DataObrazTytułTreśćKategoriecategories_hfilter
25 maja 2020
Od 25 maja br. urzędy administracji publicznej zobowiązane są do przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów. W tej sprawie wielokrotnie apelował Rzecznik MŚP
Od 25 maja br. urzędy administracji publicznej zobowiązane są do przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów. W tej sprawie wielokrotnie apelował Rzecznik MŚP

Od poniedziałku 25 maja 2020 r. urzędy administracji publicznej zobowiązane są do przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów. W sprawie wznowienia obsługi przedsiębiorców przez urzędy wielokrotnie apelował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Pismem z 1 kwietnia 2020 r., znak: WPL198.2020.DL, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Dyrektora Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie obsługi przedsiębiorców z branży jubilerskiej, choćby w ograniczonym zakresie.

Ponadto pismem z 6 kwietnia 2020 r., znak: GR.15.2020.BB, Rzecznik MŚP wystosował apel do Prezesa Głównego Urzędu Miar, sprawującego nadzór nad urzędami probierczymi oraz do kierowników urzędów państwowych i samorządowych o wznowienie prac urzędów.

Wspomnieć należy również o wystąpieniach kierowanych przez Rzecznika MŚP do Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich z:

 • 6 kwietnia 2020 r., znak: WPL.208.2020.DL, z prośbą o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie obsługi przedsiębiorców z branży geodezyjnej przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • 17 kwietnia 2020 r., znak: WPL.239.2020.DL, z prośbą o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie w Wydziałach Komunikacji jednolitej, i na równych zasadach, obsługi rejestracji pojazdów używanych sprowadzonych do kraju, jak i fabrycznie nowych.

Apele Rzecznika MŚP przyczyniły się do zmian w przepisach, co z kolei umożliwiło przywrócenie obsługi obywateli w urzędach (§12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 878) oraz art. 46 pkt 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)).

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 maja 2020
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie refundacji kas fiskalnych
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie refundacji kas fiskalnych

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie refundacji kas fiskalnych. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Finansów, w obecnej sytuacji epidemicznej przywrócona być powinna możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z ulgi na zakup kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii lub elektronicznym zapisem kopii (tzw. „kasy starego typu”).

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej resortu finansów w dniu 19 maja 2020 r., aktualnie trwają prace nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnicy, którzy dokonują po 30 kwietnia 2019 r. zakupu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, nie mogą ubiegać się o ulgę z tytułu zakupu tych kas.

W ocenie Rzecznika MŚP, wraz z przesunięciem terminów umożliwiających prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas starego typu powinno nastąpić przywrócenie możliwości częściowej refundacji zakupu takich kas.
Co więcej, obecnie istniejąca sytuacja związana z wystąpieniem stanu epidemii, pociągająca za sobą istotne problemy dla gospodarki i przedsiębiorców, w pełni uzasadnia ten postulat.

W związku z powyższym, pismem z dnia 25 maja 2020 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Finansów o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do stworzenia możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z ulgi na zakup kas rejestrujących starego typu do dnia, kiedy zgodnie z przepisami dopuszczalny jest zakup tego rodzaju kasy.

Na marginesie wskazać należy, że w zeszłym roku na liczne wnioski przedsiębiorców Rzecznik MŚP dwukrotnie występował do Ministra Finansów z analogicznym wnioskiem – pismami
z dnia 13 września oraz 22 listopada 2019 r. W odpowiedzi, pismami z dnia 16 października oraz 19 grudnia 2019 r. Minister Finansów zajmował negatywne stanowisko. W aktualnej sytuacji stanowisko to powinno jednak zostać zrewidowane w ocenie Rzecznika MŚP.

Poniżej pełna treść wystąpienia Rzecznika MŚP oraz wcześniejszej korespondencji:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 maja 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje do MRPiPS o wyjaśnienia dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25 maja 2020 r.
Rzecznik MŚP wnioskuje do MRPiPS o wyjaśnienia dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25 maja 2020 r.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875, dalej: „Ustawa Nowelizująca”) zmianie ulegnie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, dalej: „Specustawa”), w ten sposób, że zyska on następujące brzmienie: „W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”.

Na gruncie powyższego powstaje istotna wątpliwość, wymagająca wyjaśnienia, czy w związku ze zmianą Specustawy na mocy przepisów Ustawy Nowelizującej, która prowadzi do ograniczenia beneficjentów dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidzianego w art. 4 ust. 1 Specustawy i wcześniejszym wydaniem Rozporządzenia z 14 maja 2020 r. uprawnionymi do przedmiotowego zasiłku będą również ubezpieczeni zwolnieni od wykonywania pracy (oraz funkcjonariusze, o których mowa w art. 4 ust. 4 Specustawy, zwolnieni od pełnienia służby), z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy Świadczeniowej czy tylko ubezpieczeni zwolnieni od wykonywania pracy (oraz funkcjonariusze, o których mowa w art. 4 ust. 4 Specustawy, zwolnieni od pełnienia służby) z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wobec powyższego pismem z 22 maja 2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP poniżej:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 maja 2020
Gym finess center
Rzecznik MŚP apeluje do Głównego Inspektora Sanitarnego o uwzględnienie postulatów branży, które umożliwią większej ilości klientów korzystanie z siłowni i klubów fitness

Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Jacek Cieplak apeluje w piśmie do Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa o uwzględnienie postulatów branży, które umożliwią większej ilości klientów korzystanie z siłowni i klubów fitness. Proponowane ograniczenie 1 osoby na 10 m2 spowoduje, że ponowne otwarcie dla mniejszych obiektów stanie się nierentowne.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 maja 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców
Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców

W związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców odnośnie warunków skorzystania tzw. Tarczy finansowej Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie  możliwości skorzystania z tej pomocy również przez przedsiębiorców zatrudniających osoby na tzw. umowę zlecenie oraz osoby współpracujące.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił o wydanie objaśnień prawnych w następującym zakresie:

 1. „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 4 i 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 w celu uzyskania subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, do liczby pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę wliczana może być osoba współpracująca w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy o SUS?
 2. „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014, w celu uzyskania subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, do liczby pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę wliczana może być osoba związana z przedsiębiorcą umową zlecenia ?

Zdaniem Rzecznika dokonując interpretacji przepisów ustawy OSIR oraz w rozporządzenia MFIPR należy posługiwać się definicją mikroprzedsiębiorcy zamieszczoną załączniku nr I rozporządzenia 651/2014. Z art. 5 załącznika nr I rozporządzenia 651/2014 wynika ponad wszelką wątpliwość, że w skład personelu przedsiębiorcy wchodzą pracownicy, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego.

W ocenie Rzecznika w tej ostatniej grupie mieszczą się zarówno osoby współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy o SUS oraz osoby związane z przedsiębiorcą umową zlecenia (do której zgodnie z art. 750 K.c. stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego) – pod warunkiem, że w świetle przepisów osoby te są podległe przedsiębiorcy i stosuje się do nich regulacje analogiczne jak do pracowników. W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce powszechnym jest zatrudnianie pracowników na tzw. „umowę zlecenie”. Pracownik taki najczęściej świadczy wykonywane w ramach takiej umowy czynności w ramach podporządkowania zleceniodawcy (pracodawcy). Korzysta też on z analogicznych uprawnień jak pracownicy. Jego wynagrodzenie podlega analogicznym obciążeniom w zakresie składek ZUS i podatków jak wynagrodzenie pracownika.

W świetle powyższego nie budzi wątpliwości Rzecznika, że osoby te pracują dla przedsiębiorstwa oraz mu podlegają. Można je postrzegać jako pracowników. Wchodzą zatem w skład personelu przedsiębiorcy, a w konsekwencji powinny być zaliczane do liczby pracowników przedsiębiorcy w rozumieniu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR. Osoby te powinny być więc wliczane do określania liczby personelu o której mowa w art. 4 i 5 rozporządzenia 651/2014, a tym samym powinny być uwzględniane w liczbie rocznych jednostek pracy (RJP) w obrębie danego przedsiębiorstwa. Praca osób które nie przepracowały pełnego roku lub osób które nie pracowały w pełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia powinna być obliczana jako cześć ułamkowa RJP.

Reasumując w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przez cały rok 2019 zatrudniał: 3 pracowników, dwóch zleceniobiorców oraz jedną osobę współpracującą – RJP powinna wynosić 7. Odpowiednio RJP 7, jako wartość średniorocznego zatrudnienia w 2019 roku powinna stanowić podstawę dla kwalifikacji przedsiębiorcy celem uzyskania pomocy jako mikroprzedsiębiorcy.


Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
22 maja 2020
Rzecznik MŚP wystąpił do Pani Jadwigi Emilewicz Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju z prośbą o wsparcie postulatu zmiany wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
Rzecznik MŚP wystąpił do Pani Jadwigi Emilewicz Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju z prośbą o wsparcie postulatu zmiany wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

Rzecznik MŚP wystąpił do Pani Jadwigi Emilewicz Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju z prośbą o wsparcie postulatu zmiany wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców prowadzących przedszkola, którzy wskazali, że po dostosowaniu placówek do obecnie obowiązujących wymogów, grupy przedszkolne są już maksymalnie wypełnione (a dzieje się to w sytuacji, kiedy jedynie około 30% rodziców, z którymi przedszkola mają podpisane umowy, zdecydowało się posłać swoje dzieci do przedszkola). Wraz z kolejnym etapem „odmrażania gospodarki” należy spodziewać się wzrostu liczby opiekunów decydujących o powrocie dzieci do przedszkoli. Może to spowodować istotne trudności w możliwości wywiązania się z zawartych umów z rodzicami oraz dodatkowo zaognić spór, jaki miał już miejsce na linii przedszkola – rodzice.

W związku z powyższym pismem z dnia 15 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali. W ocenie Rzecznika MŚP nieprzyjęcie wszystkich dzieci do przedszkoli spowoduje ogromny problem społeczny oraz dodatkowo skonfliktuje rodziców, wychowawców i organy prowadzące, które będą musiały rozstrzygać, które dzieci przyjąć, a które nie, w sytuacji, kiedy rodzice wrócą do pracy i będą potrzebować opieki nad swoimi dziećmi.

Co więcej, w celu wzmocnienia tego istotnego społecznie i gospodarczo postulatu, pismem z dnia 22 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił również do Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz z prośbą o wsparcie proponowanych rozwiązań.

Poniżej pełna treść pisma Rzecznika MŚP:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
22 maja 2020
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego JPK_VAT
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego JPK_VAT

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego JPK_VAT. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Finansów, nowe obowiązki w tym zakresie powinny zostać przesunięte przynajmniej o 3 miesiące, tj. na dzień 1 października 2020 r.

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) ustawodawca przesunął dla dużych przedsiębiorców o 3 miesiące termin wejścia w życie przepisów o nowym JPK_VAT z deklaracją, przewidziany pierwotnie na dzień 1 kwietnia 2020 r. Jednocześnie pozostawiono termin 1 lipca 2020 r. na wejście w życie tego obowiązku dla firm z sektora MŚP.

W ocenie Rzecznika MŚP, 3-miesięczne przesunięcie tego terminu powinno być zastosowane również wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, co byłoby zgodne z dotychczasowym zamysłem stopniowego obejmowania nowymi rozwiązaniami w zakresie jednolitego pliku kontrolnego firm o coraz mniejszej skali działalności. Jednocześnie byłoby to odpowiedzią na wyjątkowo trudną sytuację, w której obecnie znalazły się najmniejsze firmy. Należy spodziewać się również, że przy konieczności jednoczesnego dostosowywania systemów księgowych do nowych wymogów w zakresie JPK_VAT przez wszystkie firmy, mogą wystąpić dodatkowe trudności z dostępem do usług firm wdrożeniowych spowodowane spiętrzeniem zapotrzebowania na ich usługi.

W związku z powyższym, pismem z dnia 22 maja 2020 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Finansów o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do przesunięcia obowiązku stosowania nowego JPK_VAT z deklaracją wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przynajmniej o 3 miesiące, tj. z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 1 października 2020 r.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
22 maja 2020
Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS umorzył postępowanie administracyjne, którego wszczęcie naruszyło zapisy Prawa przedsiębiorców
Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS umorzył postępowanie administracyjne, którego wszczęcie naruszyło zapisy Prawa przedsiębiorców

Po interwencji Rzecznika MŚP – ZUS zobowiązał się wypłacić przedsiębiorcy zaległe zasiłki opiekuńcze oraz chorobowe i umorzył prowadzone wobec niego postępowanie administracyjne.

Po niespełna dwóch latach od potwierdzenia faktu podlegania przez przedsiębiorcę ubezpieczeniom społecznym, w styczniu br. ZUS Oddział w Legnicy wszczął w tej samej sprawie ponowne postępowanie wyjaśniające – ignorując  art. 58 ustawy Prawo przedsiębiorców, który stanowi: „Organ kontroli nie przeprowadza kontroli w przypadku, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ zakaz prowadzenia ponownej kontroli przez ten sam organ w przypadku, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą”.

W wyniku przeprowadzonego we wrześniu 2018 r. postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia podlegania przez przedsiębiorcę – od 2 kwietnia 2012 r. do 7 marca 2013 r. oraz od 1 września 2015 r. do nadal – ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, ZUS Oddział w Legnicy wydał 18 października 2018 r. decyzję umarzającą postępowanie. W uzasadnieniu wskazano, iż przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Pomimo to, w styczniu 2020 r., ten sam organ wszczął wobec tego przedsiębiorcy ponowne postępowanie wyjaśniające w tym samym przedmiocie, z tą tylko różnicą, że kontrolą objęto okres nieco krótszy – od 2018 r. do nadal. Przy czym termin zakończenia postępowania był kilkukrotnie przedłużany, co  dla przedsiębiorcy skutkowało wstrzymaniem  wydania przez ZUS decyzji o ustaleniu uprawnień do zasiłku opiekuńczego i chorobowego.

Na prośbę przedsiębiorcy, interwencję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy podjął w kwietniu br. Oddział Terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku. W stanowisku do ZUS Rzecznik wskazał, że działanie organu, polegające na wszczęciu ponownie kontroli u przedsiębiorcy w tym samym przedmiocie, za częściowo ten sam okres narusza nie tylko art. 58 Prawa przedsiębiorców, ale również art. 12 tej ustawy, zgodnie z którym organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej.

Na skutek interwencji Rzecznika MŚP, ZUS – decyzją z 6 maja 2020 r. – umorzył prowadzone postępowanie, po raz drugi wskazując, że przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. I w następstwie takiej decyzji, zobowiązał się wypłacić przedsiębiorcy zaległe zasiłki opiekuńcze oraz chorobowe.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
21 maja 2020
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla mikroprzedsiębiorców zmiany przepisów w zakresie tzw. mikropożyczki
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla mikroprzedsiębiorców zmiany przepisów w zakresie tzw. mikropożyczki

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla mikroprzedsiębiorców zmiany  przepisów w zakresie tzw. mikropożyczki. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Wicepremier, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, przedsiębiorcy ci powinni zostać zwolnieni z obowiązku składania wniosku o jej umorzenie.

Na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.; dalej: „Specustawa”), starosta może, na podstawie umowy, udzielić mikroprzedsiębiorcy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5.000 zł. Równocześnie, jak wskazuje ust. 7 przedmiotowego artykułu pożyczka ta wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy, podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

W ocenie Rzecznika MŚP powyższe warunki i tryb ubiegania się o umorzenie pożyczki są nadmierną i nieproporcjonalną regulacją. Zgodnie bowiem z art. 67 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.) tworząc prawo z zakresu działalności gospodarczej, należy kierować się zasadami proporcjonalności i adekwatności, dążąc do ograniczenia obowiązków informacyjnych, zwłaszcza gdy wymagane informacje są przekazywane przez obowiązanych organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym, pismem z dnia 21 maja 2020 r. Rzecznik MŚP skierował do Wicepremier, Minister Rozwoju wniosek legislacyjny o zmianę przedmiotowych przepisów poprzez wprowadzenie zasady, że umorzenie mikropożyczki następuje z mocy prawa – po spełnieniu ustawowych warunków. Rzecznik MŚP wskazał przy tym, że na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, ze zm.) organy władzy publicznej dysponują aktualnymi informacjami niezbędnymi do weryfikacji spełnienia kryteriów do umorzenia mikropożyczki. Co więcej, w ocenie Rzecznika MŚP obecna konstrukcja umorzenia pożyczki przewidzianej w art. 15zzd Specustawy, będącej jednym z popularniejszych instrumentów pomocowych, może w niedalekiej przyszłości wygenerować liczne konflikty społeczne, które w ostatecznym rozrachunku zepsują dobry wizerunek wszystkich programów pomocowych przygotowanych przez rząd (tzw. Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Finansowa). Warto też zaznaczyć, iż na analogiczny problem zwrócił uwagę Pan Andrzej Gawron (Poseł na Sejm IX Kadencji) w swojej interpelacji (nr 6147) z 14 maja 2020 r. co dowodzi, że przedmiotowe zagadnienie nie ma charakteru jednostkowego.

Ponadto, do Rzecznika MŚP docierają sygnały, iż starostowie w umowach pożyczki zawieranych z przedsiębiorcami przewidują dodatkowy (pozaustawowy) wymóg złożenia wniosku o jej umorzenie w terminie 14 dni od dnia spełnienia przesłanki uprawniającej do tego. Powoduje on po stronie pożyczkobiorców problemy w praktycznym stosowaniu, np. od kiedy właściwie należy liczyć ten termin. Wyeliminowanie obowiązku składania wniosku w tym zakresie rozwiązałoby dodatkowo i ten problem.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
21 maja 2020
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne.

Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

1) Jak należy rozumieć pojęcie „przestoju w prowadzeniu działalności”, o którym mowa w art. 15zq ust. 3 ustawy COVID-19?

Oceniając przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19 przedsiębiorca powinien uwzględnić takie okoliczności jak spadek przychodów, dochodów, obrotów, liczby klientów, czy ograniczenia w prowadzeniu działalności. Forma przestoju w prowadzeniu działalności może być różna w zależności od specyfiki branży lub lokalizacji.

2) Czy świadczenie postojowe przysługuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobowo czy także zatrudniającej inne osoby?

Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, jak również przedsiębiorcom, którzy zgłosili do ubezpieczeń inne osoby.

3) Czy pojęcie przychodu wymienione w art. 15 zq ust. 4 pkt 1) i 2) ustawy COVID-19 należy rozumieć ściśle (jako przychód) czy jako dochód?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) zniosła ograniczenie przychodowe, natomiast pozostawiła kryterium spadku przychodów o 15% (art. 15zq ust. 4 pkt 1 ustawy Covid-19). Ustawa mówi o przychodzie z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4) Czy wymóg spadku przychodów o 15% o którym mowa w art. 15zq ust 4 pkt 1 ustawy COVID-19 dotyczy podmiotów, które nie uzyskały żadnego przychodu w miesiącu poprzedzającym?

Oceny spadku przychodu dokonuje się oceniając przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Jeżeli przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosiły 0, należy odnieść tę kwotę do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc.

5) Czy przychód, o którym mowa w art. 15zq ust 4 pkt 1 ustawy COVID-19 obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii?

Ustawodawca posługuje się pojęciem  przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) Co to jest jedno świadczenie postojowe w rozumieniu art. 15 zr ust. 4 ustawy COVID-19?

Żaden przepis nie ogranicza liczby prowadzonych działalności gospodarczych ani ilości zawartych umów cywilnoprawnych. Jednemu podmiotowi przysługuje jedno świadczenie z jednego tytułu.

7) Co należy rozumieć pod pojęciem „innych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia postojowego” w rozumieniu art. 15zs ust. 3 pkt 5 ustawy COVID-19?

ZUS nie żąda żadnych innych informacji ponad te, które wynikają z ustawy. Może się zdarzyć, że będzie wymagane dołączenie innych dokumentów, np. pełnomocnictwa.

8) Czy warunkiem skorzystania ze świadczenia postojowego jest zawarcie mowy zlecenia w formie pisemnej? Czy w przypadku braku umowy formie pisemnej wystarczające będzie złożenie oświadczenia zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy oraz przedstawienie dokumentów uprawdopodabniających wykonywanie zlecenia (np. na podstawie wyciągów bankowych, faktu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za zleceniobiorcę)?

 Do wniosku dołącza się kopie umów cywilnoprawnych.

9) Jak należy interpretować zawarty w art. 15 zu ust. 1 ustawy COVID-19 warunek wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia?

Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie. W przypadku niekompletnego wniosku ZUS wzywa do jego uzupełnienia.

10) 11) 12)

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o czym mowa w art. 15zzc ustawy COVID-19?

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, o czym mowa w art. 15zzb ustawy COVID – 19?

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na rzecz ochrony miejsc pracy, o czym mowa w art. 15g ust 1 i 2?

