podmiotów, realizujących zadania publiczne – komentuje Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
29 maja 2020
Dzięki interwencji Rzecznika MŚP, ZUS zmienia decyzję na korzyść przedsiębiorcy
Dzięki interwencji Rzecznika MŚP, ZUS zmienia decyzję na korzyść przedsiębiorcy

„Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” – stanowi kluczowa zasada, ustanowionego przed dwoma laty  „Prawa przedsiębiorców”, a jednak dopiero po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ZUS I Oddział w Łodzi uznał prawo biznesmenki do korzystania ze świadczeń, należnych z tytułu opłacania obowiązkowych oraz dobrowolnych składek na ubezpieczenie.

Po otrzymaniu w marcu br. decyzji, w której ZUS zakwestionował fakt podlegania od 2016 r. obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, właścicielka firmy zaskarżyła tę decyzję do sądu, składając jednocześnie wniosek do Biura Rzecznika MŚP o interwencję.

Do rozprawy sądowej nie dojdzie, bowiem kilka dni temu do Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Poznaniu, który zajmował się sprawą, wpłynęła informacja, że decyzją z 8 maja br. ZUS Oddział w Łodzi zmienił zaskarżoną decyzję i  potwierdził, że w okresie objętym kontrolą ZUS przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowemu i wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

– To kolejny przypadek, gdy urzędowa decyzja mogła skutkować zakwestionowaniem przez ZUS prawa biznesmenki do świadczeń za okres niezdolności do pracy. A przecież okresy choroby, macierzyństwa, sprawowania opieki nad dzieckiem – podobnie jak okresowy brak zleceń – to sytuacje, z którymi każdy przedsiębiorca, bez względu na płeć, musi się liczyć i  właśnie dlatego płaci składki na ubezpieczenie.  Natomiast samo domniemanie w takich przypadkach, że ktoś zamierzał wyłudzić świadczenie, narusza elementarne normy prawne, wynikające z Prawa przedsiębiorców. W szczególności zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasadę przyjaznej interpretacji przepisów, zasadę pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Niestety, dopóki urzędnicy podpisujący wadliwe decyzję będą się czuli bezkarni,  dopóty przedsiębiorcy nie nabiorą zaufania do państwa  – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
28 maja 2020
Rzecznik MŚP postuluje do wicepremier Jadwigi Emilewicz o objęcie bonem turystycznym wszystkich Polaków płacących podatki
Rzecznik MŚP postuluje do wicepremier Jadwigi Emilewicz o objęcie bonem turystycznym wszystkich Polaków płacących podatki

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skierował pismo do wicepremier Jadwigi Emilewicz, w którym postuluje, żeby bonem turystycznym objąć wszystkich Polaków płacących podatki. Zdaniem Rzecznika powszechność bonu, nawet przy zmniejszeniu wartości pojedynczego świadczenia lepiej przysłuży się branży turystycznej. 

W piśmie Adam Abramowicz negatywnie ocenił pomysł, aby ze wsparcia wykluczeni byli przedsiębiorcy. Zdaniem Rzecznika bon ten powinien przysługiwać każdemu obywatelowi  który płaci w Polsce podatki. Niezależnie od tego, czy odprowadzane są one od umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, emerytury czy też przedsiębiorca opłaca je samodzielnie z tytułu swojej działalności. Świadczenie nie powinno  być także uzależnione od wysokości dochodu.

Abramowicz w piśmie do wicepremier podkreślił, że nie postuluje zwiększenia nakładów na program, zdaje sobie bowiem sprawę, z trudnej sytuacji budżetowej spowodowanej kryzysem epidemicznym. Rzecznik MŚP zaproponował proporcjonalne zmniejszenie wartości pojedynczego bonu, uzasadniając iż zwiększenie grupy beneficjentów spowoduje większe zainteresowanie ofertą turystyczną, za którą turyści zapłacą częściowo bonem a częściowo z własnej kieszeni.

– Bon turystyczny ma w założeniu pomóc branży wyjść głębokiego dołka, w który wpadła w obliczu pandemii. Jednak powinno to być tak zorganizowane, że bon powinien otrzymać każdy kto płaci podatki, a nie tylko ograniczona grupa osób. Będzie to lepsze rozwiązanie, nawet jeśli ta kwota zostanie zmniejszona. W interesie firm turystycznych jest, aby jak najwięcej osób skorzystało z bonu, ponieważ każdy z korzystających dodatkowo zostawi w branży własne środki – uzasadnia Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.


Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
25 maja 2020
Od 25 maja br. urzędy administracji publicznej zobowiązane są do przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów. W tej sprawie wielokrotnie apelował Rzecznik MŚP
Od 25 maja br. urzędy administracji publicznej zobowiązane są do przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów. W tej sprawie wielokrotnie apelował Rzecznik MŚP

Od poniedziałku 25 maja 2020 r. urzędy administracji publicznej zobowiązane są do przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów. W sprawie wznowienia obsługi przedsiębiorców przez urzędy wielokrotnie apelował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Pismem z 1 kwietnia 2020 r., znak: WPL198.2020.DL, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Dyrektora Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie obsługi przedsiębiorców z branży jubilerskiej, choćby w ograniczonym zakresie.

Ponadto pismem z 6 kwietnia 2020 r., znak: GR.15.2020.BB, Rzecznik MŚP wystosował apel do Prezesa Głównego Urzędu Miar, sprawującego nadzór nad urzędami probierczymi oraz do kierowników urzędów państwowych i samorządowych o wznowienie prac urzędów.

Wspomnieć należy również o wystąpieniach kierowanych przez Rzecznika MŚP do Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich z:

 • 6 kwietnia 2020 r., znak: WPL.208.2020.DL, z prośbą o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie obsługi przedsiębiorców z branży geodezyjnej przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • 17 kwietnia 2020 r., znak: WPL.239.2020.DL, z prośbą o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie w Wydziałach Komunikacji jednolitej, i na równych zasadach, obsługi rejestracji pojazdów używanych sprowadzonych do kraju, jak i fabrycznie nowych.

