DataObrazTytułTreśćKategoriecategories_hfilter
20 stycznia 2020
Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących informowania pracodawców o terminach pełnienia służby wojskowej przez ich pracowników
Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących informowania pracodawców o terminach pełnienia służby wojskowej przez ich pracowników

Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących informowania pracodawców o terminach pełnienia służby wojskowej przez ich pracowników. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Obrony Narodowej, o wezwaniu pracownika do pełnienia służby w wyznaczonych dniach pracodawcy powinni dowiadywać się z urzędu od właściwych władz wojskowych.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, ze zm.) zawierają niejednolite rozwiązania w zakresie informowania pracodawców o konieczności udzielania dni wolnych pracownikom oraz umożliwienia im stawienia się do pełnienia służby wojskowej (w tym terytorialnej). Co do zasady, o wezwaniu pracownika do pełnienia tej służby w wyznaczonych dniach pracodawcy powinni dowiadywać się z urzędu od właściwych władz wojskowych.

Jednakże zgodnie z art. 101c ust. 5 ww. ustawy, w przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych żołnierz rezerwy ma obowiązek niezwłocznego poinformowania swojego pracodawcy o dniach, w których będzie odbywał te ćwiczenia, oraz o zmianach w tym zakresie, a także powiadamiać pracodawcę o powołaniu na te ćwiczenia. W takim przypadku jedynym źródłem informacji dla pracodawcy jest sam pracownik.

Do Rzecznika MŚP dotarły sygnały od przedsiębiorców o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla pracodawców, którzy nie zostali poinformowani przez swoich pracowników o dniach odbywania przez nich ćwiczeń wojskowych rotacyjnych oraz powołaniu ich na te ćwiczenia. Pomimo bowiem braku stosownej informacji pracodawcy Ci mają obowiązek umożliwić tym pracownikom stawienie się na te ćwiczenia. Natomiast brak wywiązania się przez pracowników z obowiązku niezwłocznego poinformowania pracodawców o ww. ćwiczeniach lub powołaniu na nie może skutkować co najwyżej ewentualną odpowiedzialności porządkową. Powyższe wnioski zostały potwierdzone stanowiskiem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zawartym w piśmie z dnia 16 grudnia 2019 r. stanowiącym odpowiedź na wystąpienie Rzecznika MŚP.

W ocenie Rzecznika MŚP, w czasie pokoju, w sytuacjach, gdy nie zaistniała konieczność natychmiastowego stawiennictwa do służby wojskowej, pracodawcy powinni być informowani nie tylko niezwłocznie przez swoich pracowników, lecz przede wszystkim urzędowo  o zaplanowanych terminach służby wojskowej pracowników, jak również o zmianie tych terminów. W związku z powyższym, pismem z 17 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań legislacyjnych, mających na celu zmianę ww. ustawy w taki sposób by w czasie pokoju pracodawcy byli zawiadamiani  z urzędu o zaplanowanych terminach oraz ich zmianach, w których pracownicy będą pełnili służbę wojskową (w tym terytorialną).


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
16 stycznia 2020
Objaśnienia prawne
Niekorzystne rozstrzygnięcie w zakresie skargi Rzecznika dotyczącej kary pieniężnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił podnoszonych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców argumentów i oddalił jego skargę w sprawie kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorcę za niewypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Oddział Terenowy w Białymstoku Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wniósł skargę do WSA w Warszawie na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, utrzymującą w mocy decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku nakładającą na przedsiębiorcę karę pieniężną na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej „uzse”).

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż przedsiębiorca w swoim niewielkim (35 m2 powierzchni) sklepie nie umieścił, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 37 ust. 4 uzse, informacji w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3 uzse. Należy przy tym nadmienić, iż przedsiębiorca umieścił w sklepie informacje w zakresie wyłącznie art. 37 ust. 1-2 uzse. Nie umieścił natomiast, znajdującej się w ust. 3 powyższego artykułu, informacji o zobowiązaniu dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących sklepy o powierzchni wynoszącej co najmniej 400 m2, w zakresie nieodpłatnego przyjęcia w sklepie lub jego bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Błąd przedsiębiorcy w tym względzie powodowany był mylnym przekonaniem, iż skoro informacja ta nie ma zastosowania do jego przypadku, to nie ma obowiązku jej umieszczania.

W wyniku przeprowadzonego po kontroli postępowania administracyjnego organ I instancji nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 5000 zł. W następstwie przeprowadzonego postępowania odwoławczego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organ II instancji utrzymał powyższe rozstrzygnięcie w mocy. Skarga Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców opierała się m.in. na zarzutach naruszenia art. 12 i art. 15 Prawa przedsiębiorców. To jest zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej oraz zasady udzielania przedsiębiorcy informacji przez organ w zakresie swojej właściwości.

Niestety Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o konieczności wyeliminowania sprzecznych z prawem decyzji i oddalił skargę.

Komentarz radcy prawnego dr Anny Zaręby – Faracik, Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego: Parafrazując znany cytat, to jedna z przegranych bitew, ale dalecy jesteśmy od przegrania wojny o praktyczne wdrożenie Konstytucji Biznesu. Nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i najprawdopodobniej w sprawie ostatecznie wypowie się Naczelny Sąd Administracyjny. Filozofia prezentowana przez Rzecznika MŚP zakłada, że każdy z przedsiębiorców ma prawo do popełniania błędów, zaś rolą urzędników jest służenie przedsiębiorcom pomocą w unikaniu tych błędów. W niniejszej sprawie drobne uchybienie formalne skutkowało nałożeniem wysokiej kary na przedsiębiorcę. Choć przepisy dopuszczały nałożenie takiej kary pieniężnej stoimy na stanowisku, iż umożliwiały również pomoc przedsiębiorcy w prawidłowej realizacji swoich obowiązków i jednoczesne nie wszczynanie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 stycznia 2020
Ochrona konsumencka
Po interwencji Rzecznika MŚP Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białymstoku wycofał się z egzekucji z domu rodzinnego przedsiębiorcy

Egzekucja z domu rodzinnego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy wskazał on inny majątek, z którego może zaspokoić się wierzyciel jest sprzeczna z zasadą proporcjonalności i budzenia zaufania do organów administracji publicznej wyrażonymi w Konstytucji Biznesu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białymstoku po skutecznej interwencji Rzecznika MŚP, Biuro w Białymstoku, wydał korzystne dla przedsiębiorcy postanowienie w przedmiocie zwolnienia z egzekucji domu rodzinnego zamieszkałego przez wielopokoleniową, dziesięcioosobową rodzinę.

Sprawa dotyczyła wszczęcia i prowadzenia egzekucji z domu przedsiębiorcy, będącego jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej, w sytuacji gdy dysponował on łącznie z innymi zobowiązanymi solidarnie wspólnikami majątkiem komercyjnym, służącym do prowadzenia działalności gospodarczej o wartości kilkukrotnie przewyższającej kwotę należną wierzycielowi. Zadłużenie przedsiębiorcy wynikło z niepowodzenia biznesowego przedsięwzięcia, a w konsekwencji konieczności zwrotu pozyskanego dofinansowania ze środków pomocowych.

Organ egzekucyjny, na skutek złożonego wniosku o zwolnienie z egzekucji  domu, wydał postanowienie o odmowie zwolnienia. Przedsiębiorca zaskarżył to postanowienie, jednak także organ drugiej instancji oraz WSA nie dopatrzyły się przesłanek do zwolnienia domu z egzekucji, tj. ważnego interesu zobowiązanego i wykazania przez przedsiębiorcę innego majątku. Organ dokonał zajęcia, opisu i oszacowania domu przedsiębiorcy, nie podejmując żadnych czynności względem pozostałego majątku ujawnionego w oświadczeniach.

Rzecznik MŚP przystąpił do postępowania wszczętego na skutek ponownego wniosku o zwolnienie z egzekucji domu. Rzecznik MŚP wskazał  na naruszenie zasady proporcjonalności i budzenia zaufania do organów administracji publicznej, ponieważ przedsiębiorca w złożonych oświadczeniach podał, iż jest współwłaścicielem kilku innych nieruchomości związanych z prowadzoną przez niego działalnością. Organ  nie rozważył możliwości zaspokojenia z 3 nieruchomości o charakterze komercyjnym, których współwłaścicielami są wspólnicy pierwotnie zobowiązanej spółki jawnej. Rzecznik w swoim stanowisku wskazał ponadto, że wybrany przez organ środek egzekucyjny charakteryzuje się najwyższym stopniem uciążliwości, a mimo to z sumy uzyskanej z licytacji wierzyciel nie będzie mógł zaspokoić się w całości.

W dniu 13 grudnia 2019 r. organ wydał postanowienie, w którym uwzględnił stanowisko Rzecznika MŚP o konieczności doboru takiego środka egzekucyjnego, który pozwoli na zaspokojenie wierzyciela a jednocześnie będzie charakteryzował się najniższą uciążliwością dla zobowiązanego. Organ postanowił o zwolnieniu domu rodzinnego przedsiębiorcy z egzekucji do czasu przeprowadzenia czynności egzekucyjnych z wskazanej  nieruchomości komercyjnej.

Takie rozstrzygnięcie stanowi o poszanowaniu nie tylko Konstytucji Biznesu, ale też podstawowych praw obywatela, tj. prawa do poszanowania prywatności i prawa  przedsiębiorcy do niezakłóconego życia rodzinnego.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 stycznia 2020
W wyniku starań Rzecznika MŚP ws. usprawnienia udzielania zezwoleń na pracę dla obcokrajowców Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa przeniesienie tych zadań z Urzędów Wojewódzkich do Powiatowych Urzędów Pracy
W wyniku starań Rzecznika MŚP ws. usprawnienia udzielania zezwoleń na pracę dla obcokrajowców Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa przeniesienie tych zadań z Urzędów Wojewódzkich do Powiatowych Urzędów Pracy

Problemy przedsiębiorców związane z procedurami i czasem ich trwania w sprawach zatrudniania cudzoziemców stanowiły przedmiot licznych interwencji i działań Rzecznika w całym ubiegłym roku. Już w piśmie z dnia 5 lutego 2019 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usprawnienia procesu wydawania przedsiębiorcom przez ZUS zaświadczeń A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego. Następnie, pismem z dnia 5 marca 2019 r. Rzecznik zwrócił się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań w celu wzmocnienia kadrowego wydziałów do spraw cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich, wskazując jednocześnie, że średni czas na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę trwa aż 175 dni (był to stan na czerwiec 2018 r.).

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w ramach działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Rady Przedsiębiorców powołany został Zespół Roboczy ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców, w ramach którego wypracowywane były postulaty małych i średnich przedsiębiorców w zakresie zmian przepisów dotyczących legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców.

Jednym z głównych postulatów organizacyjnych wychodzących naprzeciw problemom związanym z rozpatrywaniem przez Urzędy Wojewódzkie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców było przekazanie części kompetencji w tym zakresie Urzędom Pracy. W dniu 24 grudnia 2019 r. Rzecznik wystosował w tej sprawie pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska. Z informacji podanych w mediach w dniu 9 stycznia 2020 r. wynika, że resort pracy przygotowuje zmiany legislacyjne, które mają umożliwić powiatowym urzędom pracy przejęcie zadań związanych z udzielaniem pozwoleń dla cudzoziemców na dłuższą pracę.

Dodatkowe informacje i dokumenty w tej sprawie można znaleźć na stronie Rzecznika.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
9 stycznia 2020
ZUS
Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących wypłaty świadczeń i prezentuje historie przedsiębiorców pokrzywdzonych przez ZUS

Szukanie oszczędności w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, acz uzasadnione, nie może odbywać się kosztem osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – mówił Rzecznik MŚP na grudniowym spotkaniu Rady Przedsiębiorców z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli centrali i oddziałów terenowych ZUS.

Zebrani mieli okazję poznać w szczegółach historię pani Anny z Gdańska, od której ZUS zażądał zwrotu 6 tys. zł zasiłku chorobowego. W ocenie urzędu prowadziła działalność gospodarczą na zwolnieniu lekarskim, skoro w dniach objętych zwolnieniem na konto jej firmy wpływały pieniądze od kontrahentów, ona zaś, zanim poszła do lekarza, sporządziła raport transakcji z dnia poprzedniego. Na nic się zdały argumenty, że przedsiębiorca nie może zamykać rachunku bankowego na czas zwolnienia oraz że ma obowiązek sporządzania dobowych raportów.

Pan Witold z Dąbrowy Górniczej opowiedział z kolei o tym, w jakich okolicznościach  postawiono mu zarzut pozorowania działalności. Prowadzi firmę od 1981 r., ma regularne przychody, płaci podatki, ale ZUS pod takim właśnie zarzutem pozbawił go ochrony ubezpieczeniowej, gdy podupadłszy na zdrowiu, płacił wyższe składki, by mieć w razie choroby godziwy zasiłek. Nie pomogło tłumaczenie, że przedsiębiorca ma prawo zadeklarować podwyższone składki. I że to logiczne, że człowiek schorowany chce się zabezpieczyć finansowo.

Zarzut fikcyjnego prowadzenia działalności postawiono też Pani Milenie Dobroszek z Łodzi, która szyje zabawki dla dzieci i zwierząt. Jak setki innych „matek na działalności”, korzystała z zasiłków macierzyńskich i chorobowych. Ma je teraz zwrócić wraz z odsetkami. ZUS uznał bowiem, że jej praca nie wypełnia znamion działalności gospodarczej, ponieważ jest niezorganizowana, nie wykonywana w sposób ciągły, nie przynosi dochodu. Żądając zwrotu zasiłków pobieranych przez kilka lat, powołał się na zasadę współżycia społecznego.

 • Cel nie uświęca środków! – komentował Adam Abramowicz. Polski system ubezpieczenia chorobowego przewiduje, że 1) jest ono dla przedsiębiorców dobrowolne, 2) przedsiębiorca ma możliwość dobrowolnego podniesienia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie ponad ryczałtowe minimum na podstawie deklaracji (do określonego progu max.).

Konstytucja Biznesu mówi natomiast jednoznacznie: przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów i ograniczeń – co nie jest zabronione, jest dozwolone. Skoro zaś celem ubezpieczeń społecznych jest pomoc osobom pozbawionym dochodu ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność, chorobę, macierzyństwo i wypadek – to przedsiębiorcy nie mogą być dyskryminowani.

Rzecznik MŚP zakończył konkluzją: Lepiej zmienić prawo niż ciągnąć system, który powoduje ciągłe zwarcie między obywatelami a Państwem.

Dlatego proponuje on by kwestie związane z wypłatą świadczeń były rozstrzygnięte ostatecznie już na etapie składania wniosku, przed wypłatą świadczenia, tak by Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie mógł domagać się zwrotu świadczeń już pobranych. Dodatkowo incydentalne wystąpienie opóźnienia w opłacie świadczenia lub dokonanie korekty nie powinno wpływać negatywnie na wypłatę świadczenia.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 stycznia 2020
Rzecznik MŚP deklaruje stać na straży prawa właścicielek firm do zasiłków macierzyńskich i chorobowych
Rzecznik MŚP deklaruje stać na straży prawa właścicielek firm do zasiłków macierzyńskich i chorobowych

Kobiety protestujące 8 stycznia przed siedzibami ZUS w Polsce to biznesmenki nękane przez Urząd tylko dlatego, że usiłowały łączyć prowadzenie działalności gospodarczej z macierzyństwem. Nie złamały prawa, a mimo to ZUS masowo żąda zwrotu wypłacanych im świadczeń wraz z odsetkami. Nie ma na to innego wytłumaczenia jak urzędnicza nadgorliwość w trosce o stan finansów Funduszu. Ale nawet taki cel nie uświęci pozaprawnych środków. Jeżeli nawet są w tej grupie kobiety, które zarejestrowały i prowadziły działalność gospodarczą po to by w przyszłości zapewnić utrzymanie swoim dzieciom; które płaciły dobrowolne składki chorobowe, aby po urodzeniu dziecka móc skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w wymiarze adekwatnym do uiszczanych wcześniej składek – to należy im dać medal za przedsiębiorczość i odpowiedzialne macierzyństwo, zamiast nękać kontrolami i egzekucjami niczym oszustów skarbowych. Jako Rzecznik MŚP bezpośrednio interweniuję już w takich sytuacjach. Historię trzech takich kobiet możecie Państwo poznać, sięgając do nagrania z Posiedzenia Rady Przedsiębiorców z udziałem przedstawicieli oddziałów terenowych ZUS – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
8 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik MŚP zajmuje stanowisko względem wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP przepisu wyłączającego przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku, gdy stanowią przedmiot zabezpieczenia w postaci hipoteki lub zastawu.

Rzecznik MŚP zajmuje stanowisko względem wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP przepisu wyłączającego przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku, gdy stanowią przedmiot zabezpieczenia w postaci hipoteki lub zastawu.

Zgodnie z budzącym wątpliwości przepisem art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.; dalej „ustawa systemowa”) nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się aktualnie postępowanie w sprawie o sygn. akt P 2/18 w związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń z dnia 5 lutego 2018 r., czy art. 24 ust. 5 ustawy systemowej jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 Kwietnia 1997 r. Stanowisko to poparł Rzecznik Praw Obywatelskich, który przystąpił do sprawy. 

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęły sygnały od przedsiębiorców wskazujących na nieproporcjonalny i naruszający zasadę równego traktowania charakter tej regulacji. Rzecznik MŚP z uwagi na brak ustawowych kompetencji nie mógł przystąpić do tego postępowania, tym niemniej pismem z dnia 2 stycznia 2020 r. przedstawił swoje stanowisko Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazując na dostrzeżone bariery i utrudnienia w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związane z jej funkcjonowaniem. W ocenie Rzecznika MŚP zasadne jest rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej ukierunkowanej na wyeliminowanie z obrotu prawnego przepisu art. 24 ust. 5 ustawy systemowej.

Na marginesie warto wskazać, że kwestionowana regulacja na gruncie ustawy systemowej odpowiada analogicznemu przepisowi w Ordynacji podatkowej, którego niezgodność z Konstytucją RP została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2013 r. w sprawie o sygn. akt SK 40/12. Co istotne, ustawodawca w projekcie nowej Ordynacji podatkowej (nr w wykazie prac Rady Ministrów: UD409) założył likwidację regulacji zakładającej brak przedawnienia zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem. W ocenie Rzecznik MŚP, kierunek ten zarówno na gruncie procedury podatkowej, jak również ustawy systemowej zasługuje na poparcie oraz wdrożenie w życie.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 stycznia 2020
Objaśnienia prawne
WSA w Warszawie po przystąpieniu do postępowania Rzecznika MŚP uchylił niekorzystne dla przedsiębiorcy decyzje w zakresie kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązków systemu SENT

Wydział Interwencyjno-Procesowy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przystąpił do kolejnego postępowania, po wniosku o interwencję przedsiębiorcy, który otrzymał decyzję nakładającą karę pieniężną z tytułu błędu w zgłoszeniu SENT. Przewoźnik realizował transport objęty zgłoszeniem SENT, do którego nie wprowadził omyłkowo numeru listu przewozowego przewożonego towaru.

W toku przeprowadzonej kontroli drogowej funkcjonariusze celno-skarbowi stwierdzili powyższe uchybienie w zgłoszeniu. Jeszcze w trakcie kontroli kierowca okazał posiadany list przewozowy oraz uzupełnił jego numer w zgłoszeniu SENT. Nie uchroniło to jednak przedsiębiorcy przed karą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. W konsekwencji przewoźnik był zmuszony ponieść karę w wysokości 5 000 PLN.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania sądowoadministracyjnego toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie wskazując m.in. na naruszenie zasady proporcjonalności oraz cel uchwalenia ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi jakim była walka z szarą strefą, nielegalnym obrotem paliwami itp., a nie karanie uczciwych przedsiębiorców za przewinienia formalne mające rangę oczywistych omyłek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o konieczności wyeliminowania sprzecznych z prawem decyzji i uchylił wydane w sprawie decyzje organów I i II instancji. Jednocześnie, w ustnym uzasadnieniu, sąd wskazał, iż celem przedmiotowej ustawy nie może być cel profiskalny.

Komentarz radcy prawnego dr Anny Zaręby–Faracik Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego: To kolejna sprawa dotycząca uchybienia przedsiębiorcy w wypełnianiu zgłoszenia SENT, która została wygrana Przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Z całą stanowczością należy podkreślić, że ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi była wymierzona w zorganizowane grupy przestępcze, a nie przedsiębiorców, którzy popełniają niewielkie uchybienia formalne. Cieszy mnie, że sądy zaczynają podzielać nasze stanowisko w tego typu sprawach, patrzeć całościowo na system prawny i udzielać przedsiębiorcom należnej im ochrony. Jednocześnie nasze sukcesy są sukcesami przedsiębiorców, którzy – mam nadzieję – będą mieli większe zaufanie do urzędników i sądów.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
2 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie możliwa czasowa ewidencja w formie papierowej lub formie elektronicznej poza BDO

31 grudnia 2019 r. do Sejmu RP został wniesiony Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zmiany wnioskowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedstawicielem wnioskodawców jest Pani Poseł na Sejm RP Anna Paluch.

Zmiana ma umożliwić przez okres 6 miesięcy od dnia planowego wejścia w życie przepisów, to znaczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r., sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
2 stycznia 2020
Objaśnienia prawne
Objaśnienia prawne w sprawie BDO

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292), dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
23 grudnia 2019
ZUS
Zmiany w ustawie „Mały ZUS-Plus” po postulatach Rzecznika MŚP

„Mały ZUS-Plus” – ustawodawca wyszedł naprzeciw postulatom Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazującego, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne jest nieadekwatna do możliwości finansowych przedsiębiorców.

Uchwalona nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej (ustawa zmieniająca)[1], która zacznie obowiązywać 1 lutego 2020 r., poszerzy tzw. „Mały ZUS” stosowany od 2019 r. i zwiększy grono przedsiębiorców uprawnionych do płacenia składek preferencyjnych. Zmianie uległ art. 18c ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (tj., Dz. U. z 2019 r. poz. 300, dalej jako: „ustawa systemowa”), co należy interpretować w ten sposób, że „Mały ZUS” zostanie zastąpiony „Małym ZUS-em Plus”. W znowelizowanym art. 18c ustawy systemowej zrezygnowano z ustalania progu wysokości przychodu przedsiębiorcy w poprzednim roku kalendarzowym, umożliwiającego skorzystanie z ulgi, w oparciu o wskaźnik  kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku pomnożony przez 30. Po zmianach, próg uprawniający do preferencyjnych składek płaconych od lutego 2020 r., będzie wynosił 120 000 zł przychodu przedsiębiorcy za miniony rok kalendarzowy (czyli 2019).  Ustawodawca przesądził też, że ustalenie podstawy wymiaru składek odbywać się będzie na podstawie dochodu przedsiębiorcy.

Na mocy nowych przepisów, podstawę wymiaru składek ubezpieczony będzie ustalać na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, obliczony według przepisów ustawy, przez współczynnik 0,5. Z kolei w przypadku przedsiębiorców będących podatnikami VAT, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, i którzy  nie korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług:

 1. a) rocznym przychodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.,), podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku,
 2. b) rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód, pomnożony przez współczynnik 0,5.

W przypadku zaś przedsiębiorców, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Warunkiem uzyskania prawa do „Mały ZUS Plus” jest, by przedsiębiorca prowadził działalność w ubiegłym roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni. Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w 2019 r. w formie karty podatkowej przy jednoczesnym korzystaniu ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać – tak jak dotychczas – w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej.

Poprawki do projektu ustawy o „Małym ZUS Plus” zgłaszał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, a Sejm przyjął proponowaną zmianę dotyczącą zobowiązania ZUS do zasięgania dodatkowych informacji potwierdzających przychody i dochody bezpośrednio z Krajowej Administracji Skarbowej, zamiast żądania tych informacji od przedsiębiorcy.

Obniżone składki będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń pozostają bez zmian. Podobnie nie ulegnie zmianie kolejność korzystania przez przedsiębiorców z dotychczasowych ulg w opłacaniu składek.

Przykład 1. Przedsiębiorca, który w 2019 r. nie miał prawa do „Małego ZUS”, (jego przychód z biznesu za 2018 r. był wyższy niż 63 000 zł), a będzie je miał w styczniu 2020 r., (jego przychód z biznesu za 2019 r. nie przekroczy 67 500 zł), chcąc skorzystać z ulgi w styczniu 2020 r., w oparciu o dotychczasowe zasady, będzie miał obowiązek zgłosić się do ZUS w ciągu 7 dni od dnia nabycia tych uprawnień, tj. najpóźniej do dnia 8 stycznia 2020 r.

Przykład 2. Osoba, która w 2019 r. spełniała warunki do opłacania „małego ZUS” i będzie je spełniać w styczniu 2020 r., na dotychczasowych zasadach, nie musi zgłaszać się na nowo do ZUS. Musi jednak złożyć dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2020 r., na dotychczasowych zasadach, to jest raporty i/lub deklarację w terminie do 10 lub 15 lutego 2020 r. Jeśli tego nie zrobi, dla ZUS będzie to oznaczać, że rezygnuje z ulgi.

Przykład 3. Przedsiębiorca, który na 2020 r. ustalał najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy i korzysta z uprawnień „Mały ZUS”, po wejściu w życie nowych przepisów ustali podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia zgodnie z „Mały ZUS-Plus”,  bez złożenia zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. W takim przypadku przedsiębiorca przekaże informację ZUS, o zastosowanych formach opodatkowania, o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie itp., odpowiednio w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej, składanych za styczeń 2020 r., oraz za luty 2020 r. w terminach określonych w ustawie systemowej.

Przykład 4. Przedsiębiorcy, którzy od lutego 2020 r., chcą skorzystać z prawa do opłacania składek w ramach „Mały ZUS-Plus”, a dotychczas nie korzystali z uprawnień Mały ZUS (ich przychód za 2019 r. był wyższy niż 67 500 zł, a mniejszy niż 120 000 zł),  powinni dokonać stosownego zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie do końca lutego 2020 r.

Wprowadzone zmiany pozwolą objąć stosunkowo szeroką grupę jednostek, dla których opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne stanowiło dotychczas istotną barierę prowadzenia działalności gospodarczej.

[1] Ustawa z 12 grudnia 2019 r., o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

 

 

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
19 grudnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Wyrok TSUE w sprawie C-189/18 Glencore został opublikowany 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina przedsiębiorcom, że biegnie termin na złożenie wniosków o wznowienie postępowań. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-189/18 Glencore został opublikowany 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-189/18 Glencore Agriculture Hungary Kft./Nemzeti Adóés Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága podatnicy spełniający odpowiednie warunki mogą w ciągu miesiąca składać wniosek o wznowienie postępowań. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 240 § 1 pkt 11 w związku z art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Żądanie strony dotyczące wznowienia postępowania powinno zostać wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Publikacja orzeczenia TSUE w sprawie C-189/18 nastąpiła w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2019 r. (seria C, nr 423, str. 8). Od tej daty liczy się termin miesiąca czasu, w którym podatnicy są uprawnieni do składania wniosków o wznowienie postępowania.

 


Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
19 grudnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wyłączenie mikroprzedsiębiorców z BDO
Rzecznik MŚP wnioskuje o wyłączenie mikroprzedsiębiorców z BDO

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 18.12.19 Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wnioskował o wyłączenie mikroprzedsiębiorców z BDO.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
19 grudnia 2019
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych na jeden, indywidualny rachunek podatkowy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina, iż od 2020 r. wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika.

Powyższa zmiana jest wynikiem nowelizacji Ordynacji podatkowej – dodania do ustawy art. 61b.

Obecnie podatnicy wpłacają powyższe podatki na rachunki bankowe właściwych sobie organów podatkowych. W praktyce, każdy z urzędów skarbowych posiada oddzielne rachunki bankowe m.in. do wpłat odpowiednio PIT, CIT, VAT i niepodatkowych należności budżetowych. Zatem aktualnie podatnicy wpłacają PIT na jeden rachunek bankowy, VAT na inny rachunek bankowy itd.

Od 2020 r. podatnicy będą dokonywać powyższych wpłat na jeden, indywidualny rachunek podatkowy. Numer indywidualnego rachunku podatkowego do przedmiotowych wpłat można wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Aby wygenerować indywidualny rachunek podatkowy należy podać NIP podatnika (dla przedsiębiorców/podatników VAT). Należy przy tym zauważyć, iż uzyskany numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie nadawany podatnikowi „dożywotnio”, niezależnie od np. zmiany właściwości urzędu skarbowego. W związku z wygenerowaniem indywidualnego rachunku podatkowego i jego prowadzeniem podatnicy nie są obciążani żadnymi kosztami lub opłatami.


Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
18 grudnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Na wniosek Rzecznika MŚP Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Klimatu o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie tego, czy mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy, będący wytwórcami odpadów innych niż niebezpieczne, podlegają obowiązkowi rejestracji w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

W objaśnieniu prawnym Minister Klimatu wskazał, że co do zasady wytwórcy odpadów są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów oraz uzyskania w związku z tym wpisu do rejestru. Z obowiązku tego przewidziano jednak szereg zwolnień. Przede wszystkim, z obowiązku ewidencji i wpisu do rejestru zwolnieni są wytwórcy odpadów komunalnych. Zgodnie z objaśnieniami odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe). W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych. Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych. Jako wytwórca odpadów komunalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do Rejestru-BDO. Minister jednak przypomina, że odpady posiadające właściwości niebezpieczne, pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne.

Ewidencji odpadów nie podlegają również odpady, o których mowa w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), o ile są wytwarzane w ilości nie większej niż określona w tym rozporządzeniu. W takiej sytuacji nie ma obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO. Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem katalogu https://legislacja.gov.pl/projekt/12328257.

W objaśnieniach minister wskazuje również na możliwość przeniesienia obowiązku ewidencji odpadów, w drodze umowy, na wykonującego usługę remontu, naprawy lub konserwacji, jak również na zarządcę nieruchomości, w wypadku wspólnego korzystania z lokalu lub lokalów.