Świadczenie postojowe jest świadczeniem nieoskładkowanym i nieopodatkowanym. Ma charakter socjalny – stanowi wsparcie finansowe dla podmiotów, których sytuacja uległa pogorszeniu. Forma wsparcia w postaci świadczenia finansowego może łączyć się z innymi formami wsparcia (pomocy) przewidzianymi dla przedsiębiorców.Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
19 maja 2020
Rzecznik MŚP interweniuje do Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w związku z budzącą wątpliwości praktyką wydawania decyzji nakładających kary pieniężne za rzekome naruszenie przez mikroprzedsiębiorcę zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Rzecznik MŚP interweniuje do Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w związku z budzącą wątpliwości praktyką wydawania decyzji nakładających kary pieniężne za rzekome naruszenie przez mikroprzedsiębiorcę zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rzecznik MŚP interweniuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w związku z budzącą wątpliwości co do zgodności z prawem praktyką wydawania decyzji nakładających bardzo wysokie kary pieniężne za rzekome naruszenie przez mikroprzedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z podstawowymi zasadami Konstytucji Biznesu, organ prowadzący postępowanie względem przedsiębiorcy powinien kierować się zasadą proporcjonalności, zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem oraz zasadą działania w sposób budzący zaufanie do władz publicznych. Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa, mając na uwadze zasadę przyjaznej interpretacji przepisów. Część z tych fundamentalnych zasad znajduje również oparcie w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

Tym niemniej, do Rzecznika MŚP wpłynęła skarga od mikroprzedsiębiorcy, który został ukarany karą w wysokości 10.000 zł za rzekome naruszenie ograniczenia prowadzenia działalności w zakresie usług kosmetycznych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697, ze zm.). Co istotne, z treści decyzji administracyjnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie wynikało, że organ oparł się w swym rozstrzygnięciu na podstawie notatki policyjnej, z której w dodatku wynikało, że przedsiębiorca kwestionował fakt wykonywania działalności podlegającej ograniczeniom. Pomimo tego, organ całkowicie pominął udział przedsiębiorcy tym postępowaniu, uniemożliwiając wyjaśnienie wątpliwości i nadając karze rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając powyższe na uwadze, pismem z dnia 19 maja 2020 r., Rzecznik MŚP wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, wnosząc odwołanie od tej budzącej wątpliwości decyzji. W ocenie Rzecznika MŚP, nawet w sytuacji zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii organy władzy publicznej winny przestrzegać podstawowych zasad Konstytucji Biznesu, a przy podejmowaniu decyzji, w szczególności o charakterze represyjnym, gwarantować przedsiębiorcom przestrzeganie ich praw, w tym prawa do czynnego udziału w postępowaniu.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP poniżej:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
18 maja 2020
Objaśnienia prawne
Rzecznik MŚP zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez urzędników administracji państwowej

Do Biura Rzecznika MŚP zgłosił się przedsiębiorca, który – na miesiąc przed upływem 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – otrzymał z urzędu skarbowego zawiadomienie o wszczęciu wobec niego postępowania karnego skarbowego, skutkiem czego bieg  tego przedawnienia  został zawieszony.

Po analizie przedłożonych akt Rzecznik MŚP uznał, że w sprawie doszło do instrumentalnego stosowania prawa i wszczęto postępowanie wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego, na co wskazywał fakt, że organ skarbowy przez 5 lat nie znalazł podstawy, aby uznać, że podatnik popełnił przestępstwo skarbowe. W tej sytuacji – działając na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców –  wystąpił z wnioskiem o  wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędnika, który zdaniem Rzecznika MŚP nadużył prawa wydając postanowienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego.

Po 4 miesiącach Rzecznik MŚP otrzymał lakoniczną informację, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono naruszenia po stronie urzędnika, skutkującego odpowiedzialnością dyscyplinarną. Rzecznik MŚP zwrócił się więc do organów skarbowych z wnioskiem o przesłanie akt postępowania wyjaśniającego lub przekazanie informacji, jakie dokumenty znajdowały się w aktach postępowania karnego skarbowego na dzień wydania postanowienia o jego wszczęciu.

Przez kolejne 4 miesiące organy skarbowe najpierw zbywały Rzecznika MŚP wskazując, że przesłanie wnioskowanych akt jest niemożliwe, ponieważ znajdują się w innych urzędach, po czym poinformowano o braku prawnych podstaw zrealizowania jego wniosku.

Nie odniosły też skutku wcześniejsze pisma Rzecznika do Ministra Finansów o objęcie nadzorem realizacji zadań Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych przez organy skarbowe, wysłane  w  sprawach, w których ewidentnie doszło do naruszenia Konstytucji Biznesu.

Dlatego tym razem, wyczerpawszy  możliwości doprowadzenia do ukarania urzędnika państwowego w drodze postępowania dyscyplinarnego – wobec braku współpracy ze strony organów skarbowych –  Rzecznik złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędnika państwowego.

–  Niestety, choć instrumentalne działania urzędników wciąż są częstym zjawiskiem, organy skarbowe najwyraźniej nie chcą korzystać z posiadanych instrumentów dyscyplinowania swych kadr. Ale, właśnie dlatego – jako Rzecznik, ustanowiony do obrony interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców, nie zamierzam dłużej tolerować ani bezprawia urzędników, ani przymykania  oczu na  takie działania przez ich zwierzchników. Stąd moje zawiadomienie do prokuratury – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
16 maja 2020
ZUS
Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS wycofał się z próby zakwestionowania wysokości przychodu, deklarowanego przez przedsiębiorcę jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS wycofał się z próby zakwestionowania po siedmiu latach wysokości przychodu, deklarowanego przez przedsiębiorcę jako podstawę wymiaru i opłacania składek na ubezpieczenie.

W dniu 16 stycznia 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wydał decyzję, w której stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie fizjoterapii, w okresie od kwietnia 2013 roku do czerwca 2013 roku wynosiła około 2,2 tysięcy złotych – tj. ok. czterokrotnie mniej od kwoty, jaką wówczas płatniczka ZUS sama zadeklarowała. W uzasadnieniu decyzji poinformowano, że wobec kolejnego ,,roszczenia” przedsiębiorcy o świadczenie z ubezpieczenia chorobowego – tj. o wypłatę zasiłku macierzyńskiego i chorobowego, Zakład wszczął postępowanie wyjaśniające, w sprawie zasadności i możliwości deklarowania przez przedsiębiorcę wysokich podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w w/wym. okresie.

ZUS wskazał ponadto, że z  uzyskanych informacji wynika, że w 2013 roku przedsiębiorca nie osiągnął wyników finansowych, umożliwiających i uzasadniających podnoszenie deklarowanych wysokich podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Co – zdaniem Zakładu – wskazuje na to, iż ,,motywem deklarowania wysokich podstaw wymiaru i opłacania składek w niekoniecznej i ekonomicznie nieuzasadnionej wysokości w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów i dochodów było uzyskiwanie wysokich świadczeń z ubezpieczeń”.

Przedsiębiorca odwołała się od tej decyzji, podnosząc, że już wcześniej   była poddana przez ZUS kontroli, która to nie wykazała żadnych nieprawidłowości, a jej zakres rzeczowy był zbieżny z obecnym postępowaniem, zakończonym decyzją ZUS, w której obniżono podstawę wymiaru składek. Jednocześnie, zwróciła się o pomoc do Rzecznika MŚP.

W dniu 22 kwietnia 2020 r., w piśmie do ZUS Oddział w Lublinie, Biuro Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu poparło fizjoterapeutkę, wnosząc o uchylenie decyzji ZUS bądź o jej zmianę – wobec braku przesłanek prawnych do zakwestionowania deklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek.

Cztery dni później zainteresowana poinformowała Rzecznika o pozytywnym załatwieniu sprawy i podziękowała za ,,nieocenione wsparcie oraz za aktywność w mojej sprawie”.

Oficjalna informacja z ZUS Oddział w Lublinie o umorzeniu postępowania wobec przedsiębiorcy jako bezprzedmiotowego, a tym samym o nienadaniu biegu odwołaniu fizjoterapeutki do sądu powszechnego, wpłynęła do Biura Rzecznika 14 maja br.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
15 maja 2020
W związku z licznymi głosami przedsiębiorców prowadzących przedszkola, Rzecznik MŚP apeluje do Głównego Inspektora Sanitarnego o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r.
W związku z licznymi głosami przedsiębiorców prowadzących przedszkola, Rzecznik MŚP apeluje do Głównego Inspektora Sanitarnego o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r.

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców prowadzących przedszkola, Rzecznik MŚP apeluje do Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa, prof. CMKP o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Zgodnie z wytycznymi z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z umożliwieniem powrotu dzieci do ww. placówek wprowadzono jednocześnie ograniczenia i rygory z tym związane.

Natomiast do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców prowadzących przedszkola, którzy wskazali, że po dostosowaniu placówek do obecnie obowiązujących wymogów, grupy przedszkolne są już maksymalnie wypełnione (a dzieje się to w sytuacji, kiedy jedynie około 30% rodziców, z którymi przedszkola mają podpisane umowy, zdecydowało się posłać swoje dzieci do przedszkola). Wraz z kolejnym etapem „odmrażania gospodarki” należy spodziewać się wzrostu liczby opiekunów decydujących o powrocie dzieci do przedszkoli. Może to spowodować istotne trudności w możliwości wywiązania się z zawartych umów z rodzicami oraz dodatkowo zaognić spór, jaki miał już miejsce na linii przedszkola – rodzice.

W związku z powyższym, pismem z dnia 15 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa, prof. CMKP o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali. W ocenie Rzecznika MŚP nieprzyjęcie wszystkich dzieci do przedszkoli spowoduje ogromny problem społeczny oraz dodatkowo skonfliktuje rodziców, wychowawców i organy prowadzące, które będą musiały rozstrzygać, które dzieci przyjąć, a które nie, w sytuacji, kiedy rodzice wrócą do pracy i będą potrzebować opieki nad swoimi dziećmi.

Co istotne, w sprawie problemów przedsiębiorców prowadzących przedszkola Rzecznik MŚP występował już do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwestii obowiązku dokonywania płatności za czesne za okres, w którym ze względu na ograniczenia wprowadzone z uwagi na stan epidemii, nie świadczą one pełnego zakresu usług. W swoim stanowisku z dnia 22 kwietnia 2020 r. (znak: DPR.070.5.2020.PS) Prezes UOKiK zaznaczył, że w tej trudnej dla wszystkich sytuacji należy szukać porozumienia i rozwiązań dostosowanych dla wszystkich stron.

Poniżej pełna treść pisma Rzecznika MŚP z 15 maja 2020 r. oraz pismo Prezesa UOKiKu z 22 kwietnia 2020 r. w poprzedniej sprawie:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
15 maja 2020
Informacja o utworzeniu wideoinfolinii dla osób niesłyszących, która zapewni osobom niesłyszącym dostęp do informacji związanych z pandemią COVID-19
Informacja o utworzeniu wideoinfolinii dla osób niesłyszących, która zapewni osobom niesłyszącym dostęp do informacji związanych z pandemią COVID-19

Warszawa, dnia 15.05.2020 r.

 

Informacja o utworzeniu wideoinfolinii dla osób niesłyszących, która zapewni osobom niesłyszącym dostęp do informacji związanych z pandemią COVID-19

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskim Związkiem Głuchych, uruchomiło wideoinfolinię, która zapewni osobom niesłyszącym dostęp do informacji związanych z pandemią COVID-19. Narzędzie działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby niesłyszące, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i pomocy, a także aktualnych informacji o zaleceniach dotyczących sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

 

W akcję zaangażowani są tłumacze Polskiego Języka Migowego z całej Polski, którzy pracują w systemie zmianowym na smartfonach lub laptopach z dostępem do Internetu. Osoba niesłysząca może połączyć się z wideoinfolinią i uzyskać, w zrozumiałym dla siebie języku, informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, że może być zarażona. Z wideoinfolinii mogą korzystać również placówki ochrony zdrowia i służby ratownictwa medycznego, co ułatwia przeprowadzenie wywiadów lekarskich z niesłyszącymi pacjentami, przyśpiesza ewentualną diagnozę i leczenie.

 

Wideoinfolinia działa od 1 kwietnia 2020 r. i można się z nią połączyć za pośrednictwem następujących narzędzi:

 1. komunikatora Messenger, bezpośrednio ze strony koronawiruspjm, dostępnej na Facebooku;
 2. komunikatora Skype – login: Koronawirus-Tłumacz PJM;
 3. komunikatora IMO, który umożliwia połączenia z wykorzystaniem komputera: nr  609 939 546;
 4. aplikacja tłumacz on-line języka migowego.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/onfolinia-dla-gluchych

Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
14 maja 2020
panoramic view of a modern mall
Rzecznik MŚP kieruje wniosek do Ministerstwa Rozwoju w sprawie zajęcia jednoznacznego stanowiska co do objęcia wsparciem najemców w centrach handlowych prowadzących działalność o charakterze zarówno handlowym, jak i usługowym

Zgodnie z art. 15ze ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm., dalej: „uCOVID-19”), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

Do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców wynajmujących powierzchnie handlowe w centrach handlowych, którzy zgodnie z przepisami z zakresu ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii byli zmuszeni do zawieszenia prowadzonej w wynajmowanych lokalach. Pojawiły się bowiem interpretacje, zgodnie z którymi termin „powierzchnia handlowa” określony w art. 15ze uCOVID-19 nie obejmuje działalności usługowej. Co istotne, taka interpretacja znalazła się w „Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców” autorstwa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

W związku z powyższym, pismem z dnia 14 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Pana dr Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, z wnioskiem o zajęcie jednoznacznego stanowiska, zgodnie z którym przedmiotowy instrument prawny dotyczy wszystkich rodzajów działalności objętych zakazem prowadzenia zgodnie z przepisami z zakresu ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – tj. działalności o charakterze zarówno handlowym, jak i usługowym.

Poniżej pełna treść pisma Rzecznika MŚP:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
14 maja 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców
Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców

W związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców odnośnie warunków skorzystania tzw. Tarczy finansowej Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie procedury odwoławczej. 

W przepisach ustawy OSIR oraz rozporządzenia MFIPR w zakresie programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” nie zamieszczono przepisów szczególnych odnośnie trybu odwoławczego w przypadku wydania przez PFR decyzji odmawiającej przyznania wsparcia. W szczególności brak jest jednoznacznego wskazania w przepisach ustawy OSIR oraz rozporządzenia MFIPR przepisów wskazujących na to czy decyzje PFR podlegają kontroli sądów powszechnych lub sądów administracyjnych.

W związku z powyższym Rzecznik zadał następujące pytania:

„Czy od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju o odmowie przyznania pomocy w postaci subwencji finansowej o której mowa w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” przyznawanej w oparciu o przepisy art. 21a ust 1 i 2 ustawy OSIR i art. 27 ust. 4 ustawy o spójności, przysługuje przedsiębiorcy procedura odwoławcza na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów art. 53 i art. 61 ustawy o spójności tj. w trybie rozdziału 15 ww. ustawy?”

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 proszę o wskazanie czy decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o odmowie przyznania pomocy o której mowa w art. 21a ust 1 i 2 ustawy OSIR i art. 27 ust. 4 ustawy o spójności  w postaci subwencji finansowej o której mowa w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” podlega kontroli sądów powszechnych lub sądów administracyjnych?”

Stanowisko Rzecznika:

Pakiet rozwiązań o którym mowa w niniejszym piśmie, jest wsparciem oferowanym przedsiębiorcom przez Państwo. Oznacza to, że PFR jest na mocy ustawy podmiotem powołanym do przyjęcia i rozpoznania wniosku przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie w ramach pakietu rozwiązań. Tym samym PFR jest powołany, na mocy powszechnie obowiązującego prawa, do udzielenia przedsiębiorcom wsparcia. Realizując to zadanie, ingeruje w sposób władczy i jednostronny w prawa i obowiązki jednostek. Wynikająca z ustawy działalność PFR w zakresie rozpoznania wniosku o pomoc w zakresie analizowanego pakietu pomocy mieści się zdaniem Rzecznika w działalności administracji publicznej (rządowej). Podmiot ten na skutek rozpoznania wniosku przedsiębiorcy, decyduje o sytuacji prawnej przedsiębiorcy (jednostki) w zakresie przyznania mu prawa do wsparcia, a przedsiębiorca ten nie jest z PFR powiązany organizacyjnie ani prawnie.

Mając na względzie zatem, że PFR jest podmiotem realizującym zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, do którego działania stosuje się przepisy ustawy o spójności, to odpowiednio rozstrzygnięcia podejmowane przez PFR w zakresie odrzucenia złożonego przez przedsiębiorcę wniosku mają postać decyzji od której przysługuje odwołanie. Od rozstrzygnięcia wydanego w trybie odwoławczym przysługuje zaś przedsiębiorcy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019, poz. 2325) – dalej p.p.s.a.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP poniżej:

Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
13 maja 2020
Rzecznik MŚP popiera apel przedstawicieli salonów tatuażu o otwarcie tego rodzaju działalności w trzecim etapie odmrażania gospodarki
Rzecznik MŚP popiera apel przedstawicieli salonów tatuażu o otwarcie tego rodzaju działalności w trzecim etapie odmrażania gospodarki

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców popiera apel przedstawicieli salonów tatuażu o otwarcie tego rodzaju działalności w trzecim etapie odmrażania gospodarki. Skierował w tej sprawie pismo do wicepremier Jadwigi Emilewicz.

 – Specyfika pracy tatuatorów czy kosmetyczek jest bardzo podobna. Nie ma potrzeby różnicowania tych branż pod względem możliwości ponownego otwarcia swojej działalności. Z usług salonu tatuażu powinniśmy mogli skorzystać już od 18 maja – argumentuje Adam Abramowicz.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP poniżej:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
12 maja 2020
Dealer Vehicles in Stock. Brand New Cars Awaiting Clients on the Dealer Parking Lot. New Cars Section.
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP, Prezes ZPP zaapelował do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, aby Wydziały Komunikacji zapewniły jednoczesną i na równych warunkach obsługę interesantów rejestrujących zarówno pojazdy nowe, jak i używane, sprowadzone z zagranicy

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców alarmujących, że niektóry Wydziały Komunikacji zaprzestały rejestracji pojazdów używanych sprowadzonych do Polski, nie przerywając jednocześnie obsługi dotyczącej rejestracji fabrycznie nowych pojazdów, Rzecznik MŚP wystąpił do Prezesa Związku Powiatów Polskich o podjęcie działań umożliwiających rejestrację pojazdów używanych, sprowadzonych do kraju, jak i fabrycznie nowych, bez różnicowania nabywców i na równych warunkach.

Ponadto Rzecznik MŚP przypomniał w swoim wystąpieniu, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu, ale nie musi.

Prezes Zarządu ZPP, dostrzegając wagę problemu, opisanego przez Rzecznika MŚP, zwrócił się do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w piśmie z 28 kwietnia 2020 r. z apelem o podjęcie działań – w ramach dostępnych środków oraz zakresu przypisanym powiatom zadań i kompetencji – zmierzających do realizacji prośby Rzecznika MŚP.

Jak słusznie wskazał Prezes Zarządu ZPP, zapewnienie ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej leży we wspólnym interesie przedsiębiorców, mieszkańców, jak i samych powiatów.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP:

Pełna treść pisma Prezesa Zarządu ZPP:

Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
12 maja 2020
ZUS
Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

 1. Jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenie pracownika?

Z odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż wynagrodzenie, o jakim mowa w art. 15zzb ww. ustawy należy rozumieć wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek. Dodatek funkcyjny jako stały element wynagrodzenia powinien być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia brutto.

 1. Jak należy wyliczyć spadek obrotu gospodarczego w stosunku do przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r.

W odpowiedzi na powyższe, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne powinien, celem uzyskania wsparcia wykazać spadek obrotu (odpowiednio co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Przedsiębiorca może też zestawić ze sobą okres kolejno następujących po sobie 60 dni roku ubiegłego i roku bieżącego. Należy przyjąć, że przedsiębiorca starający się o dofinansowanie powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku, zatem przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r. nie mogą ubiegać się o tę formę wsparcia.

 1. Czy o dofinasowanie części kosztów wynagrodzenia mogą się ubiegać przedsiębiorcy, który zawiesili działalność gospodarczą w 2019 roku?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że możliwość przyznania ww. dofinansowania opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Przedsiębiorca może też zestawić ze sobą okres kolejno następujących po sobie 60 dni roku ubiegłego i roku bieżącego. Zdaniem Minister przedsiębiorcy, których działalność była zawieszona w ww. okresach, nie mogą ubiegać się o tę formę wsparcia

 1. Czy o dofinasowanie części kosztów wynagrodzenia mogą się ubiegać przedsiębiorcy którzy nie uzyskali żadnego przychodu w roku 2019 – prowadzili czynności przygotowawcze (np. montowali linię produkcyjną, organizowali biuro, ponosili koszy na wytworzenie programu komputerowego)?

W odpowiedzi na powyższe Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że o ww. dofinansowanie nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu w roku 2019, ponieważ w opisanej sytuacji wykazanie spadku obrotów gospodarczych nie jest możliwe.

 1. Czy obrót obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy wyliczaniu spadku obrotów należy wliczać także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii.