Apele Rzecznika MŚP przyczyniły się do zmian w przepisach, co z kolei umożliwiło przywrócenie obsługi obywateli w urzędach (§12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 878) oraz art. 46 pkt 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)).

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 maja 2020
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie refundacji kas fiskalnych
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie refundacji kas fiskalnych

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie refundacji kas fiskalnych. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Finansów, w obecnej sytuacji epidemicznej przywrócona być powinna możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z ulgi na zakup kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii lub elektronicznym zapisem kopii (tzw. „kasy starego typu”).

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej resortu finansów w dniu 19 maja 2020 r., aktualnie trwają prace nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnicy, którzy dokonują po 30 kwietnia 2019 r. zakupu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, nie mogą ubiegać się o ulgę z tytułu zakupu tych kas.

W ocenie Rzecznika MŚP, wraz z przesunięciem terminów umożliwiających prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas starego typu powinno nastąpić przywrócenie możliwości częściowej refundacji zakupu takich kas.
Co więcej, obecnie istniejąca sytuacja związana z wystąpieniem stanu epidemii, pociągająca za sobą istotne problemy dla gospodarki i przedsiębiorców, w pełni uzasadnia ten postulat.

W związku z powyższym, pismem z dnia 25 maja 2020 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Finansów o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do stworzenia możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z ulgi na zakup kas rejestrujących starego typu do dnia, kiedy zgodnie z przepisami dopuszczalny jest zakup tego rodzaju kasy.

Na marginesie wskazać należy, że w zeszłym roku na liczne wnioski przedsiębiorców Rzecznik MŚP dwukrotnie występował do Ministra Finansów z analogicznym wnioskiem – pismami
z dnia 13 września oraz 22 listopada 2019 r. W odpowiedzi, pismami z dnia 16 października oraz 19 grudnia 2019 r. Minister Finansów zajmował negatywne stanowisko. W aktualnej sytuacji stanowisko to powinno jednak zostać zrewidowane w ocenie Rzecznika MŚP.

Poniżej pełna treść wystąpienia Rzecznika MŚP oraz wcześniejszej korespondencji:

Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
25 maja 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje do MRPiPS o wyjaśnienia dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25 maja 2020 r.
Rzecznik MŚP wnioskuje do MRPiPS o wyjaśnienia dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25 maja 2020 r.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875, dalej: „Ustawa Nowelizująca”) zmianie ulegnie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, dalej: „Specustawa”), w ten sposób, że zyska on następujące brzmienie: „W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”.

Na gruncie powyższego powstaje istotna wątpliwość, wymagająca wyjaśnienia, czy w związku ze zmianą Specustawy na mocy przepisów Ustawy Nowelizującej, która prowadzi do ograniczenia beneficjentów dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidzianego w art. 4 ust. 1 Specustawy i wcześniejszym wydaniem Rozporządzenia z 14 maja 2020 r. uprawnionymi do przedmiotowego zasiłku będą również ubezpieczeni zwolnieni od wykonywania pracy (oraz funkcjonariusze, o których mowa w art. 4 ust. 4 Specustawy, zwolnieni od pełnienia służby), z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy Świadczeniowej czy tylko ubezpieczeni zwolnieni od wykonywania pracy (oraz funkcjonariusze, o których mowa w art. 4 ust. 4 Specustawy, zwolnieni od pełnienia służby) z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wobec powyższego pismem z 22 maja 2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP poniżej:

Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
25 maja 2020
Gym finess center
Rzecznik MŚP apeluje do Głównego Inspektora Sanitarnego o uwzględnienie postulatów branży, które umożliwią większej ilości klientów korzystanie z siłowni i klubów fitness

Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Jacek Cieplak apeluje w piśmie do Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa o uwzględnienie postulatów branży, które umożliwią większej ilości klientów korzystanie z siłowni i klubów fitness. Proponowane ograniczenie 1 osoby na 10 m2 spowoduje, że ponowne otwarcie dla mniejszych obiektów stanie się nierentowne.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP:

Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
25 maja 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców
Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców

W związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców odnośnie warunków skorzystania tzw. Tarczy finansowej Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie  możliwości skorzystania z tej pomocy również przez przedsiębiorców zatrudniających osoby na tzw. umowę zlecenie oraz osoby współpracujące.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił o wydanie objaśnień prawnych w następującym zakresie:

 1. „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 4 i 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 w celu uzyskania subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, do liczby pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę wliczana może być osoba współpracująca w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy o SUS?
 2. „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014, w celu uzyskania subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, do liczby pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę wliczana może być osoba związana z przedsiębiorcą umową zlecenia ?

Zdaniem Rzecznika dokonując interpretacji przepisów ustawy OSIR oraz w rozporządzenia MFIPR należy posługiwać się definicją mikroprzedsiębiorcy zamieszczoną załączniku nr I rozporządzenia 651/2014. Z art. 5 załącznika nr I rozporządzenia 651/2014 wynika ponad wszelką wątpliwość, że w skład personelu przedsiębiorcy wchodzą pracownicy, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego.

W ocenie Rzecznika w tej ostatniej grupie mieszczą się zarówno osoby współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy o SUS oraz osoby związane z przedsiębiorcą umową zlecenia (do której zgodnie z art. 750 K.c. stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego) – pod warunkiem, że w świetle przepisów osoby te są podległe przedsiębiorcy i stosuje się do nich regulacje analogiczne jak do pracowników. W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce powszechnym jest zatrudnianie pracowników na tzw. „umowę zlecenie”. Pracownik taki najczęściej świadczy wykonywane w ramach takiej umowy czynności w ramach podporządkowania zleceniodawcy (pracodawcy). Korzysta też on z analogicznych uprawnień jak pracownicy. Jego wynagrodzenie podlega analogicznym obciążeniom w zakresie składek ZUS i podatków jak wynagrodzenie pracownika.