Ponadto przy okazji Minister przypomina o obowiązkach podmiotów prowadzących jednostki handlu, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o grubości materiału powyżej 15 mikrometrów. Muszą oni składać roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Pełna treść objaśnień jest dostępna poniżej:
Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
18 grudnia 2019
ZUS versus przedsiębiorcy - studia przypadków
ZUS versus przedsiębiorcy – studia przypadków

Zapraszamy do zapoznania się z filmem prezentującym historie dwojga przedsiębiorców i ich zmagań z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
17 grudnia 2019
VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców
VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zapraszamy do oglądania transmisji z VII Posiedzenia Rady Przedsiębiorców. Temat posiedzenia to praktyka stosowania Prawa przedsiębiorców przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
13 grudnia 2019
ZUS
Sejm przyjął poprawkę Rzecznika MŚP do projektu ustawy o ubezpieczeniach społecznych

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wystąpił na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i Komisji Finansów Publicznych w dniu 12.12.19. Posiedzenie dotyczyło pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił trzy poprawki do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej:
1️⃣ Czasowe podnoszenie progu obrotowego, aż do objęcia ulgą wszystkich przedsiębiorców do 2024 roku
2️⃣ Zniesienie 3-letniego ograniczenia możliwości skorzystania z ulgi w ciągu 5 lat
3️⃣ Zobowiązanie ZUS do zasięgania informacji o przychodach i dochodach bezpośrednio z KAS, zamiast żądania tych danych od przedsiębiorcy – poprawka przyjęta w dniu 12.12.19 przez Sejm

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpień Rzecznika oraz pokazaną prezentacją.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
10 grudnia 2019
Objaśnienia prawne
NSA, po skutecznej interwencji Rzecznika MŚP, uchylił niekorzystny dla organizacji zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców wyrok WSA w Warszawie i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosiła się organizacja zrzeszająca małych i średnich przedsiębiorców z branży komunikacji elektronicznej. Sprawa dotyczyła skargi tej organizacji na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmawiającą stwierdzenia nieważności innej decyzji.

Początkowo WSA rozpoznał skargę merytorycznie i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające ją rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Wyrok ten następie został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. W dalszej kolejności, po ponownym rozpoznaniu skargi, WSA w kolejnym wyroku zakwestionował legitymację organizacji do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego w omawianej sprawie, mimo że żaden z podmiotów biorących udział w tym postępowaniu na wcześniejszych jego etapach, ani tym bardziej Naczelny Sąd Administracyjny uchylając pierwszy wyrok WSA, nie kwestionowali prawa organizacji do wniesienia skargi.

Naczelny sąd Administracyjny na rozprawie w dniu 3 grudnia 2019 r., przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i po jego interwencji, uchylił wskazany powyżej, krzywdzący dla organizacji wyrok, w którym odmówiono jej prawa do wystąpienia za skargą. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia jakie podano podczas ogłoszenia tego wyroku wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stosownie do którego, zaskarżony wyrok WSA naruszył chronione art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawo organizacji do sądu obejmujące prawo do uzyskania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

Komentarz r.pr. Anny Zaręby-Faracik Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego: Rzecznik postanowił wstąpić do postępowania ze względu na ważny interes organizacji zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców. Po analizie sprawy pojawiła się konkluzja, iż prawdopodobnie zostało naruszone prawo strony do sądu, a WSA nie zastosował się do wytycznych jakie zostały udzielone przez NSA. Rzecznik wystąpił z pismem wskazującym na najważniejsze uchybienia oraz wziął udział w rozprawie. Interwencja okazała się skuteczna, a NSA uchylił wadliwe rozstrzygnięcie.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
6 grudnia 2019
Program KAPE „Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach"
Program KAPE „Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach”

W imieniu Krajowej Agencji Poszanowania Energii, zapraszamy do wzięcia udziału w programie „Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Agencja poszukuje 70 małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej, które znają swoje zużycie energii i które chciałyby dowiedzieć się jakie działania mogą podjąć aby je zmniejszyć. Audytorzy agencji skontaktują się z takimi przedsiębiorcami i wykonają bezpłatny, uproszczony audyt energetyczny. Projekt finansuje w 100% Komisja Europejska.

Zainteresowane przedsiębiorstwa prosimy o kontakt pod adresem msp@kape.gov.pl

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
29 listopada 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik MŚP wnioskuje do Ministra Klimatu o wyłączenie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z obowiązku wpisu do rejestru BDO oraz prowadzenia ewidencji odpadów

W piśmie z dnia 29 listopada br. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwraca się do dra Michała Kurtyki, Ministra Klimatu, z wnioskiem o wyłączenie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z niektórych obowiązków ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Od 1 stycznia 2020 r. wytwórcy odpadów innych niż komunalne, o ile nie są oni objęci wyłączeniem szczegółowym, będą mieli obowiązek korzystania z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie zwanej BDO) w zakresie, przede wszystkim, prowadzenia ewidencji odpadów. Przedsiębiorcy, zgłaszający się do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wskazują, że do tej pory nie dotarły do nich szczegółowe informacje na temat nowych regulacji.

W swoim piśmie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje na wątpliwości co do tego, kogo faktycznie obejmuje obowiązek zarejestrowania się w BDO i korzystania z jego modułów, które to wątpliwości zostały przekazane 28 listopada, podczas spotkania w Biurze Rzecznika, przedstawicielom Ministerstwa Klimatu oraz Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Granice podlegania tym obowiązkom nie są zarysowane dostatecznie jasno, zwłaszcza jeśli chodzi o uznawanie podmiotu za wytwarzający wyłącznie odpady komunalne, a tym samym zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru i prowadzenia ewidencji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców argumentuje swój wniosek również tym, że z obowiązku wpisu i prowadzenia ewidencji zostali wyłączeni rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 hektarów. Brak analogicznego rozwiązania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nosi znamiona dyskryminacji i naruszenia zasad Konstytucji Biznesu w zakresie proporcjonalności w nakładaniu różnych kategorii ciężarów i świadczeń publicznych.

W związku tym, że obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w nowej, teleinformatycznej formie, wymagającej prowadzenia dokumentacji w zasadzie w sposób ciągły, będzie dla małych podmiotów gospodarczych bardzo uciążliwy i w znacznym stopniu utrudni funkcjonowanie najmniejszym przedsiębiorcom, Rzecznik MŚP wnosi o rozciągnięcie na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa wyłączenia z obowiązku wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji odpadów.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
28 listopada 2019
Jadwiga Emilewicz zapowiada możliwość wyłączenia MŚP z obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych
Jadwiga Emilewicz zapowiada możliwość wyłączenia MŚP z obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych

Podczas rozmowy w programie Money.pl „To Się Liczy” Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że zgodnie z postulatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zostać wyłączone z obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych.

„Być może taki gest zostanie wykonany”.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 listopada 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
Rzecznik MŚP wnioskuje do Ministra Klimatu o zmiany w ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz organizuje spotkanie w sprawie zmian dotyczących Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach

W związku ze zmianami dotyczącymi Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, jakie mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego na posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami, działającego w Radzie Przedsiębiorców.

Jednocześnie Rzecznik MŚP wystąpił z wnioskiem do Ministra Klimatu o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
19 listopada 2019VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na
VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Posiedzenie odbędzie się dnia 17 grudnia 2019 r. o godz. 10:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Rozwoju przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Tematem posiedzenia będzie praktyka stosowania Prawa przedsiębiorców przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji i koordynowania działań Rady Przedsiębiorców, ewidencjonowania jej członków oraz archiwizacji dokumentacji.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie realizacji zadań ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do  wykonania zadań realizowanych w interesie  publicznym  (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  Podanie danych jest warunkiem członkostwa w Radzie Przedsiębiorców, a ich niepodanie uniemożliwi członkostwo w Radzie Przedsiębiorców. Dane Przewodniczących Zespołów Roboczych będą publikowane na stronie internetowej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)”.

Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Radzie Przedsiębiorców oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Szczegółowa agenda posiedzenia zostanie rozesłana do zarejestrowanych uczestników w terminie późniejszym.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
18 listopada 2019
Przypomnienie o obowiązku rejestracji w BDO
Przypomnienie o obowiązku rejestracji w BDO

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina o obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
15 listopada 2019
Podziękowania od BCC za udaną współpracę
Podziękowania od BCC za udaną współpracę

Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club, przesłał do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców podziękowania za udaną współpracę. Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
13 listopada 2019
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP budowa paczkomatu, biletomatu lub automatu służącego do wykonywania innego rodzaju usługi nie będzie wymagać zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP budowa paczkomatu, biletomatu lub automatu służącego do wykonywania innego rodzaju usługi nie będzie wymagać zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę

Opinia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wyrażona na etapie opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw doprowadziła do doprecyzowania przepisów w zakresie budowy różnego rodzaju automatów.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, pismem z 11 kwietnia 2019 r. skierowanym do Sekretarza Stanu Artura Sobonia, przekazał opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w której zaapelował o uregulowanie i doprecyzowanie kwestii budowy paczkomatów, bankomatów czy biletomatów, szczególnie w kontekście orzeczenia WSA w Łodzi z 17 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 761/18, wskazującego, że paczkomat jest obiektem budowlanym wymagającym pozwolenia na budowę.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienia pewności prawa Rzecznik MŚP zaproponował, aby ze zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę zwolnić inwestorów planujących budowę nie tylko bankomatów, wpłatomatów czy automatów sprzedających, ale także wszelkich automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług.

Opinia Rzecznika MŚP spotkała się z aprobatą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które uwzględniło proponowane zmiany w projekcie ustawy. Projekt z powyższymi zmianami został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 listopada 2019 r.Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
13 listopada 2019
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy "Mały ZUS+"
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy „Mały ZUS+”

Propozycje  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie projektu Mały ZUS+ oraz pismo do dra Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w MPiT, ws. uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 listopada 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina przedsiębiorcom o możliwości wznowienia postepowania podatkowego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina przedsiębiorcom o możliwości wznowienia postepowania podatkowego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-189/18 Glencore Agriculture Hungary Kft. przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebviteli Igazgatósága.

16 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. Istotą orzeczenia TSUE jest stwierdzenie, iż nie narusza przepisów prawa wspólnotowego praktyka, zgodnie z którą, w ramach weryfikacji prawa do odliczenia VAT przez podatnika, organ podatkowy jest związany ustaleniami faktycznymi i kwalifikacjami prawnymi dokonanymi już przez siebie w ramach powiązanych postępowań administracyjnych prowadzonych przeciwko dostawcom tego podatnika, na których to ustaleniach i kwalifikacjach opierają się ostateczne decyzje stwierdzające istnienie oszustw związanych z VAT popełnionych przez tych dostawców.

Niemniej jednak Trybunał wskazał na trzy zastrzeżenia:

 • organ podatkowy ma obowiązek zapoznania podatnika z dowodami, w tym z dowodami pochodzącymi z owych powiązanych postępowań administracyjnych, na podstawie których zamierza wydać decyzję, oraz że podatnik ten nie zostaje w ten sposób pozbawiony prawa do skutecznego zakwestionowania w trakcie toczącego się przeciwko niemu postępowania owych ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych;
 • podatnik może w trakcie tego postępowania uzyskać dostęp do wszystkich dowodów zebranych w trakcie owych powiązanych postępowań administracyjnych lub w jakimkolwiek innym postępowaniu, na których to dowodach wspomniany organ zamierza oprzeć swą decyzję lub które to dowody mogą zostać wykorzystane przy wykonywaniu prawa do obrony, chyba że cele leżące w interesie ogólnym uzasadniają ograniczenie tego dostępu;
 • sąd rozpoznający skargę na decyzję organu podatkowego może skontrolować zgodność z prawem uzyskania i wykorzystania owych dowodów oraz ustaleń, które mają decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia skargi, dokonanych w decyzjach administracyjnych wydanych względem wspomnianych dostawców.

Przenosząc rozważania TSUE na polski grunt należy wskazać, iż zgodnie z art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji. W ocenie Rzecznika MŚP przedsiębiorcy, którzy otrzymali niekorzystne decyzje fiskusa w sprawach dotyczących odliczenia/zwrotu VAT, powinni rozważyć wnioski o wznowienie swoich postępowań. Na podstawie art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej żądanie strony o wznowienie postępowania powinno zostać wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Należy zauważyć, iż nie nastąpiła jeszcze publikacja wyroku TSUE o sygnaturze akt C-189/18 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dopiero od daty publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE rozpocznie bieg miesięczny termin na wniesienie żądania o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
4 listopada 2019
Objaśnienia prawne
WSA w Lublinie po skargach Rzecznika MŚP uchylił trzy niekorzystne dla przedsiębiorcy decyzje w zakresie kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązków systemu SENT

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosił się przedsiębiorca z branży transportowej, wobec którego urząd celno-skarbowy wydał trzy decyzje nakładające kary pieniężne z tytułu błędu w zgłoszeniach w systemie SENT. Przewoźnik realizował transport samochodem cysterną wraz z przyczepą-cysterną. Po opróżnieniu przyczepy kierowca odstawił ją do bazy spółki kontynuując dalszy transport samochodem cysterną bez przyczepy, jednocześnie nie dokonując aktualizacji zgłoszeń SENT w tym zakresie. W toku przeprowadzonej kontroli drogowej funkcjonariusze celno-skarbowi stwierdzili brak przyczepy, której numer rejestracyjny nadal figurował w zgłoszeniach.

W konsekwencji, z tytułu powyższego niedopatrzenia w trakcie jednego transportu, przewoźnik został ukarany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, trzema karami pieniężnymi po 10 000 PLN.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, niezależnie od skarg złożonych przez przewoźnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na decyzje organu II instancji utrzymujące w mocy nałożone kary. W swoich skargach Rzecznik zarzucił organom m.in. naruszenie zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 12 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o konieczności wyeliminowania sprzecznych z prawem decyzji i uchylił wydane w sprawie decyzje organów I i II instancji.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
31 października 2019
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – uwzględniający zmiany o które wnioskował Rzecznik MŚP – wchodzi w życie 1 listopada br.
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – uwzględniający zmiany o które wnioskował Rzecznik MŚP – wchodzi w życie 1 listopada br.

1 listopada wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uwzględniająca zmiany o które postulował rzecznik MŚP, Rada Przedsiębiorców oraz organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców. Przepisy ustawy wprowadzają między innymi możliwość opłacania ZUS, PIT, CIT, cła i akcyzy z konta VAT – to kluczowa zmiana o którą wnioskowało Biuro Rzecznika MŚP.

Metoda podzielonej płatności jest powszechnie stosowana wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa. Polega ona na tym, że kwota netto trafia na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT. Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT są ograniczone. Taka forma płatności stanowi obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców i negatywnie wpływa na zarządzanie przez nie płynnością finansową.

Organizacje współpracujące z Rzecznikiem MŚP w ramach Rady Przedsiębiorców zgłaszały postulaty dotyczące tzw. split payment. Biuro Rzecznika MŚP podjęło ten temat już 12 lutego br., kiedy został skierowany apel do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa o wprowadzenie odstępstw od stosowania metody podzielonej płatności dla najmniejszych firm. W odpowiedzi na rekomendację Rzecznika odpowiednie zmiany wprowadziła Grupa Lotos S.A. oraz Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Dodatkowo, cztery kolejne spółki potwierdziły, że już teraz kierują się odpowiednimi procedurami w tym zakresie. Są to: Enea S.A., Grupa Azoty S.A., PKP Cargo S.A. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Następnie, pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Ministra Finansów uwagi i wnioski o dokonanie zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. W wyniku interwencji Rzecznika MŚP udało się m.in. przesunąć termin wejścia w życie ustawy o dodatkowe dwa miesiące, co zwiększyło szanse przedsiębiorców na odpowiednie przygotowanie się do stosowania nowych przepisów.

 • Zasady uwzględnione w ustawie, obejmujące między innymi szeroki wachlarz wyłączeń z możliwości blokady pieniędzy na rachunku VAT, wpłyną pozytywnie na płynność finansową firm. Dodatkowo, z tego samego konta będzie można płacić nie tylko VAT, ale także PIT, CIT, cła, VAT importowy, akcyzę czy ZUS – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Kolejnym wsparciem dla przedsiębiorców będzie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Skróci ona do maksymalnie 30 dni, od dnia doręczenia faktury, termin zapłaty w transakcjach z podmiotami publicznymi, a do 60 dni w transakcjach MŚP z dużymi firmami.

Stosowanie obowiązkowego split payment dotyczy 150 grup towarów i usług, wśród których wymienić można:

 • elektronikę m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tonery, tusze, dyski twarde;

 • roboty budowlane i okołobudowlane;

 • odpady, złom, surowce wtórne;

 • węgiel i produkty węglowe;

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;

 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;

 • paliwa samochodowe, oleje smarowe i opałowe;

 • handel częściami do samochodów i motocykli.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności obejmie sprzedawców i nabywców towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wartość transakcji przekroczy 15 000 zł.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 października 2019
Biuro Rzecznika MŚP uczestniczy w IV Małopolskim Forum Finansowym
Biuro Rzecznika MŚP uczestniczy w IV Małopolskim Forum Finansowym

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w IV MAŁOPOLSKIM FORUM FINANSOWYM, które odbędzie się 29 PAŹDZIERNIKA 2019 R. w godz. 10.00 do 16.00 W STAREJ ZAJEZDNI, PRZY UL. ŚW. WAWRZYŃCA 12 W KRAKOWIE.

Zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osób planujących założenie własnej firmy, a także wszystkich zainteresowanych finansowaniem i rozwojem biznesu oraz wspieraniem przedsiębiorczości w regionie.

Zaprezentujemy szereg produktów, które mogą usprawnić działanie Twojej firmy!

 

W programie:

 • KONFERENCJA – Rozmawiamy o funduszach dla przedsiębiorczych
 • TARGI PRODUKTÓW I USŁUG DLA BIZNESU -wachlarz ofert firm i instytucji finansowych, wsparcia biznesu, firm szkoleniowo-doradczych
 • SEMINARIA / WARSZTATY / SPOTKANIA BIZNESOWE
 • USŁUGI DORADCZE

 

Korzyści z uczestnictwa – tutaj dowiesz się m.in:

 • jak pozyskać kapitał na założenie firmy, prowadzenie działalności oraz nowe inwestycje
 • jak zdobyć aż do 40 000 zł na specjalistyczne usługi doradcze dla firm
 • jak pozyskać ponad 12 tys. zł na szkolenia dla menadżerów
 • jak nawiązać współpracę międzynarodową z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, klastrami i instytucjami europejskimi w ramach „Inicjatywy Awangarda”

 

Dzięki obecności na Forum zyskujesz:

 • dostęp do kompleksowej oferty finansowania biznesu w jednym dniu w jednym miejscu
 • możliwość spotkania z szeroką gamą instytucji wspierających biznes
 • okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych

 

Nie może Cię zabraknąć! Udział we wszystkich wydarzeniach jest BEZPŁATNY! Zapraszamy!

 

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Więcej informacji na stronie https://www.marr.pl/4mff/

Konferencjekonferencje
22 października 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Po interwencji Rzecznika MŚP została uchylona decyzja o zniszczeniu ponad 20 ton szczupaka

Organ I instancji nakazał Spółce zniszczenie przesyłki mrożonych tusz ze szczupaka pospolitego oraz szczupaka pospolitego patroszonego o łącznej wadze 20 004 kg. Po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców organ II instancji uchylił decyzję organu I instancji w całości i nakazał wydanie weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dla przesyłki mrożonych tusz ze szczupaka.

W dniu 25 września 2019 r. do Biura Rzecznika MŚP wpłynął wniosek Spółki o interwencję w związku z kontrolą lekarza weterynarii trwającą od 16 września 2019 r. i wstrzymującą kontener mrożonych tusz szczupaka oraz szczupaka patroszonego o łącznej wadze 20 004 kg. Powodem zatrzymania kontenera była niezgodność wagowa pojedynczych sztuk szczupaka dobrej jakości, z tym co zostało wpisane w świadectwie zdrowia.

W dniu 27 września 2019 r. Rzecznik MŚP zawiadomił organ o wstąpieniu do postępowania na prawach przysługujących prokuratorowi wraz ze stanowiskiem w sprawie, wskazując, iż kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie wykazała żadnych nieprawidłowości, zaś towar był bardzo dobrej jakości i zniszczenie go bądź odesłanie do kraju nadania przeczyłoby zasadzie proporcjonalności.

Na skutek wniesionego przez Rzecznika ponaglenia, decyzją z dnia 4 października 2019 r. organ I instancji nakazał Spółce zniszczenie całej przesyłki, o łącznej wadze 20 004 kg, w uprawnionym do tego zakładzie sektora utylizacyjnego.

Spółka wniosła odwołanie od powyższej decyzji wskazując, iż faktyczna waga przesyłki oraz waga odnotowana w świadectwie weterynaryjnym i dokumentach towarzyszących przesyłce jest tożsama. Od decyzji tej odwołanie wniósł również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców domagając się jej uchylenia. Rzecznik wskazał, iż organ wydając decyzję winien kierować się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania, czego w przedmiotowej sprawie nie uczynił. Skoro kontrola jakości towaru nie wykazała żadnych nieprawidłowości, to niezrozumiałym było, dlaczego produkt miałby zostać zniszczony i nie dopuszczony do obrotu na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej.

Decyzją z dnia 16 października 2019 r. organ II instancji uchylił zaskarżoną decyzję w całości i nakazał organowi I instancji wydanie weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dla przesyłki mrożonych tusz ze szczupaka pospolitego oraz szczupaka pospolitego patroszonego o łącznej wadze 20 004 kg wskazując, iż postępowanie organu I instancji było zbyt restrykcyjne. Organ odwoławczy wskazał, iż wydając decyzję kierował się wyrażoną w art. 12 ustawy Prawo przedsiębiorców zasadą prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, oraz zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Wziął także pod uwagę, iż deklaracja co do wagi jednostkowej ryb znajdujących się w przesyłce nie jest informacją wymaganą w świadectwie zdrowia.

 • Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji i rozstrzygnięcia dokonanego przez organ II instancji po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Organy administracji wydając swoje decyzje powinny kierować się nie tylko przepisami prawa, ale również zasadami wynikającymi z Konstytucji Biznesu. Bardzo ważne jest, aby organy poprzez swoje działania budowały zaufanie w relacji państwo-przedsiębiorca.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
21 października 2019
Urzędnicy silni wobec słabych - przedsiębiorca odprowadzony przez policję do złożenia wyjaśnień w Sylwestra
Urzędnicy silni wobec słabych – przedsiębiorca odprowadzony przez policję do złożenia wyjaśnień w Sylwestra
Historia Wojciecha Wilka – przedsiębiorcy, który z powodu narażenia Skarb Państwa na ubytek w wysokości ok. 9 600 zł, został odprowadzony przez policję w celu złożenia wyjaśnień w Sylwestra. Pan Wojciech opiekował się wówczas chorą na nowotwór żoną.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
17 października 2019
VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców
VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Trwa transmisja na żywo z VI posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
10 października 2019
Już 17.10 odbędzie się VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców - zapraszamy do rejestracji
Już 17.10 odbędzie się VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców – zapraszamy do rejestracji

Przypominamy, że w dniu 17 października 2019 r. organizujemy otwarte VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Posiedzenie odbędzie się w trakcie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw trwającego od 16 do 18 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Głównym tematem poruszanym podczas obrad będzie kwestia stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – zostaną zaprezentowane m.in. studia przypadków naruszeń praw przedsiębiorców, dane statystyczne oraz wnioski na przyszłość.

Prelegentami będą m.in.:

 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;

 • dr Radosław Bulejak – Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Podatków i danin quasi-podatkowych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, ekspert Business Center Club;

 • Jerzy Martini – ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa;

 • dr hab. Leszek Bielecki – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie;

 • dr Anna Zaręba-Faracik – Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP;

 • dr Marek Woch – Radca Rzecznika MŚP;

 • Grzegorz Piątkowski – Dyrektor Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków w Biurze Rzecznika MŚP, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej.

Rejestracja na posiedzenie odbywa się w ramach rejestracji na Kongres pod adresem: https://ekmsp.eu/visitor/register

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
9 października 2019
Objaśnienia prawne
Interwencja Rzecznika MŚP w sprawie dotyczącej momentu ujęcia faktury korygującej

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o pomoc w zakresie postępowania dotyczącego podatku od towarów i usług zwrócił się Prezes Zarządu Spółki. W złożonym piśmie poinformował, że Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego (dalej: Organ I instancji) po upływie ponad 5 i pół roku wszczął wobec Spółki kontrolę celno-skarbową, kwestionując prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zdaniem Organu I instancji Spółka zawyżyła podatek naliczony za kontrolowany okres nieprawidłowo ujmując w ewidencji nabyć fakturę VAT potwierdzającą wniesienie wkładu niepieniężnego. W ocenie Organu I instancji podstawę opodatkowania winna stanowić wartość nominalna obejmowanych akcji, a nie ich wartość rynkowa.

W trakcie postępowania kontrolnego Spółka otrzymała i zaakceptowała od kontrahenta sporną korektę faktury VAT, w kwotach zgodnych z ustaleniami Organu I instancji. Spółka nie zgodziła się z otrzymanym protokołem kontroli, w konsekwencji także nie skorzystała z uprawnienia do złożenia korekty faktury VAT za kontrolowany okres. W świetle powyższego kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego Organ I instancji podtrzymał w całości stanowisko kontroli celno-skarbowej i określił Spółce zobowiązanie w podatku od towarów i usług.

Od powyższej decyzji Spółka wywiodła odwołanie do Organu II instancji wskazując m. in., że Organ I instancji bezzasadnie uznał, że podstawa opodatkowania wkładu niepieniężnego winna być ustalona w oparciu o wartość nominalną objętych akcji, a także nieprawidłowo rozstrzygnął wątpliwości w zakresie wykładni przepisu na niekorzyść Spółki.

Do ww. odwołania przyłączył się Rzecznik, wskazując dodatkowo na pominięcie przez Organ I instancji faktu otrzymania i zaakceptowania przez Spółkę w trakcie kontrolki celno-skarbowej korekty  spornej faktury VAT. Zdaniem Rzecznika, ww. fakt miał istotne znaczenie, bowiem winien on skutkować umorzeniem postępowania podatkowego za kontrolowany okres. W ocenie Rzecznika korekta spornej faktury VAT winna być ujęta na bieżąco tj. w dacie jej otrzymania, co w konsekwencji czyni postępowanie podatkowe za kontrolowany okres bezprzedmiotowym.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Organ II instancji uchylił w całości decyzję Organu I instancji i umorzył postępowanie w sprawie. Jak wynika z uzasadnienia wydanej decyzji Organ II instancji, stwierdził, że Organ I instancji prawidłowo ustalił, iż podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) do Spółki winna stanowić wartość nominalna wydanych akcji. Jednocześnie ww. Organ uznał, że postępowanie jest bezprzedmiotowe ze względu na przedawnienie zobowiązania podatkowego za kontrolowany okres, a także że Spółka otrzymując fakturę korygującą była zobowiązana do ujęcia jej na bieżąco, podzielając tym samym stanowisko Rzecznika w przedmiotowym zakresie.

Komentarz Anny Zaręby-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego: W sprawie wygranej przez Rzecznika, Wydział Interwencyjno-Procesowy unaocznił bardzo ważny niuans prawny. Dokonana analiza akt sprawy doprowadziła do wykrycia luki w stanie prawnym ustalonym przez organ. Każda sprawa jaką prowadzimy jest szczegółowo badana, czego konsekwencją jest to, że po raz kolejny udało się wygrać trudną sprawę poprzez wyprowadzenie bardzo trafnej argumentacji prawnej. To pokazuje, że udział Rzecznika w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych jest potrzebny i niesie realną pomoc przedsiębiorcom.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 października 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Zajęcie pasa drogowego – po interwencji Rzecznika MŚP organ uwzględnia wniosek przedsiębiorcy

Po przedstawieniu stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców organ uznał w większości wniosek strony o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosił się przedsiębiorca, który wnioskował o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, w którym posadowiony był jego kiosk handlowy. Przedsiębiorca wnioskował o wydanie przedmiotowego zezwolenia na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Zarządca drogi wydał stronie zezwolenie jedynie na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. odmawiając udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w terminie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Przedsiębiorca prowadził w tym miejscu kiosk handlowy od wielu lat.

Przedsiębiorca odwołał się od decyzji organu administracji publicznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i zwrócił z wnioskiem o interwencję do Biura Rzecznika MŚP. Po uchyleniu decyzji organu I instancji przez SKO i wstąpieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do ponownego postępowania przed zarządcą drogi na prawach przysługujących prokuratorowi, przedsiębiorca otrzymał zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 24 sierpnia 2020 r.

Stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazywało m.in. na naruszenia praw przedsiębiorców w toku postępowania prowadzonego pierwotnie przez organ. W konsekwencji powyższego, organ wydając ponowne rozstrzygnięcie w sprawie uwzględnił niemal w całości wniosek przedsiębiorcy.

Komentarz dr Anny Zaręby-Faracik, dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego: Organy wydając swoje decyzje muszą uwzględniać zasady wynikające mi.in. z Konstytucji Biznesu. Bardzo ważne jest, aby organy poprzez swoje działania budowały zaufanie w relacji państwo-przedsiębiorca. Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców okazało się, że można było zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego znacząco przedłużyć w stosunku do pierwszego okresu jaki został określony w decyzji organu. Cieszy nas to, że argumenty podnoszone w postępowaniach przez Wydział Interwencyjno-Procesowy są skuteczne, jednak jednocześnie martwi nastawienie części urzędników do przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
4 października 2019
VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców na Europejskim Kongresie MŚP
VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców na Europejskim Kongresie MŚP

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objęło patronatem Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 16 – 18 października br. w Katowicach. Podczas Kongresu odbędzie się m.in. VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku MŚP.

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców odbędzie się 17 października o godzinie 13:30, podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Głównym tematem poruszanym podczas obrad będzie kwestia stosowania zasad prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – zostaną zaprezentowane między innymi studia przypadków naruszeń praw przedsiębiorców, dane statystyczne oraz wnioski na przyszłość.