 1. Czy w przypadku niedotrzymania warunku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, jednego z pracowników objętych dofinansowaniem, przedsiębiorca zwraca proporcjonalnie część dofinansowania przypadającą na tego pracownika, czy też część dofinasowania ogółem (otrzymanego na wszystkich pracowników)?

W odpowiedzi na powyższe, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że w przypadku niedotrzymania warunku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, jednego z pracowników objętych dofinansowaniem, przedsiębiorca zwraca proporcjonalnie część dofinansowania przypadającą tylko na tego pracownika.

 1. Jak należy rozumieć brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, iż zamysłem ustawodawcy było, aby przedsiębiorca składając oświadczenie o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości – oświadczał o stanie swojej wypłacalności na dzień składania wniosku.

 1. Czy w przypadku otrzymania świadczenia postojowego, o jakim mowa w  15zq ustawy COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakim mowa w art. 15zzb ustawy  COVID-19?

Zdaniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedsiębiorcy, który otrzymał świadczenie postojowe przysługuje również pomoc w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

 1. Czy w przypadku otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne o jakim mowa w  15zzb ustawy  COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników z art. 15g z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
 2. Czy w przypadku otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o jakim mowa w  15zzb ustawy  COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne pracowników z art. 15g ustawy  COVID-19 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

W odpowiedzi na pytania 9 i 10 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniła, że przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki). Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia z innego źródła w związku z ochroną miejsc pracy to nie może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia z FGŚP na tych samych pracowników.

– Mając na uwadze gwarancyjny charakter wydanych przez Panią Minister objaśnień prawnych, wskazać należy, że wpisują się one w sposób pełny w działania Rzecznika MŚP podejmowane w ramach akcji #RatujBiznes mające na celu zapewnienie jak najszerszej pomocy polskim przedsiębiorcom – komentuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika MŚP.

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
11 maja 2020
Rzecznik MŚP apeluje do Premiera o całkowite otworzenie gospodarki najpóźniej od 1 lipca br.
Rzecznik MŚP apeluje do Premiera o całkowite otworzenie gospodarki najpóźniej od 1 lipca br.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skierował apel do Premiera od  ponad 100 organizacji przedsiębiorców o wyznaczenie i ogłoszenie daty zakończenia ograniczeń w działaniu przedsiębiorstw najpóźniej na dzień 1 lipca br. 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w imieniu organizacji przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku skierował dzisiaj apel do Premiera  o całkowite odmrożenie gospodarki najpóźniej na dzień 1 lipca br. Podkreślił tym samym, że konieczne jest podanie również konkretnych terminów kolejnych etapów wychodzenia z blokady.

Wskazał, że przedsiębiorcy muszą znać maksymalny okres, przez który będą finansować swój przestój. Nie mając natomiast wiedzy nt. konkretnego terminu otworzenia gospodarki, nie będą w stanie oszacować, czy ich na to stać, a w rezultacie utrzymać miejsc pracy. Dalsze mrożenie działalności przedsiębiorstw może w efekcie doprowadzić do załamania się finansów publicznych oraz dwucyfrowego wskaźnika bezrobocia.

Rzecznik powołał się na wzór Czech, Austrii i Danii, które rozpoczęły już ścieżkę systematycznego powrotu do gospodarczej normalności. Jednocześnie zaznaczył, że konieczne jest zastosowanie wszystkich dostępnych metod zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Równolegle ocenił, iż dotychczasowe działania rządu w celu walki z epidemią, wypłaszczania krzywej zachorowań oraz przygotowania służby zdrowia były  w pełni zrozumiałe, dzięki czemu aktualnie jest możliwe przejście do działań na rzecz stopniowego uwalniania gospodarki.

Pełna treść listu Rzecznika MŚP do Premiera:

Lista organizacji przedsiębiorców:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
6 maja 2020
Rzecznik MŚP interweniuje u Komendanta Głównego Straży Granicznej w związku z budzącą wątpliwości co do zgodności z prawem praktyką kierowania na obowiązkową kwarantannę zawodowych kierowców pojazdów innych niż autobusy
Rzecznik MŚP interweniuje u Komendanta Głównego Straży Granicznej w związku z budzącą wątpliwości co do zgodności z prawem praktyką kierowania na obowiązkową kwarantannę zawodowych kierowców pojazdów innych niż autobusy

Zgodnie z podstawowymi zasadami Konstytucji Biznesu, organ prowadzący postępowanie względem przedsiębiorcy powinien kierować się zasadą proporcjonalności, zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem oraz zasadą działania w sposób budzący zaufanie do władz publicznych. Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa, mając na uwadze zasadę przyjaznej interpretacji przepisów.

Do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób przy użyciu pojazdów innych niż autobusy (tj. przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą). Kierowcy ci bowiem, po przekroczeniu granicy państwowej, są kierowani przez organy Straży Granicznej do odbycia obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny, pomimo że przepisy w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przewidują wyłączenie z tego obowiązku zawodowych kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym.

Po analizie przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (aktualnie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 792) Rzecznik MŚP wskazał we wniosku, że możliwy jest brak podstaw do różnicowania sytuacji prawnej zawodowych kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób przy użyciu pojazdów innych niż autobusy. W związku z powyższym, pismem z dnia 5 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wątpliwości i zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Co istotne, już w styczniu 2020 r. Rzecznik MŚP występował do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wówczas wątpliwości co do stosowania przez organy Straży Granicznej zasad Konstytucji Biznesu. W odpowiedzi pismem z dnia 23 stycznia 2020 r. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnił m.in., że funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzając kontrolę, każdorazowo powinni kierować się zasadą proporcjonalności.

Poniżej pełna treść wystąpienia Rzecznika MŚP:

Link to komunikatu z poprzedniej sprawy TUTAJ 

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
6 maja 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców
Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców

W związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców odnośnie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie  możliwości skorzystania z tej pomocy również przez tzw. osoby „samozatrudnione” oraz tego czy z pomocy mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy zatrudniającemu dziewięciu pracowników na pełen etat oraz jednego pracownika w niepełnym wymiarze etatu.

W programie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” mikroprzedsiębiorcę zdefiniowano jako beneficjenta który zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników. Tymczasem w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 roku oraz  z art. 12 ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju wynika, że  mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca który zatrudnia mniej niż 10 pracowników.

W świetle powyższego, zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wykładania wyżej wymienionych przepisów budzi wątpliwości interpretacyjne uzasadniające wydanie objaśnień prawnych na podstawie art. 33 PP w następującym zakresie:

 1. „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 pomoc w postaci subwencji finansowej o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”  może być udzielona mikroprzedsiębiorcy wykonującemu jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniającemu pracowników?”

Zdaniem Rzecznika dokonując interpretacji przepisów ustawy OSIR oraz w rozporządzenia MFIPR należy posługiwać się definicją mikroprzedsiębiorcy zamieszczoną załączniku nr I rozporządzenia 651/2014. Zgodnie z art. 2 ww. załącznika, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników. Z kolei sposób określania liczby pracowników zdefiniowany został w art. 5 pkt c w świetle którego w skład personelu wchodzą właściciele. W świetle powyższego wskazać należy, że przez mikroprzedsiębiorcę należy rozumieć także przedsiębiorcę jednoosobowego który nie zatrudnia pracowników.

 1. „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 pomoc w postaci subwencji finansowej o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” może być udzielona mikroprzedsiębiorcy zatrudniającemu dziewięciu pracowników na pełen etat oraz jednego pracownika w niepełnym wymiarze etatu np. pół etatu (RJP 9,5 etatu) lub trzy czwarte etatu (RJP 9,75)?”

Zdaniem Rzecznika, w świetle powyższej definicji, mikroprzedsiębiorcą jest każdy przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników. W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu liczba osób zatrudnionych powinna być liczona jako ułamkowa cześć rocznych jednostek pracy (RJP). Tym samym w każdym przypadku gdy liczba rocznych jednostek pracy (RJP) jest mniejsza niż 10, np. wynosi 9,5 etatu czy 9,75 etatu, przedsiębiorca ten jest mikroprzedsiębiorcą, któremu przysługuje pomoc w postaci subwencji finansowej o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”. A contrario przedsiębiorcy tego nie można zakwalifikować do grupy małych przedsiębiorców.

Pełna treść pism poniżej:

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
6 maja 2020
Komunikat z 5 maja 2020 r. w sprawie zmian określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Komunikat z 5 maja 2020 r. w sprawie zmian określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Komunikat z 5 maja 2020 r.

Nawiązując do komunikatu z 14 marca 2020 r. w kwestii wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Biurze w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku i Poznaniu (więcej TUTAJ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 792 dokonuję się zmiany w zakresie możliwości udziału pojedynczych osób w pracach Biura na osobiste zaproszenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców lub jego Zastępcy.

W pozostałym zakresie Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców funkcjonuje w zakresie zadań określonych przepisami prawa.

Osoby, które chciałyby skontaktować się z Biurem Rzecznika, zachęcamy do kontaktu:

– listownego:

Biuro Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

– telefonicznego:

pod numerem tel.: +48 22 1237070 (sekretariat).

Jednocześnie Biuro Rzecznika informuje,
że NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH DROGĄ TELEFONICZNĄ.

Prosimy o składanie wniosków pocztą elektroniczną:

e-mail: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl,
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl

e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl

lub poprzez formularz kontaktowy TUTAJ

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
4 maja 2020
Objaśnienia prawne
Rzecznik MŚP interweniuje u Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przywrócenia normalnej pracy sądów administracyjnych

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców oraz Zarządzeniem nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy sądów administracyjnych w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, Rzecznik MŚP pismem z 30 kwietnia 2020 r. zwrócił się do Prezesa NSA o wyjaśnienie, kiedy planowane jest, w odniesieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych:

 • przywrócenie normalnej pracy stacjonarnej sądów, w szczególności przywrócenie obsługi interesantów;
 • przywrócenie normalnego trybu przesłania korespondencji między instancjami sądów;
 • przywrócenie wyznaczania rozpraw i posiedzeń jawnych.

Ponadto Rzecznik MŚP zwrócił się również o informację, czy w związku z art. 14a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, planowane jest wyznaczanie innych wojewódzkich sądów administracyjnych jako właściwych do rozpoznania spraw pilnych należących do właściwości danych wojewódzkich sądów administracyjnych.

Pełna treść pisma poniżej:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
30 kwietnia 2020
Skuteczna interwencja Rzecznika MŚP w sprawie przedsiębiorców z powiatu grodziskiego
Skuteczna interwencja Rzecznika MŚP w sprawie przedsiębiorców z powiatu grodziskiego

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zanotował na swym koncie kolejny sukces. Tym razem pomoc otrzymało dwoje przedsiębiorców z powiatu grodziskiego k. Warszawy. Zamierzali otworzyć wiejską przychodnię zdrowia oraz punkt apteczny. Otrzymali jednak przykrą wiadomość od urzędników  – termin odbioru sanitarnego lokalu został wyznaczony na odległy termin  – 11 lipca.

Sytuacja przedsiębiorców stała się wskutek tego skomplikowana, ponieważ wcześniej ponieśli znaczne koszty adaptacji lokali, zatrudnienia personelu, a także zaciągnęli zobowiązania finansowe. Oboje zwrócili się zatem o pomoc do Rzecznika MŚP (Oddziału Terenowego w Krakowie), który zainterweniował w ich sprawie.

Interwencja okazała się skuteczna  – urzędnicy wykazali zrozumienie i o dwa miesiące przyspieszyli pierwotnie ustalony termin odbioru lokali,  za co należą im się również podziękowania, biorąc pod uwagę obciążenie sprawami związanymi z epidemią koronawirusa.

– Jest bardzo ważne, aby urzędy państwowe sprawnie działały w trudnym dla przedsiębiorców czasie epidemii. Ta sprawa została rozstrzygnięta na korzyść przedsiębiorcy, zgodnie z koronną zasadą Konstytucji Biznesu, której Rzecznik MŚP jest strażnikiem – nie kryje zadowolenia  Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
30 kwietnia 2020
Rzecznik MŚP interweniuje u Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju w sprawie zawieszenia biegu terminów postępowań procesowych m.in. w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Rzecznik MŚP interweniuje u Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju w sprawie zawieszenia biegu terminów postępowań procesowych m.in. w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców z branży budowlanej Rzecznik MŚP pismem z 23 kwietnia 2020 r. poinformował Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz o istnieniu istotnych barier i utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej polegających na tym, że z uwagi na art. 15 zzs ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, bieg terminów w postępowaniach administracyjnych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu (podobnie bieg terminu na milczące załatwienie sprawy).

W swoich wystąpieniach do Rzecznika MŚP przedsiębiorcy wyrażali obawy, że proces inwestycyjno-budowlany zostanie wstrzymany poprzez zaprzestanie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę przez organy administracji architektoniczno-budowlanej czy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przez organy nadzoru budowlanego, a to przełoży się na opóźnienia w oddawaniu do użytkowania faktycznie zrealizowanych inwestycji i negatywnie wpłynie na płynność finansową w szczególności małych przedsiębiorców z tej branży.

Rzecznik MŚP w przywołanym piśmie podkreślił, że branża budowlana powinna być jednym z motorów napędowych gospodarki w czasie jej spowolnienia.

Pismo Rzecznika MŚP do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju poniżej:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
30 kwietnia 2020
Po interwencji Rzecznika MŚP Adama Abramowicza na targowiskach Białej Podlaskiej mogą handlować wszyscy kupcy
Po interwencji Rzecznika MŚP Adama Abramowicza na targowiskach Białej Podlaskiej mogą handlować wszyscy kupcy

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców z targowiska miejskiego przy al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej informującymi, że nie mogą handlować wyrobami przemysłowymi i tekstylnymi na wskazanym targowisku, podczas gdy handel artykułami rolno-spożywczymi jest dopuszczony, Rzecznik MŚP w dniu 22 kwietnia 2020 r. zaapelował do Prezydenta Białej Podlaskiej o udostępnienie targowiska wszystkim kupcom. W przywołanym wystąpieniu Rzecznik MŚP wskazał, że trwający już ponad miesiąc przestój, związany z obostrzeniami wprowadzonymi na skutek stanu epidemii, spowodował, że sytuacja finansowa kupców znacząco się pogorszyła – tym bardziej, że dla wielu z nich prowadzanie stoiska na targowisku stanowi jedyne źródło utrzymania siebie i rodziny.

Apel Rzecznika MŚP przekonał Prezydenta Białej Podlaskiej Michała Litwiniuka, który zdecydował, że z dniem 29 kwietnia 2020 r. zostanie wznowiona działalność wszystkich miejskich targowisk dla wszystkich kupców z zachowaniem zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
29 kwietnia 2020
Rzecznik MŚP skierował opinię do projektu Ustawy Tarcza 3.0 do Marszałka Sejmu RP Pani Elżbiety Witek
Rzecznik MŚP skierował opinię do projektu Ustawy Tarcza 3.0 do Marszałka Sejmu RP Pani Elżbiety Witek

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, działając na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz w związku z procedowaniem w Sejmie RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy 344). skierował opinię do projektu Ustawy do Marszałka Sejmu RP Pani Elżbiety Witek. Opinia została także skierowana do wiadomości przewodniczącym klubów i kół w Sejmie RP. 

Pełna treść pisma poniżej:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
28 kwietnia 2020
Ponad 3800 przedsiębiorców skorzystało już z darmowej pomocy kancelarii prawnych w ramach akcji #RatujBiznes
Ponad 3800 przedsiębiorców skorzystało już z darmowej pomocy kancelarii prawnych w ramach akcji #RatujBiznes

Przez pierwsze trzy tygodnie akcji #RatujBiznes, zainicjowanej przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – w pomoc najmniejszym przedsiębiorcom zaangażowało się 381 kancelarii prawnych i podatkowych z całej Polski. Do tej pory z bezpłatnej pomocy skorzystało ponad 3800 przedsiębiorców.

Z ankiety przeprowadzonej wśród uczestniczących w akcji #RatujBiznes kancelarii prawnych i podatkowych wynika, że do każdej z nich zgłosiło się po bezpłatną pomoc średnio 10 przedsiębiorców[1]. Oznacza to, że ostrożnie szacując ponad 3800 mikro, małych i średnich przedsiębiorców przygotowało i złożyło wnioski pomocowe dzięki pracy prawników pro publico bono.

Wśród rodzajów wniosków, które są najczęściej składane przez przedsiębiorców, ponad połowa kancelarii prawnych i podatkowych, które wzięły udział w ankiecie, wskazało wnioski o świadczenia postojowe oraz wnioski o zwolnienie ze składek ZUS. W trudnym momencie dla prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy szukają w naturalny sposób wsparcia państwa i możliwości ograniczenia wysokości ponoszonych kosztów działalności.

Kilka tysięcy przyjętych zgłoszeń od przedsiębiorców w ramach akcji  #RatujBiznes to bardzo budująca liczba, pokazująca realną pomoc przedsiębiorcom z sektora MŚP. Zakładamy, że wsparcie kancelarii prawnych i podatkowych w ramach akcji #RatujBiznes pomoże w rezultacie uratować większość z korzystających z niej przedsiębiorców. Trzeba pamiętać, że nie mówimy tylko o kilku tysiącach przedsiębiorców, ale łącznie o co najmniej kilkunastu, jeśli nie nawet kilkudziesięciu, tysiącach miejsc pracy – podkreśla Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Akcja #RatujBiznes ruszyła 30 marca br. i spotkała się z szerokim odzewem środowisk prawniczych. Adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, notariusze i doradcy restrukturyzacyjni, choć sami mierzą się z ogromnymi trudnościami, pomagają pro publico bono mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przy wypełnianiu i składaniu wniosków o ulgi czy wsparcie. Są to m.in. instrumenty typu: wnioski o odroczenie terminu zapłaty podatku/zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS, w zakresie świadczeń postojowych, o udzielenie pomocy (pożyczki) na ratowanie, w zakresie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego itp.

#RatujBiznes to akcja informacyjno-organizacyjna, której centralną platformą jest strona internetowa www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes. Są na niej zamieszczone krótkie i jasne informacje w zakresie możliwości jakie daje przedsiębiorcom obecny (oraz przyszły, w zakresie proponowanych rozwiązań procedowanej obecnie tarczy antykryzysowej) stan prawny oraz lista kancelarii prawnych i doradczych, które przystąpiły do akcji.

Więcej informacji na temat akcji #RatujBiznes oraz możliwości przyłączenia się do niej znajduje się na:

 • stronie internetowej: www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes
 • facebooku: https://www.facebook.com/ratujbiznes/
 • pod adresem e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl

[1] Ankieta przeprowadzona w dniach 20 – 24 kwietnia 2020 r. wśród 350 kancelarii prawnych i podatkowych, biorących udział w akcji #RatujBiznes. Wyniki szacunkowe na podstawie 130 otrzymanych odpowiedzi (34% wszystkich kancelarii biorących udział w akcji).

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
27 kwietnia 2020
Biuro Rzecznika MŚP poszukuje radcy prawnego do Oddziału w Białymstoku
Biuro Rzecznika MŚP poszukuje radcy prawnego do Oddziału w Białymstoku
46822472_307750023166935_6577048591922102272_n

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poszukuje radcy prawnego do Oddziału w Białymstoku

(praca na zastępstwo)

Wymagania:

 1. Tytuł radcy prawnego (wpis na Listę Radców Prawnych),
 2. Doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego oraz procedur we wskazanych zakresach,
 3. Umiejętność analizy akt postępowań,
 4. Umiejętność analitycznego myślenia,
 5. Rozumienie problemów przedsiębiorców i zagadnień ich dotyczących oraz swobodne poruszanie się w przepisach związanych z tą tematyką,
 6. Mile widziana znajomość prawniczego języka angielskiego,
 7. Lojalność, rzetelność, komunikatywność, zaangażowanie i inicjatywa,
 8. Wysoka kultura osobista,
 9. Umiejętność obsługi programów LEX i Legalis.

Zakres obowiązków:

 1. Analiza akt sprawy celem ustalenia istotnych dla sprawy faktów, okoliczności i dowodów,
 2. Analiza orzecznictwa,
 3. Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych,
 4. Sporządzanie opinii,
 5. Podejmowanie decyzji, czy sprawa nadaje się do interwencji,
 6. Występowanie na rozprawach przed sądami administracyjnymi,
 7. Raportowanie stanu faktycznego sprawy do przełożonych z przedstawieniem propozycji rozwiązań,
 8. Terminowe załatwianie spraw,
 9. Odpowiedzialność za sprawy powierzone do prowadzenia.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w sektorze publicznym,
 2. Ciekawą pracę pełną wyzwań,
 3. Wynagrodzenie stosowne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 4. Przyjazne i otwarte środowisko pracy.

Termin, do którego należy składać dokumenty – 5 maja 2020 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Rzecznika).

Miejscem pracy jest Białystok.

Prognozowany termin zatrudnienia od 15 maja 2020 r.