W świetle powyższego nie budzi wątpliwości Rzecznika, że osoby te pracują dla przedsiębiorstwa oraz mu podlegają. Można je postrzegać jako pracowników. Wchodzą zatem w skład personelu przedsiębiorcy, a w konsekwencji powinny być zaliczane do liczby pracowników przedsiębiorcy w rozumieniu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR. Osoby te powinny być więc wliczane do określania liczby personelu o której mowa w art. 4 i 5 rozporządzenia 651/2014, a tym samym powinny być uwzględniane w liczbie rocznych jednostek pracy (RJP) w obrębie danego przedsiębiorstwa. Praca osób które nie przepracowały pełnego roku lub osób które nie pracowały w pełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia powinna być obliczana jako cześć ułamkowa RJP.

Reasumując w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przez cały rok 2019 zatrudniał: 3 pracowników, dwóch zleceniobiorców oraz jedną osobę współpracującą – RJP powinna wynosić 7. Odpowiednio RJP 7, jako wartość średniorocznego zatrudnienia w 2019 roku powinna stanowić podstawę dla kwalifikacji przedsiębiorcy celem uzyskania pomocy jako mikroprzedsiębiorcy.


Objaśnienia prawne, Rada Przedsiębiorcówobjasnienia-prawne rada-przedsiebiorcow
22 maja 2020
Rzecznik MŚP wystąpił do Pani Jadwigi Emilewicz Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju z prośbą o wsparcie postulatu zmiany wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
Rzecznik MŚP wystąpił do Pani Jadwigi Emilewicz Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju z prośbą o wsparcie postulatu zmiany wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

Rzecznik MŚP wystąpił do Pani Jadwigi Emilewicz Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju z prośbą o wsparcie postulatu zmiany wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców prowadzących przedszkola, którzy wskazali, że po dostosowaniu placówek do obecnie obowiązujących wymogów, grupy przedszkolne są już maksymalnie wypełnione (a dzieje się to w sytuacji, kiedy jedynie około 30% rodziców, z którymi przedszkola mają podpisane umowy, zdecydowało się posłać swoje dzieci do przedszkola). Wraz z kolejnym etapem „odmrażania gospodarki” należy spodziewać się wzrostu liczby opiekunów decydujących o powrocie dzieci do przedszkoli. Może to spowodować istotne trudności w możliwości wywiązania się z zawartych umów z rodzicami oraz dodatkowo zaognić spór, jaki miał już miejsce na linii przedszkola – rodzice.

W związku z powyższym pismem z dnia 15 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali. W ocenie Rzecznika MŚP nieprzyjęcie wszystkich dzieci do przedszkoli spowoduje ogromny problem społeczny oraz dodatkowo skonfliktuje rodziców, wychowawców i organy prowadzące, które będą musiały rozstrzygać, które dzieci przyjąć, a które nie, w sytuacji, kiedy rodzice wrócą do pracy i będą potrzebować opieki nad swoimi dziećmi.

Co więcej, w celu wzmocnienia tego istotnego społecznie i gospodarczo postulatu, pismem z dnia 22 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił również do Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz z prośbą o wsparcie proponowanych rozwiązań.

Poniżej pełna treść pisma Rzecznika MŚP:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
22 maja 2020
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego JPK_VAT
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego JPK_VAT

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego JPK_VAT. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Finansów, nowe obowiązki w tym zakresie powinny zostać przesunięte przynajmniej o 3 miesiące, tj. na dzień 1 października 2020 r.

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) ustawodawca przesunął dla dużych przedsiębiorców o 3 miesiące termin wejścia w życie przepisów o nowym JPK_VAT z deklaracją, przewidziany pierwotnie na dzień 1 kwietnia 2020 r. Jednocześnie pozostawiono termin 1 lipca 2020 r. na wejście w życie tego obowiązku dla firm z sektora MŚP.

W ocenie Rzecznika MŚP, 3-miesięczne przesunięcie tego terminu powinno być zastosowane również wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, co byłoby zgodne z dotychczasowym zamysłem stopniowego obejmowania nowymi rozwiązaniami w zakresie jednolitego pliku kontrolnego firm o coraz mniejszej skali działalności. Jednocześnie byłoby to odpowiedzią na wyjątkowo trudną sytuację, w której obecnie znalazły się najmniejsze firmy. Należy spodziewać się również, że przy konieczności jednoczesnego dostosowywania systemów księgowych do nowych wymogów w zakresie JPK_VAT przez wszystkie firmy, mogą wystąpić dodatkowe trudności z dostępem do usług firm wdrożeniowych spowodowane spiętrzeniem zapotrzebowania na ich usługi.

W związku z powyższym, pismem z dnia 22 maja 2020 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Finansów o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do przesunięcia obowiązku stosowania nowego JPK_VAT z deklaracją wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przynajmniej o 3 miesiące, tj. z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 1 października 2020 r.


Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
22 maja 2020
Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS umorzył postępowanie administracyjne, którego wszczęcie naruszyło zapisy Prawa przedsiębiorców
Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS umorzył postępowanie administracyjne, którego wszczęcie naruszyło zapisy Prawa przedsiębiorców

Po interwencji Rzecznika MŚP – ZUS zobowiązał się wypłacić przedsiębiorcy zaległe zasiłki opiekuńcze oraz chorobowe i umorzył prowadzone wobec niego postępowanie administracyjne.

Po niespełna dwóch latach od potwierdzenia faktu podlegania przez przedsiębiorcę ubezpieczeniom społecznym, w styczniu br. ZUS Oddział w Legnicy wszczął w tej samej sprawie ponowne postępowanie wyjaśniające – ignorując  art. 58 ustawy Prawo przedsiębiorców, który stanowi: „Organ kontroli nie przeprowadza kontroli w przypadku, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ zakaz prowadzenia ponownej kontroli przez ten sam organ w przypadku, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą”.