Rejestracja na posiedzenie Rady Przedsiębiorców odbywa się w ramach rejestracji na Kongres pod adresem: https://ekmsp.eu/visitor/register. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Konferencje, Rada Przedsiębiorcówkonferencje rada-przedsiebiorcow
4 października 2019
Biura Rzecznika MŚP nieczynne w dniach 17-18 października 2019
Biura Rzecznika MŚP nieczynne w dniach 17-18 października 2019

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uprzejmie informuje, że w dniach 17 oraz 18 października 2019 roku Biuro z siedzibą w Warszawie oraz Oddziały Terenowe w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku, Poznaniu będą nieczynne z powodu uczestnictwa w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

W tych dniach w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z siedzibą w Warszawie w godzinach 8.30 do 16.30  odbędzie się dyżur, a kontakt możliwy będzie pod numerem telefonu 0 22 123 70 70.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
26 września 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Wnioskowane przez Rzecznika MŚP korzystne dla przedsiębiorców zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw zostały przyjęte

Egzekucja kar pieniężnych za naruszenia ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych będzie wstrzymana do czasu prawomocnego utrzymania tych kar. Z kolei nowe obowiązki wprowadzone do ustawy o systemie monitorowania  i kontrolowania jakości paliw wejdą w życie pół roku później, niż planowano, czyli 1 lipca 2020 r. (pierwotnie miało to nastąpić już 1 stycznia 2020 r.).

Egzekucja kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155) będzie możliwa dopiero po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie wymierzenia tych kar. Tym samym wniesienie skargi do sądu na niekorzystną dla przedsiębiorcy decyzję wstrzyma egzekucję nałożonej kary.

Ponadto nowe obowiązki dla wybranych przedsiębiorców wprowadzone do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw  (Dz. U. z 2019 r. poz. 660) wejdą w życie dopiero 1 lipca 2020 r. (pierwotnie miało to nastąpić już 1 stycznia 2020 r.). To efekt starań Rzecznika MŚP.

W kwietniu 2019 r. Ministerstwo Energii przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw art. 9ca, którym nakłada się nowe obowiązki na przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych oraz stacjach zakładowych, polegające na odpowiednim oznakowaniu pistoletów wydawczych i dystrybutorów – pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 5.000 zł. Zgodnie z projektem, termin wejścia w życie nowych obowiązków miał nastąpić już 1 stycznia 2020 r.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierując się potrzebą ochrony praw i interesów mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców skierował do Ministra Energii uwagi i wnioski o dokonanie zmian w tym projekcie. Oprócz zmian związanych z wprowadzaniem nowych obowiązków na przedsiębiorców pod rygorem kary pieniężnej Rzecznik wniósł o wprowadzenie regulacji uzależniającej możliwość egzekucji kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 33 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od uprawomocnienia się decyzji administracyjnych w tym zakresie. W konsekwencji zaskarżenie decyzji organów wymierzających kary pieniężne wstrzyma ich egzekucję do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd.

Uchwalona przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. ustawa, uwzględniająca uwagi i wnioski Rzecznika, została ogłoszona 14 sierpnia 2019 r. i wejdzie w życie co do zasady 1 stycznia 2020 r.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
24 września 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
Rzecznik MŚP powołuje Zespół roboczy ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy i zaprasza do niego przedstawicieli resortów pracy, cyfryzacji, zdrowia i Prezesa UODO

 

Dr n. pr. Marek Woch

Radca Rzecznika Małych

i Średnich Przedsiębiorców

 

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego na łamach gazety „Rzeczpospolita” z dnia 12 września 2019 r. pt. „Szef nie zmusi do dmuchania w balonik”[1], zgodnie z treścią, którego Resort pracy zgadza się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, że pracodawcy nie mają prawa samodzielnie prowadzić wyrywkowych ani prewencyjnych kontroli trzeźwości załogi oraz że Badanie stanu trzeźwości może wówczas przeprowadzić wyłącznie uprawniony organ, co w ocenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców może wprowadzać w błąd osoby, które nie zapoznały się z całością stanowiska resortu pracy w tej sprawie, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienie.

Wnioskiem z dnia 29 lipca 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego problematyki kontroli badania stanu trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Chodzi mianowicie o prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi[2] oraz art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy[3] oraz wyjaśnienie, czy pracodawca jest uprawniony do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika lub wyrywkowej kontroli tego stanu np. z użyciem alkomatu bez udziału właściwego organu, a także czy dane dotyczące stanu trzeźwości pracownika są danymi osobowymi o stanie zdrowia, co w konsekwencji oznaczałoby, że ich przekazanie możliwe jest wyłącznie z inicjatywy pracownika.

Pismem z dnia 13 sierpnia 2019 r., znak: DPR.1.4102.47.2019.KJ, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że ,,nie jest możliwe bez udziału Ministra Zdrowia” wydanie objaśnienia prawnego w zakresie stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tym niemniej Ministerstwo wskazało, że art. 17 tej ustawy jest przepisem szczególnym stanowiącym podstawę do pozyskiwania danych o stanie trzeźwości pracownika z inicjatywy pracodawcy – w okolicznościach i na zasadach w nim uregulowanych.

Główny problem związany z możliwością kontroli badania stanu trzeźwości pracowników przez pracodawców wynika właśnie z okoliczności, jakie muszą wystąpić, aby powyższa norma prawna mogła znaleźć zastosowanie. Przepis art. 17 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymaga bowiem, aby zachodziło uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Tylko wówczas kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona nie tylko mogą, ale wręcz mają obowiązek niedopuszczenia do pracy takiego pracownika.

Powyższa przesłanka „uzasadnionego podejrzenia” wystąpienia tych okoliczności stanowi zatem przeszkodę dla przeprowadzania przez pracodawców kontroli trzeźwości pracowników w sposób „prewencyjny” czy „wyrywkowy”, które z istoty swej zakładają automatyzm w działaniu bez uwzględniania indywidualnych okoliczności każdego przypadku. Ministerstwo wprost przy tym wskazało, że niemożność weryfikacji stanu trzeźwości pracownika wystąpi wówczas, kiedy pracodawca nie będzie w konkretnym przypadku w stanie wykazać istnienia „uzasadnionego podejrzenia”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ww. ustawy.

A contrario zatem Ministerstwo potwierdziło, że w przypadku wykazania istnienia „uzasadnionego podejrzenia” pracodawca jest uprawniony do weryfikacji stanu trzeźwości pracownika, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność zapewnienia takich wartości i obowiązków jak poszanowanie dóbr osobistych pracownika. Oczywistym pozostaje również, że pracodawca nie może zmusić pracownika „do dmuchania w balonik”, przy czym pracownik odmawiający poddania się weryfikacji stanu trzeźwości w takiej sytuacji musi liczyć się
z możliwymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

Z kolei pracodawca w takiej sytuacji ma obowiązek zapewnić badanie stanu trzeźwości pracownika przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, co również nie wyklucza, że pracownik odmówi poddania się badaniu i co logiczne również będzie mogło wiązać się z negatywnymi konsekwencjami prawnymi dla pracownika. Powyższe konkluzje znajdują potwierdzenie również w aktualnym orzecznictwie sądowym (por. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2018 r., sygn. akt II PK 199/17, Legalis nr 1846809).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że w dniu 18 września 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Cyfryzacji, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaproszenie do wzięcia udziału w pracach projektowanego Zespołu Roboczego ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy w ramach działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Radzie Przedsiębiorców.

Prace w Zespole mają na celu przeprowadzenie wspólnej debaty oraz wypracowanie ewentualnych rozwiązań legislacyjnych umożliwiających pracodawcom wyrywkową kontrolę trzeźwości pracowników w branżach szczególnie narażonych na to zjawisko zgodnie z sugestiami zawartymi w piśmie z dnia 13 sierpnia 2019 r. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie wskazano, że ,,biorąc pod uwagę złożoność poruszonej problematyki, która wymaga znalezienia odpowiedniej równowagi pomiędzy interesem pracodawcy a ochroną dóbr osobistych pracownika, jak również zgodność takich rozwiązań z RODO, warto rozważyć, przed podjęciem ewentualnych prac legislacyjnych, przeprowadzenie debaty z udziałem właściwych resortów, organów oraz partnerów społecznych (przedstawicieli organizacji pracodawców oraz organizacji związków zawodowych)”.

[1] Dodatek „Kadry i płace”, aut. J. Kalinowska.

[2] Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.

[3] Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
23 września 2019
Oświadczenie Rzecznika MŚP ws. zapowiadanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych
Oświadczenie Rzecznika MŚP ws. zapowiadanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszone przez Premiera Mateusza Morawieckiego plany, dotyczące zmiany systemu naliczania składek na ubezpieczenie społeczne z ryczałtu na składki powiązanie z dochodem – dla przedsiębiorców którzy mają przychody nie większe niż 10 tys. złotych miesięcznie i dochody nie większe niż 6 tys. złotych miesięcznie. Jest to krok w bardzo dobrym kierunku.

Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym wysokość składki jest na sztywno powiązana z prognozowanym średnim wynagrodzeniem. Nie bierze się pod uwagę, czy przedsiębiorca w danym miesiącu zarobił chociaż tyle, ile musi zapłacić do ZUS – a przecież po zapłaceniu składki przedsiębiorcy powinno jeszcze zostać na życie. W krajach UE przedsiębiorcy mają składkę dobrowolną – jak w Niemczech; powiązaną z uzyskiwanym dochodem – jak we Francji czy Holandii; czy ryczałtową ale związaną z dochodem – jak w Wielkiej Brytanii. Proponowane przez Premiera Morawieckiego zmiany zbliżą nas do systemów ubezpieczeń społecznych w rozwiniętych krajach.

Z zapowiadanej reformy ma skorzystać około 250 tys. przedsiębiorców. Dla nich ryczałtowy ZUS przestanie być już potencjalnym zabójcą ich miejsc pracy. Pozostaje jednak jeszcze około 950 tysięcy przedsiębiorców, którzy nadal będą płacić składki ryczałtem, mimo że większość z nich uzyskuje miesięczny dochód mniejszy niż 6 tys. złotych, a więc niczym (oprócz tego, że mają przychód większy od 10 tys. zł. miesięcznie) nie różnią się od tych, którzy będą uprawnieni do zapłacenia ZUS od dochodu. Utrzymanie siebie i rodziny oraz inwestycje w rozwój firmy mogą być finansowane wyłącznie z dochodu, wyższy od 10 tys. zł miesięcznie przychód nie ma zupełnie na to wpływu.

Koszt wprowadzanej zmiany to około 1 miliard złotych. Razem z innymi kierowanymi do przedsiębiorców rozwiązaniami: obniżony CIT dla małych spółek, podniesienie jednorazowej amortyzacji z 3 tys. do 10 tys., a na maszyny i urządzenia do 100 tys., wsparcie inwestycji strategicznych to koszt kilku miliardów złotych. Wysiłek budżetowy w tym zakresie jest więc duży, ale dzięki takim rozwiązaniom Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie. W następnych latach Rząd zakłada dalsze wsparcie różnych grup społecznych. Liczę na to, że przedsiębiorcy także nadal będą uczestniczyć w podziale wypracowanego PKB i zmiana naliczania składek na ZUS z ryczałtu na system od dochodu obejmie wszystkich, których miesięczny dochód jest mniejszy od 6 tys. złotych, bez względu na osiągany przychód.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zaproponowała, aby po wyborach zebrał się „okrągły stół” w sprawie funkcjonowania ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, przy którym usiądą przedsiębiorcy – w tym ich rzecznik, politycy i eksperci. Uważam tę inicjatywę za niezwykle ważną i potrzebną. Polskie firmy nie mogą mieć mniej korzystnych rozwiązań w kraju niż zagraniczna konkurencja. Ryczałtowy ZUS powinien odejść do lamusa, bo utrudnia realizację wyzwań, jakie stoją przed naszą gospodarką w realizacji idei państwa dobrobytu.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
19 września 2019
Nowa aplikacja e-Sprawozdania Finansowe do stosowania od września 2019 – z udoskonaleniem zgłoszonym przez Rzecznika MŚP
Nowa aplikacja e-Sprawozdania Finansowe do stosowania od września 2019 – z udoskonaleniem zgłoszonym przez Rzecznika MŚP

Udoskonalona aplikacja (ze schemami MF w wersji 1_2) uwzględnia postulat przekazywany przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości, w oparciu o zgłoszenia przedsiębiorców, którzy sygnalizowali problem pojawiający się na ostatnim etapie składania e-Sprawozdań Finansowych (do KRS).

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pismem z 29 kwietnia 2019 r. wniósł o zmianę w systemie eKRS polegającej na umożliwieniu składania sprawozdań finansowych identyfikowanych numerem NIP. Ponadto Rzecznik zwrócił się o uwzględnienie bieżących utrudnień i niedogodności związanych ze składaniem sprawozdań finansowych, jako okoliczności wyłączających pociąganie do odpowiedzialności przedsiębiorców podczas postępowań prowadzonych przez organy podległe Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Finansów.

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów udostępniło nową bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe on-line dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, pod adresem: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start. W obecnej wersji skorelowano identyfikację podmiotów, składających e-Sprawozdania Finansowe w taki sposób, że nie będzie to przyczyną odrzucania e-sprawozdań finansowych przez system eKRS.

Dotychczasowe schematy umożliwiały podanie jednego z dwóch numerów NIP lub KRS. Jeśli spółka podawała pierwszy numer, to miała problem ze złożeniem sprawozdania finansowego poprzez system eKRS. Wymagał on numeru KRS. Obecnie nie będzie z tym problemu, ponieważ aktualnie struktury zawierają dwa pola „Identyfikator podatkowy NIP” oraz „Numer KRS”. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do KRS.

Natomiast dalszemu doskonaleniu systemu e-Sprawozdań Finansowych będzie służyło spotkanie Zespołu Roboczego ds. e-sprawozdań w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w dniu 23 września 2019 r. Uczestnictwo w pracach Zespołu potwierdziły Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Cyfryzacji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poruszał kwestię konieczności doskonalenia systemu e-Sprawozdań Finansowych w pismach:

 • z 26 sierpnia 2019 r. – do Ministra Finansów,

 • z 12 sierpnia 2019 r. – do Ministra Finansów,

 • z 19 lipca 2019 r.  – do Ministra Finansów,

 • z 28 czerwca 2019 r. – do Ministra Cyfryzacji,

 • z 28 czerwca 2019 r. – do Ministerstwa Sprawiedliwości,

 • z 28 czerwca 2019 r. – do Ministra Finansów,

 • z 18 czerwca 2019 r. – do Ministerstwa Sprawiedliwości,

 • z 21 maja 2019 r. – do Ministra Sprawiedliwości,

 • z 14 maja 2019 r. – do Ministra Sprawiedliwości,

 • z 10 maja 2019 r. – do Ministra Sprawiedliwości,

 • z 29 kwietnia 2019 r. –  do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów,

 • z 27 marca 2019 r. – do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości,

 • z 5 marca 2019 r. – do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
17 września 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP polscy producenci przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi utrzymają silną pozycję na rodzimym rynku

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo wodne, zakładająca, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 1 stycznia 2021 r. będzie wyposażać w drodze przetargu podmioty korzystające z usług wodnych dokonujące poboru wód powierzchniowych lub podziemnych i wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi w ramach usług wodnych w przyrządy umożliwiające pomiar poboru wody i ilości wprowadzanych ścieków. Przyrządy te miały być objęte prawną kontrolą metrologiczną, tzn. posiadać parametry i certyfikaty wskazane przez Główny Urząd Miar.

Polscy producenci rzeczonych przyrządów pomiarowych obawiali się, że nie zdążą do 1 stycznia 2021 r. uzyskać dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów Głównego Urzędu Miar, tym bardziej, że do tej pory nie wydano kilku rozporządzeń umożliwiających wprowadzenie prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów. Ponadto Główny Urząd Miar oszacował, że koszty przygotowania odpowiedniej infrastruktury metrologicznej wyniosą nie mniej niż 80 mln zł (co kilkukrotnie przewyższa roczny budżet GUM na inwestycje), a minimalny czas jej pełnego przygotowania to około 4-6 lat.

Mając na uwadze powyższe, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, pismem z 15 lipca 2019 r. zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, czy postulat rezygnacji z objęcia prawną kontrolą metrologiczną przyrządów, o których mowa w art. 303 ust. 3 Prawa wodnego spotkał się z odpowiedzią Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W odpowiedzi z 24 lipca 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że pismem z 16 lipca 2019 r. Pani Minister Jadwiga Emilewicz wystąpiła do Pana Jacka Sasina, Wicepremiera i Przewodniczącego SKRM z wnioskiem o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie ww. sprawy podczas jednego z najbliższych posiedzeń SKRM.

W rezultacie 8 sierpnia 2019 r. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgłoszono i przyjęto poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi zarekomendowano Sejmowi uchylenie art. 303 ust. 3 oraz wydłużenie terminu wejścia w życie wymogu stosowania przyrządów pomiarowych, o którym mowa w art. 36, do dnia 1 stycznia 2027 r.

Na posiedzeniu 11 września 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw zgodnie z powyższymi rekomendacjami Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 września 2019
Objaśnienia prawne
Rzecznik MŚP wnioskuje o objaśnienie prawne w sprawie nakazów zwrotu środków przekazanych przedsiębiorcom tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w przypadku nieterminowej wpłaty kwoty kosztów płacy zatrudnionych pracowników pełnosprawnych

W związku z faktem, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wydaje decyzje nakazujące przedsiębiorcom zwrot środków przekazanych im tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w przypadku nieterminowej wpłaty przez przedsiębiorcę kwoty kosztów płacy zatrudnionych przez niego pracowników pełnosprawnych, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się z wnioskiem o wydanie przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objaśnień prawnych w następującym zakresie: Czy w świetle przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 1172 – dalej ustawa o rehabilitacji) kosztami kwalifikowanymi są jedynie koszty płacy pracownika niepełnosprawnego, czy też koszty płacy pracowników ogółem, tj. koszty płacy pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych?

Zdaniem Rzecznika ustawa o rehabilitacji, posługując się pojęciem koszty płacy, odnosi je do kosztów płacy poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, a nie pracowników pełnosprawnych. Tym samym PFRON badając czy wystąpiła przesłanka z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, powinien ustalić czy przedsiębiorca poniósł koszty płacy pracownika niepełnosprawnego z zachowaniem terminów, a nie koszty płacy pracowników ogółem. Skoro bowiem pracodawca uzyskuje dofinansowanie do wynagrodzenia konkretnego pracownika niepełnosprawnego, to w postępowaniu w przedmiocie weryfikowania prawidłowości uiszczania kosztów płacy z tego tytułu, także powinny być ustalane okoliczności dotyczące konkretnego pracownika niepełnosprawnego, a nie globalnie wszystkich pracowników. W sytuacji zatem gdy przedsiębiorca dokonał wpłaty całości kosztów płacy dotyczących pracowników niepełnosprawnych, a uchybił terminowi uiszczenia kosztów płacy pracowników pełnosprawnych powyższe uchybienie, zdaniem Rzecznika nie stanowi podstawy dla zastosowania sankcji wynikającej z przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji.

Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
12 września 2019
List otwarty Rzecznika MŚP do Premiera ws. zapowiedzi zniesienia ryczałtowej składki ZUS dla sektora MŚP
List otwarty Rzecznika MŚP do Premiera ws. zapowiedzi zniesienia ryczałtowej składki ZUS dla sektora MŚP

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu otwartego Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. zapowiedzi zniesienia ryczałtowej składki ZUS dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw i zastąpienia ryczałtu systemem składki powiązanej z dochodem – z zastrzeżeniem, że maksymalna składka nie będzie wyższa od zapowiadanej na 2020 rok.

W liście Rzecznik wskazuje, że są to jedne z najbardziej szkodliwych barier w działalności polskich przedsiębiorców, a on sam wielokrotnie postulował o wprowadzenie zmian w tym zakresie. Rzecznik wyraża również pewność, że zapowiadana likwidacja ryczałtowego ZUS w obecnej formie i zastąpienie go systemem umożliwiającym każdemu zapłacenie składki – systemem, który obowiązuje obecnie we wszystkich państwach UE oprócz Polski – uda się i będzie początkiem nowego, historycznego otwarcia funkcjonowania sektora MŚP w naszym kraju.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
11 września 2019
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Rzecznik MŚP reaguje na bezczynność Starosty w sprawie wniosku przedsiębiorcy

Przedsiębiorca we wrześniu 2016 r. złożył do Starosty wniosek o uzgodnienie odszkodowania za działkę, która z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa. Organ odmówił przeprowadzenia negocjacji. W lutym 2017 r. Spółka ponownie wystąpiła o ustalenie wysokości odszkodowania za przedmiotową nieruchomość. Starosta odmówił wszczęcia postępowania.

W grudniu 2017 r. przedsiębiorca po raz kolejny wystąpił z wnioskiem o ustalenie wysokości odszkodowania, który nie został jednak przez organ rozpoznany. Spółka złożyła ponaglenie do Starosty w związku z bezczynnością organu administracji. Organ nie podjął jednak żadnej czynności w przedmiotowej sprawie.

W konsekwencji, po ponad rocznej bezczynności Starosty Powiatu, przedsiębiorca zgłosił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o podjęcie interwencji w jego sprawie. Rzecznik wstąpił do niniejszej sprawy, składając ponaglenie w związku z bezczynnością Starosty. Wojewoda uznał ponaglenie Rzecznika za uzasadnione i zobowiązał Starostę do załatwienia  sprawy w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania postanowienia.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji i rozstrzygnięcia dokonanego przez Wojewodę po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – Organ administracji publicznej na podstawie art. 37 § 4 k.p.a. jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Będziemy reagować w każdym przypadku naruszenia tego obowiązku.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
10 września 2019
#GłosPrzedsiębiorcy: FPP i Rzecznik MŚP współpracują dla poprawy sytuacji przedsiębiorców
#GłosPrzedsiębiorcy: FPP i Rzecznik MŚP współpracują dla poprawy sytuacji przedsiębiorców

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zawiązały współpracę w zakresie inicjatywy Głos Przedsiębiorcy. W ramach inicjatywy rolą Rzecznika MŚP będzie wsparcie zgłoszonych pomysłów oraz promocja Głosu Przedsiębiorcy w środowisku biznesowym. Za pośrednictwem formularza online Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii każdy przedsiębiorca może zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są oceniane przez internautów oraz merytorycznie analizowane i przekazywane do prac legislacyjnych. Dotychczas dzięki inicjatywie zgłoszono 265 propozycji zmian w przepisach, z czego 24 wdrożono w życie. Konsultowanych w sumie było 49 propozycji, z których 10 jest obecnie w fazie konsultacji międzyresortowych.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć siedmiu kategorii: rozwój działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, finansowanie, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, handel zagraniczny, informacje dla przedsiębiorców oraz inwestowanie w Polsce. Rzecznik MŚP deklaruje włączenie się we współpracę z poszczególnymi resortami w zakresie wdrażania zgłoszonych pomysłów.

„Przedsiębiorcy w Polsce wiedzą najlepiej, które przepisy w największym stopniu ograniczają ich swobodę prowadzenia działalności gospodarczej lub stanowią zbędną biurokrację. Dlatego tak ważne jest, aby właściwe resorty wsłuchały się w ich głos i pomysły i uwzględniły te postulaty przy tworzeniu prawa – podkreśla Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

„Ministerstwo Energii, kierując się oczekiwaniami przedsiębiorców oraz potrzebą przejrzystości rynku paliwowego, przygotowało propozycję uproszczeń regulacyjnych dotyczących sprawozdawczości w zakresie rynku paliwowego. Ułatwiło to przedsiębiorcom realizację nałożonych na nich obowiązków, wpłynęło także na uszczelnienie systemu monitorowania tego rynku i jego usprawnienie. Działanie te było możliwe dzięki współpracy sektora biznesu z organami państwa. Przed nami kolejne wyzwania, które razem będziemy realizować” – mówi Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Współpraca z Rzecznikiem MŚP w zakresie Głosu Przedsiębiorców może otworzyć wiele perspektyw rzeczywistego wdrożenia pomysłów biznesu przez poszczególne resorty. Mamy świadomość, jak ważne i znaczące korzyści dla przedsiębiorstw mogą przynieść proponowane rozwiązania legislacyjne. Tym bardziej, że ułatwienia dla biznesu są nieodzownym elementem życia gospodarczego i wzmacniają rozwój ekonomiczny kraju” – dodaje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Przykładem sukcesu inicjatywy jest fakt, że 31 lipca 2019 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 6 sierpnia br. Rozwiązuje to jeden z problemów wskazanych przez użytkowników Głosu Przedsiębiorcy – aplikacji, z której przedsiębiorcy mogą korzystać już od ponad roku. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytworzenie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmioty dokonujące ich przewozu, miały wymóg przekazywania miesięcznych sprawozdań o takiej samej treści nie tylko Prezesowi UZI, ale również Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Ministrowi właściwemu do spraw energii. Złożenie każdego ze sprawozdań wymagało realizacji odrębnej procedury, czterokrotnego sporządzania odpisów pełnomocnictw oraz czterokrotnego wnoszenia opłaty skarbowej. Podpisana 6 sierpnia ustawa modyfikuje treść art. 43d ustawy Prawo energetyczne, ograniczając obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców do przekazywania stosownych informacji Prezesowi URE drogą elektroniczną. Pozostałe instytucje publiczne, potrzebujące informacji z tych sprawozdań, otrzymają je w formie miesięcznego zestawienia danych indywidualnych, udostępnionego im przez Prezesa URE.

Głos Przedsiębiorcy to narzędzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) na portalu biznes.gov.pl, którego celem jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom komunikacji z urzędnikami. Każdy może zgłosić propozycje zmian w przepisach, które pomogą usprawnić funkcjonowanie biznesu w Polsce. Za pośrednictwem formularza online można zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są oceniane przez internautów. Najwyżej oceniane projekty trafiają do odpowiedniego urzędu, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy i kiedy proponowane zmiany mogą wejść w życie.

Serwis dostępny jest pod linkiem: www.biznes.gov.pl/glos-przedsiebiorcy.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo: https://www.youtube.com/watch?v=TAzBnSAdTyY

Konferencjekonferencje
9 września 2019
Objaśnienia prawne
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP doradcy podatkowi wyznaczani na tymczasowych pełnomocników szczególnych w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez samorządowy organ podatkowy otrzymają zwrot poniesionych w tych postępowaniach kosztów

Na skutek licznych głosów przedsiębiorców będących doradcami podatkowymi odnośnie problemów z niewypłacaniem przez Skarb Państwa wynagrodzenia doradcy podatkowego działającego jako tymczasowy pełnomocnik szczególny w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy (prezydenta miasta, burmistrza lub wójta), Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o podjęcie działań w niniejszej sprawie.

W odpowiedzi na to wystąpienie, Minister Finansów pismem z 19 sierpnia 2019 r. ustosunkował się do kwestii sposobu określenia organu właściwego do wypłacania z budżetu Skarbu Państwa rzeczonego wynagrodzenia.  Zgodnie z nim samorządowy organ podatkowy obowiązany jest do wydania postanowienia w sprawie kosztów postępowania ponoszonych przez Skarb Państwa, do których zaliczają się również koszty ustanowienia i reprezentacji tymczasowego pełnomocnika szczególnego. Sprawy kosztów postępowania przed samorządowym organem podatkowym jako zawierające się w dziale finanse publiczne (zgodnie z ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej).

Z uwagi na to, że działem tym kieruje Minister Finansów, należy przyjąć, że do właśnie on jest właściwy do poniesienia wydatku na obciążające Skarb Państwa koszty ustanowienia i działania tymczasowego pełnomocnika szczególnego, ustalone w postanowieniu samorządowego organu podatkowego. Organ ten winien z urzędu przesłać do Ministerstwa Finansów ostateczne postanowienia, które będą stanowić podstawę do wypłacenia odpowiednich kwot adresatowi postanowień wraz z uzyskanymi od niego danymi o rachunku bankowym, na który wypłata ma nastąpić.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
9 września 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Uchylenie przez WSA w Warszawie decyzji Prezesa UKE po wstąpieniu do postępowania Rzecznika MŚP

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po wstąpieniu do postępowania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchylił niekorzystną dla przedsiębiorcy decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosiła się drukarnia, wobec której Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję nakazującą wstrzymanie działalności w zakresie świadczenia usług pocztowych bez wymaganego wpisu do rejestru operatorów pocztowych.

Decyzja była efektem kontroli drukarni przez Urząd Komunikacji Elektronicznej po podpisaniu przez przedsiębiorcę umowy ze spółdzielnią mieszkaniową na wydrukowanie i dostarczenie lokatorom książeczek opłat mieszkaniowych. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uznał, że książeczka opłat z naniesionym adresem i personaliami lokatora stanowi przesyłkę pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy Prawo pocztowe. W związku z tym dostarczenie wydrukowanych książeczek lokatorom przez drukarnię jest świadczeniem przez nią usług pocztowych.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym uznając stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za naruszające prawa przedsiębiorców, a w szczególności zasadę przyjaznej przedsiębiorcom interpretacji przepisów, przewidzianą w ustawie Prawo przedsiębiorców. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko skarżącej drukarni oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uchylając zaskarżoną decyzję oraz umarzając postępowanie w sprawie.

Komentarz Anny Zaręby-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi na straży praw przedsiębiorców i wstępuje m.in. do spraw gdzie organy administracji publicznej wykorzystują prawo w sposób instrumentalny. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów oraz zasada co nie jest prawem zakazane jest dozwolone są niezwykle istotne, mają one bowiem zagwarantować przedsiębiorcom pewność prawa i łatwość odszukania norm, które powinni zastosować.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
27 sierpnia 2019
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zostało Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zostało Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zostało Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbywającego się w dniach 3 – 5 września br. W ramach umowy partnerstwa Biuro zorganizuje dwa panele dyskusyjne.