Kandydat spełniający powyższe kryteria proszony jest o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie na adres: rekrutacja.bialystok@rzecznikmsp.gov.pl. Prosimy o wpisanie w temacie maila słów „Radca Prawny – Białystok”. Przesyłając aplikację kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach rekrutacyjnych w zakresie wykraczającym poza katalog z art. 221 Kodeksu pracy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna dla rekrutowanych kandydatów

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: „Rzecznik”) z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Rzecznika oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody, również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów Kodeksu pracy,
 • w zakresie wykraczającym poza katalog z art. 221 Kodeksu pracy oraz odnośnie udziału w dalszych rekrutacjach – wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Po wyborze kandydata dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę lub innych form umowy zatrudnieniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku udzielenia przez Panią/pana zgody udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia aplikacji kandydata i udziału w rekrutacji. Zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach jest dobrowolna.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • personel biura Rzecznika,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencje rekrutacyjne, firmy doradcze, consultingowe i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych).

Wnioskodawcy przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie wskazanych okresów, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00

Zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z  siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

       

                                                                                                          ……………………………….

                                                                                                          Data i podpis kandydata

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
27 kwietnia 2020
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniuje u Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w związku z informacjami prasowymi o odrzuceniu wszystkich wniosków przedsiębiorców o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. tarczy antykryzysowej
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniuje u Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w związku z informacjami prasowymi o odrzuceniu wszystkich wniosków przedsiębiorców o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Mając na uwadze liczne doniesienia prasowe o odrzuceniu wszystkich wniosków przedsiębiorców o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, w dniu 27 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP skierował wystąpienie do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, w którym zwrócił się o udzielenie informacji o:

 • przyczynach wezwania wnioskodawców do uzupełnienia lub korekty wniosków;
 • działaniach, jakie planuje podjąć PUP we Wrocławiu celem jak najszybszego rozpatrzenia wniosków przedsiębiorców;
 • sposobach informowania przez PUP we Wrocławiu o tym, jak należy wypełniać wnioski dotyczące instrumentów pomocowych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Rzecznik MŚP przypomina, że Urzędy Pracy, rozpatrując wnioski przedsiębiorców, powinny kierować się zasadami Konstytucji Biznesu, tj. poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.


AKTUALIZACJA!

W ciągu zaledwie 3 godzin od publikacji pisma z interwencją, Rzecznik MŚP otrzymał odpowiedź od Pani Marzeny Horbaczewskiej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. W przesłanym piśmie Pani Dyrektor informuje, iż „żaden wniosek złożony w terminie naboru i złożony przez uprawnionego wnioskodawcę w ramach ww. form wsparcia nie został odrzucony”. Wniosków złożono ponad 20 tys. Powiatowy Urząd Pracy informuje również, iż pracownicy PUP na bieżąco kontaktują się z przedsiębiorcami, którzy złożyli wnioski, drogą telefoniczną lub  elektroniczną i przekazują wnioskodawcom informacje na temat statusu wniosków i konieczności ewentualnych uzupełnień lub korekt. Dyrektor PUP we Wrocławiu zwróciła także uwagę na najczęściej występujące błędy we wnioskach.

Pełna odpowiedź Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu poniżej:


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
23 kwietnia 2020
ZUS
Pożyczka do 5000 zł nie tylko dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników. Skuteczna interwencja Rzecznika MŚP

Pismem z 3 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o niezwłoczne udzielenie wiążącej informacji i wyjaśnień w kwestii wątpliwości co do możliwości skorzystania z pożyczki w wysokości do 5000 zł, będącej jednym z instrumentów pomocowych przewidzianych tzw. Tarczą Antykryzysową. Do Rzecznika MŚP docierały bowiem liczne wątpliwości przedsiębiorców, czy w przypadku, gdy posiadają status mikroprzedsiębiorcy, a nie zatrudniają żadnego pracownika, mogą sięgać, po tę pomoc.

Ustawodawca postanowił przeciąć wątpliwości w tym zakresie i uściślić przepisy w kierunku wykładni zaproponowanej przez Rzecznika MŚP. Na mocy ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) zmianie uległ art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Jak wskazuje uzasadnienie do projektu powyższej ustawy zmieniającej celem takiego zabiegu jest Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.

Dodatkowo ustawodawca wskazał wyraźnie, iż przychód z tytułu umorzenia tej pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Poniżej pełna treść pierwotnego wystąpienia Rzecznika MŚP:

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
23 kwietnia 2020
ZUS
Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS Oddział w Gdańsku zaniechał ponownej kontroli u przedsiębiorcy w sytuacji, gdy wcześniej umorzył postępowanie wszczęte w tym samym zakresie

Ponowna kontrola jest niedopuszczalna prawem. Po zakończeniu kontroli u przedsiębiorcy ten sam urząd nie ma prawa wszczynać jej ponownie w tym samym przedmiocie za ten sam okres. Rolą zaś urzędu Rzecznika MŚP jest ochrona małych i średnich przedsiębiorców przed działaniami urzędników, ignorujących zapisy ustawy Prawo przedsiębiorców – mówi Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W styczniu 2020 r. ZUS Oddział w Gdańsku wszczął wobec przedsiębiorcy postępowanie wyjaśniające w przedmiocie zadeklarowanej przez niego podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Ponieważ jednak zakres kontroli dotyczył sprawy już rozstrzygniętej przez ten sam organ decyzją umarzającą, przedsiębiorca poprosił o interwencję Oddział Terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku.

Rzecznik – mając na uwadze fakt, iż w uzasadnieniu decyzji z czerwca 2019 r. organ rentowy rzeczywiście podkreślił, że nie kwestionuje zadeklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, potwierdzając zarazem, że prowadzi on pozarolniczą działalność gospodarczą od 17 maja 2013 r. – wskazał w stanowisku do ZUS, że wszczynanie kontroli u przedsiębiorcy w tym samym przedmiocie i za ten sam okres narusza nie tylko art. 58 ustawy Prawo przedsiębiorców, ale również art. 12 tej ustawy, który obliguje organy administracji państwowej do prowadzenia postępowań w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej.

Na skutek interwencji Rzecznika MŚP, ZUS umorzył prowadzone postępowanie wskazując, że powtórne wdrożenie postępowania wyjaśniającego nie miało uzasadnienia. Ponadto, w następstwie takiej decyzji, zobowiązał się wypłacić przedsiębiorcy zaległe zasiłki opiekuńcze wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia realizacji tego świadczenia.

– Nie można mówić o prowadzeniu postępowania w sposób budzący zaufanie w sytuacji, gdy organ, pomimo wydania decyzji stwierdzającej prawidłowość zadeklarowanych składek przez przedsiębiorcę na ubezpieczenie społeczne za okres październik – listopad 2015 r., ponownie wszczyna postępowanie w tej samej sprawie i jako jego cel wskazuje ustalenie prawidłowej podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – komentuje Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
20 kwietnia 2020
Interwencja Rzecznika MŚP, w związku z brakiem rozporządzeń do tzw. Lex Uber, doprowadziła do rozwiązania tego problemu w nowelizacji „Tarczy Antykryzysowej”
Interwencja Rzecznika MŚP, w związku z brakiem rozporządzeń do tzw. Lex Uber, doprowadziła do rozwiązania tego problemu w nowelizacji „Tarczy Antykryzysowej”

Interwencja Rzecznika MŚP, w związku z brakiem aktów wykonawczych do tzw. Lex Uber niezbędnych do jej wdrożenia w życie, doprowadziła do rozwiązania tego problemu w nowelizacji „Tarczy Antykryzysowej”.

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180), zwana potocznie „Lex Uber”. Po latach braku stosowanych regulacji podjęła ona trud uporządkowania rynku usług przewozu osób i wyjścia naprzeciw nowoczesnym technologiom, umożliwiając m.in. funkcjonowanie i rozliczanie tych usług przy pomocy aplikacji mobilnych. Jednakże do wdrożenia w życie tych rozwiązań niezbędne było wydanie kluczowych rozporządzeń określających przede wszystkim wymagania dla tych aplikacji. Dlatego ustawodawca przewidział dla uczestników rynku okres przejściowy na dostosowanie się do nowych regulacji do 31 marca 2020 r.

Do Rzecznika MŚP od początku roku docierały sygnały o istotnych utrudnieniach i barierach w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanych z opóźnieniem w wydaniu stosownych rozporządzeń. Co więcej, po interwencji w Ministerstwie Finansów okazało się, że z uwagi na przedłużającą się procedurę notyfikacji projektu jednego z nich, prawdopodobnie nie uda się go wydać przed końcem okresu przejściowego. W ocenie Rzecznika MŚP, w takiej sytuacji niezbędnym rozwiązaniem powinno być wydłużenie okresu przejściowego.

Ostatecznie, przepisy w tym zakresie udało się zawrzeć w uchwalonej 31 marca 2020 r. ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Zgodnie z art. 31r ustawy COVID-19 okres przejściowy przewidziany w Lex Uber został przesunięty do 30 września 2020 r.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
18 kwietnia 2020
Gym finess center
Rzecznik MŚP wnioskuje o umożliwienie przedsiębiorcom z branży fitness prowadzenie działalności gospodarczej od 4 maja 2020 r.

W dniu 18 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 10 oraz art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał, aby wyznaczono datę 4 maja 2020 r., dla przedsiębiorców z branży fitness, prowadzących baseny, siłownie, łaźnie, sauny w celu umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej w tych zakresach.

Rzecznik MŚP w nawiązaniu do komunikatu opublikowanego pt. ,,Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – konsultacje robocze” z datą 17 kwietnia 2020 r. i planowanym na 20 kwietnia 2020 r. wejściem w życie I etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, jak również w nawiązaniu do licznych głosów przedsiębiorców z branży fitness, prowadzących baseny, siłownie, łaźnie, saun itp., którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek wprowadzenia ograniczeń, zawnioskował, aby wyznaczyć datę 4 maja 2020 r., jako punkt odniesienia do cofnięcia nałożonych ograniczeń dla tych sektorów naszej gospodarki.

Ponadto w opinii Rzecznik MŚP podkreślił, że wśród zasad prawidłowego żywienia związanych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, opracowanych w Instytucie Żywności i Żywienia podkreślono, że aktywność fizyczna jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
16 kwietnia 2020
ZUS
Po interwencji Rzecznika MŚP w ZUS kobieta prowadząca działalność gospodarczą otrzymała zaległy zasiłek macierzyński

ZUS nie może wstrzymać wypłaty zasiłku macierzyńskiego, ignorując przepisy prawa, które nakazują wypłatę w ustawowym terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów oraz szczegółowo określają warunki wstrzymywania prawa do wypłaty tego świadczenia” – skomentował sprawę Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Na prośbę wnioskodawczyni, interwencję w ZUS Oddział w Zielonej Górze podjął w lutym br. Oddział Terenowy MŚP w Poznaniu. Pomimo wniosku, złożonego w grudniu 2019 r., ZUS nie wypłacił jej zasiłku macierzyńskiego w ustawowym terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów, argumentując odmowę koniecznością ustalenia, czy faktycznie podlegała ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (Dla jasności, o podjęciu takich czynności oraz uzależnieniu wypłaty świadczenia od wyniku postępowania zainteresowana została poinformowana „zwykłym pismem”.).

W stanowisku do ZUS Rzecznik MŚP, opierając się na zapisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa, ustawy Prawo przedsiębiorców oraz przepisach KPA wskazał, że podstawą wstrzymania zasiłku macierzyńskiego mogą być jedynie dwie sytuacje, określone przepisami prawa: 1) gdy prawo do zasiłku ustało, 2) gdy okaże się, że podstawa do zasiłku w ogóle nie istniała. Natomiast analiza stanu faktycznego sprawy nie uprawniała ZUS do wstrzymania wypłaty należnego świadczenia.

Z przekazanych Rzecznikowi wyjaśnień wynika, że w marcu br. ZUS umorzył postępowanie w sprawie prawidłowości zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i ustalił wnioskodawczyni uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego. Już w kwietniu ma ona otrzymać  zaległą wypłatę – za okres od grudnia 2019 r. do marca 2020.  

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
15 kwietnia 2020
Skuteczna interwencja Rzecznika MŚP, w związku z zaprzestaniem przez niektóre przychodnie medycyny pracy przyjmowania na badania z zakresu medycyny pracy, doprowadziła do rozwiązania tego problemu
Skuteczna interwencja Rzecznika MŚP, w związku z zaprzestaniem przez niektóre przychodnie medycyny pracy przyjmowania na badania z zakresu medycyny pracy, doprowadziła do rozwiązania tego problemu

W ostatnim okresie do Biura Rzecznika MŚP docierały liczne sygnały, dotyczące problemów z przeprowadzaniem obowiązkowych badań lekarskich dla pracowników w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. Z uwagi na powyższe 18 marca 2020 r. Rzecznik MŚP wystosował pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich. Dodatkowo wielokrotnie, w ramach ustawowych kompetencji, informował Ministra Rozwoju odnośnie istnienia barier i utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej w tym zakresie.

Postulaty Rzecznika MŚP zostały uwzględnione w znowelizowanej ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Na mocy nowych przepisów wprowadzono zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników, badań lekarskich i psychologicznych kierowców oraz badań lekarskich, psychologicznych, szkoleń i sprawdzianów maszynistów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pracodawca i pracownik obowiązani będą podjąć wykonanie zawieszonych obowiązków w zakresie badań nie później niż do upływu terminu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ponadto przewidziano możliwość przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego pracownika i wydania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego przez innego lekarza niż uprawniony do ich wykonywania. Orzeczenie takie straci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Powyższe zostało również potwierdzone w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 kwietnia 2020 r. na wspomniane na wstępie pismo Rzecznik MŚP z 18 marca 2020 r.

Warto także wspomnieć, że pismem z 20 marca 2020 r., Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Zdrowia o stworzenie i udostępnienie listy placówek medycznych, do których pracodawcy będą mogli na bieżąco kierować pracowników i kandydatów na pracowników na wstępne i okresowe badania z zakresu medycyny pracy.

 

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
15 kwietnia 2020
Rzecznik MŚP w związku z procedowaniem w Senacie RP ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia skierował opinię do Ustawy do Marszałka Senatu RP
Rzecznik MŚP w związku z procedowaniem w Senacie RP ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia skierował opinię do Ustawy do Marszałka Senatu RP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, działając na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz w związku z procedowaniem w Senacie RP ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki numer 101) przyjętą przez Sejm RP na 9. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2020 r. skierował opinię do Ustawy do Marszałka Senatu RP Pana Prof. Tomasza Grodzkiego.

Pełna treść pisma:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
13 kwietnia 2020
Adam Abramowicz - Podziękowanie za nagłośnienie akcji Mały ZUS
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP typ A, B, C, D i E nie wymaga opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP typ A, B, C, D i E, kierowany przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do wojewody, nie wymaga opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, pismem z 24 stycznia 2020 r. wystąpił do Ministra Finansów o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego prawidłowego rozumienia i stosowania przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 lit f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP typ A, B, C, D i E, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do powyższego wystąpienia skłoniła Rzecznika MŚP odmienna praktyka wojewodów, którzy w zależności od województwa, wymagali lub nie – od przedsiębiorców, kierujących przez pełnomocników wnioski o wydanie przedmiotowych zezwoleń – przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa, co zdaniem Rzecznik MŚP narusza zasadę pewności prawa i przewidywalności działań administracji, gwarantowanych Konstytucją Biznesu.

W piśmie do Ministra Finansów, Rzecznik MŚP wskazał, że: Chociaż wysokość opłaty skarbowej od pełnomocnictwa wynosząca 17 złotych może wydawać się symboliczna, to jednak niejednokrotnie przedsiębiorcy składają rocznie nawet kilkaset wniosków o zezwolenia na pracę na rzecz jednego podmiotu, ustanawiające w każdej z tych spraw niekiedy więcej niż jednego pełnomocnika, a zatem sumaryczna kwota kosztów opłaty skarbowej w skali roku może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. 

W odpowiedzi z 12 marca 2020 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski poinformował, że złożenie przez pełnomocnika przedsiębiorcy wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP typ A, B, C, D i E, nie wymaga przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, bez względu na formę zatrudnienia (pracowniczą lub niepracowniczą).

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
10 kwietnia 2020
Rzecznik MŚP skierował list do Prezydenta Andrzeja Dudy z deklaracją wsparcia dla inicjatywy zwolnienia z ZUS przedsiębiorców
Rzecznik MŚP skierował list do Prezydenta Andrzeja Dudy z deklaracją wsparcia dla inicjatywy zwolnienia z ZUS przedsiębiorców

Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował list do Prezydenta Andrzeja Dudy z deklaracją wsparcia dla inicjatywy zwolnienia z ZUS przedsiębiorców.

Pełna treść listu poniżej:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
10 kwietnia 2020
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP od 16 kwietnia 2020 r. w urzędach probierczych nastąpi częściowe wznowienie przyjmowania wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP od 16 kwietnia 2020 r. w urzędach probierczych nastąpi częściowe wznowienie przyjmowania wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania

W ostatnim czasie do Biura Rzecznika MŚP wpływały liczne głosy przedsiębiorców z branży jubilerskiej, informujące o całkowitym zaprzestaniu, na skutek stanu epidemii, bezpośredniej obsługi interesantów, w tym również odbioru przesyłek kurierskich, przez Okręgowe Urzędy Probiercze w Warszawie i Krakowie oraz ich zamiejscowe wydziały, przez co przedsiębiorcy nie mogli dostarczyć swoich wyrobów do cechowania i badania przez urzędy probiercze. Spowodowało to niemal wstrzymanie handlu biżuterią w sklepach stacjonarnych oraz w Internecie i pozbawienie przedsiębiorców z dnia na dzień dochodów.

Z uwagi na powyższe, Rzecznik MŚP pismem 1 kwietnia 2020 r. zwrócił się do Dyrektora Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie z prośbą o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie obsługi przedsiębiorców, choćby w ograniczonym zakresie. Ponadto pismem z 6 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP wystosował apel do Prezesa Głównego Urzędu Miar, sprawującego nadzór nad urzędami probierczymi oraz do kierowników urzędów państwowych i samorządowych o wznowienie pracy urzędów.

Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Probierczych w Warszawie i Krakowie odpowiedzieli na apel Rzecznika MŚP, wystosowując 10 kwietnia 2020 r. komunikat, w którym poinformowano, że z dniem 16 kwietnia 2020 r. nastąpi częściowe wznowienie przyjmowania wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania w urzędach probierczych.

Rzecznik MŚP przypomina przy tej okazji, że zadaniem każdego organu administracji publicznej jest zapewnienie, w miarę możliwości, ciągłości pracy urzędu, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
9 kwietnia 2020
Rzecznik MŚP wdzięczny Prezydentowi RP za apel o zwolnienie wszystkich przedsiębiorców z ZUS
Rzecznik MŚP wdzięczny Prezydentowi RP za apel o zwolnienie wszystkich przedsiębiorców z ZUS

„Przedstawiłem premierowi Mateuszowi Morawieckiemu propozycje wsparcia dla firm: zwolnienie wszystkich przedsiębiorców z ZUS na 3 miesiące” – oświadczył dzisiaj podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda. Byłoby to zgodne z apelem, który do Prezesa Rady Ministrów wystosował w ubiegłym miesiącu rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Rzecznik MŚP przekonywał Prezesa Rady Ministrów, że wprowadzenie limitu przychodowego na poziomie 300% średniej krajowej, tj.  około 15 600 zł, dyskryminuje wielu przedsiębiorców, szczególnie takich, którzy osiągają wysoki przychód przy niewielkim dochodzie. Zwracał również uwagę na relatywnie niski koszt wprowadzenia powszechnego zwolnienia wobec wielomiliardowej skali pomocy, oferowanej w ramach tarczy antykryzysowej.

Wcześniej Prezydent Duda wyszedł z inicjatywą objęcia zwolnieniem z ubezpieczeń rolników.  Ubezpieczenia w  KRUS za wszystkich rolników zapłaci przez 3 miesiące budżet państwa,  na podstawie ulgi nie obwarowanej żadnymi wymogami biurokratycznymi. Wprowadzenie podobnego systemu dla przedsiębiorców będzie wyrazem troski o wszystkich Polaków, utrzymujących się z działalności gospodarczej, a jednocześnie uprości i przyspieszy udzielanie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

„Zasady zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne powinny być takie same zarówno dla osób prowadzących działalność rolniczą, jak i pozarolniczą. Dlatego przedsiębiorcy z sektora MŚP, reprezentowani w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP przez ponad 200 organizacji, przyjęli apel Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o powszechnym zwolnieniu przedsiębiorców z ZUS przez trzy miesiące z ogromnym zadowoleniem,  licząc że Rząd pozytywnie odniesie się do tej propozycji i dokona stosownej korekty w przepisach antykryzysowych” – mówi Adam Abramowicz.