W wyniku przeprowadzonego we wrześniu 2018 r. postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia podlegania przez przedsiębiorcę – od 2 kwietnia 2012 r. do 7 marca 2013 r. oraz od 1 września 2015 r. do nadal – ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, ZUS Oddział w Legnicy wydał 18 października 2018 r. decyzję umarzającą postępowanie. W uzasadnieniu wskazano, iż przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Pomimo to, w styczniu 2020 r., ten sam organ wszczął wobec tego przedsiębiorcy ponowne postępowanie wyjaśniające w tym samym przedmiocie, z tą tylko różnicą, że kontrolą objęto okres nieco krótszy – od 2018 r. do nadal. Przy czym termin zakończenia postępowania był kilkukrotnie przedłużany, co  dla przedsiębiorcy skutkowało wstrzymaniem  wydania przez ZUS decyzji o ustaleniu uprawnień do zasiłku opiekuńczego i chorobowego.

Na prośbę przedsiębiorcy, interwencję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy podjął w kwietniu br. Oddział Terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku. W stanowisku do ZUS Rzecznik wskazał, że działanie organu, polegające na wszczęciu ponownie kontroli u przedsiębiorcy w tym samym przedmiocie, za częściowo ten sam okres narusza nie tylko art. 58 Prawa przedsiębiorców, ale również art. 12 tej ustawy, zgodnie z którym organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej.

Na skutek interwencji Rzecznika MŚP, ZUS – decyzją z 6 maja 2020 r. – umorzył prowadzone postępowanie, po raz drugi wskazując, że przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. I w następstwie takiej decyzji, zobowiązał się wypłacić przedsiębiorcy zaległe zasiłki opiekuńcze oraz chorobowe.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
21 maja 2020
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla mikroprzedsiębiorców zmiany przepisów w zakresie tzw. mikropożyczki
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla mikroprzedsiębiorców zmiany przepisów w zakresie tzw. mikropożyczki

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla mikroprzedsiębiorców zmiany  przepisów w zakresie tzw. mikropożyczki. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Wicepremier, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, przedsiębiorcy ci powinni zostać zwolnieni z obowiązku składania wniosku o jej umorzenie.

Na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.; dalej: „Specustawa”), starosta może, na podstawie umowy, udzielić mikroprzedsiębiorcy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5.000 zł. Równocześnie, jak wskazuje ust. 7 przedmiotowego artykułu pożyczka ta wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy, podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

W ocenie Rzecznika MŚP powyższe warunki i tryb ubiegania się o umorzenie pożyczki są nadmierną i nieproporcjonalną regulacją. Zgodnie bowiem z art. 67 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.) tworząc prawo z zakresu działalności gospodarczej, należy kierować się zasadami proporcjonalności i adekwatności, dążąc do ograniczenia obowiązków informacyjnych, zwłaszcza gdy wymagane informacje są przekazywane przez obowiązanych organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym, pismem z dnia 21 maja 2020 r. Rzecznik MŚP skierował do Wicepremier, Minister Rozwoju wniosek legislacyjny o zmianę przedmiotowych przepisów poprzez wprowadzenie zasady, że umorzenie mikropożyczki następuje z mocy prawa – po spełnieniu ustawowych warunków. Rzecznik MŚP wskazał przy tym, że na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, ze zm.) organy władzy publicznej dysponują aktualnymi informacjami niezbędnymi do weryfikacji spełnienia kryteriów do umorzenia mikropożyczki. Co więcej, w ocenie Rzecznika MŚP obecna konstrukcja umorzenia pożyczki przewidzianej w art. 15zzd Specustawy, będącej jednym z popularniejszych instrumentów pomocowych, może w niedalekiej przyszłości wygenerować liczne konflikty społeczne, które w ostatecznym rozrachunku zepsują dobry wizerunek wszystkich programów pomocowych przygotowanych przez rząd (tzw. Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Finansowa). Warto też zaznaczyć, iż na analogiczny problem zwrócił uwagę Pan Andrzej Gawron (Poseł na Sejm IX Kadencji) w swojej interpelacji (nr 6147) z 14 maja 2020 r. co dowodzi, że przedmiotowe zagadnienie nie ma charakteru jednostkowego.

Ponadto, do Rzecznika MŚP docierają sygnały, iż starostowie w umowach pożyczki zawieranych z przedsiębiorcami przewidują dodatkowy (pozaustawowy) wymóg złożenia wniosku o jej umorzenie w terminie 14 dni od dnia spełnienia przesłanki uprawniającej do tego. Powoduje on po stronie pożyczkobiorców problemy w praktycznym stosowaniu, np. od kiedy właściwie należy liczyć ten termin. Wyeliminowanie obowiązku składania wniosku w tym zakresie rozwiązałoby dodatkowo i ten problem.


Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
21 maja 2020
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne.

Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

1) Jak należy rozumieć pojęcie „przestoju w prowadzeniu działalności”, o którym mowa w art. 15zq ust. 3 ustawy COVID-19?

Oceniając przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19 przedsiębiorca powinien uwzględnić takie okoliczności jak spadek przychodów, dochodów, obrotów, liczby klientów, czy ograniczenia w prowadzeniu działalności. Forma przestoju w prowadzeniu działalności może być różna w zależności od specyfiki branży lub lokalizacji.

2) Czy świadczenie postojowe przysługuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobowo czy także zatrudniającej inne osoby?

Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, jak również przedsiębiorcom, którzy zgłosili do ubezpieczeń inne osoby.

3) Czy pojęcie przychodu wymienione w art. 15 zq ust. 4 pkt 1) i 2) ustawy COVID-19 należy rozumieć ściśle (jako przychód) czy jako dochód?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) zniosła ograniczenie przychodowe, natomiast pozostawiła kryterium spadku przychodów o 15% (art. 15zq ust. 4 pkt 1 ustawy Covid-19). Ustawa mówi o przychodzie z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4) Czy wymóg spadku przychodów o 15% o którym mowa w art. 15zq ust 4 pkt 1 ustawy COVID-19 dotyczy podmiotów, które nie uzyskały żadnego przychodu w miesiącu poprzedzającym?

Oceny spadku przychodu dokonuje się oceniając przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Jeżeli przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosiły 0, należy odnieść tę kwotę do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc.