Drugiego dnia Forum, 4 września o godz. 17:10, odbędzie się panel pod tytułem „Reprezentacja przedsiębiorców w instytucjach i przedstawicielstwach Unii Europejskiej”.  Uczestnikami tej dyskusji będą Jacek Cieplak – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Zdzisław Krasnodębski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Armen Konrad Artwich – Członek zarządu PKN Orlen oraz David Earnshaw – VicePrezes ds. europejskiej polityki publicznej, MSD Inventing for Life z Wielkiej Brytanii.

W trzecim dniu trwania Forum, 5 września o godz. 12:05, tematem debaty będą „Regulacje gospodarcze ułatwiające prowadzenie biznesu w kontrze do nawyków urzędniczych”. W dyskusji wezmą udział Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Robert Rusak – Prezes Zarządu, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, Piotr Hofman – Prezes Zarządu Rady Gosporadczej Strefy Wolnego Słowa i Oleg Matukevich z Rosji – Prezes Fundacji Wiedzy i Technologii dla Małego i Średniego Biznesu „Victoria”.

O Forum Ekonomicznym w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy to coroczne, międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej uznawane za największą tego typu konferencję w tej części świata. Forum odbywa się na początku września w Krynicy-Zdroju od 1992 roku. Jego pomysłodawcą jest Zygmunt Berdychowski, a organizatorem Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Misja Forum Ekonomicznego to tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie. W Krynicy od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media i omawiane przez środowiska eksperckie.

 

Konferencjekonferencje
19 sierpnia 2019
Spotkanie z Rzecznikiem MŚP w Dębicy
Spotkanie z Rzecznikiem MŚP w Dębicy

Zapraszamy na spotkanie z Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców i Janem Warzechą, Posłem na Sejm RP, które odbędzie się w dniu 5 września 2019 roku.

Temat spotkania: Rzecznik MŚP w obronie mikro-, małych i średnich firm oraz na straży Konstytucji Biznesu.

W spotkaniu wezmą udział przedsiębiorcy i samorządowcy z regionu.

Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy, ul. Bojanowskiego 18, o godz. 17:00.

Wstęp wolny.


Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
16 sierpnia 2019
Split payment
API Wykazu podatników VAT dostępne na stronie Ministerstwa Finansów

Nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie w dniu 1 września 2019 r. W związku z nowymi przepisami powstanie jedna baza z informacjami o statusie podatników VAT. Będzie to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

Ministerstwo Finansów udostępnia opis interfejsu programistycznego API Wykazu podatników VAT, tj. wykazu podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Interfejs programistyczny API jest obecnie w fazie testów wewnętrznych, dlatego też może jeszcze ulec zmianom. Specyfikacja API oraz adres środowiska testowego zostaną udostępnione do 22 sierpnia 2019 r.

Opis techniczny łączenia się do API znajduje się na stronie Krajowej Administracji Skarbowej

W kolejnym etapie (termin zostanie podany do 31 sierpnia 2019 r.) planowana jest publikacja pliku tekstowego do pobierania przez użytkowników, który zawiera pełną listę par NIP-rachunek, pozwalającą na masową weryfikację transakcji w systemach finansowo-księgowych.


Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
13 sierpnia 2019
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Konsultacje podatkowe w sprawie nowej struktury JPK_VAT

Informujemy, iż prowadzone są konsultacje podatkowe dotyczące JPK_V7K i JPK_V7M – tj. plików JPK_VAT dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie. Zmiany mają związek z zastąpieniem deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT.

Ze zawiadomienia Ministra Finansów o rozpoczęciu konsultacji podatkowej wynika, w szczególności, że uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej nowych przekształconych plików JPK_VAT w wariancie dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl .  Ministerstwo  Finansów prosi o przesyłanie plików w wersji edytowalnej.Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
8 sierpnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Wnioskowane przez Rzecznika MŚP przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla wybranych przedsiębiorców zostało przyjęte – Sejm uchwalił ustawę

Ustawa z dnia 19 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadza dopiero od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla wybranych przedsiębiorców. Pierwotnie miało to nastąpić 1 września. To efekt starań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W dniu 16 maja 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych. Zakładał on m.in. wprowadzenie od 1 września 2019 r. obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku do tego projektu.

Pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierując się potrzebą ochrony praw i interesów mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców skierował do Ministra Finansów uwagi i wnioski o dokonanie w nim zmian, w tym wydłużenie terminu wejścia w życie nowych obowiązków do dnia 1 stycznia 2020 r. Ostatecznie, w tekście ustawy uchwalonym przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r., wspomniany termin został wydłużony do 1 listopada 2019 r.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 sierpnia 2019
Spotkanie z Rzecznikiem MŚP we Włocławku
Spotkanie z Rzecznikiem MŚP we Włocławku

Zapraszamy na spotkanie z Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców i Joanną Borowiak, Poseł na Sejm RP, które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 roku.

W spotkaniu wezmą udział przedsiębiorcy i samorządowcy z regionu.

Spotkanie odbędzie się w Sali Kameralnej Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku, ul. Łęgska 28, o godz. 11:00.

Wstęp wolny.


Konferencje, Sprawy regionalnekonferencje sprawy-regionalne
2 sierpnia 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
Popierana przez Rzecznika MŚP nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzająca Prostą Spółkę Akcyjną podpisana przez Prezydenta

Pierwsze Proste Spółki Akcyjne będą mogły powstać już od 1 marca 2020 roku, dzięki ustawie podpisanej przez Prezydenta, a popieranej przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prosta Spółka Akcyjna będzie łączyć zalety spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółkami akcyjnymi. Jej najważniejszymi zaletami będą nieskomplikowane procedury założenia, funkcjonowania i likwidacji. Na tym rozwiązaniu skorzysta przede wszystkim innowacyjny sektor start-upów w Polsce, który od dłuższego czasu zwracał uwagę na bariery utrudniające rozwój tego typu firm.

Główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej, zgodnie z projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, to:

 • brak barier wejścia (1 zł kapitału na start),
 • szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”),
 • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji),
 • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki; maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki (w tym akcje za prace i usługi),
 • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom,
 • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie,
 • brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje Prostej Spółki Akcyjnej nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia Prostej Spółki Akcyjnej w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę,
 • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów),
 • uproszczona likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji – przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.
 • Polscy przedsiębiorcy wyróżniają się innowacyjnością i przełomowymi pomysłami. Dzięki Prostej Spółce Akcyjnej zyskają narzędzie, dzięki któremu ich firmy będą mogły skuteczniej funkcjonować na rynku – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
2 sierpnia 2019
Po interwencji Rzecznika MŚP gminy nie narzucą przedsiębiorcom uczestnictwa w gminnym systemie odbioru i gospodarki odpadami
Po interwencji Rzecznika MŚP gminy nie narzucą przedsiębiorcom uczestnictwa w gminnym systemie odbioru i gospodarki odpadami

Skuteczne interwencje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ochroniły prawo przedsiębiorców do korzystania z wyspecjalizowanych usług odbierania odpadów. Dzięki temu zostanie zachowana konkurencja na rynku i firmy będą mogły korzystać z oferty dedykowanej dla nich, a nie rozwiązań narzuconych przez gminy.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w piśmie skierowanym do Ministerstwa Środowiska, zwrócił się z wnioskiem o zmianę ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wniosek Rzecznika miał na celu przywrócenie wolnego rynku w zakresie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Są to przede wszystkim nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniowało w tej sprawie również w kwietniu w Stałym Komitecie Rady Ministrów oraz w czerwcu, po skierowaniu projekty ustawy do Sejmu, na każdym etapie podkreślając wagę wnioskowanych zmian dla przedsiębiorców. Celem tych działań było zapobieżenie dalszej monopolizacji rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Pozostawienie wolnej konkurencji na jego fragmencie, jakim są nieruchomości niezamieszkałe, pozwoli przetrwać wielu małym przedsiębiorcom.

W przekazanej do podpisu Prezydenta, uchwalonej przez Sejm RP 19 lipca 2019 r. ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zawarto przepis, zgodnie z którym gminy nie będą miały możliwości narzucania właścicielom niezamieszkałych nieruchomości uczestnictwa w gminnym systemie odbioru i gospodarki odpadami – gminy nadal będą mogły organizować te systemy, ale udział w nich będzie wymagał zgody.

– Dzięki skutecznej pracy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedsiębiorcy w Polsce będą mogli korzystać z wyspecjalizowanych usług odbierania odpadów, które są dedykowane dla firm, a także zostaną ochronieni przed negatywnymi skutkami braku konkurencji na rynku odbioru odpadów – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
1 sierpnia 2019
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił o objaśnienie prawne w sprawie uprawnienia do kontroli trzeźwości pracowników
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił o objaśnienie prawne w sprawie uprawnienia do kontroli trzeźwości pracowników

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego uprawnienia pracodawcy do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika.

Wniosek o objaśnienie prawne, zawarty w piśmie z dnia 29 lipca, dotyczy prawidłowego rozumienia i stosowania art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje o wskazanie, czy pracodawca jest uprawniony do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika lub wyrywkowej kontroli tego stanu np. z użyciem alkomatu bez udziału właściwego organu. W piśmie zawarty jest również wniosek o objaśnienie prawne dotyczące art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy poprzez wskazanie, czy dane dotyczące stanu trzeźwości pracownika są danymi osobowymi o stanie zdrowia, a zatem, czy ich przekazanie możliwe jest wyłącznie z inicjatywy pracownika.

Wniosek o objaśnienie prawne jest efektem komunikatu Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 czerwca 2019 r., w którym Urząd stwierdził, że badanie trzeźwości może być zainicjowane wyłącznie przez pracownika, a sama informacja o stanie trzeźwości jest informacją o stanie zdrowia oraz że nie ma podstawy prawnej, która umożliwiłaby pracodawcom samodzielną kontrolę pracowników alkomatem. W takim wypadku zgoda pracownika jest niezbędna do przekazania i przetwarzania takich danych. Taka interpretacja przepisów wyklucza w zasadzie wyrywkowe lub prewencyjne badanie pracowników, które było do tej pory powszechną praktyką, szczególnie w zakładach pracy o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, oraz znajdowała potwierdzenie w orzeczeniach sądowych.

– W opinii Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przetwarzanie danych dotyczących stanu trzeźwości pracownika możliwe jest w celu dochowania obowiązków ciążących na pracodawcy, w tym np. zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionym – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Wystąpiliśmy o wydanie objaśnienia prawnego w związku z zaniepokojeniem, jakie wywołał komunikat UODO wśród przedsiębiorców i brakiem pewności co do interpretacji i stosowania prawa.


Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
31 lipca 2019
ZUS
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych znowelizowana na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skutecznie wnioskował o nowelizację ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w pismach skierowanych do sejmowych Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju, a także senackich Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców skutecznie wnioskowało o wprowadzenie przepisów zobowiązujących zamawiających w zamówieniach publicznych do waloryzacji umów, zawartych przed wejściem w życie ustawy o PPK – czyli przed 1 stycznia 2019 r. Na skutek nowelizacji zamawiający muszą podwyższyć wynagrodzenia o koszty, jakie wykonawca ponosi w związku z PPK.

 • Koszty związane z pracowniczymi planami kapitałowymi wpłynęły na podniesienie kosztów realizacji niektórych zamówień. Przedsiębiorcy stanęli przed realnym ryzykiem, że prace nad zamówieniami staną się nieopłacalne, a koszty będą wyższe niż wartość zamówienia – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Nowelizacja umożliwi wykonawcy złożenie wniosku do zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, z uwagi na wzrost kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zamówienia. Nowelizacja czeka obecnie na podpis Prezydenta – wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
31 lipca 2019
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Przypomnienie: termin przeprogramowania kas fiskalnych mija 31 lipca

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących użytkowników wszystkich rodzajów kas fiskalnych obowiązuje nowa matryca stawek VAT. Termin przeprogramowania i dostosowania używanych stawek VAT i zwolnień do nowych oznaczeń literowych upływa 31 lipca 2019 r. (dla podatników używających kasy na dzień wejścia w życie powyższego rozporządzenia Ministra Finansów, tj. 1 maja 2019 r.).

Przed wejściem w życie rozporządzenia istniała dowolność w przypisywaniu oznaczeń literowych od „B” do „G” do obniżonych stawek podatku lub zwolnień od VAT. Jedynie litera „A” była przypisana do stawki podstawowej podatku. Nowe rozporządzenie wprowadziło zdefiniowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej o której mowa w art. 119 ust. 1 oraz art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Termin przeprogramowania i dostosowania używanych stawek VAT i zwolnień do nowych oznaczeń literowych upływa 31 lipca 2019 r.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
26 lipca 2019
Rzecznik MŚP informuje - termin składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej wydłużony do 29 lipca
Rzecznik MŚP informuje – termin składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej wydłużony do 29 lipca

Mikro- i małym przedsiębiorstwom przysługuje uprawnienie do zachowania cen energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. Podstawą do tego jest złożenie oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Termin składania oświadczeń został wydłużony do 29 lipca do północy. Oświadczenia można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Poniżej przedstawiamy komunikat Ministerstwa Energii w tej sprawie. Pod tekstem znajdują się niezbędne dokumenty do pobrania.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, tzw, ustawa o cenach prądu, utrzymuje w 2019 r. ceny prądu z roku 2018 bezwarunkowo gospodarstwom domowym. Mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych ( w tym samorządy) składają natomiast do 29 lipca br. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Podpisany dokument jest potwierdzeniem przez nich statusu i warunkiem utrzymania ceny energii elektrycznej z roku 2018.

W związku z dużym zainteresowaniem ułatwiamy wszystkim możliwość złożenia oświadczenia. Informujemy, że punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę (27.07), niedzielę (28.07), a w poniedziałek (29.07) do północy.

Oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br., decyduje data stempla pocztowego.

 

 

Kluczowe definicje:

mikroprzedsiębiorca – jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Dokładne informacje o tym, kto jest mikro- i małym przedsiębiorcą, znajdują się w art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców.

W przypadku, gdy mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca jest powiązany ze średnim albo dużym przedsiębiorstwem na potrzeby ustalenia uprawnienia do obniżonych cen energii elektrycznej wynikającego z przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorca ten kwalifikowany jest zgodnie z przepisami ustawy – Prawo przedsiębiorców, według ww. kryteriów kwalifikujących do danej grupy przedsiębiorców, bez znaczenia czy jest powiązany ze średnim albo dużym przedsiębiorstwem.

Dokumenty do pobrania


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
26 lipca 2019Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców w Jastrzębiu Zdroju

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem

2 sierpnia 2019 r. o godzinie 12 w Restauracji „Dąbrówka” w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 49

W trakcie spotkania będą omawiane kwestie:
– poszanowania zasady wolności i działalności gospodarczej
– bezstronności i równego traktowania
– zasad uczciwej konkurencji
– opiniowania aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej
– Konstytucji Biznesu, jak również spraw interesujących przedsiębiorców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego


Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
23 lipca 2019
Objaśnienia prawne
Po interwencji Rzecznika MŚP – nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku z powodu nieprawidłowego określenia towarów na fakturach

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2019 roku WSA uznał, że nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego tylko z tego względu, że towary będące przedmiotem transakcji nie zostały prawidłowo określone na fakturach.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, a następnie Dyrektor Izby Skarbowej zakwestionowali prawo Podatnika do odliczenia podatku naliczonego ze względu na błędne oznaczenie towarów na fakturach. Po rozpatrzeniu skargi Podatnika Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Dyrektora IS, ale na skutek skargi kasacyjnej Dyrektora IS, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok.

Postępowanie zostało zawieszone, gdyż w analogicznej sprawie Podatnika WSA skierował pytanie do TSUE z uwagi na wątpliwości o zgodność zastosowanej wykładni przepisów z dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. Zastosowana wykładnia pozbawiła Podatnika prawa do odliczenia w sytuacji gdy, faktury zawierają błąd dotyczący oznaczenia towarów będących przedmiotem transakcji, a podatnik przedstawił dokumenty oraz wyjaśnienia niezbędne do ustalenia przez organ podatkowy faktycznego przedmiotu tych transakcji i potwierdzające, że zostały one rzeczywiście dokonane.

TSUE wyrokiem z dnia 13 grudnia 2018 roku C-491/18 uznał, że Podatnikowi przysługiwało prawa do odliczenia podatku w związku z wystawieniem faktury z błędnym opisem transakcji, jeżeli podatnik przed wydaniem decyzji przedstawił wyjaśnienia i dokumenty niezbędne organowi podatkowemu do ustalenia faktycznego przedmiotu tych transakcji.

W zakresie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem WSA uznał, że zasadnym jest uwzględnienie rozstrzygnięcia TSUE w sprawie C-691/17 skierowanej w dniu 11 września 2017 r. przez sąd węgierski. TSUE w ww. wyroku stwierdził, że zasadniczo organ podatkowy ma prawo odmówić prawa do odliczenia VAT w sytuacji, gdy faktury wystawiono nieprawidłowo, przy czym usługobiorca powinien mieć możliwość skierowania swojego wniosku bezpośrednio do organu podatkowego, gdyby zwrot VAT nieprawidłowo wykazanego na fakturze podatku, okazał się nadmiernie utrudniony lub niemożliwy, w szczególności w wypadku niewypłacalności dostawcy.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców we wniosku o przystąpieniu do sprawy oraz ustnie na rozprawie podkreślił, że w pełni podziela stanowisko TSUE wyrażone w sprawie C-491/18, tak więc Podatnikowi winno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego. W zakresie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem Rzecznik podniósł, iż w stosunku do dostawcy prowadzone jest postępowanie podatkowe, dlatego niemożliwym jest dokonanie korekty podatku należnego przez dostawcę, co utrudnia odzyskanie przez Podatnika podatku należnego od dostawcy, tak więc przysługuje mu prawo zwrotu podatku VAT od organu podatkowego.

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2019 roku WSA uchylił decyzję Dyrektora IS oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika US. WSA w pełni podzielił stanowisko TSUE w sprawie C-491/18, uznając że nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego tylko z tego względu, że towary będące przedmiotem transakcji nie zostały prawidłowo określone na fakturach. Odnośnie orzeczenia TSUE w sprawie C-691/17, uznał że zadaniem Sądu krajowego przy braku procedur, konieczne jest zapewnienie przestrzegania przez organy podatkowe zasady neutralności i efektywności, co oznacza zapewnienie podatnikowi  prawa do zwrotu zapłaconego podatku VAT.

Wyrok nie jest prawomocny.

Komentarz Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego dr Anny Zaręby-Faracik: Kolejna sprawa wieloletniego sporu pomiędzy przedsiębiorcą, a organami administracji skarbowej, do której wstąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców została wygrana. Wyrok co prawda nie jest prawomocny, lecz – jak się okazuje – już na obecnym etapie stwierdzić można, że praca zespołu prawników Biura Rzecznika w tego typu sprawach przynosi zamierzony skutek. Po pierwsze wskazujemy na wszelkie naruszenia przepisów jakich dopuścił się organ przedstawiając rzetelną argumentację. Po drugie pokazujemy organom administracji publicznej, że przedsiębiorcy nie są sami na placu boju i że jest Rzecznik, który ich wspiera i stoi po ich stronie. W niniejszym postępowaniu przesądzającym okazało się orzecznictwo unijne, które wykoleiło profiskalne podejście urzędników do prowadzonej sprawy. To pokazuje jak długą i trudną drogę muszą przejść niejednokrotnie przedsiębiorcy, aby udowodnić swoje racje.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
22 lipca 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
MPiT zapowiada nowelizację ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z wnioskiem o nowelizację ustawy o Rzeczniku MŚP. Ministerstwo zapowiedziało uwzględnienie postulatów Rzecznika jeszcze w tej kadencji Sejmu.

W pierwotnym tekście ustawy o Rzeczniku MŚP nie uwzględniono możliwości interweniowania w toczących się już postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS). oraz możliwości wnoszenia skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w tych sprawach. Prawo do występowania w sprawach przedsiębiorców jedynie przed sądami administracyjnymi, a nie także powszechnymi, znacząco ogranicza możliwości podejmowanych przez Biuro Rzecznika interwencji i efektywność stania na straży kluczowych postanowień Konstytucji Biznesu, zwłaszcza, że do Biura Rzecznika napływa bardzo dużo wniosków w sprawach ZUS.

Początkowo zmiany w ustawie o Rzeczniku pojawiły się w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. pakiet Przyjazne Prawo), ale na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów zostały wykreślone. Zaniepokojeni tym faktem przedsiębiorcy jak również organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku zwróciły się do Prezesa Rady Ministrów ze stanowiskiem, w którym wskazywały na konieczność zmian w tym zakresie. Uznano je bowiem za niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości skutecznego podejmowania działań przez Rzecznika.

W odpowiedzi skierowanej do Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku MŚP, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zobowiązało się do ponownego zainicjowania działań w ramach procedury legislacyjnej, mających na celu zmianę oraz doprecyzowanie zakresu kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz niektórych kwestii dotyczących sposobu funkcjonowania jego Biura. Minister Jadwiga Emilewicz oraz Wicepremier Jacek Sasin zapowiedzieli uchwalenie wnioskowanych zmian w osobnym druku sejmowym na wrześniowym posiedzeniu Sejmu.

– Dzięki zmianom w ustawie o Rzeczniku MŚP nasi prawnicy będą mogli jeszcze skuteczniej pomagać przedsiębiorcom i angażować się w postępowania cywilne z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ten sposób będziemy mogli efektywniej bronić Konstytucji Biznesu i bronić właścicieli firm przed samowolą urzędników, a także doprecyzujemy szereg przepisów, które mogły dotychczas budzić wątpliwości – podkreślił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Dziękuję Minister Jadwidze Emilewicz i Wicepremierowi Jackowi Sasinowi za współpracę w tej kwestii i uwzględnienie głosu przedsiębiorców w procesie legislacyjnym. To doskonały przykład dialogu władzy z przedsiębiorcami.


Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
18 lipca 2019
Objaśnienia prawne
Objaśnienie prawne dotyczące procedury uzyskiwania zaświadczeń A1 dla obywateli spoza UE, zatrudnianych przez pracodawców w Polsce, a następnie delegowanych do krajów członkowskich

Wnioskiem z dnia 27 maja 2019 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) o wydanie objaśnienia prawnego „dotyczącego prawidłowego rozumienia i stosowania przepisu art. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo poprzez wskazanie, że dla spełnienia wymogu legalnego zamieszkania w rozumieniu art. 1 Rozporządzenia 1231/2010 nie ma znaczenia ani długość obecności obywatela państwa trzeciego w Rzeczypospolitej Polskiej (lub innym państwie członkowskim), ani fakt, że obywatel ten zachowuje zwykły ośrodek swych interesów życiowych w państwie trzecim. Podstawą wystosowania powyższego wniosku były ciągle pojawiąjące się wątpliwości w praktyce stosowania tego przepisu pomimo wydania w dniu 24 stycznia 2019 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-477/17 Balandin.

W odpowiedzi MRPiPS pismem z dnia 2 lipca 2019 r. wydał objaśnienie prawne, w którym odnosząc się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-477/17 Balandin przyznał, że pojęcie „legalne zamieszkanie sformułowane w art. 1 rozp. nr 1231/2010 nie jest tożsame z pojęciem zamieszkania zdefiniowanym w art. 1 lit. j) rozp. Nr 883/2004, a tym samym nie należy podczas ustalania, czy została spełniona przesłanka w postaci legalnego zamieszkania w rozumieniu art. 1 rozp. nr 1231/2010 odwoływać się do elementów wymienionych w art. 11 rozp. Nr 987/2009 (badania ośrodka interesów życiowych)”.

W odpowiedzi Ministerstwo wskazało również na szersze tło całego zagadnienia problemowego ze stosowaniem art. 1 Rozporządzenia 1231/2010, przyznając, że liczne zapytania oraz prośby pracodawców o interwencje w sprawach wykonywania przez polskie organy zapisów regulujących unijną koordynację systemów zabezpieczenia społecznego to efekt znacznego wzrostu wniosków składanych przez polskich przedsiębiorców o poświadczenie dokumentów PD A1 dla obywateli państw trzecich – „na skutek coraz dotkliwiej odczuwanych niedoborów kadrowych ze strony pracowników legitymujących się paszportem unijnym” oraz wprowadzenia w ustawodawstwach wewnętrznych niektórych państw członkowskich UE (Austrii i Francji) przepisów przewidujących możliwość nakładania przez organy kontrolne kar za nieposiadanie zaświadczenia PD A1 przez pracownika delegowanego lub osobę wykonującą pracę na terytorium kilku państw członkowskich (np. w transporcie międzynarodowym).

Z pisma wynika ponadto, że październiku 2017 r., w celu „zapoznania się z argumentami przedsiębiorców oraz przedstawienia im wyników ustaleń zaangażowanych instytucji” w siedzibie Ministerstwa odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono „ogólne warunki przyznawania dokumentów A1 obywatelom państw trzecich oraz rozdystrybuowano przedstawicielom organizacji zrzeszających pracodawców przygotowany przez ZUS kwestionariusz dotyczący omawianego zagadnienia”. Co istotne, otrzymane w ślad za tym uwagi wskazywały, że „formularz zbyt dalece ingeruje w sprawy prywatne wnioskodawców oraz, że nie uwzględnia pełnego katalogu tytułów pobytowych, pozwalających uznać, że dana osoba legalnie przebywa na terytorium RP”.

Po uwzględnieniu uwag przedstawionych przez ZUS, sporządzono propozycję zmian – formularz US 54 otrzymał tytuł: ”Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”, zrezygnowano w nim z sekcji: sytuacja rodzinna i więzi rodzinne w Polsce, sytuacja mieszkaniowa w Polsce, sytuacja mieszkaniowa w państwie pochodzenia, sytuacja rodzinna i więzi rodzinne w państwie pochodzenia”, ponadto poszerzono katalog dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce.

Nowo opracowane wytyczne (które obowiązują od 2 maja 2018 r.) podczas rozpatrywania wniosku cudzoziemca o poświadczenie dokumentu A1 przewidują:

·       odejście od stosowania art. 11 rozp. Nr 987/2009, tj. „badania interesów życiowych”, z zastrzeżeniem sytuacji zaistnienia sporu między instytucjami;

·       uwzględnienie na potrzeby postępowania poszerzonej listy tytułów pobytowych, uprawniających cudzoziemca do legalnego przebywania oraz wykonywania pracy na terytorium RP;

·       uznanie rezydencji podatkowej obywatela państwa trzeciego w RP za bezwzględnie obowiązujące kryterium do uznania pobytu cudzoziemca na terytorium RP za legalny (jako drugie, obok tytułu pobytowego);

·       zorganizowanie formularza w następujące sekcje informacyjne: dane osoby, adres w państwie pochodzenia, adres w państwie pobytu, dane o pobycie w Polsce, dokument uprawniający do pobytu w Polsce, charakter i specyfika wykonywanej pracy najemnej lub pracy na własny rachunek, obowiązek podatkowy, działalność niezarobkowa, inne okoliczności.

Poszerzony katalog dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) obejmuje w szczególności:

·       zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego RP;

·       zezwolenie na pobyt stały;

·       zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę;

·       wiza Schengen lub wiza krajowa (wydana w celach wskazanych w tej ustawie).

W opinii MRPiPS takie rozwiązanie dostarcza instytucji właściwej, wydającej obywatelowi państwa trzeciego dokument A1, „niezbędnych narzędzi weryfikacji „legalności” jego zamieszkania na terytorium RP, przy jednoczesnym dążeniu do realizacji sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich „legalnie przebywających” na terenie państw członkowskich, tj. celu sformułowanego w art. 79 TFUE”. Jednocześnie MRPiPS zastrzegł, że „powyższe nie oznacza jednak, że instytucje państw członkowskich UE powinny całkowicie odstąpić od badania legalnego zamieszkania obywateli państw trzecich na terytorium UE”, przy czym zapewnił, że obowiązujące w tym zakresie wytyczne będą stosowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych „w zgodzie z interpretacją przyjętą przez Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu C-477/17 Balandin”.

Należy także podkreślić, że instytucja objaśnień prawnych została uregulowana w art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, ze zm.) i stanowi jeden z istotnych instrumentów służących wdrażaniu w życie postanowień Konstytucji Biznesu. Przewiduje on, że „właściwi ministrowie oraz organy (…) dążą do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej, w szczególności wydając, w zakresie swojej właściwości, z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania (objaśnienia prawne), przy uwzględnieniu w szczególności orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

Rzecznik MŚP prosił także o wskazanie, że dla spełnienia wymogu „legalnego zamieszkania” nie ma znaczenia ani długość obecności obywatela państwa trzeciego w Polsce (lub innym państwie członkowskim), ani fakt, że obywatel ten zachowuje zwykły ośrodek swych interesów życiowych w państwie trzecim – zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-477/17 Balandin, które przesądziło, że w rozumieniu rozporządzenia 1231/2010 pojęcie „legalnego zamieszkania” znaczy jedynie to, że obywatele ci przebywają zgodnie z prawem na terytorium danego państwa członkowskiego. W uzasadnieniu wniosku Rzecznik MŚP podał przykład odmowy wydania zaświadczenia A1 obywatelowi Ukrainy, legalnie zamieszkałemu i zatrudnionemu w Polsce, z argumentacją, że nie jest on powiązany z Polską przez okres dostatecznie długi i w sytuacji oddelegowania do pracy na terytorium Czech lub Niemiec, mógłby nie wiedzieć, czy podlega instytucji ubezpieczeniowej w Polsce, Czechach czy Niemczech.

Biuro Rzecznika MŚP wystosowało w tej sprawie pismo do Prezes ZUS z wnioskiem o przekazanie objaśnienia prawnego, wydanego przez MRPiPS, pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, celem zapewnienia jego stosowania w procedowanych sprawach.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
9 lipca 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Wyrok NSA ws. ogłoszenia upadłości i przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Po wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę zgodnie z którą ogłoszenie upadłości podatnika, po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczął bieg termin płatności tego podatku nie skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia.

Skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymał do rozpoznania zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. ogłoszenie upadłości podatnika po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym upływał termin płatności tego podatku, skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)?

W sprawę zaangażowało się Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, mimo że bezpośrednim podmiotem w postępowaniu nie było przedsiębiorstwo mieszczące się w kategorii mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Rzecznik uznał jednak, że treść ewentualnej uchwały podjętej przez naczelny Sąd Administracyjny odniesie również skutek w zakresie wykładni art. 70 § 3 Ordynacji podatkowej również do firm z sektora MŚP. Od chwili wydania uchwały w konkretnej sprawie żaden sąd administracyjny nie może w innej sprawie odstąpić od oceny prawnej wyrażonej w tej uchwale, chyba że zastosuje specjalny tryb, a NSA postanowi sprawą zająć się jeszcze raz. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskował o podjęcie uchwały o treści „w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2016 roku ogłoszenie upadłości podatnika, po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczął bieg termin płatności tego podatku nie skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 OP.”

Rzecznik oparł swoją argumentację w pierwszej kolejności na wykładni gramatycznej przepisów art. 70 § 1 OP i art. 70 § 3 OP. Ponadto Rzecznik podkreślił że z treści uzasadnienia rządowego projektu do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw druk sejmowy 3462, którą to ustawą wprowadzono z dniem 1 stycznia 2016 roku przepis art. 70 § 3a OP, wynikało w sposób jednoznaczny, że przed dniem 1 stycznia 2016 roku brak było normy prawnej odpowiadającej swoim zakresem wprowadzonemu później przepisowi art. 70 § 3a OP. A tym samym brak było podstaw dla uznania, że ogłoszenie upadłości podatnika przed dniem początku biegu terminu przedawnienia tj. przed 1 stycznia roku następnego po roku podatkowym, w którym zobowiązanie podatkowe stało się wymagalne, przerywało bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W dniu 3 czerwca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę zgodnie z którą: „w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 roku ogłoszenie upadłości podatnika, po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczął bieg termin płatności tego podatku nie skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 OP.”

Komentarz Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego dr Anny Zaręby-Faracik: Uchwała powzięta przez Naczelny Sąd Administracyjny jest bardzo ważna dla wszystkich przedsiębiorców z trzech względów. Po pierwsze Sąd w sposób wyraźny orzekł na korzyść przedsiębiorcy wskazując, że w określonym stanie faktycznym i prawnym upadłość nie przerywa biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po drugie – i to chyba ważniejsze – że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z tak ważną instytucją prawną jak przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, nie ma miejsca na budowanie konstrukcji prawnych w drodze analogii, jeśli nie ma wyraźnej podstawy prawnej, interpretacja powinna odbywać się na korzyść przedsiębiorcy. Zapadłe orzeczenie ma więc istotne znaczenie dla przedsiębiorców z punktu widzenia zasady pewności prawa. Po trzecie uchwała powzięta przez Naczelny Sąd Administracyjny pomimo, że wyrażona w sprawie konkretnego przedsiębiorcy wiąże inne składy sądów administracyjnych, co skutkuje tym, że podmioty z podobnymi problemami będą miały klarowność sytuacji prawnej w jakiej się znajdują.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
5 lipca 2019
Mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą zachować ceny energii z dnia 30 czerwca 2018 r.
Mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą zachować ceny energii z dnia 30 czerwca 2018 r.

Mikro- i małym przedsiębiorstwom przysługuje uprawnienie do zachowania cen energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. Podstawą do tego jest złożenie oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Termin składania oświadczeń mija 27 lipca 2019 r. Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, umożliwiono ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

Kluczowe definicje:

mikroprzedsiębiorca – jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Dokładne informacje o tym, kto jest mikro- i małym przedsiębiorcą, znajdują się w art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców.

 

„W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

W ustawie dokonano m.in. podziału 2019 r. na dwa półrocza, pozostawiając uprawnienie do ceny z art. 5 ust. 1 ustawy odbiorcom końcowym wskazanym w art. 5 ust. 1a (odbiorcom w gospodarstwach domowych, mikro i małym przedsiębiorcom, szpitalom, jednostkom sektora finansów publicznych i innym państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej) na cały 2019 r. Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, umożliwiono ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

W związku z wejściem w życie ustawy należy zwrócić uwagę na obowiązek odbiorców końcowych energii elektrycznej, będących:

 • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami,
 • szpitalami,
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego, z którego wynika uprawnienie do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Ma to na celu umożliwienie przedsiębiorstwu energetycznemu odpowiedniego wykonania przepisów ustawy i jest konieczne ze względu na wyłączenie od dnia 1 lipca 2019 r. spod obowiązku z art. 5 ust. 1 ustawy średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw energochłonnych. Z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest np. małym, czy średnim przedsiębiorcą, niezbędne jest złożenie ww. oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. Termin złożenia oświadczenia to 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 27.07.2019 r. Zwracam uwagę, że niezłożenie oświadczenia w ww. terminie skutkować będzie brakiem możliwości utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Sposób realizacji obniżenia cen w II półroczu 2019 r. obrazuje poniższa tabela.

Informuję jednocześnie, że w rozporządzeniu Ministra Energii, wykonującym delegację z art. 7 ust. 2 ustawy, zostanie określony sposób wyznaczenia obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną w tak zwanych przypadkach szczególnych, do których należą np. zmiana w tym okresie sprzedawcy energii elektrycznej, zawarcie umowy przez nowego odbiorcę końcowego czy korzystanie z usług sprzedawcy rezerwowego.

Rozporządzenie zostanie wydane w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Od tego terminu uzależniony jest termin na zmiany umów przez przedsiębiorstwa energetyczne (maksymalnie 30 dni od daty wejścia w życie rozporządzenia). Podkreślenia wymaga, że do zmiany umów w wyżej wymienionych przypadkach szczególnych, niezbędne może się okazać zaangażowanie odbiorcy końcowego, polegające np. na dostarczeniu sprzedawcy energii elektrycznej faktury za energię elektryczną, w celu wykazania ceny, jaka obowiązywała tego odbiorcę w dniu 30 czerwca 2018 r.

Zakres, tryb i termin przekazania informacji, które odbiorca końcowy powinien przedłożyć przedsiębiorstwu energetycznemu, zostanie określony w przepisach rozporządzenia. O konieczności przedłożenia niezbędnych dokumentów odbiorca końcowy powinien zostać poinformowany przez przedsiębiorstwo energetyczne, z którym ma podpisaną umowę na sprzedaż energii elektrycznej, bowiem zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, to na przedsiębiorstwie tym spoczywa obowiązek dostosowania obowiązujących cen i stawek opłat za energię elektryczną do tych stosowanych w czerwcu 2018 r.

W celu ułatwienia odbiorcy końcowemu wykazania ceny z dnia 30 czerwca 2018 r. w przypadku, gdy odbiorca ten nie posiada odpowiednich dokumentów, np. faktury od poprzedniego sprzedawcy za okres obejmujący dzień 30 czerwca 2018 r., ustawodawca, na mocy art. 6a ustawy, zobowiązał przedsiębiorstwo energetyczne do wystawienia duplikatu faktury obejmującego tę datę, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia o jej wystawienie.”Działalność edukacyjna, Interwencje i wnioskidzialalnosc-edukacyjna interwencje-wnioski
28 czerwca 2019
ZUS
List Rzecznika MŚP do Premiera ws. wzrostu składek ZUS

Zapraszamy do zapoznania się z listem Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego, ws. wzrostu składek ZUS w Polsce.

W piśmie Rzecznik zwraca uwagę, że wysokość ryczałtu obliczana jest z podstawy 60% prognozowanego średniego wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie rośnie, to rośnie też składka. W 2020 roku ma wzrosnąć o niemal 10 % w stosunku do 2019 roku i wynosić razem z ubezpieczeniem zdrowotnym około 1500 zł. Ustalanie wysokości ryczałtu na podstawie średniego wynagrodzenia nie ma żadnego uzasadnienia.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
24 czerwca 2019
147 organizacji w Radzie Przedsiębiorców
147 organizacji w Radzie Przedsiębiorców

Do Rady Przedsiębiorców, organu doradczego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, należy już 147 organizacji. Jednocześnie zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
17 czerwca 2019
Komunikat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ws. medialnych doniesień o zamykaniu firm w handlu detalicznym
Komunikat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ws. medialnych doniesień o zamykaniu firm w handlu detalicznym

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, powołujące się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, które sugerują, iż w ciągu ostatniego roku zamknęło działalność 27 tysięcy przedsiębiorstw z sektora handlu detalicznego, a jednocześnie w samym maju 2019 r. ubyło ich aż 828. Jako przyczynę tej sytuacji bezrefleksyjnie uznano ograniczenie handlu w niedziele. Co więcej, w komentarzach niektórzy ważni działacze gospodarczy, nawiązując do ostatniego ministerialnego raportu w tej kwestii, zarzucili Minister Jadwidze Emilewicz brak umiejętności liczenia.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dokonało weryfikacji powyższych medialnych tez, które zdążyły już być wielokrotnie powielone. Jak wynika
z faktycznych danych GUS, rzeczywistość jest następująca:

1. MEDIALNA TEZA – W maju 2019 r. zamknięto 828 firm w handlu detalicznym.

PRAWDA:

W handlu hurtowym i detalicznym (włączając w to naprawę pojazdów samochodowych, w tym motocykli) w maju 2019 r. powstało 828 przedsiębiorstw. W samym handlu detalicznym (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi) w maju 2019 r. powstały 252 przedsiębiorstwa[1].

WNIOSEK:

Ewidentną nieprawdą jest, że w maju 2019 r. zamknięto 828 firm w handlu detalicznym. Co więcej, bilans był dodatni, a nie ujemny.

 

2. MEDIALNA TEZA – W ciągu roku ubyło aż 27 tys. firm w handlu detalicznym.

PRAWDA:

W handlu hurtowym i detalicznym (włączając w to naprawę pojazdów samochodowych, w tym motocykli) w ciągu ostatniego roku (tj. w okresie 31 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r.) ubyło 26 712 przedsiębiorstw.

W samym handlu detalicznym (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi) w ciągu ostatniego roku (tj. w okresie 31 maja 2018 r. do
31 maja 2019 r.) ubyło 7206 przedsiębiorstw[2].

WNIOSEK:

W ciągu ostatniego roku faktycznie zamknięto niespełna 27 tys. przedsiębiorstw, ale dane te nie dotyczą handlu detalicznego, ale wespół handlu detalicznego i hurtowego (włączając w to naprawę pojazdów samochodowych, w tym motocykli). W samym sektorze handlu detalicznego ubytek wyniósł prawie 4-krotnie mniej niż podano, tj. nieco ponad 7200 firm.

Należy równolegle zauważyć, że wskazywana przez komentatorów korelacja między wprowadzonym ograniczeniem handlu w niedziele a zamykaniem się firm w sektorze handlu nie znajduje uzasadnienia. Jak bowiem wynika z danych GUS[3], przykładowo, gdy ograniczenie handlu nie obowiązywało:

 • w samym handlu detalicznym w 2016 roku zamknięto 18 414 przedsiębiorstw. W roku 2017 zlikwidowano ich 17 477 .

Tym samym tendencja zamykania się przedsiębiorstw handlowych bynajmniej nie jest nowa, a w okresie tuż sprzed ograniczenia niedzielnego handlu liczba zamykanych firm w handlu detalicznym była 2,5-krotnie większa niż jest obecnie.

Podsumowując, uporczywe wrzucanie do przestrzeni publicznej zmanipulowanych danych dot. skutków ograniczenia handlu w niedziele świadczy o dużej determinacji lobbystów, nie mogących pogodzić się z tym, że Minister Jadwiga Emilewicz w sposób zgodny z prawidłami sztuki wykonała analizę skutków regulacji oraz wyciągnęła z niej właściwe wnioski.

 

[1] Stat.gov.pl, Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2019, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/23/1/tablice-internet_grupowanie_maj_2019.xls, dostęp: 17 czerwca 2019 r.

[2] Stat.gov.pl, Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2018, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/11/1/tablice_regon_maj_2018.xls, dostęp: 17 czerwca 2019 r.

[3] Stat.gov.pl Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń grudzień 2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-styczen-grudzien-2016,4,5.html; Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń grudzień 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-styczen-grudzien-2017,4,6.html; Stat.gov.pl, Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej  w rejestrze REGON styczeń 2018, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/7/1/tablice_regon_styczen_2018.xls, dostęp: 18 czerwca 2019 r.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
14 czerwca 2019
CV
Teletechnik potrzebny od zaraz

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpływają liczne wnioski od organizacji przedsiębiorców. Wiele z nich ma wspólny mianownik – niedostosowanie tempa zmian legislacyjnych do realiów życia gospodarczego.

W ustawie Prawo budowlane brakuje przepisów dotyczących kontroli wykonania instalacji telekomunikacyjnych, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, dotyczącego budynków użyteczności publicznej czy wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dlatego w opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaproponował przepis, nakładający na organy nadzoru budowlanego obowiązek kontroli „wykonania instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w tym instalacji telekomunikacyjnej wskazanej w art. 6 i 7 ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych”.

– Niestety, samo wprowadzenie takiej poprawki w ustawie nie zamyka sprawy. Bo jak się okazuje, w obecnym systemie szkolnictwa zawodowego nie ma zawodu teletechnika czy specjalisty instalacji telekomunikacyjnych. A to oznacza, że na rynku brakuje nie tylko wykonawców, ale też specjalistów w zakresie projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych czy sprawowania nadzoru nad takimi robotami. Dlatego oczekuję od MEN informacji, czy resort rozważa utworzenie kierunków, albo co najmniej kursów przygotowujących do wykonywania takich usług, które kończyłyby się państwowym lub zdawanym przed właściwą izbą samorządu zawodowego egzaminem – mówi Adam Abramowicz.

Sprawa formalnego braku zawodu teletechnika i specjalisty usług telekomunikacyjnych oraz konsekwencji z tym związanych dla przedsiębiorców i rynku budowlanego, była też tematem wystąpienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do Ministra Inwestycji i Rozwoju. „Obecnie kierowaniem przedmiotowymi robotami oraz ich odbiorem zajmują się najczęściej kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru z zakresu elektryki” – argumentował Rzecznik wniosek o informację, czy MIiR „rozpoznawało problem braku wyodrębnienia wśród specjalizacji techniczno-budowlanych specjalności instalacyjnej z obszaru teletechniki oraz telekomunikacji”.

– Wiem, że pod kierunkiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju powstaje Zintegrowany System Kwalifikacji, dzięki czemu standaryzacja i certyfikacja zawodów oraz kwalifikacji rynkowych zostanie unormowana. Niestety, prace w tym zakresie muszą nabrać tempa, by nie okazało się, że brak zawodu teletechnika to wierzchołek góry lodowej. Zadaniem Rzecznika jest wskazywanie administracyjnych i legislacyjnych przeszkód, które utrudniają funkcjonowanie firm  – mówi Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
10 czerwca 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Sukces poznańskiego oddziału Biura Rzecznika MŚP – po interwencji przedsiębiorca otrzyma kopię nagrania spotkania od GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odmówiła wydania przedsiębiorcy uwierzytelnionej kopii nagrania spotkania z jego udziałem. Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców GDDKiA dokonała ponownej analizy sprawy i umożliwiła przedsiębiorcy udostępnienie nagrania.

W grudniu 2018 roku przedsiębiorca odbył spotkanie w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, którego przedmiotem było postępowanie administracyjne w kwestii wydania zezwolenia na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej do parametrów zjazdu publicznego. Do spotkania doszło w siedzibie GDDKiA w Warszawie i było ono rejestrowane. Przedsiębiorca zwrócił się z wnioskiem do urzędu o wydanie uwierzytelnionej kopii nagrania, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała go, że sposobem na zapoznanie się z nagraniem jest ponowna wizyta w warszawskiej siedzibie urzędu.

W marcu br. przedsiębiorca zgłosił się do poznańskiego oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję Rzecznika, a w kwietniu zostało wystosowane pierwsze pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W odpowiedzi GDDKiA ponownie poinformowała o możliwości zapoznania się przez przedsiębiorcę z dokumentami w sprawie w siedzibie GDDKiA w Warszawie, w związku z czym przedsiębiorca byłby zmuszony do podróży na koszt własny. Reakcją Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców było kolejne pismo, w którym GDDKiA została wezwana do wydania przedsiębiorcy nagrania w trybie art. 73 k.p.a. Po dokonaniu ponownej analizy sprawy GDDKiA pismem z dnia 27 maja br. poinformowała o rozstrzygnięciu na korzyść przedsiębiorcy. GDDKiA wystosowała również do przedsiębiorcy pismo o możliwości wydania uwierzytelnionej kopii nagrania spotkania na jego wniosek.

 • Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji i rozstrzygnięcia dokonanego przez urząd po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Właściciele firm, powinni mieć dostęp do dokumentacji dotyczącej prowadzonych przez nich spraw, na wniosek, tego wymaga przejrzystość prowadzenia postępowań. Będziemy reagować w każdym wypadku naruszenia tego przywileju.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
22 maja 2019
Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?
Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z debaty „Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?”

Konferencjekonferencje
21 maja 2019
Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE? - zaproszenie na debatę w Poznaniu
Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE? – zaproszenie na debatę w Poznaniu

22 maja br. odbędzie się dyskusja organizowana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prof. Zdzisława Krasnodębskiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu nt. „Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?”.

Wśród poruszanych tematów znajdą się:
– Unia Europejska – interesy europejskie czy narodowe?
– Prezentacja koncepcji centrum wsparcia ekspercko-infrastrukturalnego dla reprezentacji interesów polskiego biznesu w Brukseli
– Lobbing gospodarczy w UE oczyma polskich przedsiębiorstw

Zapraszamy 22 maja, godz. 11:00 do sali konferencyjnej Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego (ul. Mostowa 27A, Poznań).

Konferencjekonferencje
20 maja 2019
Czwarte terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otwarte w Gdańsku
Czwarte terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otwarte w Gdańsku

20 maja br. w Gdańsku odbyło się oficjalne otwarcie oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to czwarte, po Krakowie, Poznaniu i Białymstoku, terenowe biuro do którego mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze swoimi problemami i sprawami toczonymi z organami administracji państwowej. W otwarciu biura w Gdańsku uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Nowo otwarte biuro i jego pracownicy będą udzielali pomocy prawnej oraz mogą reprezentować przedsiębiorców w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Właściciele mikro, małych i średnich firm z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura przy ul. Gomółki 2 w Gdańsku, mailowo: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, lub telefonicznie: +58 350 21 70 lub 71 72. Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Oddziału w Gdańsku została Agnieszka Majewska – radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

 • Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy z północnych regionów Polski mogli swobodnie prowadzić swoją działalność. Właśnie w tym celu otworzyliśmy oddział Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, do którego mogą zgłaszać się właściciele firm, którzy mają sprawy toczone z organami administracji państwowej – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Jako urząd Rzecznik jest niezależny od innych organów państwowych, może także występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu.

Gdański oddział jest czwartym, po Krakowie, Poznaniu i Białymstoku, biurem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Po otwarciu wszystkich biur terenowych Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców właściciele firm z całej Polski mogą łatwo ubiegać się o wsparcie Rzecznika w swoich sprawach.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Sprawy regionalnebiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow sprawy-regionalne
20 maja 2019
Rzecznik MŚP w dyskusji nt. funkcjonowania Konstytucji Biznesu w rok po jej uchwaleniu - Europejski Kongres Gospodarczy
Rzecznik MŚP w dyskusji nt. funkcjonowania Konstytucji Biznesu w rok po jej uchwaleniu – Europejski Kongres Gospodarczy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wziął udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, gdzie wystąpił w dyskusji nt. funkcjonowania Konstytucji Biznesu w rok po jej chwaleniu.

Konferencjekonferencje
16 maja 2019
Zapis video V posiedzenia Rady Przedsiębiorców ws. dobrowolności składek ZUS
Zapis video V posiedzenia Rady Przedsiębiorców ws. dobrowolności składek ZUS

9 maja odbyło się otwarte posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podczas spotkania został omówiony temat dobrowolności składek ZUS w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem video tego wydarzenia.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
14 maja 2019
Prezentacje i reportaż nt. dobrowolności ZUS w Polsce - V posiedzenie Rady Przedsiębiorców
Prezentacje i reportaż nt. dobrowolności ZUS w Polsce – V posiedzenie Rady Przedsiębiorców Działalność edukacyjna, Rada Przedsiębiorcówdzialalnosc-edukacyjna rada-przedsiebiorcow
13 maja 2019
Spółki z udziałem skarbu państwa wycofują się ze stosowania metody split payment
Spółki z udziałem skarbu państwa wycofują się ze stosowania metody split payment

Dzięki staraniom Jacka Cieplaka, Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kilka dużych spółek z udziałem skarbu państwa zaprzestało stosowania metody podzielonej płatności wobec mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Metoda split payment naraża małych dostawców na straty finansowe.

Polecamy artykuł Pulsu Biznesu „Split payment dzieli spółki skarbu”. (link poniżej)


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
11 maja 2019
Przez ZUS po trzech zawałach o mało nie trafił pod most - reportaż o Andrzeju Kocie
Przez ZUS po trzech zawałach o mało nie trafił pod most – reportaż o Andrzeju Kocie

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem o byłym przedsiębiorcy z Białej Podlaskiej – Andrzeju Kocie.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
10 maja 2019
Publikacja sprawozdania finansowego - BILANSU za 2018 rok
Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
9 maja 2019
ZUS
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponuje wprowadzenie dobrowolności składek ZUS w Polsce

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawił założenia do projektu zmian w ustawach, których celem jest wprowadzenie do systemu ubezpieczeń społecznych dobrowolności podlegania ubezpieczeniom społecznym. Jest to długo wyczekiwana przez przedsiębiorców w Polsce zmiana.

Jedną z najpoważniejszych barier w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest wysokość składek społecznych, które muszą odprowadzić w każdym miesiącu właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Średnia składka społeczna w Polsce wynosi 1 316,97 PLN (w tym 342,32 PLN ubezpieczenia zdrowotnego) – przedsiębiorcy wielokrotnie zwracali uwagę, że jednakowa stawka dla wszystkich jest przeszkodą dla firm o niskich dochodach, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do powstania straty finansowej.

Propozycja, którą przedstawił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, ma na celu wprowadzenie do systemu ubezpieczeń społecznych dobrowolności podlegania ubezpieczeniom społecznym. Wybór dotyczyłby sytuacji, w której samozatrudniony miałby prawo zdecydować czy chce pozostać w systemie powszechnym i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS czy wybrać inną (np. rynkową) formę ubezpieczenia czy oszczędzania. Obowiązkowe dla przedsiębiorców pozostałoby jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

– Obecny system jest niesprawiedliwy i nieefektywny, dlatego musi zostać zmieniony. W ramach przedstawionej propozycji zmian przedsiębiorcy w Polsce zyskają swobodę wyboru i będą mogli sami zdecydować o odpowiadającej im formie ubezpieczenia lub oszczędzania. Wierzę w mądrość i rozsądek właścicieli mikro-, małych i średnich firm i w to, że sami najlepiej zaplanują swoją przyszłość – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Proponowane zmiany dotyczyłyby wszystkich samozatrudnionych przedsiębiorców, czyli około 1,5 mln podmiotów. Z badań zrealizowanych przez Instytut IPC na zlecenie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wynika, że według 2/3 badanych wysokość należnych składek na ubezpieczenia społeczne jest zbyt wysoka. Nieco ponad 45% badanych przedsiębiorców zadeklarowała chęć zrezygnowania z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, gdyby istniała taka możliwość. Z kolei 43% respondentów, nawet przy istnieniu takiej możliwości, nie skorzystałoby z niej.

– Jeżeli przyjąć, że 45% przedsiębiorców skorzystałoby z wprowadzonej dobrowolności do FUS w skali miesiąca wpłynęłoby 481 mln zł, a w skali roku 5,8 mld zł. Środki te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne, inwestycje, czy bieżącą konsumpcję. Warto także podkreślić, że brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wiązałby się z brakiem świadczeń z systemu powszechnego. Oznacza to, że w długim terminie wprowadzenie dobrowolności jest neutralne dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. – powiedział Antoni Kolek, Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

– Liczymy na konstruktywną debatę rządu i przedsiębiorców na temat proponowanych zmian. Zniesienie ryczałtowego ZUS będzie stanowiło potężne ułatwienie dla przedsiębiorców w Polsce i wpłynie na komfort i stabilność prowadzenia działalności gospodarczej – podsumował Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Propozycje zmian ustawpropozycje-zmian-ustaw
9 maja 2019
Transmisja z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców
Transmisja z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców

Zapraszamy do obejrzenia transmisji online z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
8 maja 2019
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otworzył oddział w Białymstoku
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otworzył oddział w Białymstoku

7 maja br. w Białymstoku został otwarty oddział Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to trzecie, po Krakowie i Poznaniu, terenowe biuro do którego mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze swoimi problemami i sprawami toczonymi z organami administracji państwowej. W otwarciu biura w Białymstoku uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Nowo otwarte biuro i jego pracownicy będą udzielali pomocy prawnej oraz mogą reprezentować przedsiębiorców w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Właściciele mikro, małych i średnich firm z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura przy ul. Ciepłej 1 w Białymstoku lub mailowo: biuro@rzecznikmsp.gov.pl. Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika w Białymstoku został Szczepan Barszczewski.

 • Chciałbym zaprosić wszystkich przedsiębiorców z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego do zgłaszania się do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Będziemy walczyć o prawa właścicieli mikro-, małych i średnich firm oraz o przestrzeganie postanowień Konstytucji Biznesu – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Jako urząd Rzecznik jest niezależny od innych organów państwowych, może także występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu.

Białostocki oddział jest trzecim, po Krakowie i Poznaniu, biurem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W najbliższym czasie Rzecznik otworzy również biuro w Gdańsku, dzięki czemu przedsiębiorcy z całej Polski będą mogli łatwo ubiegać się o wsparcie Rzecznika w swoich sprawach.

Sprawy regionalnesprawy-regionalne
24 kwietnia 2019
V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 9 Maj 2019 [Rejestracja]
V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 9 Maj 2019 [Rejestracja]

Mali i średni przedsiębiorcy wskazują, że jedną z najpoważniejszych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej jest zryczałtowany ZUS. W Niemczech, kraju o najsilniejszej gospodarce w Europie, obowiązuje system dobrowolnych ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, który mógłby być także zastosowany w Polsce. Tematem posiedzenia Rady Przedsiębiorców będzie właśnie postulat dobrowolności ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców prowadzących firmy w formie działalności gospodarczej.

Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Ze względu na ograniczenia w dostępie do budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedsiębiorców chętnych do udziału w posiedzeniu prosimy o rejestrację: link na dole strony.

Szczegółowa agenda posiedzenia zostanie rozesłana do zarejestrowanych uczestników w terminie późniejszym.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
24 kwietnia 2019
Drugie terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otwarte w Poznaniu
Drugie terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otwarte w Poznaniu

24 kwietnia br. w Poznaniu odbyło się oficjalne otwarcie oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to drugie, po Krakowie, terenowe biuro do którego mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze swoimi problemami i sprawami toczonymi z organami administracji państwowej. W otwarciu biura w Poznaniu uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Nowo otwarte biuro i jego pracownicy będą udzielali pomocy prawnej oraz mogą reprezentować przedsiębiorców w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Właściciele mikro, małych i średnich firm z województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura przy ul. Wielkiej 20 w Poznaniu, mailowo: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, lub telefonicznie: 726 726 830. Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Oddziału w Poznaniu została Izabela Hasińska – doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki.

 • W zachodnich województwach Polski jest bogata tradycja przedsiębiorczości, tutejsi właściciele firm wyróżniają się aktywnością, innowacyjnymi pomysłami i kreatywnością, co ma realne przełożenie na przykład na dynamikę PKB w Wielkopolsce. Jako Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, chcemy wspierać właścicieli tych biznesów w ich ewentualnych problemach. Powinna się do nas zgłosić każda firma, która wpadnie w kłopoty w wyniku, na przykład, błędnych decyzji urzędniczych lub niejasnych przepisów. Będziemy walczyć o każdego przedsiębiorcę – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Jako urząd Rzecznik jest niezależny od innych organów państwowych, może także występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu.

Poznański oddział jest drugim, po Krakowie, biurem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W najbliższym czasie Rzecznik otworzy również biura w Białymstoku oraz Gdańsku, dzięki czemu przedsiębiorcy z całej Polski będą mogli łatwo ubiegać się o wsparcie Rzecznika w swoich sprawach.

Sprawy regionalnesprawy-regionalne
19 kwietnia 2019
ZUS
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego

W związku ze zgłoszeniami przedsiębiorców kierowanymi do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił o rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego w celu zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tuż przed jego wygaśnięciem, jest praktyką wciąż stosowaną przez niektórych urzędników w Polsce. Ma ona na celu przedłużenie możliwości prowadzenia kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Dzięki temu organ podatkowy lub celno-skarbowy ma możliwość wydania decyzji nawet po okresie, w którym zobowiązania podatkowe powinny się przedawnić. Ministerstwo Finansów, aby ograniczyć podobne sytuacje w przeszłości, wystosowało do urzędników specjalne zalecenia, których powinni przestrzegać. Dodatkowo, ta kwestia została również rozwiązana w przygotowanym przez Ministerstwo projekcie nowej ordynacji podatkowej. Pomimo otrzymania precyzyjnych wytycznych oraz wiedzy o projektowanych nowych przepisach – wciąż zdarzają się przypadki urzędników, którzy dokonują interpretacji według własnego uznania.

– Za pośrednictwem Rady Przedsiębiorców i bezpośrednio do Biura Rzecznika spływają informacje o urzędnikach, którzy wciąż nie stosują się do wytycznych Ministerstwa Finansów – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Taka praktyka stoi w sprzeczności z ideą Konstytucji Biznesu, której powinni przestrzegać.