 

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
6 kwietnia 2020
Rzecznik MŚP apeluje do Kierowników urzędów państwowych i samorządowych o zapewnienie ciągłości działania w czasie epidemii
Rzecznik MŚP apeluje do Kierowników urzędów państwowych i samorządowych o zapewnienie ciągłości działania w czasie epidemii

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował apel do Kierowników urzędów państwowych i samorządowych o zapewnienie ciągłości działania w czasie epidemii, w związku z sygnałami o całkowitym zaprzestaniu obsługi przedsiębiorców. 

Pełna treść listu:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
3 kwietnia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wiążącej informacji odnośnie warunków skorzystania z pożyczki w wysokości do 5 000 zł przez mikroprzedsiębiorców

W związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców odnośnie warunków skorzystania z pożyczki w wysokości do 5 000 zł będącej nowym instrumentem pomocowym wprowadzonym tzw. Tarczą Antykryzysową, Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wiążącej informacji co do możliwości skorzystania z tej pomocy również przez tzw. osoby „samozatrudnione”.

Do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanych z obecnie panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, czy zagrożeniem epidemicznym, związanych również z wątpliwościami interpretacyjnymi ma gruncie uchwalonej 31 marca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Zgodnie z jej art. 15zzd ust. 1, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Jednakże zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych m.in. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Na gruncie powyższego pojawiły się wątpliwości, czy przedsiębiorca, który w ogóle nie zatrudniał i nie zatrudnia pracowników – czyli tzw. samozatrudniony – spełnia kryterium „zatrudniania średniorocznie mniej niż 10 pracowników”.

W związku z powyższymi wątpliwościami, pismem z dnia 3 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o niezwłoczne udzielenie wiążącej informacji i wyjaśnień w przedmiotowej kwestii. Jednocześnie Rzecznik MŚP stanął na stanowisku, że z ww. instrumentu pomocowego mogą korzystać zarówno mikroprzedsiębiorcy  zatrudniający pracowników (przy czym średniorocznie mniej niż 10), jak i również ci, którzy nikogo nie zatrudniając, znani są w tzw. przestrzeni publicznej jako „samozatrudnieni”.

Poniżej zamieszczamy pełną treść wystąpienia Rzecznika MŚP:

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
2 kwietnia 2020
200 kancelarii prawnych i podatkowych przyłączyło się do akcji #RatujBiznes Rzecznika MŚP
200 kancelarii prawnych i podatkowych przyłączyło się do akcji #RatujBiznes Rzecznika MŚP

W ciągu kilkudziesięciu godzin od startu akcji #RatujBiznes Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymało około 200 zgłoszeń od kancelarii prawnych i podatkowych z chęcią wsparcia przedsiębiorców. W ramach akcji #RatujBiznes radcowie prawni, adwokaci i doradcy podatkowi pomogą nieodpłatnie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w przygotowaniu i składaniu wniosków o pomoc. W niecałe trzy dni stronę akcji www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy użytkowników.

Akcja #RatujBiznes ruszyła 30 marca br. i od razu spotkała się z szerokim odzewem środowisk prawniczych. Adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi, choć sami mierzą się z ogromnymi trudnościami, chcą pomagać pro publico bono mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W działania zachęcające do udziału w akcji zaangażowały się także samorządy zawodowe – m.in. Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Do kancelarii biorących udział w akcji, już od pierwszego dnia #RatujBiznes, zaczęli zgłaszać się przedsiębiorcy z sektora MŚP szukający fachowego wsparcia w uzyskaniu pomocy.

– Bardzo nas cieszy, że środowisko prawnicze swoim szerokim zaangażowaniem w akcję #RatujBiznes wspierają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nasze Biuro wyraża ogromną wdzięczność wszystkim uczestniczącym w akcji #RatujBiznes kancelariom prawnym i podatkowym. Jest niezmiernie istotnym, by w tych ciężkich czasach wspólnie pomagać tym, którzy najmocniej odczują załamanie gospodarcze – informuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Koordynator Generalny Akcji #RatujBiznes.

#RatujBiznes to akcja informacyjno-organizacyjna, której swoistym hubem jest strona internetowa www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes. Są na niej zamieszczone krótkie i jasne informacje w zakresie możliwości jakie daje przedsiębiorcom obecny (oraz przyszły, w zakresie proponowanych rozwiązań procedowanej obecnie tarczy antykryzysowej) stan prawny. Są to m.in. instrumenty typu: wnioski o odroczenie terminu zapłaty podatku/zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS, w zakresie świadczeń postojowych, o udzielenie pomocy (pożyczki) na ratowanie, w zakresie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego itp.

Jednocześnie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zachęca kancelarie prawne oraz kancelarie doradztwa podatkowego do włączenia się do akcji #RatujBiznes poprzez nieodpłatną (pro publico bono) pomoc przedsiębiorcom sektora MŚP przy wypełnianiu i składaniu przedmiotowych wniosków o ulgi czy wsparcie.

Lista kancelarii prawnych i doradczych, które przystąpiły do akcji będzie zamieszczona i aktualizowana na stronie internetowej akcji.

Więcej informacji na temat akcji #RatujBiznes oraz możliwości przyłączenia się do niej znajdziecie Państwo na:

stronie internetowej: www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes 

facebooku: https://www.facebook.com/ratujbiznes/ 

oraz pod adresem e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
30 marca 2020
#RatujBiznes – startuje akcja Rzecznika MŚP na rzecz wsparcia przedsiębiorców w czasach epidemii
#RatujBiznes – startuje akcja Rzecznika MŚP na rzecz wsparcia przedsiębiorców w czasach epidemii

W czasach pandemii koronawirusa 2019-nCoV i wygaszania światowej gospodarki polscy przedsiębiorcy jako jedni z pierwszych w Europie zaczęli odczuwać skutki gospodarcze tej nadzwyczajnej sytuacji.  Aby pomóc przedsiębiorcom w tym ciężkim okresie potrzebne są szybkie i realne działania. Z tego względu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców rozpoczyna akcję #RatujBiznes.

#RatujBiznes to akcja informacyjno-organizacyjna, której swoistym hubem jest strona internetowa www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes. Są na niej zamieszczone krótkie i jasne informacje w zakresie możliwości jakie daje przedsiębiorcom obecny (oraz przyszły, w zakresie proponowanych rozwiązań procedowanej obecnie tarczy antykryzysowej) stan prawny. Są to m.in. instrumenty typu: wnioski o odroczenie terminu zapłaty podatku/zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS, w zakresie świadczeń postojowych, o udzielenie pomocy (pożyczki) na ratowanie, w zakresie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego itp.

Jednocześnie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zachęca kancelarie prawne oraz kancelarie doradztwa podatkowego do włączenia się do akcji #RatujBiznes poprzez nieodpłatną (pro publico bono) pomoc przedsiębiorcom sektora MŚP przy wypełnianiu i składaniu przedmiotowych wniosków o ulgi czy wsparcie.

Lista kancelarii prawnych i doradczych, które przystąpiły do akcji będzie zamieszczona i aktualizowana na stronie: www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes.

W tak nadzwyczajnym czasie wszystkie wnioski przedsiębiorców o udzielenie pomocy czy ulgi powinny, zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zostać rozpatrzone pozytywnie. Niemniej w przypadkach ewentualnych, niekorzystnych rozstrzygnięć Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, oprócz zorganizowania i koordynowania akcji #RatujBiznes, będzie pomagał w indywidualnych sprawach danych przedsiębiorców składających wnioski.

– W dzisiejszych czasach podjęcie realnych działań na rzecz ratowania polskiego biznesu jest absolutnie kluczowe. Dlatego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podjął natychmiastowe działania w celu dotarcia z informacją o możliwym wsparciu w czasach kryzysu spowodowanego koronawirusem do jak najszerszej grupy przedsiębiorców. W ramach akcji #ratujbiznes angażujemy coraz większą liczbę prawników i doradców podatkowych gotowych efektywnie pomóc przedsiębiorcom wnioskującym o pomoc. Należy również zauważyć, że we wszystkich sytuacjach, w których przy rozpatrywaniu przedmiotowych wniosków organy naruszą prawa mikro, małych i średnich przedsiębiorców (np. poprzez nieuzasadnione, wydłużone rozpatrywanie wniosku, bezpodstawne wydanie niekorzystnego rozstrzygnięcia w zakresie wnioskowanej pomocy itp.) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie podejmował zdecydowane kroki, stojąc po stronie przedsiębiorcy i jego praw – informuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Więcej informacji na temat akcji #RatujBiznes oraz możliwości przyłączenia się do niej znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes lub pod adresem e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl

Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
30 marca 2020
Objaśnienia prawne
Po interwencji Rzecznika MŚP Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzje organów podatkowych oraz umorzył postępowanie w sprawie

Organy podatkowe prowadzą postępowania podatkowe pomimo przedawnienia zobowiązań podatkowych przedsiębiorców. W sprawie, w której Rzecznik podjął interwencję, termin przedawnienia upłynął z końcem 2018 r. Jednak organ drugiej instancji wydał decyzję, w której wskazał, że zawieszeniu uległ biegu terminu przedawnienia w związku ze wszczęciem, dwa miesiące przed końcem 2018 roku, dochodzenia w sprawie o przestępstwo skarbowe.

Rzecznik zauważył, że z treści zaskarżonej decyzji nie wynikało, by w toku dochodzenia postawione zostały komukolwiek zarzuty, ani że dokonano w trakcie tego postępowania innych czynności niż: wszczęcie dochodzenia, zawiadomienie spółki o wszczęciu dochodzenia oraz umorzenie dochodzenia.

Tym samym zdaniem Rzecznika, organ wszczynając postępowanie karne skarbowe w analizowanej sprawie nadużył przysługującej mu władzy. Instrumentalnie wykorzystał przepisy o wszczęciu postępowania karnego skarbowego oraz o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia.

W ocenie Rzecznika, organy potrzebowały dodatkowego czasu na prowadzenie postępowania i na wydanie decyzji w postępowaniu odwoławczym. Rzecznik dodał, że jedynie w tym celu zostało wszczęte postępowanie karne skarbowe – nie zaś w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa karnego skarbowego, zamiarem wykrycia sprawcy ani ukarania go. Rzecznik podniósł również, że w sprawie naruszone zostały art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 12 Prawa przedsiębiorców ustanawiające zasadę zaufania przedsiębiorcy do organów podatkowych oraz prowadzonego przez nie postępowania. W opinii Rzecznika, działanie kwalifikowane jako nadużycie prawa przez jego instrumentalne wykorzystywanie, tak jak w analizowanej sprawie, nie mogło wywołać skutku korzystnego dla organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podzielił argumentację Rzecznika oraz uwzględnił jego wnioski i w konsekwencji tego wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję, a także poprzedzające ją rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji oraz umorzył postępowanie w sprawie (Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 23 marca 2020 r., I SA/Gl 1728/19).

– To bardzo istotne orzeczenie dla polskich przedsiębiorców. Niedopuszczalna praktyka instrumentalnego wszczynania postepowań karnych skarbowych przez organy podatkowe musi zostać skutecznie ukrócona. Takie postępowanie organów podatkowych w sposób jaskrawy pozostaje w sprzeczności z zasadą zaufania wynikającą art. 12 Prawa przedsiębiorców. Sąd stając po stronie przedsiębiorców dał wyraz temu, że nie będą akceptowane działania sprzecznie z zasadami zapisanymi w ustawie Prawo Przedsiębiorców – podsumowuje Jacek Cieplak Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
28 marca 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Zaświadczenia o niekaralności jedynie od członków władz osób prawnych oraz wspólników spółek osobowych

W związku z sygnałami o żądaniu zaświadczeń o niekaralności wspólników oraz akcjonariuszy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność kantorową w formule spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, czy stosowane przez Prezesa NBP praktyki mieszczą się w przypisach ustawy Prawo dewizowe.

Rzecznik wskazał we wniosku, że w świetle przepisu art. 12 Prawo dewizowe (dalej UPD), w przypadku spółek kapitałowych warunek niekaralności dotyczy członków władz spółek kapitałowych, a więc członków zarządu oraz rady nadzorczej. Wymóg niekaralności wspólników spółek, o którym mowa w ww. przepisie, dotyczy wspólników spółek osobowych. Nie obejmuje on zatem wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ani akcjonariuszy spółek akcyjnych.

Minister Finansów – w objaśnieniach prawnych z dnia 10 marca 2020 roku – zgodził  się z wykładnią przedstawioną przez Rzecznika i wskazał, że „brzmienie ww. przepisu jest w tym zakresie jasne i nie pozostawia wątpliwości, że wynikający z niego wymóg niekaralności odnosi się do członków władz osób prawnych oraz wspólników spółek niemających osobowości prawnej, wykonujących działalność kantorową. (…) Wykładania art. 12 UPD powinna być zatem ścisła, tzn. nie powinna wykraczać poza zakres podmiotowy i przedmiotowy określony literalnie w tym przepisie”.

 Praktyka Prezesa NBP, była w sposób oczywisty sprzeczna z wyrażoną w art. 8 Prawa przedsiębiorców zasadą „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.  Wydane przez Ministra Finansów objaśnienia prawe potwierdzają natomiast, że zasady Konstytucji Biznesu są  coraz powszechniej stosowane – komentuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika MŚP.

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
27 marca 2020
Stanowisko Rzecznika MŚP w sprawie projektu Tarczy Antykryzysowej
Stanowisko Rzecznika MŚP w sprawie projektu Tarczy Antykryzysowej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, działając na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców  oraz w związku z procedowaniem nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 299), skierował opinię do Projektu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek.

Pełna treść listu:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
27 marca 2020
551 deklaracji poparcia apelu Rzecznika MŚP do Premiera w ciągu jednego dnia
551 deklaracji poparcia apelu Rzecznika MŚP do Premiera w ciągu jednego dnia

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował  do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o zastosowanie takiego samego modelu wsparcia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą. Dzięki temu pomoc będą mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów, wielkość firmy i stan zatrudnienia.

W ciągu jednego dnia do Biura Rzecznika MŚP wpłynęło aż 551 deklaracji poparcia tego postulatu, w tym 114 deklaracji od organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Wśród nich wszystkie organizacje reprezentatywne wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego. Tak szybka reakcja świadczy o masowym poparciu środowiska przedsiębiorców dla tej inicjatywy.

Listy poparcia:

Treść listu Rzecznika MŚP do Premiera:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
26 marca 2020
ZUS
Rzecznik MŚP apeluje do Premiera o zrównanie zasad zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o zastosowanie takiego samego modelu wsparcia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą. Dzięki temu pomoc będą mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów.

Pełna treść listu:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
24 marca 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Po przedstawieniu stanowiska Rzecznika MŚP organ wycofał skargę kasacyjną w sprawie przedsiębiorcy, złożoną do Naczelnego Sąd Administracyjnego

–  Coraz częściej organy skarbowe w sprawach z przedsiębiorcami rezygnują z możliwości wykorzystania wszystkich przewidzianych ustawą środków postępowania,  ze skargą kasacyjną włącznie, co świadczy o tym, że w otoczeniu prawnym  następują zmiany w duchu Konstytucji Biznesu. To żadna ujma dla urzędu, gdy wszczęte postępowanie kończy się na etapie rozstrzygnięcia na korzyść  przedsiębiorcy. Wręcz przeciwnie, to nowa jakość w funkcjonowaniu organów skarbowych – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się przedsiębiorca, który uzyskał korzystny dla siebie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA), lecz rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Organy podatkowe kwestionowały prawidłowość rozliczenia przez przedsiębiorcę podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok. W listopadzie 2013 r. wszczęły w stosunku do niego dochodzenie o przestępstwo skarbowe. W dniu 27 października 2014 r. organ pierwszej instancji wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego za 2007 r., Będące przedmiotem skargi rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zapadło 10  października 2016 r.

WSA w Warszawie w korzystnym dla przedsiębiorcy wyroku wskazał, że zaskarżona decyzja, jak również poprzedzające ją rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, zostały wydane po upływie 5-letniego okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (upływał on z końcem 2013 r.), a organy instrumentalnie wykorzystały przepis pozwalający na zawieszenie biegu terminu przedawnienia z przyczyny wymienionej w art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W konsekwencji, w ocenie WSA, w związku z instrumentalnym wykorzystaniem prawa przez organy podatkowe, nie było przesłanek prawnych do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wnosząc o utrzymanie wyroku WSA w mocy.   Argumentował, że ocena zasadności wszczęcia postępowania karnego skarbowego  mieści się w zakresie sądowej kontroli legalności decyzji podatkowej. Konsekwencją zaś uznania przez sąd administracyjny instrumentalnego wykorzystania przez organy podatkowe przepisów o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe jest uznanie, że nie doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Po otrzymaniu stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wycofał skargę kasacyjną.

– Sprawa zakończyła się pomyślnie dla przedsiębiorcy. I dobrze się stało, że organ skarbowy – mając ku temu możliwości formalne – nie chciał jej dalej ciągnąć. Żeby jednak takie postępowanie mogło stać się normą, jako Rzecznik MŚP wystąpiłem z pomysłem powołania rady odwoławczej z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców przy Ministerstwie Finansów, która byłaby uprawniona do rekomendowania zamknięcia postępowania w sprawie na decyzji tej instancji, która wyda decyzję pozytywną dla przedsiębiorcy. A to m.in. po to, żeby urzędnicy nie obawiali się,  że gdy kierują się zasadą domniemania uczciwości, spotka ich zarzut braku staranności przy wykonywaniu obowiązków służbowych – komentuje Adam Abramowicz.

 

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
20 marca 2020
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców obejmuje patronatem akcję „Jesteśmy Razem. Pomagamy”
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców obejmuje patronatem akcję „Jesteśmy Razem. Pomagamy”

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz objął patronatem akcję „Jesteśmy Razem. Pomagamy”. Jest to inicjatywa skupiająca przedsiębiorstwa, gotowe nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa COVID19. Jej założeniem jest skoordynowanie działań pomocowych podejmowanych przez poszczególne firmy, a także zachęcenie kolejnych podmiotów do włączenia się do realizowanego przedsięwzięcia. Stanowi ono tym samym element szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu w duchu solidarności podejmowanej w celu ratowania ludzkiego życia.

W ramach akcji niezbędne wsparcie uzyskają m.in. placówki służby zdrowia, osoby poszkodowane skutkami pandemii oraz organizacje pozarządowe. Przekazywana pomoc będzie miała zarówno charakter materialny, w tym finansowy, a także pozamaterialny. Organizatorzy angażują do udziału w inicjatywie również sportowców, artystów i celebrytów.

Inicjatorem akcji jest Leszek Gierszewski – Prezes i założyciel przedsiębiorstwa Drutex SA, a Koordynatorem Generalnym Radosław L. Kwaśnicki – partner zarządzający w kancelarii RKKW. Koordynatorem akcji z ramienia Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców został Jacek Cieplak – Zastępca Rzecznika.

Biuro Rzecznika włączyło się do kampanii poprzez tworzenie dodatkowych kanałów komunikacji z przedsiębiorcami i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz wsparcie działań legislacyjnych, które pozwolą na efektywniejszą pomoc w ramach niniejszej inicjatywy.

JESTEŚMY RAZEM POMAGAMY!!

Oficjalny fanpage akcji TUTAJ

2 Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Jesteśmy razem pomagamy szpital korona wirus
Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
20 marca 2020
ZUS
Rzecznik MŚP apeluje do Premiera Morawieckiego o uproszczenie procedur ZUS w okresie epidemii

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o zastąpienie biurokratycznych procedur uzyskania pomocy w ZUS prostym i szybkim zgłoszeniem e-mail bądź pocztą. Dotyczy to chęci zrezygnowania na okres 3 miesięcy z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, z zachowaniem obowiązkowej składki zdrowotnej.

Pełna treść listu:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
18 marca 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie okresowych badań pracowników
Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie okresowych badań pracowników

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg list z apelem o automatyczne przedłużenie ważności dotychczasowych okresowych badań lekarskich pracowników.  Zawnioskował tym samym o realizację tego postulatu poprzez jak najszybsze umocowanie prawne wytycznych Głównego Inspektora Pracy, tj.:

1)        zawieszenia  obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych;

2)        utrzymania obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich.

Pełna treść listu:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
17 marca 2020
W dobie kryzysu wywołanego epidemią Rzecznik ujawnia mapę samorządów, które wsparły swoich przedsiębiorców pomagając im przy opłatach czynszowych.
Sprawdź czy twój samorząd też tam jest?
Rzecznik MŚP apeluje do samorządów o zwolnienie przedsiębiorców z opłat czynszowych

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w związku z pogarszającą się płynnością finansową firm spowodowaną sytuacją epidemiologiczną, skierował do jednostek samorządu terytorialnego list z apelem o zwolnienie przedsiębiorców, którzy zamknęli lokale – z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię.

Pełna treść listu oraz mapa samorządów, które udzieliły pomocy przedsiębiorcom przy opłatach czynszowych:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
14 marca 2020
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców czasowo ogranicza przyjmowanie interesantów w Biurze w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku oraz Poznaniu
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców czasowo ogranicza przyjmowanie interesantów w Biurze w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku oraz Poznaniu

Nawiązując do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. z 2020 r. poz. Poz. 433,
informujmy o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów w Biurze w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku oraz Poznaniu.