5) Czy przychód, o którym mowa w art. 15zq ust 4 pkt 1 ustawy COVID-19 obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii?

Ustawodawca posługuje się pojęciem  przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) Co to jest jedno świadczenie postojowe w rozumieniu art. 15 zr ust. 4 ustawy COVID-19?

Żaden przepis nie ogranicza liczby prowadzonych działalności gospodarczych ani ilości zawartych umów cywilnoprawnych. Jednemu podmiotowi przysługuje jedno świadczenie z jednego tytułu.

7) Co należy rozumieć pod pojęciem „innych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia postojowego” w rozumieniu art. 15zs ust. 3 pkt 5 ustawy COVID-19?

ZUS nie żąda żadnych innych informacji ponad te, które wynikają z ustawy. Może się zdarzyć, że będzie wymagane dołączenie innych dokumentów, np. pełnomocnictwa.

8) Czy warunkiem skorzystania ze świadczenia postojowego jest zawarcie mowy zlecenia w formie pisemnej? Czy w przypadku braku umowy formie pisemnej wystarczające będzie złożenie oświadczenia zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy oraz przedstawienie dokumentów uprawdopodabniających wykonywanie zlecenia (np. na podstawie wyciągów bankowych, faktu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za zleceniobiorcę)?

 Do wniosku dołącza się kopie umów cywilnoprawnych.

9) Jak należy interpretować zawarty w art. 15 zu ust. 1 ustawy COVID-19 warunek wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia?

Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie. W przypadku niekompletnego wniosku ZUS wzywa do jego uzupełnienia.

10) 11) 12)

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o czym mowa w art. 15zzc ustawy COVID-19?

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, o czym mowa w art. 15zzb ustawy COVID – 19?

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na rzecz ochrony miejsc pracy, o czym mowa w art. 15g ust 1 i 2?

Świadczenie postojowe jest świadczeniem nieoskładkowanym i nieopodatkowanym. Ma charakter socjalny – stanowi wsparcie finansowe dla podmiotów, których sytuacja uległa pogorszeniu. Forma wsparcia w postaci świadczenia finansowego może łączyć się z innymi formami wsparcia (pomocy) przewidzianymi dla przedsiębiorców.Objaśnienia prawne, Rada Przedsiębiorcówobjasnienia-prawne rada-przedsiebiorcow
19 maja 2020
Rzecznik MŚP interweniuje do Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w związku z budzącą wątpliwości praktyką wydawania decyzji nakładających kary pieniężne za rzekome naruszenie przez mikroprzedsiębiorcę zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rzecznik MŚP interweniuje do Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w związku z budzącą wątpliwości praktyką wydawania decyzji nakładających kary pieniężne za rzekome naruszenie przez mikroprzedsiębiorcę zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rzecznik MŚP interweniuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w związku z budzącą wątpliwości co do zgodności z prawem praktyką wydawania decyzji nakładających bardzo wysokie kary pieniężne za rzekome naruszenie przez mikroprzedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z podstawowymi zasadami Konstytucji Biznesu, organ prowadzący postępowanie względem przedsiębiorcy powinien kierować się zasadą proporcjonalności, zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem oraz zasadą działania w sposób budzący zaufanie do władz publicznych. Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa, mając na uwadze zasadę przyjaznej interpretacji przepisów. Część z tych fundamentalnych zasad znajduje również oparcie w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

Tym niemniej, do Rzecznika MŚP wpłynęła skarga od mikroprzedsiębiorcy, który został ukarany karą w wysokości 10.000 zł za rzekome naruszenie ograniczenia prowadzenia działalności w zakresie usług kosmetycznych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697, ze zm.). Co istotne, z treści decyzji administracyjnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie wynikało, że organ oparł się w swym rozstrzygnięciu na podstawie notatki policyjnej, z której w dodatku wynikało, że przedsiębiorca kwestionował fakt wykonywania działalności podlegającej ograniczeniom. Pomimo tego, organ całkowicie pominął udział przedsiębiorcy tym postępowaniu, uniemożliwiając wyjaśnienie wątpliwości i nadając karze rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając powyższe na uwadze, pismem z dnia 19 maja 2020 r., Rzecznik MŚP wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, wnosząc odwołanie od tej budzącej wątpliwości decyzji. W ocenie Rzecznika MŚP, nawet w sytuacji zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii organy władzy publicznej winny przestrzegać podstawowych zasad Konstytucji Biznesu, a przy podejmowaniu decyzji, w szczególności o charakterze represyjnym, gwarantować przedsiębiorcom przestrzeganie ich praw, w tym prawa do czynnego udziału w postępowaniu.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP poniżej:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
18 maja 2020
Objaśnienia prawne
Rzecznik MŚP zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez urzędników administracji państwowej

Do Biura Rzecznika MŚP zgłosił się przedsiębiorca, który – na miesiąc przed upływem 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – otrzymał z urzędu skarbowego zawiadomienie o wszczęciu wobec niego postępowania karnego skarbowego, skutkiem czego bieg  tego przedawnienia  został zawieszony.

Po analizie przedłożonych akt Rzecznik MŚP uznał, że w sprawie doszło do instrumentalnego stosowania prawa i wszczęto postępowanie wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego, na co wskazywał fakt, że organ skarbowy przez 5 lat nie znalazł podstawy, aby uznać, że podatnik popełnił przestępstwo skarbowe. W tej sytuacji – działając na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców –  wystąpił z wnioskiem o  wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędnika, który zdaniem Rzecznika MŚP nadużył prawa wydając postanowienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego.

Po 4 miesiącach Rzecznik MŚP otrzymał lakoniczną informację, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono naruszenia po stronie urzędnika, skutkującego odpowiedzialnością dyscyplinarną. Rzecznik MŚP zwrócił się więc do organów skarbowych z wnioskiem o przesłanie akt postępowania wyjaśniającego lub przekazanie informacji, jakie dokumenty znajdowały się w aktach postępowania karnego skarbowego na dzień wydania postanowienia o jego wszczęciu.