W przypadku przedsiębiorcy z Wrocławia od 2014 roku toczyło się postępowanie podatkowe w sprawie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do sierpnia 2013 roku. To postępowanie nie zostało rozstrzygnięte do dnia dzisiejszego, a jego przedawnienie nastąpiłoby wraz z końcem 2018 r. W dniu 23 listopada 2018 roku Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wszczął postępowanie przygotowawcze, czego skutkiem było zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego Spółki.

– Wszczęcie postępowania jeszcze przed wydaniem decyzji przez organ I instancji oznacza, że organ, który wszczął to postępowanie kierował się jednoznacznie chęcią zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Takie praktyki nadwyrężają zaufanie przedsiębiorców do urzędów i wpływają negatywnie na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
18 kwietnia 2019
Materiały z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców są dostępne do pobrania
Materiały z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców są dostępne do pobrania

10 kwietnia 2019 roku odbyło się IV Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. To posiedzenie Rady było otwarte dla wszystkich właścicieli mikro, małych i średnich firm – dzięki temu każdy przedsiębiorca mógł skorzystać m.in. ze szkolenia ZUS nt. uprawnienia do kontroli zwolnień.

Wśród referowanych tematów znalazła się kwestia stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Problematyka została przedstawiona przez dr. Radosława Bulejaka z Business Centre Club, który wraz z Zespołem ds. Ordynacji Podatkowej, działającym przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, opracował wykaz najbardziej uciążliwych dla przedsiębiorców praktyk. Do poruszonych zagadnień odnieśli się przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Fundacja Firmy Rodzinne przybliżyła europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców „Early Warning Europe”. Uczestnicy posiedzenia Rady Przedsiębiorców zapoznali się również szczegółowo z działaniem i obsługą portalu biznes.gov.pl, o którym opowiedział przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dodatkowo PARP zaprezentowała ofertę z funduszy UE w latach 2014 – 2020.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami oraz materiałami video z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

 

 

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
18 kwietnia 2019
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Rzecznika MŚP ws. objaśnienia prawnego w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Rzecznika MŚP ws. objaśnienia prawnego w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zawierające wniosek o wydanie objaśnienia prawnego
dotyczącego możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie tejże ustawy.

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
12 kwietnia 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS przedstawia propozycję projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek

Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS, działający w ramach Rady Przedsiębiorców – organu doradczego i opiniodawczego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – przygotował propozycję projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalności gospodarczą.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się z prośbą do Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu ponowne umożliwienie umorzenia należności powstałych z tytułu niepłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w tym również powstałych po 28 lutego 2009 roku. Do prośby została załączona propozycja projektu ustawy, przygotowana przez Zespół Roboczy ds. Abolicji, działający przy Radzie Przedsiębiorców.

Wcześniejsza ustawa z 9 listopada 2012 roku umożliwiała umorzenie należności powstałych z tytułu niepłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. W efekcie niejednoznacznych przepisów oraz zmieniającej się ich wykładni, pomimo działań przedsiębiorców w dobrej wierze, ZUS stwierdzał  posiadanie przez nich zaległości z tytułu niepłaconych składek, nierzadko za długie okresy wstecz. Egzekucja takich należności prowadziła m.in. do likwidacji przedsiębiorstw. Ustawa z 2012 roku umożliwiła umorzenie tych zaległości, ale nie rozwiązała wszystkich problemów.

Przedsiębiorcy, wśród przeszkód uniemożliwiających wówczas skorzystanie z abolicji, wymienili między innymi wymóg nieposiadania bieżącego, niepodlegającego umorzeniu zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek. Dodatkowo ramy czasowe określone ustawą z 2012 roku okazały się zbyt wąskie – uwzględniały one zaległości powstałe między 1 stycznia 1999 roku a 28 lutego 2009 roku. Po omawianym okresie przedsiębiorcy skarżyli się na zjawisko stwierdzania przez ZUS bezskuteczności faktu zatrudniania się osób prowadzących w Polsce działalność gospodarczą, jako pracowników w krajach Unii Europejskiej. W efekcie przedsiębiorcy musieli opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, również z mocą wsteczną, za cały okres zatrudnienia za granicą.

Przepisy przedstawione w propozycji projektu, przygotowanego przez Zespół Roboczy ds. Abolicji, są jedną z możliwości naprawienia błędów powstałych w wyniku ustawy z 2012 roku oraz dalszych trudności na jakie natrafili przedsiębiorcy.


Wnioski do organów państwowychwnioski-do-organow-panstwowych
4 kwietnia 2019
Split payment
Po rekomendacji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Polska Grupa Górnicza rezygnuje ze stosowania podzielonej płatności dla najmniejszych firm

W piśmie skierowanym do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. zadeklarowała, że od marca zrezygnuje ze stosowania podzielonej płatności przy zamówieniach do kwoty 20 000 zł. Tym samym PGG dołączyła do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które zmieniły swoje podejście do metody podzielonej płatności.

Metoda podzielonej płatności (MPP) jest dobrowolna, ale powszechnie stosowana wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa. Polega ona na tym, że kwota netto trafia na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT. Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT są ograniczone. Taka forma płatności stanowi duże obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców. Negatywnie wpływa na zarządzanie przez nie płynnością finansową.

12 lutego br. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował apel do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa o wprowadzenie odstępstw od stosowania metody podzielonej płatności dla najmniejszych firm. W odpowiedzi na rekomendację Rzecznika odpowiednie zmiany wprowadziła Grupa Lotos S.A. oraz Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Dodatkowo, cztery kolejne spółki potwierdziły, że już teraz kierują się odpowiednimi procedurami w tym zakresie. Są to: Enea S.A., Grupa Azoty S.A., PKP Cargo S.A. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

– Zadeklarowane przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zmiany w zakresie metody podzielonej płatności zredukują obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców i ułatwią im skuteczne zarządzanie płynnością finansową. To dobra wiadomość dla wszystkich partnerów tych spółek  – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
4 kwietnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skutecznie interweniuje w trzech sprawach broniąc praw przedsiębiorców

Dzięki zaangażowaniu i interwencjom Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wydano ważne rozstrzygnięcia, które mogą okazać się istotne dla działalności sektora MŚP w Polsce.

Szczegółowy opis spraw:

W marcu 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców trzykrotnie skutecznie interweniował w sprawach z wniosków złożonych przez przedsiębiorców. W efekcie wydane zostały dwa wyroki przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz jedna decyzja przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, które mają pozytywny wpływ na pewność prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i stoją w zgodzie z zapisami Konstytucji Biznesu.

– Jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoję na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców i dbam o wprowadzanie w życie zapisów Konstytucji Biznesu. Docierają do mnie również wnioski od właścicieli małych firm, którzy prowadzą sprawy, w których stroną jest urząd, samorząd lub instytucja państwowa. Jeżeli, podczas sprawdzania wniosku, stwierdzimy naruszenie prawa: wówczas podejmujemy odpowiednie czynności – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Wspieranie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wnoszenie skargi do sądu administracyjnego, jest jedną z kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Możemy również angażować się w pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją. Te wszystkie sprawy prowadzą nasi prawnicy z Wydziału Interwencyjno – Procesowego, dysponujący wiedzą z zakresu prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych – powiedział Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego

W sprawie podatnika, rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczyło podmiotu, któremu zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego, nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ze względu na błędne oznaczenie towarów na fakturach. Decyzja została wydana, pomimo że w toku postępowania podatkowego (przed wydaniem decyzji) podatnik przedstawił wszelkie niezbędne wyjaśnienia, dokumenty źródłowe potwierdzające dokonanie transakcji oraz szczegółowe cechy towarów będących ich przedmiotem.

Na skutek wniesionego przez przedsiębiorcę odwołania Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego. Podatnik od ww. decyzji wywiódł skargę, a Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej stwierdzając, że Podatnik nie mógł zostać pozbawiony prawa do odliczenia VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił w całości zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie rozpoznając sprawę skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne o to czy zasady: neutralności podatkowej i proporcjonalności, nie stoją na przeszkodzie takiej praktyce krajowej, która odmawia prawa do odliczenia VAT z faktur, na których widnieje błędny rodzaj towaru, pomimo że w toku postępowania podatkowego podatnik przedstawił wszelkie niezbędne wyjaśnienia oraz dokumenty.

W uzasadnieniu wydanego orzeczenia TSUE w pierwszej kolejności podkreślił, że prawo do odliczenia jest fundamentalnym prawem podatnika VAT i jedną z najważniejszych zasad wspólnego systemu VAT w Unii Europejskiej. TSUE podkreślił, że jakkolwiek na podatniku, spoczywa ciężar udowodnienia spełnienia przesłanek (materialnych i formalnych) uprawniających go do skorzystania z prawa do odliczenia VAT, to jednak organy podatkowe nie mogą ograniczyć się tylko do zbadania samej treści faktury, ale muszą również uwzględnić dodatkowe informacje przedstawione przez podatnika.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w złożonym stanowisku wywiódł, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a wyrok TSUE znajduje zastosowanie do obydwu grup faktur, objętych decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego. WSA wyrokiem z dnia 28 marca 2019 roku uchylił decyzję organu drugiej instancji i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, a w ustnym uzasadnieniu podzielił argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz podatnika. Orzeczenie jest nieprawomocne.

– Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest podstawową cechą podatku od wartości dodanej, odróżniającą go od innych podatków obrotowych. Prawo to jest także kluczowe dla zachowania zasady neutralności podatku VAT. Kwestionowanie przez organy możliwości obniżenia podatku należnego od sprzedaży towarów i usług o podatek naliczony powinno być wyjątkiem od reguły, a nie zasadą. W omawianej sprawie bezspornym było to, że przedsiębiorca transakcji dokonał, dostarczył bowiem na tą okoliczność szeregu dowodów, wykazał także co faktycznie było przedmiotem transakcji. Jedynym uchybieniem przedsiębiorcy było wadliwe oznaczenie towaru na fakturach. Pomimo tego, że nie nastąpiło żadne uszczuplenie należności podatkowych przez przedsiębiorcę, a dokonane transakcje zostały udokumentowane w sposób wiarygodny, organy podatkowe odmówiły  przedsiębiorcy prawa do odliczenia podatku naliczonego. Tymczasem orzecznictwo TSUE od dawna podkreśla wagę zasady neutralności podatku VAT i w tym kontekście nakazuje oceniać błędy formalne związane z fakturami z rozwagą – podsumowuje dr Anna Zaręba-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Obrona przedsiębiorców przed arbitralnym i bezprawnym działaniem aparatu państwowego

W wyniku kontroli przewozu drogowego oleju napędowego grzewczego funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego ustalili, że w zgłoszeniu przewozu towaru przewoźnik nie uzupełnił danych dotyczących numeru zezwolenia drogowego. Kierowca okazał stosowny wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe ze wskazanym tam numerem zezwolenia, ale numer ten nie był odnotowany w zgłoszeniu w systemie SENT. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego nałożył na przewoźnika karę pieniężną w kwocie 5 000 zł za niewykonanie obowiązku uzupełnienia w rejestrze zgłoszeń systemu monitorowania drogowego o dane wymagane przepisami prawa. Przewoźnik wniósł odwołanie od tej decyzji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do toczącego się postępowania. W ocenie Rzecznika organ naruszył przepisy art. 22 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy o systemie monitorowania w zw. z art. 121 § 1, art. 122, art. 124, art. 191 oraz art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez nieodstąpienie od wymierzenia kary w sytuacji w której okoliczności faktyczne (tj. dokonywanie legalnego przewozu, który został właściwie zgłoszony oraz brak uszczuplenia należności Skarbu Państwa) towarzyszące nieuzupełnieniu przez przewoźnika zgłoszenia przewozu towaru, czyniły odstąpienie od wymierzenia kary koniecznym.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego i odstąpił od nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazał, iż podziela stanowisko Rzecznika, że zaistniała w niniejszej sprawie sytuacja, rozpatrywana przez pryzmat zasady sprawiedliwości społecznej, nie przemawia za nałożeniem kary.

– Rzecznik Małych i Średnich przedsiębiorców to instytucja powołana do obrony przedsiębiorców przed arbitralnym i bezprawnym działaniem aparatu państwowego. Stanowisko Rzecznika w niniejszej sprawie od początku było jasne – nie godzimy się na traktowanie uczciwych przedsiębiorców jak przestępców – podsumowuje dr Anna Zaręba-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – wskazując, że czas zacząć doceniać przedsiębiorców za ich działania i przestać karać w sytuacjach, gdy ich intencje są uczciwe, a jedynie pewne oczywiste omyłki związane z nałożoną na nich biurokracją stanowią przyczynę uchybień, przy jednoczesnym braku uszczuplenia majątku Skarbu Państwa.

Obowiązek konsekwentnego działania organów podatkowych

Przedsiębiorca z branży gastronomicznej wystąpił do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania za dostawę towarów sprzedaży gotowych posiłków i dań oraz ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla niniejszej sprzedaży. Dyrektor Izby Skarbowej ustalił, że sprzedaż towarów z przeznaczeniem do konsumpcji w lokalu, na wynos lub wraz z dowozem do klienta stanowi dostawę towarów dla celów podatku VAT i podlega opodatkowaniu 5% stawką.

W oparciu o uzyskaną pozytywną interpretację Przedsiębiorca złożył do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług. Po rozpatrzeniu wniosku ww. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał złożone korekty deklaracji za prawidłowe, dokonując tzw. „bezdecyzyjnego zwrotu nadpłaty podatku”.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wszczął postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres objęty wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Po przeprowadzeniu postępowania Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją stwierdził, że posiłki sprzedawane przez Przedsiębiorcę, w związku  z tym, iż przeznaczone są do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać ze 5% stawki podatku VAT. W ocenie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej Przedsiębiorca świadczył usługi związane z wyżywieniem, które opodatkowane są według 8% stawki podatku VAT.

Przedsiębiorca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zwrócił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o interwencję w sprawie. W ocenie Rzecznika w toku prowadzonego postępowania podatkowego doszło do naruszenia zasady zaufania do Organów podatkowych, gdyż Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej zakwestionował ustalenia Naczelnika Urzędu Skarbowego. W skierowanym piśmie Rzecznik wskazał na naruszenie przez Organy podatkowe m. in.  art. 2 i 7 Konstytucji w zw. z art. 75 § 4 i art. 75 § 5 oraz 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez wydanie decyzji pozostającej w sprzeczności z rozstrzygnięciem Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W ustnym uzasadnieniu wydanego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że podziela argumentację Rzecznika. W ocenie Sądu – Organ podatkowy dokonując kompleksowego określenia zobowiązania podatkowego, zakwestionował prawidłowość rozstrzygnięcia w zakresie objętym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku. Według Sądu  w takiej sytuacji winien najpierw dokonać wzruszenia decyzji w oparciu o nadzwyczajne tryby tj. wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, gdyż decyzja o zwrocie nadpłaty wiąże Organ, a tym samym nie może być wydawana niejako na próbę. W efekcie czego ww. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał do ponownego rozpoznania. Wyrok nie jest prawomocny.

– Wyrok, jeśli się uprawomocni lub utrzyma się przed NSA, może mieć przełomowe znaczenie dla wielu przedsiębiorców. Orzeczenie to bowiem narzuca organom podatkowym konieczność działania w sposób konsekwentny. Nie może być tak, że przedsiębiorca wnioskujący o zwrot nadpłaty podatku VAT i otrzymujący ją (bez wydanie decyzji, ale w drodze czynności materialno-technicznej) przez kilka lat żyje w niepewności, czy kontrola nie zostanie wobec niego wszczęta i nie będzie musiał pewnych kwot zwrócić. Organ podatkowy powinien wiedzieć kiedy może dokonać zwrotu, a kiedy nie ma ku temu przesłanek. Zwrot nadpłaty podatku VAT bez wydawania decyzji możliwy jest w gruncie rzeczy tylko wtedy gdy prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości organu podatkowego.  Jeśli organ dokonuje zwrotu, to przedsiębiorca powinien móc działać w zaufaniu do państwa, że takie rozstrzygnięcie, choć literalnie bez wydania decyzji, jest prawidłowe i nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji prawnych. Orzeczenie WSA wydane jest w duchu Konstytucji Biznesu, która stanowi podstawę do szeroko zakrojonych zmian m.in. w obrębie postępowań podatkowych – podsumowuje dr Anna Zaręba-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
1 kwietnia 2019
Posiedzenie Rady Przedsiębiorców otwarte dla wszystkich – przedsiębiorcy skorzystają ze szkolenia prowadzonego przez ZUS
Posiedzenie Rady Przedsiębiorców otwarte dla wszystkich – przedsiębiorcy skorzystają ze szkolenia prowadzonego przez ZUS

Najbliższe posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. W agendzie przewidziano między innymi warsztat prowadzony przez ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na 10 kwietnia 2019 roku zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. To posiedzenie Rady Przedsiębiorców będzie otwarte dla wszystkich właścicieli mikro, małych i średnich firm, którzy wcześniej zarejestrują się na stronie internetowej: https://rzecznikmsp.gov.pl/index.php/rejestracja-na-rade-przedsiebiorcow/.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z edukacyjnego szkolenia prowadzonego przez ekspertów ZUS na temat kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców. Właściciele firm dowiedzą się więcej o przysługującym im uprawnieniu kontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Jest to temat istotny z uwagi na wysoki poziom absencji chorobowej pracowników, finansowanej ze środków pracodawców – w 2018 roku ponieśli oni 37,5% kosztów zwolnień lekarskich. Jednocześnie tendencja jest rosnąca, ponieważ pracodawcy sfinansowali wynagrodzenia chorobowe w kwocie o 600 milionów złotych wyższej niż w 2017 roku. W związku z tym przedsiębiorcy powinni być zainteresowani ujawnianiem przypadków nieuzasadnionej absencji, a z warsztatu prowadzonego przez ekspertów ZUS, dowiedzą się jak mogą tego skutecznie dokonać.

– Dzięki otwarciu Rady Przedsiębiorców na wszystkich zainteresowanych możemy skuteczniej edukować właścicieli mikro, małych i średnich firm. Temat omawiany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych był już przedmiotem objaśnienia prawnego, wydanego po moim wniosku, a teraz kontynuujemy akcję informacyjną poprzez dalsze pogłębianie wiedzy przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Uczestnicy posiedzenia Rady Przedsiębiorców będą mieli okazję zapoznać się również szczegółowo z działaniem i obsługą portalu biznes.gov.pl, o którym opowiedzą przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Z kolei dr Radosław Bulejak z Business Centre Club poruszy temat stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, a Fundacja Firmy Rodzinne przybliży europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców „Early Warning Europe”.

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Rady Przedsiębiorców 10 kwietnia 2019 r.:

 1. Praktyka stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – dr Radosław Bulejak, Business Centre Club, Zespół ds. Ordynacji Podatkowej
 2. Prezentacja portalu biznes.gov.pl – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 3. Prezentacja PARP
 4. Europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców Early Warning Europe – Fundacja Firmy Rodzinne
 5. Warsztat nt. kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców – ZUS
Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
29 marca 2019
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na otwarte posiedzenie Rady Przedsiębiorców
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na otwarte posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Posiedzenie odbędzie się dnia 10 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Tematyka posiedzenia:

 • Praktyka stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – dr Radosław Bulejak, Business Centre Club, Zespół ds Ordynacji Podatkowej
 • Prezentacja portalu biznes.gov.pl – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Prezentacja PARP
 • Europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców Early Warning Europe – Fundacja Firmy Rodzinne
 • Warsztat nt. kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców – ZUS
Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
28 marca 2019
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca się z prośbą o odstąpienie od nakładania kar w przypadku opóźnień w sporządzaniu, podpisywaniu oraz składaniu e-sprawozdań finansowych
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca się z prośbą o odstąpienie od nakładania kar w przypadku opóźnień w sporządzaniu, podpisywaniu oraz składaniu e-sprawozdań finansowych
Adam Abramowicz skierował pismo do Minister Finansów i Ministra Sprawiedliwości, w którym porusza problem nowej infrastruktury teleinformatycznej do sporządzania, podpisywania oraz składania e-sprawozdań przez przedsiębiorców oraz potrzebę przeprowadzenia odpowiedniej akcji informacyjnej.

W 2019 roku przedsiębiorcy w Polsce po raz pierwszy podpisują elektronicznie sprawozdania finansowe. W związku z tym do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców spływają informacje od przedsiębiorców, że to rozwiązanie wciąż wymaga przybliżenia zasad w zakresie stosowania nowych narzędzi.

Wsłuchując się w głos mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Adam Abramowicz skierował pismo do Teresy Czerwińskiej, Minister Finansów, i Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości. W swoim liście Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie odstąpienia od nakładania kar na przedsiębiorców, którzy ewentualnie spóźnią się z realizacją obowiązków w zakresie e-sprawozdań finansowych. Adam Abramowicz zaapelował również o przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat zbliżającego się terminu sporządzania sprawozdań finansowych, sposobu ich podpisywania oraz miejsca udostępnienia narzędzi umożliwiających nieodpłatne składanie e-sprawozdań finansowych.

– E-sprawozdania finansowe stanowią nowość dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Kontaktują się ze mną właściciele firm, którzy nie mają pewności jak stosować nowe przepisy i z których narzędzi korzystać. W związku z tym zwróciłem się z prośbą do właściwych ministerstw o rozważenie odstąpienia od nakładania kar i przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
26 marca 2019
Nieuzasadnione postępowanie karne skarbowe
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców broni przedsiębiorców przed praktyką zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego

W związku ze zgłoszeniami przedsiębiorców kierowanymi do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił o rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników Urzędów Skarbowych w Cieszynie i Sosnowcu, odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego w celu zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tuż przed jego wygaśnięciem, jest praktyką wciąż stosowaną przez niektórych urzędników w Polsce. Ma ona na celu przedłużenie możliwości prowadzenia kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Dzięki temu organ podatkowy lub celno-skarbowy ma możliwość wydania decyzji nawet po okresie, w którym zobowiązania podatkowe powinny się przedawnić. Ministerstwo Finansów, aby ograniczyć podobne sytuacje w przeszłości, wystosowało do urzędników specjalne zalecenia, których powinni przestrzegać. Dodatkowo, ta kwestia została również rozwiązana w przygotowanym przez Ministerstwo projekcie nowej ordynacji podatkowej. Pomimo otrzymania precyzyjnych wytycznych oraz wiedzy o projektowanych nowych przepisach – wciąż zdarzają się przypadki urzędników, którzy dokonują interpretacji według własnego uznania.

– Wielu urzędników zapoznało się z zaleceniami Ministerstwa Finansów i stosuje się do nich – chciałbym im za to podziękować, ponieważ swoim podejściem budują dobre relacje z przedsiębiorcami – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Docierają do mnie jednak informacje, że mimo to są jeszcze urzędnicy, którzy z niezrozumiałych dla mnie powodów, wciąż stosują tę praktykę. Chciałbym podkreślić, że stoi ona w sprzeczności z ideą Konstytucji Biznesu, której powinni przestrzegać.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwrócił się z prośbą do Rady Przedsiębiorców – organu doradczego i opiniodawczego – o przekazanie przykładów właścicieli małych i średnich firm, objętych praktyką zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tuż przed jego wygaśnięciem. W odpowiedzi otrzymał informacje o ponad 40 przypadkach. Każdy z tych przykładów został gruntownie przeanalizowany, biorąc pod uwagę m.in. terminy wszczęcia postępowania karnego skarbowego i zastosowane wobec podatników środki. Spośród wszystkich przypadków Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wybrał dwa najbardziej rażące przykłady nadużyć urzędników z Cieszyna i Sosnowca. Jednocześnie Adam Abramowicz zawnioskował o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób odpowiedzialnych za stosowanie tej praktyki.

Przykład 1 – Cieszyn

Przedsiębiorca z Cieszyna został zawiadomiony, na miesiąc przed przedawnieniem zobowiązań podatkowych, o wszczęciu w jego sprawie postępowania karnego skarbowego. Tym samym jego zobowiązania podatkowe nie uległy przedawnieniu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie wydał decyzję podatkową jeszcze przed wszczęciem postępowania wobec podatnika. Celem tego działania było umożliwienie wydania ponownej decyzji po okresie, w którym teoretycznie zobowiązania podatkowe powinny się przedawnić, gdyby sąd administracyjny uchylił pierwotnie wydaną decyzję podatkową.

Przykład 2 – Sosnowiec

W przypadku przedsiębiorcy z Sosnowca zastosowane zostały środki niewspółmierne do sprawy. Podatnik nie mógł stawić się na przesłuchaniu do Urzędu Skarbowego w Sosnowcu we wcześniej wyznaczonym terminie ze względów rodzinnych i zdrowotnych, wobec czego został doprowadzony na przesłuchanie przez Policję w ostatni dzień roku. Szybką decyzję w tej sprawie podjął sąd karny, wydając wyrok nakazowy w niecałe 4 miesiące od wszczęcia postępowania karnego skarbowego, mimo że zwyczajowy czas oczekiwania na rozprawę liczony jest w latach.

– Dzisiejsze wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec urzędników z Cieszyna i Sosnowca to jasny sygnał dla kadry urzędniczej w Polsce, że stosowanie tego typu wybiegów administracyjnych będzie piętnowane. Takie praktyki nadwyrężają zaufanie przedsiębiorców do urzędów i wpływają negatywnie na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej – dodał Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioski, Sprawy regionalneinterwencje-wnioski sprawy-regionalne
21 marca 2019
Ochrona konsumencka
Przedsiębiorcy zyskają ochronę konsumencką

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło pakiet ustaw „Przyjazne Prawo”. Wśród przepisów znalazły się zmiany postulowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące objęcia przedsiębiorców ochroną konsumencką.

W lutym br. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, podjął działania na rzecz wdrożenia przepisów o ochronie konsumenckiej dla przedsiębiorców w relacjach z innymi przedsiębiorcami, które były oczekiwane przez przedstawicieli sektora MŚP. Podczas posiedzenia Rady Przedsiębiorców, które odbyło się 21 lutego br., został wystosowany postulat m.in. właśnie o rozszerzenie zakresu wybranych przepisów konsumenckich na mikroprzedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

– Ponad 2,5 miliona przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie ma takich samych praw, jakie przysługują zwykłym konsumentom. Dla osób prowadzących małą działalność gospodarczą brak prawa, na przykład do reklamacji, stanowi problem – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że w pakiecie ustaw „Przyjazne Prawo”, przekazanym do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, uwzględniono m.in. prawo do gwarancji czy reklamacji, także dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

– Cieszę się, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii realizuje apel, który był zgłaszany przez przedstawicieli sektora MŚP i przeze mnie. Dzięki nabyciu praw konsumenckich właściciele małych firm będą mogli być spokojniejsi o prowadzenie działalności i ewentualną ochronę prawną przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi – dodał Adam Abramowicz.Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
20 marca 2019
List Rzecznika MŚP do Premiera ws. opinii BAS o wpływie ograniczenia handlu w niedziele na sektor MŚP
List Rzecznika MŚP do Premiera ws. opinii BAS o wpływie ograniczenia handlu w niedziele na sektor MŚP
W dzisiejszym liście skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że opinia Biura Analiz Sejmowych ws. skutków  ograniczenia handlu w niedziele dla sektora MŚP została przygotowana w sposób nieprofesjonalny i bez należytej staranności. Ograniczenie handlu w niedziele to temat ważny zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów, więc decyzje muszą być podejmowane na podstawie wiarygodnych danych. Z tego powodu Rzecznik Adam Abramowicz zwrócił się do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i podjęcie środków zaradczych, w celu zapobieżenia podobnym przypadkom w przyszłości.

Dodatkowo w piśmie zaadresowanym do Premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał najpilniejsze potrzeby branży handlowej sektora MŚP. Są to:

 1. Przywrócenie zawieszonej od listopada 2016 roku ustawy o podatku handlowym;
 2. Zlikwidowanie nieuczciwych praktyk korporacji handlowych, wyrażających się w bezkarnym stosowaniu cen dumpingowych bez reakcji UOKiK;
 3. Ograniczenie napływu towaru spoza UE, który nie podlega tym samym rygorom jakościowym co wyprodukowany na wspólnym obszarze gospodarczym.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
15 marca 2019
Informacja prasowa w sprawie wniosku Rzecznika do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnień prawnych
Informacja prasowa w sprawie wniosku Rzecznika do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnień prawnych

Rzecznik MŚP wnioskuje do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnień prawnych dotyczącego możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie Ustawy nowelizującej. Znowelizowana Ustawa przyznała prawo do prowadzenia aptek wyłącznie osobom fizycznym, posiadającym tytuł zawodowy farmaceuty.

W uzasadnieniu ustawodawca zastrzegł, że nowe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do zezwoleń wydawanych dla nowo powstających aptek.

Moja interwencja dotyczy sprawy, w której spółka wnosi o naniesienie zmiany w zezwoleniu wydanym przed nowelizacją prawa farmaceutycznego. W takim przypadku powoływanie się w decyzji odmownej przez organy inspekcji farmaceutycznej na ustawę, która reguluje wydawanie nowych zezwoleń, stoi w sprzeczności z zasadą przyjaznej interpretacji przepisów, gwarantowaną ustawą „Prawo przedsiębiorców”, i narusza fundamentalne zasady tzw. Konstytucji Biznesu”: zasadę pogłębionego zaufania, pryncypialności, bezstronności i równego traktowania. Żeby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji, wystąpiłem do właściwego resortu z wnioskiem o wydanie objaśnienia prawnego. Zadaniem Rzecznika MŚP jest czuwanie nad tym, by wszystkie urzędy i instytucje państwowe stosowały zasady Konstytucji Biznesu, pamiętając o zasadzie naczelnej: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” – mówi Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioski, Objaśnienia prawneinterwencje-wnioski objasnienia-prawne
12 marca 2019
Wystąpienie Adama Abramowicza na Konferencji: "Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podsumowanie po rocznym okresie jej funkcjonowania".
Wystąpienie Adama Abramowicza na Konferencji: „Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podsumowanie po rocznym okresie jej funkcjonowania”.