W pozostałym zakresie Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców funkcjonuje w zakresie zadań określonych przepisami prawa.

Osoby, które chciałyby skontaktować się z Biurem Rzecznika, zachęcamy do kontaktu:

listownego:

Biuro Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

telefonicznego:

pod numerem tel.: +48 22 1237070 (sekretariat).

Jednocześnie Biuro Rzecznika informuje,
że NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH DROGĄ TELEFONICZNĄ.

Prosimy o składanie wniosków pocztą elektroniczną:

e-mail: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl,
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl

lub poprzez formularz kontaktowy:
Jak zgłosić sprawę do Biura Rzecznika?

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
13 marca 2020
ZUS
Rzecznik MŚP apeluje do Premiera Morawieckiego o możliwość czasowego zawieszenia składek ZUS dla przedsiębiorców

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w związku z pogarszającą się płynnością finansową firm spowodowaną sytuacją epidemiologiczną, skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o wprowadzenie dobrowolności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców na okres 6 miesięcy, przy pozostawieniu obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Pełna treść listu poniżej.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
12 marca 2020
Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

W dniu 11 marca 2020 roku w gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zostało uroczyście podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tworzy ono podstawę do owocnej współpracy z korzyścią dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Strony Porozumienia zobowiązały się m. in. do współdziałania w zakresie badań, analiz  prawnych związanych z przedsiębiorczością i  ochroną praw przedsiębiorców, a także do podjęcia działań mających na celu wspólną organizację wydarzeń o charakterze informacyjno – edukacyjnym z zakresu prawa gospodarczego.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ) to najstarsza jednostka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim i jednocześnie najstarszy wydział prawa w Polsce , działający od 1364 roku, kiedy to powołano do życia Akademię Krakowską. Dziś WPiA UJ należy do wiodących ośrodków naukowo-dydaktycznych w dziedzinie prawa – zarówno w kraju i w Europie.

 Porozumienie podpisali:

Prof. dr hab.  Jerzy Pisuliński  – Dziekan WPiA UJ oraz Jacek Cieplak – zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Koordynatorami porozumienia zostali wyznaczeni:

hab. Tomasz Długosz – jako przedstawiciel WPiA UJ oraz r. pr. Maciej Podgórski  – z ramienia Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Działalność edukacyjnabiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow dzialalnosc-edukacyjna
9 marca 2020
ZUS
Rzecznik MŚP wsparł przedsiębiorcę w postępowaniu administracyjnym prowadzonym wobec niego przez ZUS. W efekcie Zakład przyznał przedsiębiorcy prawo do zasiłków

Pani Agnieszka prowadzi działalność fizjoterapeutyczną od 2007 r. Pod koniec 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął wobec niej postępowanie wyjaśniające, czy od 1 grudnia 2013 r. podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu działalności gospodarczej oraz w zakresie podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie.

Przedsiębiorca, stosownie do wezwań organu, udzielał wyjaśnień i dowodził, że faktycznie wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych, oraz przedkładał organowi dokumenty potwierdzające ten stan, w tym  m.in. faktury VAT. Finał tego był taki, że Zakład poinformował Panią Agnieszkę, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające potwierdziło fakt prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z tego tytułu. Przy okazji postępowania organ pozyskał jednak szereg dokumentów związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i wszczął wobec niego z urzędu kolejne postępowanie, tym razem w sprawie prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

W tej sytuacji Pani Agnieszka zwróciła się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o podjęcie czynności interwencyjnych w jej sprawie. Rzecznik dostrzegł szereg nieprawidłowości w prowadzonym przez ZUS postępowaniu i zwrócił się do organu z kolejnymi wnioskami o udzielenie wyjaśnień. Nieprawidłowości polegały m.in. na podjęciu przez ZUS postępowania wyjaśniającego bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie przedsiębiorcy.

W międzyczasie ZUS odmówił przedsiębiorcy prawa do zasiłków opiekuńczego i chorobowego za okresy wskazane w swej decyzji oraz zobowiązał Panią Agnieszkę do zwrotu nienależnie – zdaniem Zakładu – pobranych zasiłków. Dysponując dokumentacją zgromadzoną w postępowaniu dotyczącym podlegania przez nią ubezpieczeniom, dopatrzył się okoliczności świadczących o tym, że w okresach niezdolności do pracy z powodu choroby, a także sprawowanej opieki, wykonywała czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ocenie Zakładu dowodem na wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności w trakcie niezdolności do pracy było m.in. podpisywanie przez niego umów z pracownikami i zleceniobiorcami, a także dokonywanie zakupów np. odzieży roboczej i gorsetu rehabilitacyjnego. Przedsiębiorca wniósł odwołanie od decyzji ZUS.  Rzecznik wyraził swoje stanowisko, w którym wskazał, że przy ocenie, czy przedsiębiorca, będący jednocześnie pracodawcą, wykonywał pracę zarobkową podczas przebywania na zwolnieniach lekarskich, należy odróżnić sytuacje, w których przedsiębiorca faktycznie wykonywał czynności ukierunkowane na wykonywanie zadań i osiąganie zysków, od czynności formalno – prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników.

– Formalno-prawne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli osoba ją prowadząca jest równocześnie pracodawcą, nie jest wykonywaniem „pracy zarobkowej”, stanowiącym przesłankę utraty prawa do zasiłku chorobowego. O wykonywaniu przez przedsiębiorcę pracy w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy nie może od razu przesądzać okoliczność, że podpisał on umowę o pracę z pracownikiem, jeżeli dotychczas to przedsiębiorca był odpowiedzialny za ten aspekt prowadzonej przez siebie działalności. Prowadziłoby to bowiem do sytuacji, w której każde zachorowanie przedsiębiorcy skutkowałoby paraliżem firmy. Ponadto samo podpisywanie umów z pracownikami należy zakwalifikować do czynności podejmowanych jedynie incydentalnie, co również nie powinno skutkować utratą prawa do zasiłku – wyjaśnia radca prawny Agnieszka Majewska, pełnomocnik terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku.

Co więcej, ZUS w decyzji odmawiającej prawa do zasiłków powiązał daty poszczególnych faktur kosztowych, wystawionych przedsiębiorcy za zakup m.in. odzieży roboczej i gorsetów rehabilitacyjnych z datami, w których przedsiębiorca korzystał z zasiłków chorobowych i opiekuńczych. I przyjąwszy, że daty wystawienia poszczególnych faktur są datami dokonania zakupów przez Panią Agnieszkę, uznał że
dokonywała zakupów w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy lub sprawowania opieki.

– Nie można uznać, że data wystawienia faktury zawsze będzie datą dokonania przez przedsiębiorcę zakupu. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, fakturę należy wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi czy dostawie towaru. Możliwa jest zatem sytuacja, w której przedsiębiorca dokonał zakupu danego towaru wcześniej, aniżeli wystawiona została przez sprzedającego faktura. Moment dokonania przez przedsiębiorcę zakupu mógł zatem przypadać na okres, kiedy nie przebywał on na zwolnieniu lekarskim.
Co więce
j, w niniejszej sprawie zakupów mogli dokonać zatrudnieni przez przedsiębiorcę pracownicy, na co wskazywał sam przedsiębiorca, a czego absolutnie nie wziął pod uwagę ZUS – podkreśla Rzecznik MŚP Adam Abramowicz. 

W związku z wniesionym odwołaniem oraz argumentami przedstawionymi przez Rzecznika, ZUS ostatecznie wydał decyzję przyznającą przedsiębiorcy prawo do zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
9 marca 2020
ZUS
Po interwencji Rzecznika MŚP zakończył się kilkuletni spór przedsiębiorcy z administracją skarbową

Interwencja Rzecznika MŚP zakończyła kilkuletni spór spółki z o.o. z administracją skarbową w sprawie podatku VAT od wniesionego wkładu niepieniężnego. Stawką było niemal 15,5 mln zł. Na taką kwotę ustalił wysokość zobowiązania podatkowego Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach w postępowaniu, które miało m.in. rozstrzygnąć, czy wartość aportu dokonanego na rzecz tej spółki w 2014 r. powinna być ustalona wedle wartości nominalnej czy rynkowej.

Zdaniem zarządu spółki, egzekwowanie takiej decyzji stanowiłoby istotne obciążenie dla  przedsiębiorstwa z ponad trzydziestoletnią tradycją – groziło jego upadłością i likwidacją około setki miejsc pracy. W tej sytuacji, pracownicy Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Krakowie podjęli niezwłoczne i intensywne działania, które skutkowały pozytywnym dla spółki zakończeniem, o czym świadczy nadesłane do Biura Rzecznika MŚP podziękowanie: „Szanowny Panie Rzeczniku, przesyłam w załączeniu 2 postanowienia wydane przez Małopolski Urząd Skarbowy, które kończą nasz spór z administracją skarbową w sprawie podatku VAT od wniesionego wkładu niepieniężnego. Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Zarządu i swoim za Pana zaangażowanie i wsparcie (…) „.

– W tym konkretnym przypadku interwencja Terenowego Oddziału w Krakowie dotyczyła średniego przedsiębiorcy – spółki z o.o. , która ma na swym koncie liczne nagrody za działalność biznesową oraz charytatywną na rzecz lokalnego środowiska. Pozytywne rozstrzygnięcie sporu leżało zatem w szeroko pojętym interesie społecznym. Co istotne, argument ten podzielił ostatecznie organ skarbowy, umarzając postępowanie karne skarbowe. Wątpliwości prawne zostały rozstrzygnięte na korzyść przedsiębiorcy, zgodnie z koronną zasadą Konstytucji Biznesu, której Rzecznik MŚP jest strażnikiem – wyjaśnia Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
6 marca 2020
Spotkanie z organizacjami przedsiębiorców oraz z przedsiębiorcami w Biurze Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu
Spotkanie z organizacjami przedsiębiorców oraz z przedsiębiorcami w Biurze Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu

W dniu 5 marca 2020 roku w Biurze Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu odbyło się spotkanie z organizacjami przedsiębiorców oraz z przedsiębiorcami.

Przedmiotem spotkania było omówienie zasad wzajemnej współpracy, wymiany informacji, a przede wszystkim  sposobu sygnalizowania dostrzeżonych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dodatkowym elementem spotkania pełnomocnika terenowego Biura Rzecznika Oddział Terenowy w Poznaniu,  dr Izabeli Hasińskiej, z organizacjami przedsiębiorców i z przedsiębiorcami była dyskusja oraz wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami.

Konferencjekonferencje
1 marca 2020
Objaśnienia prawne
Rzecznik MŚP wsparł przedsiębiorcę w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Sąd uchylił decyzję ZUS-u i przyznał przedsiębiorcy prawo do zasiłku opiekuńczego

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku przyznał Pani Annie prawo do zasiłku opiekuńczego i uchylił obowiązek zwrotu zasiłku opiekuńczego w kwocie 5.778,00 zł wraz z odsetkami. W postępowaniu wspierał biznesmenkę Terenowy Oddział Rzecznika MŚP w Gdańsku.

Pani Anna od 2013 r. prowadzi firmę – sklep internetowy z odzieżą. Realizuje między innymi dostawy towaru do sklepu, zakupy firmowe, wystawia aukcje na portalach zakupowych, wysyła paczki do  klientów. Sklep ma też profil w mediach społecznościowych.

Przedsiębiorcza mama nie miała problemów z ZUS-em do momentu kiedy zmuszona była wziąć zwolnienie lekarskie z powodu choroby dziecka.

W grudniu 2018 r. ZUS wszczął kontrolę i stwierdził, że w okresie orzeczonych zaświadczeniami lekarskimi niezdolności do pracy z powodu choroby dzieci ubezpieczona prowadziła działalność gospodarczą, bowiem otrzymywała ona w tym czasie przelewy za sprzedaną odzież z aukcji Allegro i OLX oraz wystawiła paragon – raport dobowy w dniu 12 kwietnia 2016 r., tj. w dniu kiedy rozpoczęła zwolnienie lekarskie.

Decyzją z dnia 25 czerwca 2019 r. Pani Anna została zobowiązana do zwrotu nienależnie – w ocenie ZUS – pobranego zasiłku opiekuńczego z funduszu chorobowego w kwocie 6 634,00 zł wraz z odsetkami. Organ stwierdził, iż w okresach orzeczonej niezdolności do pracy przedsiębiorca wykonywał pracę zarobkową, a także wykorzystywał zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem.

Pani Anna w sierpniu 2019 r. zwróciła się o pomoc do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który w całości poparł stanowisko przedsiębiorcy, wskazując, że przelewy, które wpływały na konto Pani Anny dotyczyły transakcji dokonanych przed jej pójściem na zwolnienie lekarskie w związku z opieką nad chorym dzieckiem. Dodatkowo Rzecznik wskazał, że jeżeli ubezpieczony w okresie zwolnienia lekarskiego prowadzi działalność gospodarczą, to i tak  nie traci prawa do zasiłku chorobowego za okres leczenia szpitalnego.

Mając na uwadze powyższe, Zakład zmienił decyzję własną z dnia 25 czerwca 2019 r. w ten sposób, że zmniejszył kwotę należności do zwrotu przez przedsiębiorcę do  kwoty 5.778,00 zł, wyłączając z decyzji okres pobytu przedsiębiorcy z dzieckiem w szpitalu.

Od tej decyzji Pani Anna wniosła do odwołanie do sądu, które także poparł Rzecznik MŚP, wskazując nie tylko na naruszenia przez organ rentowy obowiązujących przepisów prawa materialnego, ale przede wszystkim Konstytucji Biznesu.

–  W prowadzonych postępowaniach organ rentowy naruszył zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy. Wpłaty na konto przedsiębiorcy, dokonywane w okresie jego niezdolności do pracy nie powinny być kwalifikowane jako praca zarobkowa. Były one bowiem dokonywane przez klientów składających zamówienia w sklepie internetowym lub poprzez portale aukcyjne. Tym samym sam przedsiębiorca nie miał wpływu na datę dokonania wpłaty przez klienta, a przede wszystkim nie brał udziału w procedurze przelewu. Niejednokrotnie pomiędzy datą zakupu towaru przez klienta a zapłatą za towar upływało od kilku do kilkunastu dni – wyjaśnia radca prawny Agnieszka Majewska, pełnomocnik terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku.

–  ZUS, wydając decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, nie uwzględnił specyfiki działalności gospodarczej w formule handlu internetowego i niezasadnie założył, iż otrzymanie przelewu jest tożsame z prowadzeniem działalności. Tym samym zinterpretował okoliczności sprawy w sposób, który faktycznie prowadzi  do ograniczenia uprawnień przedsiębiorców, zajmujących się handlem internetowym. Przyjmując sposób rozumowania Zakładu, doszlibyśmy do kuriozalnej sytuacji, w której na czas niezdolności do pracy przedsiębiorca musiałby dokonywać blokady na rachunkach bankowych, aby uniemożliwić wpływ środków na konto – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Stanowisko Rzecznika potwierdził  Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku, który wyrokiem z dnia 26 lutego 2020 r. umorzył postępowanie w zakresie zmienionym decyzją z dnia 19 sierpnia 2019 r. oraz zmienił zaskarżone decyzje w ten sposób, że przyznał powódce prawo do zasiłku opiekuńczego za okres od 20.01.2016 r. do 26.01.2016 r., za okres od dnia 29.01.2019 r. do 08.02.2016 r., od 12.04.2016 r. do 17.04.2016 r. oraz od 28.11.2018 r. do 30.11.2018 r. i uchylił obowiązek zwrotu zasiłku opiekuńczego w kwocie 5.778,00 zł wraz z odsetkami.

–  Organy administracji, wydając swoje decyzje, powinny kierować się nie tylko przepisami prawa, ale również zasadami wynikającymi z Konstytucji Biznesu. Bardzo ważne jest, aby poprzez swoje działania budowały zaufanie w relacji państwo-przedsiębiorca.  Prowadząc postępowanie, powinny kierować się również zasadami logiki. W przypadku Pani Anny wystarczyłoby uwzględnienie specyfiki działalności gospodarczej. Przelewy, wpływające na jej konto, gdy przebywała ona na zwolnieniu lekarskim, w żadnym razie nie mogły świadczyć o wykorzystaniu tego zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem – podkreśla Rzecznik MŚP Adam Abramowicz. 

Początek sprawy Pani Anny można obejrzeć w materiale video:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
27 lutego 2020
Rzecznik MŚP na spotkaniu ws. Małego ZUS w Białej Podlaskiej
Rzecznik MŚP na spotkaniu ws. Małego ZUS w Białej Podlaskiej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, wziął udział w spotkaniu dotyczącym Małego ZUS, które odbyło się 27 lutego 2020 r. w Białej Podlaskiej.


Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
27 lutego 2020
Dyskusja przedsiębiorcy
Rzecznik MŚP wnioskuje o zmiany w zakresie programów kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego kierowców

Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw zakładającego wprowadzenie zmian w zakresie programów kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego kierowców.

 W dniu 7 lutego 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie: UC18, dalej: „Projekt”). Projekt zakłada m.in. zmianę warunków i sposobu szkolenia kierowców zawodowych w kierunku podniesienia efektywności tych szkoleń, uproszczenia i utransparentnienia zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego oraz wprowadzenia ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców. Projekt został przekazany Rzecznikowi MŚP przez wnioskodawcę – Ministra Infrastruktury celem zaopiniowania, zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648).

Po analizie treści Projektu pod kątem m.in. spełniania wymogów wynikających z zasad Konstytucji Biznesu, pismem z dnia 21 lutego 2020 r., znak: WPL.84.2020.ŁP, Rzecznik MŚP przekazał Ministrowi Infrastruktury swoje uwagi. W ocenie Rzecznika MŚP, projektowane przepisy przejściowe nakładające na przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia obowiązek terminowego przedstawienia wojewodom poprawnie (tj. zgodnie z nowymi przepisami) zaktualizowanych programów kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego – pod rygorem wykreślenia z właściwego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, mają charakter nieproporcjonalny i nieadekwatny do wagi naruszenia. Rzecznik MŚP stoi bowiem na stanowisku, że stosowanie sankcji w postaci wykreślenia przedsiębiorcy z właściwego rejestru, a zatem uniemożliwienia mu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej do czasu ponownego wpisu do rejestru, jako swego rodzaju „kara śmierci” dla przedsiębiorcy ma charakter ostateczny i powinna być stosowana wyjątkowo, po dogłębnym przeanalizowaniu jej celowości, a także możliwości osiągnięcia celów regulacji mniej dolegliwymi środkami.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst wystąpienia Rzecznika MŚP.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
26 lutego 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Minister Klimatu wydał objaśnienia prawne dotyczące stosowania przez Marszałków Województw przepisów KPA w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej

Minister Klimatu wydał objaśnienia prawne dotyczące stosowania przez Marszałków Województw przepisów KPA w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej. Kilka dni wcześniej Rzecznik MŚP apelował w tej sprawie do Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw.

 Niepokój przedsiębiorców z branży odpadowej związany był z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), nakładającym na nich obowiązek złożenia do dnia 5 marca 2020 r. wniosku o zmianę posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Przedsiębiorcy podnosili, że w przypadku podejścia „zbyt formalistycznego” organów w tych sprawach może dojść do odrzucenia wniosków w całości po dniu 5 marca 2020 r., co skutkować będzie wygaśnięciem posiadanego zezwolenia oraz brakiem możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. Mając to na uwadze, Rzecznik MŚP pismem z dnia 20 lutego 2020 r. skierowanym do Przewodniczącego Konwentu Marszałków, Pana Władysława Ortyla, zaapelował, by Marszałkowie Województw w wypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiotowych postępowaniach nie odrzucali złożonych wniosków w całości, lecz wzywali przedsiębiorców do usunięcia braków lub do osobistego złożenia wyjaśnień, co czyniłoby zadość zasadom pogłębiania zaufania oraz proporcjonalności, o których mowa art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648, ze zm.).

Powyższy apel Rzecznika MŚP znalazł również poparcie w działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Klimatu. W dniu 24 lutego 2020 r. Minister Klimatu wydał bowiem objaśnienia prawne dotyczące stosowania art. 14 ust. 4 i art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi: „Za złożenie wniosku o zmianę decyzji wymienionych w art. 14 ust. 1 lub w art. 10 ustawy nowelizującej spełniającego wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, należy uznać również złożenie wniosku, zawierającego braki formalne, które po wezwaniu przez organ właściwy zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez ten organ, realnym do dotrzymania terminie. Dotyczy to więc takiego przypadku, gdy wniosek zawierający braki formalne został złożony przed upływem terminu określonego w art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej, a uzupełnienie braków formalnych pozwalających na uznanie, że wniosek spełnia wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej nastąpi już po terminie określonym w art. 14 ust. 1 tej ustawy, tj. po dniu 5 marca 2020 r. W takim przypadku decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygasa po upływie 5 marca 2020 r., jeżeli wniosek zawierający braki formalne zostanie uzupełniony zgodnie z art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Poniżej zamieszczamy pełną treść wydanych przez Ministra Klimatu objaśnień prawnych:
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
26 lutego 2020
Spotkanie ws. cudzoziemców w Biurze Rzecznika MŚP
Spotkanie ws. cudzoziemców w Biurze Rzecznika MŚP

26 lutego, w Biurze Rzecznik MŚP odbyło się spotkanie ws. zatrudniania cudzoziemców.