Przez kolejne 4 miesiące organy skarbowe najpierw zbywały Rzecznika MŚP wskazując, że przesłanie wnioskowanych akt jest niemożliwe, ponieważ znajdują się w innych urzędach, po czym poinformowano o braku prawnych podstaw zrealizowania jego wniosku.

Nie odniosły też skutku wcześniejsze pisma Rzecznika do Ministra Finansów o objęcie nadzorem realizacji zadań Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych przez organy skarbowe, wysłane  w  sprawach, w których ewidentnie doszło do naruszenia Konstytucji Biznesu.

Dlatego tym razem, wyczerpawszy  możliwości doprowadzenia do ukarania urzędnika państwowego w drodze postępowania dyscyplinarnego – wobec braku współpracy ze strony organów skarbowych –  Rzecznik złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędnika państwowego.

–  Niestety, choć instrumentalne działania urzędników wciąż są częstym zjawiskiem, organy skarbowe najwyraźniej nie chcą korzystać z posiadanych instrumentów dyscyplinowania swych kadr. Ale, właśnie dlatego – jako Rzecznik, ustanowiony do obrony interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców, nie zamierzam dłużej tolerować ani bezprawia urzędników, ani przymykania  oczu na  takie działania przez ich zwierzchników. Stąd moje zawiadomienie do prokuratury – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
16 maja 2020
ZUS
Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS wycofał się z próby zakwestionowania wysokości przychodu, deklarowanego przez przedsiębiorcę jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS wycofał się z próby zakwestionowania po siedmiu latach wysokości przychodu, deklarowanego przez przedsiębiorcę jako podstawę wymiaru i opłacania składek na ubezpieczenie.

W dniu 16 stycznia 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wydał decyzję, w której stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie fizjoterapii, w okresie od kwietnia 2013 roku do czerwca 2013 roku wynosiła około 2,2 tysięcy złotych – tj. ok. czterokrotnie mniej od kwoty, jaką wówczas płatniczka ZUS sama zadeklarowała. W uzasadnieniu decyzji poinformowano, że wobec kolejnego ,,roszczenia” przedsiębiorcy o świadczenie z ubezpieczenia chorobowego – tj. o wypłatę zasiłku macierzyńskiego i chorobowego, Zakład wszczął postępowanie wyjaśniające, w sprawie zasadności i możliwości deklarowania przez przedsiębiorcę wysokich podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w w/wym. okresie.

ZUS wskazał ponadto, że z  uzyskanych informacji wynika, że w 2013 roku przedsiębiorca nie osiągnął wyników finansowych, umożliwiających i uzasadniających podnoszenie deklarowanych wysokich podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Co – zdaniem Zakładu – wskazuje na to, iż ,,motywem deklarowania wysokich podstaw wymiaru i opłacania składek w niekoniecznej i ekonomicznie nieuzasadnionej wysokości w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów i dochodów było uzyskiwanie wysokich świadczeń z ubezpieczeń”.

Przedsiębiorca odwołała się od tej decyzji, podnosząc, że już wcześniej   była poddana przez ZUS kontroli, która to nie wykazała żadnych nieprawidłowości, a jej zakres rzeczowy był zbieżny z obecnym postępowaniem, zakończonym decyzją ZUS, w której obniżono podstawę wymiaru składek. Jednocześnie, zwróciła się o pomoc do Rzecznika MŚP.

W dniu 22 kwietnia 2020 r., w piśmie do ZUS Oddział w Lublinie, Biuro Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu poparło fizjoterapeutkę, wnosząc o uchylenie decyzji ZUS bądź o jej zmianę – wobec braku przesłanek prawnych do zakwestionowania deklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek.

Cztery dni później zainteresowana poinformowała Rzecznika o pozytywnym załatwieniu sprawy i podziękowała za ,,nieocenione wsparcie oraz za aktywność w mojej sprawie”.

Oficjalna informacja z ZUS Oddział w Lublinie o umorzeniu postępowania wobec przedsiębiorcy jako bezprzedmiotowego, a tym samym o nienadaniu biegu odwołaniu fizjoterapeutki do sądu powszechnego, wpłynęła do Biura Rzecznika 14 maja br.

Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
15 maja 2020
W związku z licznymi głosami przedsiębiorców prowadzących przedszkola, Rzecznik MŚP apeluje do Głównego Inspektora Sanitarnego o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r.
W związku z licznymi głosami przedsiębiorców prowadzących przedszkola, Rzecznik MŚP apeluje do Głównego Inspektora Sanitarnego o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r.

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców prowadzących przedszkola, Rzecznik MŚP apeluje do Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa, prof. CMKP o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Zgodnie z wytycznymi z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z umożliwieniem powrotu dzieci do ww. placówek wprowadzono jednocześnie ograniczenia i rygory z tym związane.

Natomiast do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców prowadzących przedszkola, którzy wskazali, że po dostosowaniu placówek do obecnie obowiązujących wymogów, grupy przedszkolne są już maksymalnie wypełnione (a dzieje się to w sytuacji, kiedy jedynie około 30% rodziców, z którymi przedszkola mają podpisane umowy, zdecydowało się posłać swoje dzieci do przedszkola). Wraz z kolejnym etapem „odmrażania gospodarki” należy spodziewać się wzrostu liczby opiekunów decydujących o powrocie dzieci do przedszkoli. Może to spowodować istotne trudności w możliwości wywiązania się z zawartych umów z rodzicami oraz dodatkowo zaognić spór, jaki miał już miejsce na linii przedszkola – rodzice.

W związku z powyższym, pismem z dnia 15 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa, prof. CMKP o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali. W ocenie Rzecznika MŚP nieprzyjęcie wszystkich dzieci do przedszkoli spowoduje ogromny problem społeczny oraz dodatkowo skonfliktuje rodziców, wychowawców i organy prowadzące, które będą musiały rozstrzygać, które dzieci przyjąć, a które nie, w sytuacji, kiedy rodzice wrócą do pracy i będą potrzebować opieki nad swoimi dziećmi.