„Rzecznik nie jest stroną w tej sprawie. Jestem rzecznikiem wszystkich przedsiębiorców. Staram się doprowadzić do tego żeby debata na ten temat była rzetelna, oparta na faktach a nie na manipulacji.” Wystąpienie Adama Abramowicza Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i prezentacja na konferencji: „Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podsumowanie po rocznym okresie jej funkcjonowania”.

Konferencjekonferencje
8 marca 2019
Pismo do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości.
Pismo do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości.

Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości o pilne opracowanie i udostępnienie nieodpłatnego oprogramowania umożliwiającego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom składanie e-sprawozdań finansowych w wymaganym formacie. Oprogramowanie powinno zapewnić przedsiębiorcom autoryzowane i bezpieczne narzędzie do wygenerowania dokumentu elektronicznego w formacie wymaganym przez MinistraFinansów i podpisanie go nieodpłatnym profilem zaufanym ePUAP. Finalnie zaś taki dokument powinien zostać przyjęty przez system eKRS prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości. Wykonanie takiego oprogramowania będzie wymagało współpracy Ministerstwa Finansów, MinisterstwaSprawiedliwości i Ministerstwa Cyfryzacji. Narzędzie dedykowane przedsiębiorcom w celu umożliwienia wykonanie ich obowiązków, zwłaszcza gdy posiadają organy wieloosobowe, powinno zostać opracowane niezwłocznie ze względu na upływające wkrótce terminy podpisywania (31 marca br.) i składania sprawozdań finansowych za rok ubiegły. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, mając na względzie to, że bardzo krótkie terminy będą niedogodne zarówno dla przedsiębiorców jak i dla administracji publicznej zaproponował także alternatywne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu uregulowania zezwalającego na składanie e-sprawozdań finansowych w dowolnym formacie przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców do 15 lipca 2020 r.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
7 marca 2019
Rzecznik zwraca się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)
Rzecznik zwraca się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie raportowania schematów podatkowych. Nowe przepisy stanowią częściową implementację przepisów prawa UE. Regulacje te nakładają na przedsiębiorców obowiązki informacyjne i administracyjne, które zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wykraczają poza cele tzw. Dyrektywy MDR.

Minister Finansów, pod koniec stycznia 2019 r. wydał Objaśnienia podatkowe w zakresie nowych przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych. Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów nie wyczerpują w sposób dostateczny wątpliwości związanych z raportowaniem schematów podatkowych, co więcej – tworzą nowe wątpliwości w kilku kwestiach.

W związku z powyższym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz na podstawie ustawy o Rzeczniku MŚP zwrócił się z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie objaśnień prawnych w zakresie niewyjaśnionych wątpliwości dotyczących raportowania schematów podatkowych.

W piśmie do Minister Teresy Czerwińskiej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców adresuje 14 wątpliwości związanych z raportowaniem schematów podatkowych, wymagających dalszych wyjaśnień. Adam Abramowicz zwraca uwagę m. in. na realizowanie przez przedsiębiorców nowych inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE). Zgodnie z treścią ministerialnych objaśnień podatkowych istnieje wątpliwość czy możliwe będzie uznanie, iż spełnione w tym przypadku zostało kryterium głównej korzyści, co jest sprzeczne z celem publicznym, dla jakiego stworzono zachęty (w postaci zwolnień podatkowych) dla inwestorów działających w SSE.

– Poza tym chodzi m. in. o wyjaśnienie czy brak negatywnych konsekwencji, w przypadku opóźnionego raportowania, obejmuje również konsekwencje na gruncie Kodeksu karnego skarbowego? Jeśli tak, to uważam, że jest to wykroczenie przez Ministra Finansów poza kompetencje wynikające z art. 14a Ordynacji podatkowej (zgodnie z którym objaśnienia podatkowe Ministra Finansów mogą być wydawane wyłącznie w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego) – mówi Adam Abramowicz.

 

Wątpliwości budzą także Objaśnienia Ministerstwa Finansów odnoszące się do konieczności raportowania schematu podatkowego innego niż transgraniczny.

 

– Jest to znaczne rozszerzenie unijnej dyrektywy. Minister Finansów nie jest uprawniony do dokonywania prowspólnotowej interpretacji przepisów prawa krajowego w zakresie, w którym przepisy krajowe wykraczają poza zakres regulacji wspólnotowych. Dyrektywa MDR nakłada obowiązek ujawniania informacji o schematach podatkowych występujących tylko w transakcjach transgranicznych, dopuszczając jedynie możliwość nałożenia obowiązków raportowania o schematach podatkowych również w stosunku do uzgodnień, które nie mają w sobie elementu transgranicznego. Wdrożenie Dyrektywy MDR do krajowego porządku prawnego powinno zawierać szczegółowe regulacje w zakresie raportowania krajowych schematów podatkowych, a nie opierać się na regulacjach Dyrektywy dotyczących schematów transgranicznych – wyjaśnia Adam Abramowicz.

 

Doprecyzowania wymagają także m.in. kwestie: czy i w jakim zakresie tzw. Promotor może mieć możliwość rozpoznania korzyści podatkowych na podstawie regulacji podatkowych obowiązujących w innych niż Polska krajach.

Ponadto w Objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów wskazano, że przejście na tzw. samozatrudnienie, mimo faktycznego wykonywania pracy w stosunku podporządkowania może być objęte obowiązkiem informacyjnym w zakresie raportowania schematów podatkowych.

 

Zwróciłem się o określenie w jakich dokładnie przypadkach będzie konieczne raportowanie schematów podatkowych przez podatników przechodzących na tzw. samozatrudnienie. Czy mowa tu wyłącznie o sytuacji, w której podatnik (dotąd pracownik) rozwiązuje stosunek pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcą i rozpoczyna świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usługi jako przedsiębiorca, w ramach tzw. samozatrudnienia? Czy może dotyczy to każdej sytuacji, w której osoba fizyczna rozważa, czy podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę czy też rozpocząć współpracę jako przedsiębiorca działający w formie tzw. samozatrudnienia? – dodaje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
7 marca 2019
116 organizacji w Radzie Przedsiębiorców!
116 organizacji w Radzie Przedsiębiorców!

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już 116 organizacji. Wspólnie możemy działać na rzecz małych i średnich przedsiębiorców! Ostatnia zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów pokazuje, że im więcej organizacji w Radzie tym większa nasza siła!

Rada Przedsiębiorców zrzesza organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Zapraszamy wszystkich, którzy spełniają warunki formalne uczestnictwa do zgłaszania się do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
6 marca 2019
Kontrola zwolnień lekarskich pracowników jest ustawowym uprawnieniem a nie obowiązkiem. Po interwencji Rzecznika ZUS koryguje stanowisko
Kontrola zwolnień lekarskich pracowników jest ustawowym uprawnieniem a nie obowiązkiem. Po interwencji Rzecznika ZUS koryguje stanowisko

W odpowiedzi na wniosek Rzecznika MŚP do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnienia prawnego czy w świetle Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. kontrola zwolnień lekarskich jest uprawnieniem, czy obowiązkiem pracodawców – 28 lutego br. do Biura Rzecznika MŚP wpłynęło odpowiedź z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym Prezes ZUS informuje: „Podzielam Pana pogląd, że jest to ustawowe uprawnienie, a nie obowiązek przeprowadzenia kontroli każdego zwolnienia lekarskiego”.

Interwencja Rzecznika MŚP w resorcie pracy była następstwem nałożenia przez ZUS na pracodawców obowiązku comiesięcznego raportowania na temat kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.

W pismach, które otrzymywali pracodawcy od początku 2019 r., ZUS – powołując się na rozporządzenie do Ustawy o świadczeniach … z dnia 25 czerwca 1999 r. argumentował, że  „ustawowy obowiązek kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest nałożony także na płatników składek, którzy ustalają prawo do zasiłków i je wypłacają”.

Zdaniem Rzecznika MŚP powołane przez ZUS rozporządzenie nie może stanowić podstawy prawnej tego obowiązku, ponieważ z treści Ustawy wynika nie obowiązek, lecz uprawnienie pracodawcy do kontroli wykorzystania zwolnień.

 • We wniosku o objaśnienie prawne wskazałem, iż rozporządzenie do Ustawy, w którym uprawnienie nadane przez ustawodawcę ewoluuje w obowiązek, narusza zasadę lex superior derogat legi inferiori, czyli jest sprzeczne w tym zakresie z Ustawą i jako takie nie może stanowić podstawy prawnej dla ZUS. Była to sytuacja, którą należało jak najszybciej wyjaśnić. Odpowiedź Prezesa ZUS zamyka sprawę. Moją rolą, jako rzecznika MŚP, było wskazanie wadliwości w regulacji prawnej i oczywiście ochrona interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców – mówi Adam Abramowicz.

 • Ustawodawca dał pracodawcom prawo do kontroli zwolnień lekarskich pracowników, ale nie przymuszajmy ich, by z tego prawa korzystali. Nie żądajmy dodatkowych sprawozdań od przedsiębiorców, którzy na buchalterię naprawdę nie mają czasu – tłumaczy Rzecznik.

Podziela jednocześnie opinię Prezesa ZUS, iż z uwagi na wysoki poziom absencji chorobowej, finansowanej ze środków pracodawców (37,5 proc. kosztów zwolnień lekarskich w 2018 r.), nie tylko ZUS jako dysponent Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale również pracodawcy powinni być zainteresowani ujawnianiem przypadków nieuzasadnionej absencji.  – Na forum Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, po wcześniejszych konsultacjach w środowisku przedsiębiorców i we współpracy z ZUS będziemy szukać sposobów ograniczenia skali tej patologii – deklaruje rzecznik Abramowicz.

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
1 marca 2019
Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 21.02.2019 r.
Zwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyło się 21 lutego w Warszawie. Podczas posiedzenia został poruszony temat ochrony quasi-konsumenckiej mikroprzedsiębiorców, który rozpoczął posiedzenie.

Kolejnym omawianym tego dnia tematem była kwestia nowych regulacji zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów dotyczących wydawania klientowi paragonu zanim dokona płatności. Temat był poruszony pod kątem zagrożeń dla małych i średnich przedsiębiorców, jakie mogą wyniknąć z tych zmian. Prelegenci w tym panelu szczegółowo i wyczerpująco omówili argumenty przeciwko temu pomysłowi. Obecny na posiedzeniu Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, Jerzy Owczarek zakomunikował, że ministerstwo wycofuje się z pomysłu „paragon przed płatnością”. Wprowadzenie tej regulacji spowodowałoby ogromny chaos i liczne utrudnienia. Bardzo dobrze, że przepis ten zniknie z projektu – powiedział podsumowując tę część Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

O legalizacji pobytu i zatrudnianiu cudzoziemców opowiedział Michał Wysłocki – ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce z Business Centre Club, Piotr Litwiński – Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego i Jakub Bińkowski – Sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Członkowie Rady Przedsiębiorców zajęli się także: stażem pracy przedsiębiorców po przejściu do zatrudnienia na umowę o pracę i postulatem skrócenia okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez mikroprzedsiębiorców. Obydwa zagadnienia przedstawił Paweł Dryk – radca prawny z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już ponad 100 organizacji. Przypominamy, że w skład Rady wchodzą: organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

Więcej w relacji ze Zwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
26 lutego 2019
ZUS
Rzecznik MŚP: Zaproponuję dobrowolność składek ZUS dla przedsiębiorców

Do maja zaproponuję dobrowolność składek na ZUS dla przedsiębiorców wzorem niemieckim – powiedział podczas weekendowej konferencji z przedsiębiorcami w Muszynie Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Wiem, że to rewolucja – dodał.

Propozycje zmian ustaw, Publikacje medialnepropozycje-zmian-ustaw publikacje-medialne
23 lutego 2019
107-organizacji w Radzie Przedsiębiorców
107 organizacji w Radzie Przedsiębiorców!

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już 107 organizacji. Wspólnie możemy działać na rzecz małych i średnich przedsiębiorców! Ostatnia zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów pokazuje, że im więcej organizacji w Radzie tym większa nasza siła!

Rada Przedsiębiorców zrzesza organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Zapraszamy wszystkich, którzy spełniają warunki formalne uczestnictwa do zgłaszania się do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
22 lutego 2019
Starania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odniosły sukces!
Starania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odniosły sukces!

Ministerstwo Finansów wycofało się z pomysłu paragon przed płatnością.

Wyniki konsultacji przeprowadzonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku wpłynęły na podjęcie tej decyzji przez Ministerstwo Finansów.

Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP polecił przeprowadzenie konsultacji wśród organizacji przedsiębiorców i pracodawców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.  Konsultacje dotyczyły projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, w którym istotny dla przedsiębiorców był § 6 ust. 1 projektu, który wprowadzał obowiązek wystawienia i wydania nabywcy (towaru lub usługi), bez jego żądania, paragonu fiskalnego przed przyjęciem zapłaty należności, bez względu na wybraną przez nabywcę formę płatności.

Wprowadzenie w życie tego przepisu wiązałoby się z problemami i utrudnieniami technicznymi, spowodowaniem barier w prowadzeniu działalności gospodarczej i zwiększeniem kosztów. Takie informacje zostały przekazane nam przez przedsiębiorców – mówi Adam Abramowicz.

Podczas Zwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców 21 lutego w Warszawie Jerzy Owczarek – Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów podziękował za argumenty zgłoszone z Biura Rzecznika i oznajmił, że przepis
o wystawianiu paragonu przed płatnością zostanie usunięty z ministerialnego projektu.

Ministerstwo Finansów posłuchało głosu przedsiębiorców. Wprowadzenie tej regulacji spowodowałoby ogromny chaos i liczne utrudnienia. Bardzo dobrze, że przepis ten zniknie z projektu – dodaje Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
12 lutego 2019
Split payment
Rzecznik MŚP zwraca się do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa o wprowadzenie zmian w stosowaniu podzielonej płatności dla najmniejszych firm

Rzecznik rekomenduje wprowadzenie zmian polegających na rezygnacji lub ograniczeniu stosowania płatności podzielonej dla mikrofirm oraz skróceniu terminu zapłaty za faktury wystawione przez te firmy.

Metoda podzielonej płatności (MPP) jest powszechnie stosowana wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa. Polega ona na tym, że kwota netto trafia na zwykły rachunek,
a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT. Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT są ograniczone. Taka forma płatności stanowi obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców. Negatywnie wpływa na zarządzanie przez nie płynnością finansową.

Grupa LOTOS S.A., po konsultacjach z rzecznikiem MŚP, zdecydowała się na wprowadzenie w swojej grupie kapitałowej rozwiązania dla najmniejszych firm, polegającego na wdrożeniu odstępstwa od stosowania tej metody dla płatności na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych do limitu określonej kwoty rozliczeń w roku kalendarzowym z danym dostawcą towarów lub usługodawcą – mówi Adam Abramowicz.

Mechanizm odstępstwa od stosowania MPP dotyczy płatności na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych do limitu kwoty
75 tys. zł netto rozliczeń w roku kalendarzowym z danym dostawcą towarów lub usługodawcą.

Ponadto spółka LOTOS przewiduje także inne ułatwienia dla najmniejszych przedsiębiorców, wobec których stosuje metodę podzielonej płatności. Na wniosek przedsiębiorcy – spółka może przyspieszyć transfer środków pieniężnych, np. skracając termin zapłaty za fakturę z 30 do 7 dni.

Od 3 lat Grupa LOTOS S.A. korzysta ze zmian związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego i obrotu paliwami w Polsce. Jako beneficjent czujemy się jednocześnie
w obowiązku wsparcia tych pozytywnych procesów w zakresie, jaki jest dla nas możliwy.
W warunkach wprowadzenia wobec naszych dostawców obligatoryjnych rozliczeń w systemie podzielonej płatności postanowiliśmy złagodzić w okresie przejściowym krótkoterminowe skutki pogorszenia płynności finansowej dla małych przedsiębiorców
– mówi Robert Sobków, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Grupy LOTOS S.A.

Zwróciliśmy się z pismem o wprowadzenie podobnych ułatwień w największych spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Dzięki ich wprowadzeniu ograniczone zostaną negatywne skutki mechanizmu płatności podzielonej dla mikro i małych przedsiębiorców. Takie ułatwienia wpłyną korzystnie na rozwój mikro i małych przedsiębiorców, a więc i korzystnie na całą gospodarkę państwa – dodaje Jacek Cieplak Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
5 lutego 2019
Z czym borykają się mali i średni przedsiębiorcy? O tym Adam Abramowicz - Rzecznik MŚP
Z czym borykają się mali i średni przedsiębiorcy? O tym Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP

Będę wdrażał Konstytucję Biznesu z żelazną konsekwencją – o zadaniach Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, oraz o tym, z czym borykają się przedsiębiorcy mówił dzisiaj w Radio TOK FM w audycji EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP.

Zachęcamy do wysłuchania audycji.

Publikacje medialnepublikacje-medialne
4 lutego 2019
100-organizacji w Radzie Przedsiębiorców
W Radzie Przedsiębiorców jest już 100 organizacji!

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już 100 organizacji! Rada zajmuje się m. in. wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP. W skład Rady wchodzą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Te same podmioty mogą zgłaszać kandydatów do Rady Przedsiębiorców. Zapraszamy do zgłoszeń pod adresem e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

Rada Przedsiębiorców to ważny organ doradczy i opiniodawczy. Cieszy fakt, że już tyle organizacji z całej Polski zgłosiło swój udział w Radzie.

Pod tekstem znajdą Państwo link do Regulaminu Rady Przedsiębiorców.100-organizacji w Radzie Przedsiębiorców
Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
1 lutego 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Propozycje zmian w ustawie o Małym ZUSie

Rzecznik Przedsiębiorców złożył wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologi o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie.

Propozycje zmian dotyczą wydłużenia terminu zgłoszenia dla osób chcących skorzystać z „Małego ZUSu” oraz włączenia do katalogu uprawnionych do korzystania z „Małego ZUSu” przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową i posiadających kasę fiskalną.

Termin składania wniosków powinien być wydłużony do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Miesiąc temu rozpoczęliśmy konsultacje w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców ustawy o tzw. małym ZUSie. Wydłużenie terminu, było najczęściej zgłaszaną do wprowadzenia zmianą – mówi Adam Abramowicz.

Drugim postulatem złożonym do Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest umożliwienie korzystania z „Małego ZUSu” przedsiębiorcom, których dotyczą przepisy w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz korzystają ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług.

Osoby rozliczające się kartą podatkową w dużej mierze korzystają z kas fiskalnych. Mogą one dokumentować sprzedaż przy ich użyciu i wystawiać paragony fiskalne, a w niektórych branżach są wręcz obowiązane do korzystania z kas fiskalnych od początku swojej działalności gospodarczej. Dotyczy to osób prowadzących warsztaty samochodowe, małą gastronomię, taksówkarzy, lekarzy, fryzjerów, itp. – dodaje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.Interwencje i wnioski, Propozycje zmian ustawinterwencje-wnioski propozycje-zmian-ustaw
28 stycznia 2019
Rzecznik wnioskuje o objaśnienia prawne w sprawie przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników
Rzecznik wnioskuje o objaśnienia prawne w sprawie przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników

Po doniesieniach medialnych o nałożeniu na przedsiębiorców przez ZUS obowiązku comiesięcznego raportowania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników, Rzecznik MŚP wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wykładnię czy żądanie ZUS jest w zgodzie z prawem.

Chodzi o stwierdzenie, czy w świetle Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z dnia 25 czerwca 1999 r., kontrola formalna zwolnień lekarskich pracowników jest uprawnieniem czy obowiązkiem pracodawców. Nakładając na pracodawców obowiązek formalnej kontroli zwolnień lekarskich oraz przesyłania informacji na ten temat do ZUS, Zakład powołuje się na rozporządzenie do Ustawy o świadczeniach, wydane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, które mówi nie o uprawnieniu, ale o obowiązku płatnika składek do kontroli zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy.

W piśmie do minister Elżbiety Rafalskiej rzecznik MŚP Adam Abramowicz dowodzi, iż rozporządzenie do Ustawy, w którym uprawnienie nadane przez ustawodawcę ewaluuje
w obowiązek, narusza zasadę lex superior derogat legi inferiori – czyli jest sprzeczne w tym zakresie z Ustawą i jako takie nie może stanowić podstawy prawnej dla ZUS.

– Niestety, samo uchwalenie Konstytucji Biznesu nie wyeliminowało z automatu wszystkich bubli prawnych. Ale rolą Rzecznika MŚP jest właśnie czuwanie nad tym, by skutki wprowadzanych regulacji nie biły rykoszetem w tych, dla których to prawo doskonalimy. Jeśli ustawodawca dał pracodawcy prawo do formalnej kontroli zwolnień lekarskich pracowników, to nie przymuszajmy go, by z tego prawa korzystał. I nie żądajmy sterty dodatkowych sprawozdań od ludzi, którzy na buchalterię naprawdę nie mają czasu – mówi Adam Abramowicz.

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
24 stycznia 2019
CV
Firmy mogą przechowywać CV odrzuconych kandydatów do pracy

Dokonana w objaśnieniach wykładnia może być podważona jedynie przez sąd. Dopóki nie pojawi się wyrok, który oznaczałby konieczność zmiany treści objaśnień, dopóty są one wiążące i gwarantują, że przedsiębiorcy, którzy je stosują, nie naruszają prawa – mówi Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
23 stycznia 2019
Konferencja prasowa w sprawie objaśnień prawnych RODO
Pierwsze objaśnienia prawne na wniosek Rzecznika MŚP dotyczące okresu przechowywania CV

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skutecznie skorzystał z Konstytucji Biznesu występując o objaśnienia prawne przepisów kłopotliwych dla przedsiębiorców. Zgodnie z art. 33 ustawy Prawo Przedsiębiorców, ministrowie oraz organy, które upoważnione są do przedkładania projektów aktów prawnych, mogą z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wydawać tzw. objaśnienia prawne. Są to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania. Dziś na wniosek rzecznika MŚP, objaśnienia dotyczące stosowania RODO wydał Minister Cyfryzacji – Marek Zagórski.

– Konstytucja Biznesu powołała instytucję Rzecznika MŚP, dając mu możliwość zwracania się do ministerstw i urzędów o interpretację przepisów, które budzą wątpliwości przedsiębiorców. Tak było z RODO. Ministerstwo Cyfryzacji wykonało ogromną pracę wyjaśniając nowe przepisy i edukując przedsiębiorców, dlatego zwróciłem się do resortu z prośbą o wyjaśnienie kwestii, w sprawie której dostawałem wiele pytań, czyli kwestii dozwolonego okresu przechowywania CV – powiedział Adam Abramowicz.

Objaśnienia zawierają probiznesowe podejście w kwestii przetwarzania danych osobowych w sektorze zatrudnienia, a konkretnie czasu, przez jaki przedsiębiorcy mogą przechowywać CV po zakończonym procesie rekrutacji. W objaśnieniach prawnych wskazuje się, że przedsiębiorcy mogą zachowywać CV po zakończonej rekrutacji na wypadek ochrony przed przyszłymi ewentualnymi roszczeniami ze strony kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

– Wydajemy objaśnienia na wniosek Rzecznika MŚP. Wykorzystując ten nowy instrument, który dała Konstytucja Biznesu chcemy zapewnić gwarancje i poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorców w tym konkretnym aspekcie. Mamy nadzieję, że to pomoże przedsiębiorcom i tym samym będzie to dobry sygnał dla innych resortów, żeby w ich właściwościach podejmowali podobne inicjatywy – powiedział Marek Zagórski.

Wiceminister Mariusz Haładyj z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zwrócił uwagę na moc prawną wydanego dokumentu.
– Objaśnienia prawne służą zwiększeniu pewności prawa, co jest jednym z podstawowych założeń Konstytucji Biznesu. W prosty sposób, na praktycznych przykładach wyjaśniają, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy i jak powinien je wykonać. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do objaśnień, ma pewność, że urząd nie obciąży go karą czy daniną wyższą, niż wynikająca z objaśnienia prawnego. Nie poniesie więc negatywnych skutków skomplikowanych czy złożonych przepisów. To ważna gwarancja dla stosujących prawo – dodał Mariusz Haładyj.

Pod tekstem znajdą Państwo objaśnienia prawne.

Fot. Ministerstwo CyfryzacjiObjaśnienia prawneobjasnienia-prawne
22 stycznia 2019
Adam Abramowicz
Mały ZUS to jeden z elementów Konstytucji Biznesu

Wprowadzenie małego ZUS-u jednego z elementów Konstytucji Biznesu, sztandarowego projektu premiera Mateusza Morawieckiego jest dużym sukcesem.  To wyłom w dogmacie ryczałtowego ZUSu-u, który obowiązywał od zawsze. Zależało nam na tym, by stworzyć regulację, z której skorzysta jak najwięcej Polaków. Działaliśmy nie tylko w interesie przedsiębiorców, ale również premiera i rządu – powiedział Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w programie „Money. To się Liczy”. Obecnie trwają konsultacje w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców ustawy o tzw. małym ZUSie. Trwa zbieranie opinii, które mają poprawić działanie ustawy, analizowanie przeszkód i utrudnień wynikających z obecnych zapisów ustawy.

Publikacje medialnepublikacje-medialne
11 stycznia 2019
Spotkanie z przedsiębiorcami w Poznaniu
Debata przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem

Z cyklu „Debaty o sprawach ważkich” ZPP Wielkopolska zorganizowała spotkanie z przedsiębiorcami, pracodawcami i osobami zainteresowanymi poprawą warunków prowadzenia biznesu w Polsce, w którym udział wzięli:

 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Cezary Kaźmierczak – Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców,
 • Witold Solski – Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska,
 • Sławomir Rudowicz – Przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Uczestnicy dyskusji przedstawili swoje uwagi wynikające z istniejących regulacji i propozycje ich rozwiązań. Tematem dyskusji było pytanie: „Co przeszkadza przedsiębiorcom, że potrzebny jest im Rzecznik?”

Dyskusja odbyła się w sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Podczas spotkania poruszono m. in. kwestie: regulacji w biznesie, Konstytucji Biznesu, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaakcentował, że maili i średni przedsiębiorcy to grzybnia, na której wzrasta gospodarka dla społecznego dobra. Zaproponował rozpoczęcie debaty na temat dobrowolności składek na ZUS, podobnie jak ma to miejsce w Niemczech.

Spotkanie objęte było honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego.

Spotkanie z przedsiębiorcami w Poznaniu
Konferencjekonferencje
10 stycznia 2019
Adam Abramowicz - Rzecznik MŚP
Rozpoczynamy pracę nad propozycjami nowelizacji ustawy o Małym ZUS

-Zbieramy opinie od przedsiębiorców i w ciągu miesiąca przedstawimy propozycje nowelizacji ustawy wprowadzającej Mały ZUS – powiedział Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Wydłużeniu powinien ulec przede wszystkim termin składania wniosków – podkreślił.

Rzecznik w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, zaznaczył, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która umożliwia od tego roku płacenie niższych składek na ZUS, jest pierwszym w historii polskiej gospodarki rozwiązaniem, w którym zanegowano zasadę, że przedsiębiorca powinien płacić ryczałtową składkę na ubezpieczenia społeczne.

– Składka ta rośnie co roku, ponieważ jest skorelowana ze średnim wynagrodzeniem w Polsce. Jeżeli średnie wynagrodzenie rośnie, to rośnie również ZUS przedsiębiorców. W tym roku składka wynosi około 1300 zł i często kwota ta jest nie do udźwignięcia dla przedsiębiorców, którzy mają małe lub nieregularne dochodyDo tej pory trzeba było płacić, ten ryczałt, bez względu na to, czy się zarobiło, czy posiada się środki na zapłacenie, czy się środków nie ma. Często było to przyczyną, że przedsiębiorcy decydowali się na ucieczkę do szarej strefy – powiedział Rzecznik MŚP.

Ustawa o Małym ZUS jest jednym z filarów tak zwanej „piątki Morawieckiego”, której celem było ułatwienie życia przedsiębiorcom, termin rejestracji, który upłynął 8 stycznia, mógł spowodować, że wielu przedsiębiorców nie skorzystało z uprawnienia i może czuć się rozczarowanych.

– Słabością wprowadzonych w tej ustawie rozwiązań jest m.in. to, że odnosi się w niej przychód do roku ubiegłego. Przedsiębiorca najpierw musi pracować i płacić normalną składkę, żeby potem uzyskać tą składkę mniejszą. Jest to zapis, który umożliwia korzystanie z ulgi przez trzy lata w ciągu pięciu lat. Jeżeli kogoś nie stać na płacenie składki, bo po prostu tyle nie zarabia, żeby móc ją zapłacić, to po trzech latach też się mu nic nie zmieni, więc nastąpi albo wyrejestrowanie albo ucieczka do szarej strefy. Tak się właśnie  dzieje, gdy przedsiębiorcy kończy się ulga dwuletnia dla tzw. początkujących. Dane pokazują, że tyle samo firm się rejestruje i tyle samo wyrejestrowuje, co świadczy o tym, że wiele osób prowadzi działalność tylko do czasu, kiedy może korzystać z ulgi – dodał Adam Abramowicz.

Biuro Rzecznika prowadzi konsultacje w środowisku MŚP. Trwa zbieranie opinii, które mają poprawić działanie ustawy, analizowanie przeszkód i utrudnień wynikających z obecnych zapisów ustawy.

info: PAP

Interwencje i wnioski, Propozycje zmian ustawinterwencje-wnioski propozycje-zmian-ustaw
9 stycznia 2019
Adam Abramowicz - Podziękowanie za nagłośnienie akcji Mały ZUS
Mały ZUS 2019. Ponad 127 tys. zgłoszeń!
Adam Abramowicz - Podziękowanie za nagłośnienie akcji Mały ZUS

Dzięki informacjom w prasie, telewizji i mediach społecznościowych 127 400 przedsiębiorców, uprawnionych do małego ZUS, zdążyło złożyć wnioski o zmianę kodu ubezpieczenia społecznego. To był prawdziwy wyścig z czasem. 8 stycznia br., a więc zaledwie kilka dni po świąteczno-noworocznej przerwie w pracy, minął termin składania wniosków o mały ZUS. Według szacunków Biura Rzecznika MŚP, do skorzystania z tej ulgi było uprawnionych ok. 170 tys. przedsiębiorców. Wnioski o zmianę kodu ubezpieczenia można było składać bezpośrednio w urzędach ZUS bądź drogą elektroniczną, za pośrednictwem programu Płatnik.