Spotkanie było kontynuacją Okrągłego Stołu, zorganizowanego we wrześniu 2019 r. przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy współpracy Miasta Krakowa. Efektem prac było Memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców, którego sygnatariuszami zostali szefowie organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz międzynarodowych izb gospodarczych, a także prezydenci największych polskich miast. Memorandum trafiło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem ze spotkania oraz do pobierania prezentacji.Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
26 lutego 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik MŚP obronił przedsiębiorcę przed wysoką karą pieniężną, interweniując u Dyrektora IAS w Krakowie

Po interwencji Oddziału Terenowego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, decyzją z 17 lutego br. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie uchylił decyzję wydaną wobec przedsiębiorcy z Krakowa przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego i odstąpił od wymierzenia kary za to, że podczas kontroli pojazdu nie działał system geolokalizacyjny.

Za czasowy i uzależniony od zewnętrznego administratora GPS – jak wyjaśnił przewoźnik – brak możliwości przesyłania danych o lokalizacji pojazdu do systemu PUESC, organ pierwszej instancji nałożył na przedsiębiorcę karę w wys. 10 tys. zł. Nie pomogło tłumaczenie, że powierzenie usługi geolokalizacji profesjonalnemu podmiotowi nie jest sprzeczne z prawem.

Urząd wszczął postępowanie w tej sprawie 14 maja 2019 r. Po czterech miesiącach, otrzymawszy decyzję o ukaraniu, przedsiębiorca zwrócił się do Rzecznika MŚP z wnioskiem o interwencję. Rzecznik MŚP, a konkretnie Oddział Terenowy Biura Rzecznika MŚP w Krakowie złożył odwołanie od decyzji organu I instancji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. 17 lutego br. okazało się, że ze skutkiem pozytywnym.

Uchylając decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, organ II instancji argumentował odstąpienie od ukarania przedsiębiorcy interesem publicznym. „W interesie publicznym jest bowiem budowanie u obywateli i podmiotów gospodarczych zaufania do organów państwa” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

–  Ta sprawa stanowi kolejny dowód na to, że konsekwentne wspieranie przez Rzecznika MŚP wdrażania w życie zasad Konstytucji biznesu – zwłaszcza zasady proporcjonalności i zasady zaufania władz w stosunku do przedsiębiorców, przynosi efekty – podkreśla pełnomocnik Rzecznika MŚP, radca prawny Maciej Podgórski.

–  Liczę na to, że nagłaśniając takie interwencje, powstrzymamy inklinacje niektórych urzędników skarbowych do profiskalnego działania. Zwłaszcza, gdy chodzi o egzekwowanie zapisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Bo intencją tej ustawy jest walka z szarą strefą i nielegalnym obrotem paliwami, a nie karanie uczciwych przedsiębiorców za przewinienia wynikające z awaryjności urządzeń i systemu przesyłu danych, czy z oczywistych pomyłek – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 lutego 2020
Rzecznik MŚP uchronił przewoźnika przed karą w wysokości 10 000 zł
Rzecznik MŚP uchronił przewoźnika przed karą w wysokości 10 000 zł

WSA w Lublinie, po kolejnej skardze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchylił decyzję o nałożeniu 10 000 zł kary na przewoźnika paliwa. To niedopuszczalne, że stworzony do walki z przestępcami podatkowymi system SENT, jest stosowany przez organy skarbowe profiskalnie, a jego ofiarami stają się coraz częściej uczciwi przedsiębiorcy – mówi Adam Abramowicz.

W sprawie, która stanowiła źródło interwencji Rzecznika MŚP, przewoźnik został ukarany wysoką karą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Karę nałożono na właściciela firmy przewozowej, pomimo faktu, że w trakcie kontroli kierowca cysterny wiozącej paliwo, posiadał aktualną licencję wydaną na rzecz przewoźnika, natomiast zgłoszenie SENT – dokonane przez upoważniony podmiot wysyłający – zawierało numer nieaktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Upoważnionym podmiotem wysyłającym była największa polska spółka petrochemiczna, a nieprawidłowości w zgłoszeniu SENT wynikały z błędu lub niezaktualizowania numeru licencji w systemie wysyłającego. Jednocześnie nie było żadnych przesłanek aby przyjąć, iż przewoźnik transportował paliwo na podstawie wadliwego zgłoszenia SENT w celu dokonania uszczupleń podatkowych.

W swojej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rzecznik MŚP zauważył przede wszystkim, iż organy celno-skarbowe i podatkowe nie ustaliły w sposób prawidłowy stanu faktycznego. W przypadku zaś prawidłowo ustalonego stanu faktycznego mogłyby  nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości co najwyżej 2 000 zł, z uwagi na to, że paliwo było transportowane ze składu podatkowego.

Dodatkowo Rzecznik MŚP wskazał na możliwość odstąpienia od nałożenia kary ze względu na ważny interes przewoźnika. A także ze względu na interes publiczny, co z kolei wiązałoby się z koniecznością odrzucenia przez organy kontrolujące profiskalnej perspektywy stosowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania.

Niemniej istotne były również zarzuty naruszenia zasady proporcjonalności, przewidzianej w art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, oraz wymogu prawdy obiektywnej, ustalonego w art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którą na organie podatkowym spoczywa obowiązek rzetelnego ustalenia stanu faktycznego sprawy i oparcia swojego rozstrzygnięcia na zgodnych z prawdą ustaleniach faktycznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał skargę Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za zasadną i wyeliminował z obrotu prawnego sprzeczne z prawem decyzje organów I i II instancji.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 lutego 2020
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących RODO
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących RODO

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących RODO. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Cyfryzacji, przedsiębiorcy powinni zostać wyłączeni w jak najszerszym zakresie z obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), nakładające wiele obowiązków m.in. na przedsiębiorców z sektora MŚP. W tym kontekście istotny jest zbliżający się dwuletni termin przedłożenia przez Komisję Europejską oceny i przeglądu RODO.

Na bariery i utrudnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla najmniejszych przedsiębiorców wskazały prace Zespołu Roboczego ds. RODO funkcjonującego w ramach działającej przy Rzeczniku MŚP Rady Przedsiębiorców powołanej przez Rzecznika MŚP Adama Abramowicza. Co istotne, stwierdzone utrudnienia stoją niejako w sprzeczności z założeniami samego RODO, bowiem zgodnie z jego motywem 13 „zachęca się instytucje i organy Unii, państwa członkowskie i ich organy nadzorcze, by stosując niniejsze rozporządzenie, uwzględniały szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw”. Dodatkowo, podstawowa reguła interpretacyjna zawarta w motywie 4 RODO stanowi, że „prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności”.

W związku z powyższym, pismem z dnia 21 lutego 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych mających na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO względem przedsiębiorców z sektora MŚP. W ocenie Rzecznika MŚP powyższe mogłyby zostać ograniczone do obowiązku wywieszenia w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienia na stronie internetowej stosownych informacji.

Jednocześnie, mając na uwadze zbliżający się termin przedłożenia oceny i przeglądu RODO, zdaniem Rzecznika MŚP zasadnym jest zaprezentowanie na forum unijnym projektu całkowitego wyłączenia, a względnie jak najszerszych wyłączeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie obowiązków wynikających z RODO.

Poniżej pełna treść pisma Rzecznika MŚP w tej sprawie:


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
24 lutego 2020
Spotkanie ws. zatrudniania cudzoziemców - 26.02
Spotkanie ws. zatrudniania cudzoziemców – 26.02

26 lutego, o godzinie 11:00 w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się spotkanie w sprawie zatrudniania cudzoziemców, na które zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Spraw Zagranicznych, Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spotkanie jest kontynuacją Okrągłego Stołu, zorganizowanego we wrześniu 2019 r. przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy współpracy Miasta Krakowa. Efektem prac było Memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców, którego sygnatariuszami zostali szefowie organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz międzynarodowych izb gospodarczych, a także prezydenci największych polskich miast. Memorandum trafiło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zważywszy na duże znaczenie kwestii zatrudniania cudzoziemców dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, w tym także dla małych i średnich przedsiębiorców, celem spotkania w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie omówienie sposobów i harmonogramu realizacji wniosków zawartych w Memorandum. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do oglądania.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
21 lutego 2020
Konsultacje z przedsiębiorcami w Gdańsku
Konsultacje z przedsiębiorcami w Gdańsku

Oddział Terenowy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku zorganizował spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji branżowych należących do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Spotkanie dotyczyło postulatów zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców dotyczące zmian systemowych, które znacząco mogą wpłynąć na działalność, funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.


Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
21 lutego 2020
Rzecznik MŚP zwraca się do Marszałków Województw z prośbą o stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Rzecznik MŚP zwraca się do Marszałków Województw z prośbą o stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Pismo Rzecznika MŚP Adama Abramowicza do Przewodniczącego Konwentu Marszałków z prośbą o stosowanie przez Marszałków Województw przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

W dniu 20 lipca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), która w art. 14 ust. 1 nałożyła na przedsiębiorców obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów – w terminie do dnia 5 marca 2020 r.

W dniu 20 lutego 2020 r. w Biurze Rzecznika MŚP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, na którym przedsiębiorcy z branży odpadowej poinformowali Rzecznika MŚP o potencjalnych barierach dla prowadzenia działalności gospodarczej związanych z powyższym obowiązkiem, wskazując w szczególności na ryzyka związane ze sposobem procedowania przez urzędników wniosków o zmianę posiadanych decyzji. W przypadku bowiem ze względów organizacyjnych oraz podejścia „zbyt formalistycznego” organów w tych sprawach może dojść do odrzucenia wniosków w całości po dniu 5 marca 2020 r., co skutkować będzie wygaśnięciem posiadanego zezwolenia oraz brakiem możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, a także narażeniem go na znaczne koszty z tym związane. Na posiedzeniu tym obecny był również Pan Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, który zgodził się z postulatami przedsiębiorców odnośnie potrzeby przyjaznego prowadzenia postępowań w tych sprawach.

W związku z powyższym Rzecznik MŚP pismem z dnia 20 lutego 2020 r. skierowanym do Przewodniczącego Konwentu Marszałków Pana Władysława Ortyla, zaapelował, by Marszałkowie Województw w wypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiotowych postępowaniach nie odrzucali złożonych wniosków w całości, lecz wzywali przedsiębiorców do usunięcia braków lub do osobistego złożenia wyjaśnień. Zdaniem Rzecznika MŚP, powyższy sposób procedowania czyniłby zadość zasadom pogłębiania zaufania oraz proporcjonalności, o których mowa art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648, ze zm.).

Poniżej pełna treść pism Rzecznika MŚP w tej sprawie do Przewodniczącego Konwentu Marszałków Pana Władysława Ortyla oraz Pana Jacka Ozdoby, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu.Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
19 lutego 2020
Obrona Konstytucji Biznesu – 2 336 spraw Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 r.
Obrona Konstytucji Biznesu – 2 336 spraw Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 r.

Podczas konferencji prasowej w dniu 19 lutego br. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podsumował 2019 r.: Działaliśmy skutecznie, rozważanie gospodarując budżetem. W ubiegłym roku do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęło łącznie 2 336 spraw merytorycznych.

2 336 spraw zostało podjętych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 roku. Zostały one podzielone między biuro w Warszawie (1 373) oraz cztery Oddziały Terenowe (963). Oprócz interwencji w sprawach, w których w ocenie Rzecznika doszło do naruszenia Konstytucji Biznesu, Rzecznik zaopiniował 264 projekty ustaw na etapie rządowym, 140 projekty ustaw na etapie parlamentarnym i 46 projektów ustaw samorządowych. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu 46 pracowników Biura Rzecznika MŚP.

– Działaliśmy profesjonalnie, skutecznie i na co zwracam szczególną uwagę – oszczędnie, wykorzystując niespełna połowę budżetu. Mam nadzieję, że z roku na rok liczba przypadków ignorowania przez urzędników zasad Konstytucji Biznesu będzie coraz mniejsza i nasz zespół będzie się mógł koncentrować na działaniach zmierzających do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MŚP – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.Będę twardo i konsekwentnie bronił postanowień Konstytucji Biznesu. 2 336 spraw z 2019 roku to dopiero początek.

W 2020 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wyznaczył 9 nowych priorytetów:

 • Mały ZUS (bez limitu przychodowego 10 tys. zł, likwidacja 3/5)
 • Płaca minimalna – ½ średniej pensji
 • Sprawa w sądzie gospodarczym – nie dłużej niż 6 miesięcy
 • Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli MF i przedsiębiorców (tylko utrzymanie, zmiana lub uchylenie decyzji przez Izbę Administracji Skarbowej, bez ponownego rozpatrzenia)
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna (system nagradzania i karania urzędników)
 • Kontrole przedsiębiorców bez wyłączeń ustawowych
 • Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców (w tym aresztów wydobywczych)
 • Brak nowych obowiązków dla mikroprzedsiębiorców


Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
14 lutego 2020
List Rzecznika MŚP do Ministra Zdrowia w sprawie tzw. podatku od cukru
List Rzecznika MŚP do Ministra Zdrowia w sprawie tzw. podatku od cukru

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Ministra Zdrowia list ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakładającego wprowadzenie tzw. podatku od cukru.

W liście Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje o przesunięcie daty wejścia w życie ustawy do 1 stycznia 2021 roku, a także o poważną analizę skutków krótkiego vacatio legis dla sektora MŚP, ponieważ projekt ustawy – mimo obowiązku przedstawienia – takiej analizy nie zawiera.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 lutego 2020
Zespół Roboczy ds. Rzemiosła - spotkanie z Wiceminister Rozwoju - 21.02
Zespół Roboczy ds. Rzemiosła – spotkanie z Wiceminister Rozwoju – 21.02

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji ze spotkania Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, z Panią Olgą Semeniuk, Wiceminister Rozwoju odpowiedzialną za sektor rzemiosła. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2020 r., o godz. 14. Podczas spotkania zostanie omówiony temat rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych.

Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do oglądania.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
13 lutego 2020
Objaśnienia prawne
Rzecznik MŚP udaremnił próby ZUS wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności gospodarczej

Po przystąpieniu do postępowania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, który udaremnia wnioskowane przez ZUS wykreślenie przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej z rejestru działalności gospodarczej.

Wobec przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że trwale zaprzestał on wykonywania działalności gospodarczej. Podstawą tej decyzji było to, że niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i od tego czasu systematycznie przedkładał do Zakładu kolejne zaświadczenia o niezdolności do pracy. Zdaniem ZUS przedsiębiorca nie prowadził faktycznie działalności, a jedynie podejmował szereg działań mających na celu stworzenie pozorów jej prowadzenia, zaś jego działania kwalifikowały się jako czyn polegający na wyłudzeniu zasiłków chorobowych.

– Zakład Ubezpieczeń w Sosnowcu najpierw usiłował zakwestionować prawo przedsiębiorcy do zasiłku chorobowego, a gdy nie zdołał podważyć jego niezdolności do pracy, złożył wniosek o wykreślenie go z CEiDG. Gdy zaś Minister Rozwoju nie wyraziła na to zgody, utrzymując w mocy swoją decyzję wydaną w tej sprawie wcześniej jeszcze jako Minister Przedsiębiorczości i Technologii, ZUS złożył skargę do WSA. Wyrokiem z 10 lutego br. Sąd tę skargę na szczęście oddaliłmówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Wykreślenie przedsiębiorcy z CEiDG może zachodzić wyłącznie wyjątkowo, co stanowi zagwarantowanie praw przedsiębiorcy wynikających z Konstytucji Biznesu – w tym w szczególności zasady nakazującej rozstrzyganie nie dających się usunąć wątpliwości, co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy. Ponadto postępowanie administracyjne w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z CEiDG jest postępowaniem odrębnym od postępowań toczących się przed sądami powszechnymi w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznympodkreśliła radca prawny Agnieszka Majewska, Pełnomocnik Oddziału Terenowego w Gdańsku.

W ocenie Adama Abramowicza, który przystąpił do postępowania na mocy uprawnień nadanych Ustawą z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, uporczywość z jaką sosnowiecki ZUS usiłował pozbawić przedsiębiorcę ubezpieczenia społecznego to ewidentny przykład nękania i jawny dowód ignorowania Konstytucji Biznesu, zwłaszcza zasady wolności gospodarczej.

– W toku prowadzonych przez ZUS postępowań przedsiębiorca każdorazowo składał wyjaśnienia i przedkładał organowi rentowemu dokumenty, które potwierdzały, że wykonywał i wykonuje działalność gospodarczą. Przerwa w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, spowodowana złym stanem zdrowia, w żadnym przypadku nie może być traktowana na równi z zaprzestaniem wykonywania tej działalności. W tym konkretnym przypadku wniesienie skargi na ostateczną decyzję ministra naruszyło ustawę Prawo przedsiębiorców i zmierzało wyłącznie do uzyskania przez ZUS kolejnego argumentu potwierdzającego stanowisko o niewykonywaniu przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, i co za tym idzie: niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu – tłumaczy Adam Abramowicz.


ZUS kontra przedsiębiorcy - studia przypadków | Interwencja Rzecznika MŚP

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
12 lutego 2020
Przedstawiciele Rzecznika MŚP wezmą udział w dyskusji ws. podatku od cukru na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
Przedstawiciele Rzecznika MŚP wezmą udział w dyskusji ws. podatku od cukru na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

13 lutego o godzinie 9:00 w Sejmie, w sali im. Macieja Rataja (nr 102, bud. C-D), odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, pod przewodnictwem Posła na Sejm RP Marcina Duszka, w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakładającego wprowadzenie od 1 kwietnia 2020 r. tzw. podatku od cukru. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podczas posiedzenia będą obecni również przedstawiciele branż, które zostaną dotknięte przez nowe regulacje, w tym przedsiębiorcy współpracujący z Radą Przedsiębiorców, działającą przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

24 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP wystosował pismo do Ministra Zdrowia z opinią do ww. projektu. W ocenie Rzecznika, analizy i założenia do Projektu winny zostać uzupełnione o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych z wpływem proponowanych regulacji na sektor MŚP, a pożądanym byłoby także przedstawienie scenariuszy alternatywnych, uwzględnienie skutków pośrednich dotyczących np. wpływu Projektu na inne branże niż te bezpośrednio zainteresowane oraz wydłużenie vacatio legis.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią pisma do Ministra Zdrowia.Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
11 lutego 2020
Ochrona konsumencka
Po interwencji Rzecznika MŚP Straż Graniczna potwierdza stosowanie zasad Konstytucji Biznesu

Po interwencji Rzecznika MŚP Straż Graniczna potwierdza obowiązywanie i stosowanie przez jej organy kontrolne zasad Konstytucji Biznesu wobec przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców.

Zgodnie z podstawowymi zasadami Konstytucji Biznesu, organ prowadzący postępowanie względem przedsiębiorcy powinien kierować się zasadą proporcjonalności, zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem oraz zasadą działania w sposób budzący zaufanie do władz publicznych.

Do Rzecznika MŚP dotarły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców, którzy w trakcie kontroli prowadzonej przez organy Straży Granicznej wzywani są do wykonywania i dostarczania znacznej ilości kserokopii dokumentów, co wymaga znacznego zaangażowania pracy zatrudnionych przez tych przedsiębiorców pracowników.

W związku z powyższym, pismem z dnia 17 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 10d ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, ze zm.) kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać dokumenty, w tym dokumenty żądane przez kontrolujących funkcjonariuszy, umożliwić sporządzanie ich kopii oraz zapewnić funkcjonariuszom warunki do pracy, w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. Z powyższej regulacji nie wynika zatem obowiązek kontrolowanych przedsiębiorców sporządzania na żądanie organu kserokopii dokumentów.

W odpowiedzi pismem z dnia 23 stycznia 2020 r. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnił, że każda kontrola działalności gospodarczej musi być przeprowadzona  z zachowaniem zasad Konstytucji Biznesu, a przepisy innych ustaw w tym ustawy o Straży Granicznej stosowane są wyłącznie w materii nieuregulowanej przepisami Konstytucji Biznesu i wyłącznie wówczas, gdy nie są z nią sprzeczne. Komendant Główny Straży Granicznej potwierdził jednocześnie, że zgodnie z ww. regulacjami kontrolowany przedsiębiorca nie ma obowiązku robienia kserokopii przechowywanych przez siebie dokumentów dla celu kontroli, lecz jedynie umożliwienia sporządzania z nich kopii.

Ponadto Komendant Główny Straży Granicznej zapewnił, że funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzając kontrolę każdorazowo powinni kierować się zasadą proporcjonalności.