Co istotne, w sprawie problemów przedsiębiorców prowadzących przedszkola Rzecznik MŚP występował już do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwestii obowiązku dokonywania płatności za czesne za okres, w którym ze względu na ograniczenia wprowadzone z uwagi na stan epidemii, nie świadczą one pełnego zakresu usług. W swoim stanowisku z dnia 22 kwietnia 2020 r. (znak: DPR.070.5.2020.PS) Prezes UOKiK zaznaczył, że w tej trudnej dla wszystkich sytuacji należy szukać porozumienia i rozwiązań dostosowanych dla wszystkich stron.

Poniżej pełna treść pisma Rzecznika MŚP z 15 maja 2020 r. oraz pismo Prezesa UOKiKu z 22 kwietnia 2020 r. w poprzedniej sprawie:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
15 maja 2020
Logo akcji dostępność Plus
Informacja o utworzeniu wideoinfolinii dla osób niesłyszących, która zapewni osobom niesłyszącym dostęp do informacji związanych z pandemią COVID-19

Warszawa, dnia 15.05.2020 r.

 

Informacja o utworzeniu wideoinfolinii dla osób niesłyszących, która zapewni osobom niesłyszącym dostęp do informacji związanych z pandemią COVID-19

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskim Związkiem Głuchych, uruchomiło wideoinfolinię, która zapewni osobom niesłyszącym dostęp do informacji związanych z pandemią COVID-19. Narzędzie działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby niesłyszące, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i pomocy, a także aktualnych informacji o zaleceniach dotyczących sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

 

W akcję zaangażowani są tłumacze Polskiego Języka Migowego z całej Polski, którzy pracują w systemie zmianowym na smartfonach lub laptopach z dostępem do Internetu. Osoba niesłysząca może połączyć się z wideoinfolinią i uzyskać, w zrozumiałym dla siebie języku, informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, że może być zarażona. Z wideoinfolinii mogą korzystać również placówki ochrony zdrowia i służby ratownictwa medycznego, co ułatwia przeprowadzenie wywiadów lekarskich z niesłyszącymi pacjentami, przyśpiesza ewentualną diagnozę i leczenie.

 

Wideoinfolinia działa od 1 kwietnia 2020 r. i można się z nią połączyć za pośrednictwem następujących narzędzi:

 1. komunikatora Messenger, bezpośrednio ze strony koronawiruspjm, dostępnej na Facebooku;
 2. komunikatora Skype – login: Koronawirus-Tłumacz PJM;
 3. komunikatora IMO, który umożliwia połączenia z wykorzystaniem komputera: nr  609 939 546;
 4. aplikacja tłumacz on-line języka migowego.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/onfolinia-dla-gluchych

Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
14 maja 2020
panoramic view of a modern mall
Rzecznik MŚP kieruje wniosek do Ministerstwa Rozwoju w sprawie zajęcia jednoznacznego stanowiska co do objęcia wsparciem najemców w centrach handlowych prowadzących działalność o charakterze zarówno handlowym, jak i usługowym

Zgodnie z art. 15ze ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm., dalej: „uCOVID-19”), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

Do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców wynajmujących powierzchnie handlowe w centrach handlowych, którzy zgodnie z przepisami z zakresu ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii byli zmuszeni do zawieszenia prowadzonej w wynajmowanych lokalach. Pojawiły się bowiem interpretacje, zgodnie z którymi termin „powierzchnia handlowa” określony w art. 15ze uCOVID-19 nie obejmuje działalności usługowej. Co istotne, taka interpretacja znalazła się w „Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców” autorstwa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

W związku z powyższym, pismem z dnia 14 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Pana dr Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, z wnioskiem o zajęcie jednoznacznego stanowiska, zgodnie z którym przedmiotowy instrument prawny dotyczy wszystkich rodzajów działalności objętych zakazem prowadzenia zgodnie z przepisami z zakresu ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – tj. działalności o charakterze zarówno handlowym, jak i usługowym.

Poniżej pełna treść pisma Rzecznika MŚP:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rada Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow rada-przedsiebiorcow
14 maja 2020
Logo Biura Rzecznika Samodzielny Organ Ochrony Prawa Orzeł w Koronie na czerwonym tle
Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców

W związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców odnośnie warunków skorzystania tzw. Tarczy finansowej Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie procedury odwoławczej. 

W przepisach ustawy OSIR oraz rozporządzenia MFIPR w zakresie programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” nie zamieszczono przepisów szczególnych odnośnie trybu odwoławczego w przypadku wydania przez PFR decyzji odmawiającej przyznania wsparcia. W szczególności brak jest jednoznacznego wskazania w przepisach ustawy OSIR oraz rozporządzenia MFIPR przepisów wskazujących na to czy decyzje PFR podlegają kontroli sądów powszechnych lub sądów administracyjnych.

W związku z powyższym Rzecznik zadał następujące pytania:

„Czy od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju o odmowie przyznania pomocy w postaci subwencji finansowej o której mowa w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” przyznawanej w oparciu o przepisy art. 21a ust 1 i 2 ustawy OSIR i art. 27 ust. 4 ustawy o spójności, przysługuje przedsiębiorcy procedura odwoławcza na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów art. 53 i art. 61 ustawy o spójności tj. w trybie rozdziału 15 ww. ustawy?”

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 proszę o wskazanie czy decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o odmowie przyznania pomocy o której mowa w art. 21a ust 1 i 2 ustawy OSIR i art. 27 ust. 4 ustawy o spójności  w postaci subwencji finansowej o której mowa w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” podlega kontroli sądów powszechnych lub sądów administracyjnych?”