 • 127 400 złożonych w terminie wniosków, to niewątpliwie zasługa mediów, które w tych dniach informowały o warunkach przejścia na mały ZUS. Jako rzecznik MŚP serdecznie za to dziękuję. Był to też ważny sprawdzian mobilności i profesjonalizmu biur rachunkowych, z których usług korzystają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Zdaniem Rzecznika, tak duża liczba beneficjentów małego ZUS to wymierny dowód niezadowalającej rentowności firm w sektorze MŚP. Jednym z kryteriów skorzystania z ulgi było uzyskanie w roku ubiegłym przychodu poniżej 63 tys. zł, czyli po ok. 5 tys. zł miesięcznie. Po odliczeniu kosztów, realne dochody takich przedsiębiorców bywały często niższe od ustawowo najniższego wynagrodzenia. – Dla tych osób, głównie świadczących usługi, możliwość płacenia niższego ubezpieczenia społecznego będzie szansą na doinwestowanie swego miejsca pracy i rozwinięcie skrzydeł. Wysokość składki trzeba obliczyć samemu, wg algorytmu podanego przez ZUS. Zasada jest generalnie taka, że im mniejsza różnica między przychodem a dochodem, tym niższa kwota na ubezpieczenie społeczne – tłumaczy Adam Abramowicz.

Niestety, z powodu ograniczonego do 63 tys. zł rocznego przychodu, z małego ZUS nie skorzystali właściciele sklepów, którzy wykazują wysokie obroty, funkcjonując nierzadko na granicy opłacalności. A także rzemieślnicy rozliczający się wg karty podatkowej. – Jako rzecznik MŚP mam nadzieję, że mały ZUS to dopiero dobry początek regulacji, podejmowanych przez rząd z myślą o poprawie koniunktury całego sektora MŚP, a więc i całej gospodarki – mówi Adam Abramowicz.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
7 stycznia 2019
Mały ZUS - rejestracja do 8 stycznia
Mały ZUS dla firm. Rejestracja trwa!

Rejestracja dla firm trwa. Kto nie zrobi tego do 8 stycznia, będzie mógł płacić składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie proporcjonalnej do przychodów, czyli tzw. mały ZUS, dopiero za rok.

Mały ZUS - rejestracja do 8 stycznia
Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
4 stycznia 2019
Adam Abramowicz - prośba do premiera o wydłużenie terminu w sprawie Małego ZUSu
Apel do Premiera w sprawie składek ZUS – rozmowa z Adamem Abramowiczem

 

Mały ZUS – to pierwszy raz w historii, kiedy został zanegowany dogmat ryczałtowego ZUSu bez względu na możliwości płatnicze. Proponuję rozpoczęcie ogólnopolskiej dyskusji, żeby przeanalizować model niemiecki, w którym jest dobrowolność płacenia składek dla przedsiębiorców – mówi w programie Biznes dla Ludzi Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Napisałem do Premiera RP z prośbą o możliwość wydłużenia terminu, szkoda by było, gdyby przedsiębiorcy nie mogli skorzystać z tzw. Małego ZUSU, ze względu na krótki termin – dodaje Rzecznik.

Interwencje i wnioski, Publikacje medialneinterwencje-wnioski publikacje-medialne
2 stycznia 2019
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Rzecznik MŚP złożył wniosek do Premiera RP o wydłużenie terminu rejestracji dla beneficjentów tzw. małego ZUS

W piśmie z dnia 31.12.2018 r. do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (skan pisma dostępny pod tekstem) Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wnioskuje o wydłużenie do końca stycznia 2019 r. możliwości skutecznego zawiadomienia ZUS o zmianie tytułu ubezpieczenia działalności przez beneficjentów przepisów o tzw. małym ZUS.

 • Utrzymanie terminów zmiany kodów w ZUS na dzień 08.01.2019 r. pozbawi tysiące potencjalnych beneficjentów małego ZUS możliwości skorzystania z szansy jaką dała przedsiębiorcom Konstytucja Biznesu. Niestety wielu przedsiębiorców – zwłaszcza tych którzy ledwo wiązali koniec z końcem, właśnie z powodu obciążeń  ZUS – wciąż nie wie o małym ZUS. Dla mediów nie był to atrakcyjny temat, biura prawno-księgowe rozliczające firmy nie zawsze informowały o nowych możliwościach, a z komunikatów na stronie internetowej ZUS korzystają głównie ci, którzy mają dostęp do Internetu.

Ustawa o małym ZUS jest jedną z 5 szans dla biznesu przygotowaną przez Pana Premiera. Stąd mój apel skierowany właśnie do Prezesa Rady Ministrów – mówi Adam Abramowicz.

Więcej o Małym ZUSie

ZUS: 46 tys. zgłoszeń od przedsiębiorców w sprawie rejestracji małego ZUS

Pismo do Premiera RP
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
2 stycznia 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
9 stycznia: Debata przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem

Zapraszamy przedsiębiorców, pracodawców i wszystkich zainteresowanych poprawą warunków prowadzenia biznesu w Polsce na spotkanie dyskusyjne, w którym udział wezmą:

 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Cezary Kaźmierczak – Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców,
 • Witold Solski – Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska,
 • Sławomir Rudowicz – Przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Temat dyskusji: „Co przeszkadza przedsiębiorcom, że potrzebny jest im Rzecznik?

Miejsce: Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Poznań, al. Niepodległości 16/18.

Termin: 9 stycznia 2019, godz. 13:00

Przewidywane zagadnienia do poruszenia:

 • Regulacje w biznesie: czyli co by tu jeszcze skomplikować?
 • Konstytucja Biznesu: czego Państwu zabroniono a nam zezwolono?
 • Gospodarka odpadami i ochrona środowiska: czy Rzecznik posegreguje śmieci – także legislacyjne?

Podczas spotkania odbędzie się dyskusja z udziałem publiczności. Głównymi uczestnikami dyskusji będą sami przedsiębiorcy, którzy przedstawią swoje najważniejsze problemy wynikające z istniejących regulacji oraz być może propozycje ich rozwiązań.

Zachęcamy do wcześniejszego nadsyłania ewentualnych pytań na adres: biuro@zpp.poznan.pl

Honorowy Patronat nad spotkaniem objął Wojewoda Wielkopolski.

Szczegółowy opis wydarzenia dostępny jest na stronie.


Wydarzenie na Facebooku
Konferencjekonferencje
2 stycznia 2019
Rejestracja przedsiębiorców uprawnionych do płacenia mniejszych składek ZUS tylko do 8 stycznia!
Rejestracja przedsiębiorców uprawnionych do płacenia mniejszych składek ZUS tylko do 8 stycznia!

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o niższych składkach ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

 • To ogromna szansa radykalnej poprawy rentowności dla dziesiątków tysięcy osób, dla których zryczałtowany ZUS stanowił często barierę uniemożliwiającą rozwój ich firm, a w wielu przypadkach był obciążeniem nie do udźwignięcia – mówi rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Rzecznik przypomina jednocześnie, że warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest zarejestrowanie się w ZUS z nowym kodem najpóźniej do 8 stycznia 2019 r., a także prowadzenie działalności w roku poprzednim przez co najmniej 60 dni.

 • Kto nie zrobi tego do 8 stycznia, będzie mógł płacić składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie proporcjonalnej do przychodów, czyli tzw. mały ZUS, dopiero za rok. Mam jednak nadzieję, że dzięki szybkiej reakcji mediów, informacja o możliwości i terminie rejestracji dotrze na czas do wszystkich zainteresowanych – mówi Adam Abramowicz, który przez wiele lat, będąc posłem przez prawie trzy kadencje, apelował w imieniu mikroprzedsiębiorców o zniesienie zryczałtowanego ZUS.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców złożyło pismo do Prezesa Rady Ministrów o wydłużenie tego terminu.


Mały ZUS - rejestracja do 8 stycznia
Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
21 grudnia 2018
Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP
Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP obyło się 21 grudnia br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Pierwsza część posiedzenia dotyczyła wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców będących przedsiębiorcami. Obrady rozpoczął Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Obecny na posiedzeniu Marek Suski Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów zapowiedział, że rząd nie zamierza wprowadzać podwyżek cen energii. Temat cen energii elektrycznej przybliżył obecnym Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego. Swoje wystąpienia mieli m. in. Robert Wieliczko z Dolnośląskiej Rady Społem, który zaproponował podjęcie ustawy dopuszczającej, możliwość rozwiązania umów zawartych z dostawcami energii, Elżbieta Płuska z Business Center Club, która zwróciła uwagę na kwestię dotacji do realizacji audytów energetycznych dla sektora MŚP. Na zakończenie posiedzenia odbyła się dyskusja. Wszystkie wnioski i postulaty, które zostały poruszone podczas posiedzenia zostaną przekazane do sejmu.

Druga część posiedzenia Rady Przedsiębiorców dotyczyła zmian w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Pod tekstem znajdą Państwo nagranie z posiedzenia.I cz. Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP 21.12.18 r.

II cz. Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP 21.12.18 r.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
19 grudnia 2018
Rzecznik MŚP
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oficjalnie otwarte!
Z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, organizacji i stowarzyszeń przedsiębiorców i pracodawców 19 grudnia br., w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Dziękując znamienitym gościom za przybycie, pozwolę sobie podkreślić, że ranga dzisiejszego wydarzenia jest wyjątkowa. Instytucja Rzecznika MŚP ma być gwarantem jakościowej zmiany relacji na płaszczyźnie urząd – przedsiębiorca, wytyczonej ustawą Prawo przedsiębiorców. Ta ustawa nie bez powodu jest najważniejszą w pakiecie ustaw w ramach Konstytucji Biznesu, stanowi bowiem podstawowe zasady wolności działalności gospodarczej i wyznacza ramy jej prowadzenia. W tym gronie nie muszę przekonywać, że bez państwa przyjaznego tym, którzy tworzą dochód narodowy, nie da się zbudować państwa dobrobytu. A to oznacza, że bez równego traktowania, szanowania i nobilitacji tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy stanowią trzon naszej gospodarki, nie da się osiągnąć znaczącej poprawy jakości życia wszystkich grup społecznych – mówił rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Rzecznik MŚP, powołany przez Prezesa Rady Ministrów na sześcioletnią kadencję, ma być strażnikiem realizacji zapisów Konstytucji Biznesu w codziennej praktyce działania administracji publicznej. Może m.in. przystępować do postępowań administracyjnych i skarbowych. Wspomagany przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, zajmuje się ponadto monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP, diagnozowaniem ich problemów. A także wydawaniem opinii aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP.

– Byłem przedsiębiorcą i prawie przez trzy kadencje reprezentowałem interesy MŚP jako poseł. Sam wielokrotnie doświadczyłem arogancji urzędników, łatwo było mi więc jako parlamentarzyście interweniować w sprawach zgłaszanych przez wyborców, udzielać im wsparcia i pomocy prawnej. Jako rzecznik MŚP – już bezpartyjny, bo złożyłem mandat poselski z chwilą powierzenia mi tej funkcji – wykorzystam swoje doświadczenia, ale przede wszystkim wykorzystam możliwości i narzędzia, które daje ustawa o Rzeczniku MŚP w zakresie monitoringu i kontroli wprowadzania zapisów Konstytucji Biznesu w życie, a także stanowienia oraz ulepszania prawa, które decyduje o jakości polskiej gospodarki, pozycji przedsiębiorców, a w ślad za tym – społecznym dobrostanie. Chcę działać szybko i skutecznie – zapewnił Adam Abramowicz.

Kandydaturę Adama Abramowicza na rzecznika MŚP zgłosiła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. Wcześniej uzyskał on pozytywne opinie czterech reprezentatywnych organizacji pracodawców: Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji „Lewiatan”, Związku Pracodawców Business Centre Club oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

„Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu, stojący na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ma czuwać nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji. Rzecznik posiada kompetencje horyzontalne, dzięki którym będzie mógł podejmować działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie. Jednocześnie będzie mógł też interweniować w sprawach konkretnych firm z sektora MŚP np. przez przystąpienie do postępowania administracyjnego, podatkowego albo wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Rzecznik będzie realizował swoje zadania przy pomocy Biura” – podano 22 czerwca br. w komunikacie prasowym MPiT o powołaniu Adama Abramowicza na rzecznika MŚP.

Biuro Rzecznika jest państwową jednostką budżetową. Coroczne sprawozdania z działalności Rzecznika będą przedstawiane Prezesowi Rady Ministrów i podawane do publicznej wiadomości. Znajdą się w nich m.in. informacje o podjętych przez Rzecznika czynnościach, a także uwagi o stanie przestrzegania praw przedsiębiorców oraz dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Tekst Konstytucji Biznesu oraz ustawy o Rzeczniku MŚP do pobrania tutaj.

Z okazji uroczystego otwarcia siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawicki skierował list, w którym napisał m. in. o tym, że powołanie instytucji Rzecznika, jako gwaranta wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu było bardzo istotne. Cały list do przeczytania tutaj.


Komunikat prasowy na otwarcie biura w Warszawie
Sprawy regionalnesprawy-regionalne
18 grudnia 2018
Uznanie działań Rzecznika przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów
Uznanie działań Rzecznika przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz otrzymał od Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów podziękowania za zaangażowanie i podjęte działania w sprawie zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt ustawy zakładał m.in. przekazanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Proponowana zmiana mogła wygenerować ogromne koszty, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i obywateli. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków Transportowego Dozoru Technicznego opiewa niemal na 553 mln zł – wyliczył Adam Abramowicz.

Dziękujemy, że stanął Pan w obronie tych przedsiębiorców, negatywnie opiniując projekt zmiany ustawy. Zgadzamy się z zajętym przez Pana stanowiskiem, że znacznie wykracza on poza obowiązkowe wdrożenie Dyrektywy 2014/45/UE – pisze Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów dr inż. Leszek Turek. Dodaje także, swoją gotowość do współpracy nad projektem, tak aby był dopracowany.

List Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

Do Biura Rzecznika wpłynął także list od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników podpisany przez Prezesa Stowarzyszenia Pana Jarosława Jakoniuka.

Moje środowisko odbiera odrzucenie tego projektu, jako Pana sukces i wyraża swoją ogromną wdzięczność za zainteresowanie naszym problemem i podjęte działania – fragment otrzymanego listu. Całość dostępna do przeczytania poniżej.

List Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników

Z kolei w liście od Pana Kazimierza Zbyluta – Prezesa Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów możemy przeczytać:

Dzięki Pana postawie instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców to nie szyld, a ważny urząd stojący autentycznie po stronie Przedsiębiorców i działający w ich obronie przed szkodliwymi nadregulacjami prawnymi.

List Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
17 grudnia 2018
21 grudnia: Posiedzenie Rady Przedsiębiorców
21 grudnia: Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

W piątek 21 grudnia odbędzie się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 21 grudnia br. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa.

Tematem posiedzenia będzie: Wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców będących przedsiębiorcami

W spotkaniu udział wezmą:

 1. Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
 2. Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 3. Henryk Baranowski – Prezes PGE
Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
17 grudnia 2018
warsztat
Sukces Rzecznika MŚP: rządowy projekt zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym” zdjęty z porządku obrad sejmowych

Zdaniem Rzecznika MŚP, proponowane przez resort infrastruktury zmiany organizacji systemu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów skutkowałyby znaczącym spadkiem rentowności firm, a nawet upadłościami.

– Projektodawca powołuje się wprawdzie na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE, określające wymagania w zakresie badań technicznych pojazdów w poszczególnych państwach UE, zdecydował się jednakże na wprowadzenie w projekcie ustawy przepisów, które znacznie wykraczają poza jej treść, godząc jednocześnie w słuszny interes przedsiębiorców – wyjaśnia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

W stanowisku, skierowanym w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Rzecznik MŚP przychyla się do opinii Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, iż aktualnie istniejący system nadzoru, po dokonaniu niezbędnych korekt i usprawnień, może funkcjonować nie tylko lepiej, ale i znacznie taniej niż ten zawarty w projekcie ustawy.

Projekt ustawy zakłada m.in. przekazanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. – Proponowana zmiana generuje ogromne koszty, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i obywateli. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków Transportowego Dozoru Technicznego opiewa niemal na 553 mln zł – wylicza Adam Abramowicz i dodaje: Jednocześnie przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów byłby zobowiązany do odprowadzania tzw. opłaty jakościowej za każde przeprowadzone badanie techniczne pojazdu, zaś zgodnie z uzasadnieniem do projektu, celem zaś wprowadzenia tej dodatkowej opłaty jest pozyskanie środków na „skonstruowanie i niezawodne funkcjonowanie nowego systemu nadzoru”. Oznacza to, że zaproponowane przez resort infrastruktury zmiany zapłaciliby przede wszystkim właściciele stacji diagnostycznych – w większości małych rodzinnych firm, których rentowność oscyluje dziś w granicach 2 proc.


Stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
10 grudnia 2018
Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP
I Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Zapis transmisji z pierwszego posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Minister Adam Abramowicz, mianowany w czerwcu na Rzecznika, od razu zadeklarował, że celem jego działań będzie radykalna poprawa warunków funkcjonowania dla wszystkich ludzi biznesu, szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Program I Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

14.00 Otwarcie posiedzenia – Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

14.05 Przyjęcie porządku obrad

14.10 Propozycje zmian w projekcie nowej ustawy Ordynacja podatkowa – Jan Furtas – Business Center Club oraz Adam Mariański – Stowarzyszenie Polskich Firm Rodzinnych

14.20 Penalizacja przedsiębiorców z tytułu czynów zabronionych w sytuacjach, gdy nie można przypisać winy – projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione – Andrzej Sadowski – Centrum im. Adama Smitha

14.25 Naruszanie zasad Konstytucji Biznesu na przykładzie konkretnych przypadków – Jakub Bińkowski – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
– klauzula pewności prawa
– co nie jest zabronione, jest dozwolone

14.35 Potrzeba wprowadzenia abolicji dla płatników składek ZUS będących mikro lub małymi przedsiębiorcami – Wiesław Wójcik – Porozumienie na rzecz Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez Organy Administracji Państwowej RP oraz Grzegorz Blak – Stowarzyszenie Ochrony Praw Poszkodowanych Przedsiębiorców

14.45 Zamówienia publiczne – problemy małych i średnich przedsiębiorców – Piotr Hofman – Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa oraz Piotr Barełkowski i Mirosław Litke – Izba Polskich Przedsiębiorców

14.55 Potrzeba pilnej zmiany modelu szkolenia zawodowego w Polsce – Marek Zdanowski – Business Center Club Loża Siedlce oraz Jan Klimek – Związek Rzemiosła Polskiego

15.05 Naruszanie zasady „UE + zero” przez administrację rządową – przypadek stacji kontroli pojazdów – Kazimierz Zbylut – Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów

15.10 Odniesienie się do poruszonych problemów przedstawicieli:
– Ministerstwa Finansów,
– Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
– Ministerstwa Infrastruktury,
– Ministerstwa Edukacji Narodowej,
– Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
– Ministerstwa Sprawiedliwości,
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

15.45 Dyskusja

16.15 Powołanie grupy roboczej do spraw handlu

16.25 Podsumowanie posiedzenia i zamknięcie obrad – Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

I Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
10 grudnia 2018
Forum Rynku Spożywczego i Handlu
Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Podczas XI Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbywającego się w dniach 5-6 listopada w Warszawie, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Minister Adam Abramowicz w panelu pt. Dawid czy Goliat – handel mierzy się z legislacyjnym naporem zwrócił uwagę na brak ochrony dla małych i średnich przedsiębiorców. Wspomniał o przewadze większych firm, m.in., dzięki ich działom prawnym. – Jako nowy urząd, będę chciał wprowadzić zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów tak, aby mikro, mali i średni przedsiębiorcy byli tak samo chronieni jak konsument. Będę się wsłuchiwał w głosy przedstawicieli małych i średnich firm, w to co jest dla nich najistotniejsze i najpilniejsze do zmiany.

Rzecznik przypomniał także, że obecnie jest procedowana ustawa, która reguluje kwestie zatorów płatniczych. – Małe i średnie firmy narzekają na dość częstą praktykę kredytowania ich pieniędzmi swojej działalności przez duże korporacje. To wynika z tego, że pozycja małych i średnich firm oraz dużych korporacji jest nierównoważna. Małe firmy nawet boją się naliczać odsetki od niezapłaconych faktur, by nie został zerwany kontrakt. W nowej ustawie chcemy, by to było automatycznie naliczane – tłumaczył Rzecznik.

Ponadto przypominamy, że została powołana Rada Przedsiębiorców. – Jest ona otwarta, zapraszam do niej wszystkie organizacje przedsiębiorców. Rada będzie służyła konsultacjom naszych pomysłów z przedsiębiorcami, w jej ramach będą też funkcjonowały branżowe grupy robocze.
W trakcie swojego wystąpienia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił także uwagę na ryzyko działalności małych firm w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa. – Jednoosobowe firmy to duże niebezpieczeństwo, ponadto prowadzenie takiej formy działalności gospodarczej utrudnia sukcesję. Jeśli przychodzą trudne sytuacje i trzeba zamknąć firmę, to na przedsiębiorcę spadają konsekwencje tego zamknięcia. Często ludzie tracą wszystko. Tymczasem w Europie bardziej popularne jest prowadzenie nawet małych firm jako spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tematem panelu była także franczyza. Zdaniem Adama Abramowicza, franczyza jest dobrym narzędziem dla tych, którzy chcą zacząć działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że umowa jest uczciwa. – Uczciwa umowa to taka, która pozwala na jej rozwiązanie bez zbytnich obciążeń finansowych dla franczyzobiorcy. Franczyzodawca też chce się zabezpieczyć, to zrozumiałe. Ale nie należy podpisywać umów np. na pięć lat, których nie można w trakcie wypowiedzieć, bo nie wiadomo co się stanie w tym czasie – mówił Rzecznik MŚP.

Na zakończenie swojego wystąpienia Rzecznik zabrał głos w sprawie zakazu handlu w niedziele. Podkreślił, że jest za wcześnie by oceniać, kto stracił a kto zyskał na zakazie handlu w niedziele. – Najważniejsze jest, że nie straciła gospodarka. Polacy zaakceptowali te ograniczenia – badania pokazują, że ponad 55% Polaków akceptuje zakaz i organizuje sobie ten czas inaczej. Jeśli społeczeństwo to akceptowało to żaden rząd nie będzie tego zmieniał – mówił Rzecznik.

Konferencjekonferencje
9 grudnia 2018
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach odwołana ze stanowiska!
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach odwołana ze stanowiska!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach została odwołana ze stanowiska! Pierwszy wniosek, złożony 21 listopada 2018 r. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza, o ukaranie urzędnika przyniósł realne konsekwencje! To finał głośnej prowokacji urzędniczek. Mechanik samochodowy spod Bartoszyc pomógł kobietom wymienić żarówkę, nie wydał paragonu i został postawiony przed sądem.

Czytaj więcej na money.pl

Interwencje i wnioski, Publikacje medialne, Sprawy regionalneinterwencje-wnioski publikacje-medialne sprawy-regionalne
9 grudnia 2018
Otwarcie Oddziału Biura Rzecznika MŚP w Krakowie
Otwarcie Oddziału Biura Rzecznika MŚP w Krakowie

W spotkaniu uczestniczył m.in. wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin.

Przedsiębiorcy z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego mają możliwość korzystania z pomocy prawnej oraz reprezentacji swoich interesów w sprawach, którymi zajmuje się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adam Abramowicz.

Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika MŚP w Krakowie jest Grzegorz Piątkowski, który pełni jednocześnie funkcję dyrektora Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków.

Dzięki utworzeniu biura terenowego w Krakowie, a w przyszłości także w Białymstoku, Gdańsku i Poznaniu, zadania powierzone Rzecznikowi MŚP będą realizowane sprawnie i skutecznie w całej Polsce.


Komunikat prasowy na otwarcie biura w Krakowie
List gratulacyjny Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz dla Pełnomocnika Oddziału w Krakowie
Sprawy regionalnesprawy-regionalne
9 grudnia 2018
"Afera żarówkowa" TVN24 Czarno na Białym
„Afera żarówkowa” TVN24 Czarno na Białym

„Przedsiębiorca to nie jest oszust, państwo to nie jest łupieżca” – mówił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w magazynie reporterów Czarno na białym TVN24 o prowakacji urzędniczek z Bartoszyc. Cały program do obejrzenia tutaj.

Publikacje medialnepublikacje-medialne
8 grudnia 2018
Ryczałtowy ZUS jest zabójcą miejsc pracy w Polsce
Ryczałtowy ZUS jest zabójcą miejsc pracy w Polsce

„Ryczałtowy ZUS jest zabójcą miejsc pracy w Polsce. Będę walczył o zmianę systemu, który eliminuje energię młodych ludzi chcących zakładać firmy w Polsce” – powiedział w wywiadzie Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zobacz zapis wideo na stronie WP.pl

Publikacje medialnepublikacje-medialne
8 grudnia 2018
80 organizacji w Radzie Przedsiębiorców
80 organizacji w Radzie Przedsiębiorców

W Radzie Przedsiębiorców powołanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adama Abramowicza jest już 80 organizacji! Rada zajmuje się m. in. wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, szybkim reagowaniem w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika. To ważny organ doradczy i opiniodawczy. Bardzo dobrze, że już tyle organizacji zajmujących się sprawami przedsiębiorców dołączyło do Rady.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
8 grudnia 2018
Afera żarówkowa. Jak urzędy traktują przedsiębiorców...
Afera żarówkowa. Jak urzędy traktują przedsiębiorców…

„Wnioskowałem o ukaranie w trybie administracyjnym i będę wnioskował w każdym takim przypadku” – powiedział Adam Abramowicz.

Czytaj dalej…

Komunikat prasowy ws. ukarania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach
Interwencje i wnioski, Sprawy regionalneinterwencje-wnioski sprawy-regionalne
8 grudnia 2018
Wywiad Rzecznika dla money.pl
Wywiad Rzecznika dla money.pl

„Nie można zostawić przedsiębiorców samych sobie z podwyżkami cen energii” – mówił w Money.pl Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wywiad

Publikacje medialnepublikacje-medialne
8 grudnia 2018
Zastępca Rzecznika Jacek Cieplak na rzecz wspierania przedsiębiorczości
Zastępca Rzecznika Jacek Cieplak na rzecz wspierania przedsiębiorczości

Zastępca Rzecznika Jacek Cieplak brał dzisiaj udział w Parlamentarnym Zespole na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Posiedzenie dotyczyło zmian jakie mają być wprowadzone w systemie badań technicznych pojazdów. Co ostatecznie zostanie zatwierdzone? Tego jeszcze nie wiemy, prace nad zmianami wciąż trwają.[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]
Konferencjekonferencje
8 grudnia 2018
Wniosek o ukaranie naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach
Wniosek o ukaranie naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Rzecznik złożył wniosek o ukaranie naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach. Mechanik samochodowy spod Bartoszyc padł ofiarą prowokacji zorganizowanej przez urzędniczki. Pomógł kobietom wymienić żarówkę, nie wydał paragonu, został ukarany mandatem w wysokości 500 zł i postawiony przed sądem. Działania naczelnik US łamią przepisy Konstytucji Biznesu i są skrajnym naruszeniem zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej. Takie zachowania należy karać.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 grudnia 2018
Gorące tematy Kongresu 590!
Gorące tematy Kongresu 590!

Pół roku Konstytucji Biznesu i rewolucja w podatkach – gorące tematy na Kongres 590! Mówią o tym przedstawiciele:
Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
Izba Polskich Przedsiębiorców
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Biuro Rzecznika MŚP

Konferencjekonferencje
8 grudnia 2018
Kongres 590
Pół roku Konstytucji Biznesu…

Pół roku Konstytucji Biznesu – czy było warto? To jeden z tematów Kongresu 590 . Zapraszamy do obejrzenia transmisji z tego panelu.

Konferencjekonferencje
8 grudnia 2018
Forum Rynku Spożywczego i Handlu
Wystąpienie Rzecznika na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Forum Rynku Spożywczego i Handlu, którego prelegentem jest m.in. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Konferencjekonferencje
8 grudnia 2018
Zapis wideo z otwarcia Europejskiego Kongresu MŚP
Zapis wideo z otwarcia Europejskiego Kongresu MŚP

Zapis wideo z otwarcia Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorców w Katowicach.

Zapraszamy do oglądania zapisu wideo…

Konferencjekonferencje
8 grudnia 2018
Nowa grupa robocza ds. handlu. Po co? To jeszcze tajemnica...
Nowa grupa robocza ds. handlu. Po co? To jeszcze tajemnica…

Przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców powstaje grupa robocza do spraw handlu. Choć sam rzecznik Adam Abramowicz nie ujawnia, czym zajmie się ta grupa, to nieoficjalnie mówi się o co najmniej dwóch tematach.

Czytaj dalej na money.pl…

Publikacje medialnepublikacje-medialne
8 grudnia 2018
Inauguracja 8 Kongresu MŚP
Inauguracja 8 Kongresu MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz podczas inauguracji 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Czytaj więcej…

Konferencjekonferencje
8 grudnia 2018
Rzecznik działa…
Rzecznik działa…

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa, to nie jest sztuczna instytucja – zapewniała w piątek w Szczecinie ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Katarzyna Machałowska. Dodała, że do rzecznika MŚP wpływają pierwsze wnioski.

Czytaj więcej

Publikacje medialnepublikacje-medialne
8 grudnia 2018
Rzecznik był gościem na Europejskim Kongresie MŚP
Rzecznik był gościem na Europejskim Kongresie MŚP

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już pierwszego dnia przyciągnął do Międzynarodowego Centrum Kongresowego tłumy. W inauguracji wydarzenia wzięli udział m.in. komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Mariya Gabriel oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, która podkreślała ważkość dla polskiej gospodarki sektora MSP. Zapraszamy do oglądania wystąpienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.


Konferencjekonferencje