Stanowisko Rzecznika:

Pakiet rozwiązań o którym mowa w niniejszym piśmie, jest wsparciem oferowanym przedsiębiorcom przez Państwo. Oznacza to, że PFR jest na mocy ustawy podmiotem powołanym do przyjęcia i rozpoznania wniosku przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie w ramach pakietu rozwiązań. Tym samym PFR jest powołany, na mocy powszechnie obowiązującego prawa, do udzielenia przedsiębiorcom wsparcia. Realizując to zadanie, ingeruje w sposób władczy i jednostronny w prawa i obowiązki jednostek. Wynikająca z ustawy działalność PFR w zakresie rozpoznania wniosku o pomoc w zakresie analizowanego pakietu pomocy mieści się zdaniem Rzecznika w działalności administracji publicznej (rządowej). Podmiot ten na skutek rozpoznania wniosku przedsiębiorcy, decyduje o sytuacji prawnej przedsiębiorcy (jednostki) w zakresie przyznania mu prawa do wsparcia, a przedsiębiorca ten nie jest z PFR powiązany organizacyjnie ani prawnie.

Mając na względzie zatem, że PFR jest podmiotem realizującym zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, do którego działania stosuje się przepisy ustawy o spójności, to odpowiednio rozstrzygnięcia podejmowane przez PFR w zakresie odrzucenia złożonego przez przedsiębiorcę wniosku mają postać decyzji od której przysługuje odwołanie. Od rozstrzygnięcia wydanego w trybie odwoławczym przysługuje zaś przedsiębiorcy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019, poz. 2325) – dalej p.p.s.a.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP poniżej:

Prasa Radio Telewizja, Rada Przedsiębiorcówprasa-radio-telewizja rada-przedsiebiorcow
13 maja 2020
Rzecznik MŚP popiera apel przedstawicieli salonów tatuażu o otwarcie tego rodzaju działalności w trzecim etapie odmrażania gospodarki
Rzecznik MŚP popiera apel przedstawicieli salonów tatuażu o otwarcie tego rodzaju działalności w trzecim etapie odmrażania gospodarki

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców popiera apel przedstawicieli salonów tatuażu o otwarcie tego rodzaju działalności w trzecim etapie odmrażania gospodarki. Skierował w tej sprawie pismo do wicepremier Jadwigi Emilewicz.

 – Specyfika pracy tatuatorów czy kosmetyczek jest bardzo podobna. Nie ma potrzeby różnicowania tych branż pod względem możliwości ponownego otwarcia swojej działalności. Z usług salonu tatuażu powinniśmy mogli skorzystać już od 18 maja – argumentuje Adam Abramowicz.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP poniżej:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rada Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow rada-przedsiebiorcow
12 maja 2020
Dealer Vehicles in Stock. Brand New Cars Awaiting Clients on the Dealer Parking Lot. New Cars Section.
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP, Prezes ZPP zaapelował do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, aby Wydziały Komunikacji zapewniły jednoczesną i na równych warunkach obsługę interesantów rejestrujących zarówno pojazdy nowe, jak i używane, sprowadzone z zagranicy

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców alarmujących, że niektóry Wydziały Komunikacji zaprzestały rejestracji pojazdów używanych sprowadzonych do Polski, nie przerywając jednocześnie obsługi dotyczącej rejestracji fabrycznie nowych pojazdów, Rzecznik MŚP wystąpił do Prezesa Związku Powiatów Polskich o podjęcie działań umożliwiających rejestrację pojazdów używanych, sprowadzonych do kraju, jak i fabrycznie nowych, bez różnicowania nabywców i na równych warunkach.

Ponadto Rzecznik MŚP przypomniał w swoim wystąpieniu, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu, ale nie musi.

Prezes Zarządu ZPP, dostrzegając wagę problemu, opisanego przez Rzecznika MŚP, zwrócił się do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w piśmie z 28 kwietnia 2020 r. z apelem o podjęcie działań – w ramach dostępnych środków oraz zakresu przypisanym powiatom zadań i kompetencji – zmierzających do realizacji prośby Rzecznika MŚP.

Jak słusznie wskazał Prezes Zarządu ZPP, zapewnienie ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej leży we wspólnym interesie przedsiębiorców, mieszkańców, jak i samych powiatów.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP:

Pełna treść pisma Prezesa Zarządu ZPP:

Prasa Radio Telewizja, Rada Przedsiębiorcówprasa-radio-telewizja rada-przedsiebiorcow
12 maja 2020
ZUS
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

 1. Jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenie pracownika?

Z odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż wynagrodzenie, o jakim mowa w art. 15zzb ww. ustawy należy rozumieć wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek. Dodatek funkcyjny jako stały element wynagrodzenia powinien być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia brutto.

 1. Jak należy wyliczyć spadek obrotu gospodarczego w stosunku do przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r.

W odpowiedzi na powyższe, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne powinien, celem uzyskania wsparcia wykazać spadek obrotu (odpowiednio co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Przedsiębiorca może też zestawić ze sobą okres kolejno następujących po sobie 60 dni roku ubiegłego i roku bieżącego. Należy przyjąć, że przedsiębiorca starający się o dofinansowanie powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku, zatem przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r. nie mogą ubiegać się o tę formę wsparcia.

 1. Czy o dofinasowanie części kosztów wynagrodzenia mogą się ubiegać przedsiębiorcy, który zawiesili działalność gospodarczą w 2019 roku?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że możliwość przyznania ww. dofinansowania opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Przedsiębiorca może też zestawić ze sobą okres kolejno następujących po sobie 60 dni roku ubiegłego i roku bieżącego. Zdaniem Minister przedsiębiorcy, których działalność była zawieszona w ww. okresach, nie mogą ubiegać się o tę formę wsparcia

 1. Czy o dofinasowanie części kosztów wynagrodzenia mogą się ubiegać przedsiębiorcy którzy nie uzyskali żadnego przychodu w roku 2019 – prowadzili czynności przygotowawcze (np. montowali linię produkcyjną, organizowali biuro, ponosili koszy na wytworzenie programu komputerowego)?

W odpowiedzi na powyższe Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że o ww. dofinansowanie nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu w roku 2019, ponieważ w opisanej sytuacji wykazanie spadku obrotów gospodarczych nie jest możliwe.