 

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
7 lutego 2020
Rzecznik MŚP obronił przedsiębiorcę w sprawie o przedawnienie zobowiązań podatkowych
Rzecznik MŚP obronił przedsiębiorcę w sprawie o przedawnienie zobowiązań podatkowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, dzięki interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchylił decyzję Urzędu Skarbowego wobec przedsiębiorcy, który nie został skutecznie powiadomiony o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

– Urząd nie może działać instrumentalnie. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat. Jeśli w tym czasie organ podatkowy uzna, że podatnik dopuścił się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, bo nie wykonał zobowiązania podatkowego – ma prawo przerwać lub zawiesić bieg terminu przedawnienia. Ale pod warunkiem, że ten podatnik zostanie o tym skutecznie powiadomiony – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, komentując interwencję Oddziału Terenowego Biura Rzecznika MŚP w Krakowie w sprawie przedsiębiorcy z Katowic.

Tym razem argumentację Rzecznika MŚP podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach,  który wyrokiem z 4 lutego br. uchylił decyzję wydaną wobec przedsiębiorcy przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, utrzymującą decyzję organu pierwszej instancji o wysokości zobowiązania podatkowego oraz kwoty do zapłaty w podatku VAT za wybrane miesiące 2010 r.

Sąd orzekł o przedawnieniu zobowiązania podatkowego przypisanego podatnikowi przez Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Katowicach, bowiem wbrew dyspozycji Ordynacji podatkowej (zapisanej w art. 145 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.) organ podatkowy nieskutecznie powiadomił  podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, wysyłając zawiadomienie na jego adres w sytuacji, gdy reprezentował go pełnomocnik, o czym urząd skarbowy był poinformowany.

– W tym konkretnym przypadku Sąd przypomniał uchwałę 7 sędziów NSA z dnia 18 marca 2019 r., w której podkreślono, że dla skuteczności zrealizowania obowiązku, wynikającego z art. 70 c Ordynacji podatkowej, zawiadomienie należało doręczyć pełnomocnikowi. Wszczęcie postępowania w sytuacji, gdy reprezentowany przez pełnomocnika podatnik nie podjął przesyłki osobiście było ze strony urzędu ewidentnym uchybieniem i nie mogło skutkować zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ale sprawa ta ma też wymiar dodatkowy – stanowi kolejny dowód na to, że Rzecznik MŚP konsekwentnie przeciwdziała instrumentalnemu stosowaniu prawa do przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, bowiem takie działanie jest sprzeczne z ideą Konstytucji biznesu i podważa zaufanie przedsiębiorców do organów państwowych – podkreśla pełnomocnik Rzecznika MŚP, radca prawny Maciej Podgórski.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
5 lutego 2020
Konsultacje z przedsiębiorcami w Krakowie
Konsultacje z przedsiębiorcami w Krakowie

W dniu 29 stycznia br. w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie odbyło się spotkanie konsultacyjne z ponad 20 przedstawicielami organizacji branżowych należących do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Spotkanie dotyczyło postulatów zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców dotyczące zmian systemowych, które znacząco mogą wpłynąć na działalność, funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.


Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
4 lutego 2020
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym skierowanym do Ministra Klimatu, przedsiębiorcy ci powinni zostać zwolnieni z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego korzystania ze środowiska.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.; dalej: „POŚ”) na podmiotach korzystających ze środowiska ciąży, pod rygorem kary grzywny, obowiązek sprawozdawczy związany z systemem wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Jednakże zgodnie z art. 289 ust. 1 POŚ, w przypadku kiedy wyliczona roczna wysokość opłaty mieści się w przedziale między 100 zł a 800 zł, to na podmiotach korzystających ze środowiska pomimo braku obowiązku uiszczenia tej opłaty ciąży ww. obowiązek sprawozdawczy. Jedynie w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie ma również związanego z tym obowiązku sprawozdawczego. W ocenie Rzecznika MŚP w każdym przypadku, gdy nie ma obowiązku wnoszenia tej opłaty, nie powinno być również obowiązku sprawozdawczego.

Rzecznik MŚP zwrócił uwagę na powyższą nadmierną, nieproporcjonalną regulację w ramach procesu opiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. „ustawa deregulacyjna”). Wówczas jednak nie udało się jej zmienić.

W związku z powyższym, pismem z dnia 31 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP skierował do Ministra Klimatu wniosek legislacyjny o wyłączenie z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 286 ust. 1 POŚ przedsiębiorców z sektora MŚP w sytuacji, gdy przedmiotowy obowiązek sprawozdawczy nie wiąże się z koniecznością wnoszenia opłat  z tytułu korzystania ze środowiska. Ponadto, Rzecznik MŚP zwrócił się o rozważenie dalej idącego ułatwienia polegającego na całkowitym wyłączeniu firm z sektora MŚP z powyższego obowiązku sprawozdawczego, wskazując, że dane przekazywane w ramach tego obowiązku są już objęte obowiązkiem informacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
3 lutego 2020
Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami w Poznaniu
Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami w Poznaniu

W Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego celem było przedstawienie i omówienie najważniejszych postulatów systemowych, które zostały wybrane z propozycji organizacji należących do Rady Przedsiębiorców przy RMŚP.  Spotkanie zakończyła debata Rzecznika MŚP z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców.


Sprawy regionalnesprawy-regionalne
31 stycznia 2020
Posiedzenie Zespołu ds. Branży Saperskiej - 05.02
Posiedzenie Zespołu ds. Branży Saperskiej – 05.02

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Branży Saperskiej, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, które odbędzie się 5 lutego 2020 r., o godz. 11.

Celem Zespołu jest omówienie praktycznych problemów branży saperskiej związanych z wejście w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Szczegółowo zostaną omówione niedogodności wynikające z braku wydania rozporządzenia przez Radę Ministrów, o którym mowa w art. 132 ww. ustawy, a także wątpliwości dotyczące zasad współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie świadczenia odpłatnej usługi oczyszczania terenu.

Spodziewamy się merytorycznej dyskusji, w której wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rozwoju oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do oglądania.

 

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
31 stycznia 2020
ZUS
Propozycja Rzecznika MŚP ws. stosowania preferencyjnej stawki Tax Free przez przedsiębiorców

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla drobnych przedsiębiorców zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Finansów, zastosowanie preferencyjnej stawki Tax Free powinno być możliwe niezależnie od wielkości obrotów przedsiębiorcy.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106; dalej: „ustawa VAT”) przewidują  możliwość zastosowania przez przedsiębiorców preferencyjnej stawki VAT do eksportu towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych (tzw. Tax Free). Jednakże, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy VAT, ustawodawca uzależnił możliwość jej zastosowania od osiągnięcia przez podatnika obrotów za poprzedni rok podatkowy w wysokości powyżej 400 000 zł.

Do Rzecznika MŚP dotarły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców ze wschodniej Polski, którzy podnieśli, że są pozbawiani prawa do zwracania podróżnym zapłaconego podatku VAT przy zakupie towarów, które w bagażu osobistym są wywożone za granicę. W konsekwencji, wśród podróżnych malało zainteresowanie zakupami dokonywanymi w małych sklepach po polskiej stronie granicy. Co istotne powyższy limit obrotów rocznych powyżej 400 000 zł został zakwestionowany przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie C-307/16, a w ślad za nim przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1398/14, który wskazał, że „warunek ten, co wynika z ww. orzeczenia TSUE jest niezgodny z prawem unijnym, a w konsekwencji organy podatkowe zobowiązane są do pominięcia (odmowy zastosowania) sprzecznej z prawem unijnym normy prawa krajowego”.

W związku z powyższym, pismem z dnia 15 listopada 2019 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Finansów o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wykreślenie z ustawy o VAT progu 400.000 zł obrotu za rok ubiegły jako warunku uprawniającego sprzedawcę do zwrotu podróżnym naliczonego podatku od towarów i usług. W odpowiedzi z dnia 13 stycznia 2020 r. Minister Finansów przychylił się do argumentów Rzecznika MŚP i zadeklarował uwzględnienie wnioskowanej zmiany w ramach procedowanego aktualnie projektu ustawy  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów  i usług oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC 11).

Tym niemniej, Rzecznik MŚP pismem z dnia 24 stycznia 2020 r. wystąpił do Ministra Finansów z dodatkowym wnioskiem o potwierdzenie, że również w obecnym stanie prawnym interpretowanym zgodnie z ww. wyrokami TSUE i NSA, osiągnięcie przez przedsiębiorcę obrotu powyżej kwoty 400.000 zł w roku ubiegłym nie jest konieczne, by móc dokonać zwrotu podatku VAT na rzecz podróżnego za dokonane u niego zakupy.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
31 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik MŚP ochronił przedsiębiorcę przed naruszeniem zasady proporcjonalności przez Urząd Skarbowy

Na szczęście Konstytucja Biznesu nie pozwala na to, by ściąganie podatków stawało się narzędziem eliminowania firm z obrotu gospodarczego – przypomina Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Zajęcie rachunków bankowych firmy, gdy wystarczającym zabezpieczeniem spłaty zobowiązań podatkowych były ruchomości wskazane przez przedsiębiorcę, to klasyczny przykład ignorowania zapisów Konstytucji Biznesu i działanie, które mogło doprowadzić do upadłości rodzinną firmę z 35-letnią tradycją. Takie stanowisko Rzecznika MŚP podzielił Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, uchylając decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w sprawie sposobu egzekwowania zobowiązań przedsiębiorstwa z branży metalowej w podatku VAT.

Rzecznik MŚP przystąpił do postępowania podatkowego, gdy po reakcji przedsiębiorcy na zablokowanie rachunków bankowych organ I instancji zabezpieczył na poczet wierzytelności ruchomości spółki, których wartość znacznie przewyższała kwotę należnego podatku wraz z odsetkami, jednocześnie utrzymując zajęcie głównego rachunku bankowego – z uzasadnieniem, iż „środki pieniężne zabezpieczone na rachunku stanowią pewną gwarancję spłaty przyszłych zobowiązań podatkowych”.

W ocenie Rzecznika, zastosowanie przez Urząd Skarbowy tak uciążliwego środka zabezpieczającego naruszyło zapisaną w Konstytucji Biznesu zasadę proporcjonalności, było sprzeczne z przesłaniem budowy zaufania do organów administracji publicznej i co bardzo prawdopodobne – mogło skutkować utratą płynności finansowej i upadłością przedsiębiorstwa.

Postępowanie organu I instancji dotkliwie utrudniło bowiem spółce wywiązywanie się ze zobowiązań wobec kontrahentów oraz dostawców.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie uwzględnił stanowisko Rzecznika, iż środek zabezpieczający stosowany przez organ podatkowy powinien dawać szansę zaspokojenia wierzyciela, ale jednocześnie musi być jak najmniej uciążliwy dla przedsiębiorcy –  tak, aby nie wyeliminować firmy z obrotu gospodarczego, a tym samym nie pozbawiać Skarbu Państwa bieżących i przyszłych wpływów podatkowych z tytułu  prowadzonej przez tę firmę działalności. Postanowił o zmianie sposobu zabezpieczenia, zgodnie ze wskazaniem Rzecznika, na zajęcie ruchomości przedsiębiorcy, uznając zarazem za zasadny zarzut zastosowania przez organ I instancji środka zbyt uciążliwego.

– Skutecznie przekonaliśmy Dyrektora Izby o konieczności postępowania zgodnie z literą Konstytucji Biznesu, która nakazuje organom skarbowym stosowanie środków egzekucyjnych i zabezpieczających optymalnych ze względu na skutki, co oznacza, że nie mogą one zmierzać do eliminacji podatnika – podkreśla Szczepan Barszczewski, pełnomocnik Rzecznika MŚP.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
29 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wskazuje na problematyczne uregulowania w specustawie mieszkaniowej
Rzecznik MŚP wskazuje na problematyczne uregulowania w specustawie mieszkaniowej

Rzecznik MŚP w piśmie z dnia 24 stycznia podnosi kwestię możliwości istnienia istotnych barier i utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496).

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców z branży deweloperskiej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz, wskazując na problematyczne uregulowania w „specustawie mieszkaniowej”, stanowiące poważne utrudnienia w prowadzeniu działalności na rynku budowlanym:

 • brak trybu odwoławczego do rozstrzygnięcia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o pozostawieniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej bez rozpoznania. „Specustawa mieszkaniowa” wyłącza stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z tym wnioskodawca nie może korzystać np. z instytucji ponaglenia organu;
 • wymóg wskazania we wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej niesprzeczności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, która to zgodność jest ustalana niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 • wymóg uzgodnienia wniosku o ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z Wojewódzkim (Miejskim) Konserwatorem Zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony konserwatorskiej oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Przedsiębiorcy wskazują, że specustawa mieszkaniowa, która z założenia miała ułatwiać inwestycje deweloperskie, przewiduje większe rygory niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodnie z ustaleniami studium.

W wielu miastach wojewódzkich w latach 70-tych wydano decyzje administracyjne o wpisaniu całych dzielnic do obszarów cennych pod względem zabytkowym, co powoduje, że dla tych obszarów chronionych nie można uzyskać uzgodnienia konserwatora – nawet w przypadku, gdyby planowana inwestycja stanowiła rewitalizację zdegradowanej tkanki miejskiej.

Rzecznik MŚP zwrócił się do Pani Minister Rozwoju z prośbą o rozważenie ewentualnych zmian legislacyjnych w opisanym zakresie.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
28 stycznia 2020
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakładającego wprowadzenie od 1 kwietnia 2020 r. tzw. podatku od cukru
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakładającego wprowadzenie od 1 kwietnia 2020 r. tzw. podatku od cukru

W dniu 20 grudnia 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (numer w wykazie: UD 32, dalej: „Projekt”). Projekt ten zakłada m.in. takie rozwiązania, jak nałożenie dodatkowej opłaty na pewne kategorie napojów bezalkoholowych oraz alkoholowych, czy reklamę suplementów diety. Pomimo oczywistego wpływu na funkcjonowanie firm z sektora MŚP, o Projekcie Rzecznik MŚP dowiedział się bezpośrednio ze środowiska przedsiębiorców.

Do Rzecznika MŚP doszły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, na których Projekt będzie oddziaływał. Ponadto, w ramach działającej przy Rzeczniku MŚP Rady Przedsiębiorców, krytyczne stanowiska względem Projektu zgłosiło pięć znaczących organizacji przedsiębiorców i pracodawców, zarzucając mu niecelowość, generowanie nadmiernych obciążeń administracyjnych, nieproporcjonalność przyjętych rozwiązań, naruszenie zasad stanowienia prawa (w szczególności poprzez zmianę zasad opodatkowania w ciągu roku kalendarzowego oraz potencjalną konieczność jego notyfikacji), czy nieuzasadnione nałożenie obciążeń fiskalnych, które negatywnie wpłyną na popyt oraz podaż.

Pismem z dnia 24 stycznia 2020 r., znak: WPL.41.2020.PD, Rzecznik MŚP przekazał Ministrowi Zdrowia uwagi do Projektu, jego uzasadnienia oraz dołączonej Oceny Skutków Regulacji, wraz z krytycznymi opiniami organizacji przedsiębiorców.

W ocenie Rzecznika MŚP, analizy i założenia do Projektu winny zostać uzupełnione o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych z wpływem proponowanych regulacji na sektor MŚP, a pożądanym byłoby także przedstawienie scenariuszy alternatywnych oraz uwzględnienie skutków pośrednich dotyczących np. wpływu Projektu na inne branże niż te bezpośrednio zainteresowane.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst wystąpienia Rzecznika MŚP wraz z załącznikami.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
27 stycznia 2020
Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Telekomunikacji - 07.02
Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Telekomunikacji – 07.02

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Telekomunikacji, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, które odbędzie się 7 lutego 2020 r., o godz. 11.

Program posiedzenia obejmuje m.in. omówienie obowiązków sprawozdawczych MŚP z branży telekomunikacyjnej oraz wniosków legislacyjnych przedsiębiorców w tym zakresie, a także zakres obowiązków, nakładanych w decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na operatorów telekomunikacyjnych z sektora MŚP.

Spodziewamy się merytorycznej rozmowy, w której wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do udziału w dyskusji.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
24 stycznia 2020
Zespół Roboczy ds. Rzemiosła nt. Raportu NIK ws. rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych
Zespół Roboczy ds. Rzemiosła nt. Raportu NIK ws. rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych

24 stycznia 2020 r. odbyło się 6. posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła.

Było to bardzo ważne posiedzenie skupione wokół raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Związku Rzemiosła Polskiego i Polskiej Izby Ubezpieczeń.Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
23 stycznia 2020
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Już za pół roku mikroprzedsiębiorcy będą objęci prawem do ochrony konsumenckiej – zgodnie z postulatem Rzecznika MŚP

Korzystne dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG zmiany w zakresie ochrony konsumenckiej wejdą w życie już 1 czerwca 2020 r. To efekt starań Rzecznika MŚP, który od początku 2019 roku propagował zmiany w tym zakresie. W dniu 31 lipca 2019 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495), zwana potocznie „ustawą deregulacyjną”.

W pierwotnym założeniu projekt zakładał pełne objęcie ochroną konsumencką przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, czyli będących osobami fizycznymi, poprzez zmiany w definicji konsumenta zawartej w Kodeksie cywilnym. Zaznaczenia wymaga, że ochrona ta miała dotyczyć wyłącznie czynności prawnych nieposiadających dla takich przedsiębiorców charakteru zawodowego, czyli w zakresie, w którym nie są specjalistami.

 Ostatecznie przyjęte regulacje nie zakładają zmiany definicji konsumenta, natomiast rozciągają ochronę konsumencką na przedsiębiorców wpisanych do CEIDG i obejmują:

 • Zakaz stosowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych),
 • Wzmocnioną ochronę z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
 • Przyznanie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Rzecznik MŚP już w lutym 2019 r. podczas III Posiedzenia Rady Przedsiębiorców postulował rozszerzenie ochrony quasi-konsumenckiej na osoby fizyczne, będące mikroprzedsiębiorcami. Następnie, od marca do czerwca 2019 r., popierał i zgłaszał swoje postulaty w ramach procesu konsultacji projektu ustawy deregulacyjnej.

Co do zasady ustawa deregulacyjna weszła w życie 1 stycznia 2020 r., natomiast na mocy przepisu odrębnego zmiany związane z ochroną konsumencką przedsiębiorców wejdą w życie 1 czerwca 2020 r. i będą dotyczyć umów zawartych po tej dacie.

Poniżej znajduje się link do ogłoszonego tekstu ustawy.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
23 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Po interwencji Rzecznika MŚP Ministerstwo Finansów wyjaśniana zasady obowiązywania przepisów o tak zwanej „białej liście podatników VAT” względem rachunków cesyjnych i wirtualnych

Od dnia 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018 ze zm.), każdy przedsiębiorca, dokonujący płatności na rzecz innego przedsiębiorcy w ramach transakcji o wartości powyżej 15.000 zł ma obowiązek wpłacić należną kwotę na konto podane w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez szefa KAS, tzw. „białą listą podatników VAT”. Sankcją za naruszenie tych obowiązków jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztu transakcji, która nie została dokonana na rachunek ujęty w wykazie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca powiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Zawiadomienie takie chroni również przed solidarną odpowiedzialnością całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe dostawcy towaru lub usługodawcy, który nie zapłacił podatku z tytułu danej transkacji.

Wątpliwości przedsiębiorców wzbudził jednak brak uwzględnienia w nowych przepisach sytuacji, kiedy transakcje są dokonywane na tzw. rachunki cesyjne i rachunki wirtualne, które nie będą uwzględniane w „białej liście podatników VAT”. Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęły zapytania i uwagi w tym zakresie.

W związku z powyższym, pismem z dnia 7 listopada 2019 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wątpliwości. W odpowiedzi, pismem z dnia 17 grudnia 2019 r. Minister Finansów zapewnił, że podejmuje działania w celu wyeliminowania wątpliwości co do tego, czy zapłata na rachunek techniczny banku nie będzie oznaczać utraty prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto Minister zapewnił, że intencją ustawodawcy nie jest, żeby urzędy skarbowe otrzymywały zgłoszenia na rachunki, które często służą jednorazowym wpłatom. Jednocześnie Minister Finansów potwierdził, że rachunki wirtualne nie będą uwidaczniane w „białej liście podatników VAT”, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy — Prawo bankowe, natomiast wpłaty na nie będą traktowane tak jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego i zamieszczeniu w wykazie.

Dokładne wyjaśnienia co do stosowania nowych przepisów można przeczytać w Objaśnieniach Podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 r., które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Ministerstwo zachęca również do skorzystania z dodatkowych materiałów, opublikowanych na jego stronie. Linki do nich znajdują się poniżej.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
22 stycznia 2020
Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła - 24.01
Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła – 24.01

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, które odbędzie się w najbliższy piątek – 24 stycznia, o godzinie 11. Będzie to bardzo ważne posiedzenie skupione wokół raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych. W naszej ocenie istnieje silna potrzeba merytorycznej rozmowy na ten temat. Wezmą w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Związku Rzemiosła Polskiego i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do udziału w dyskusji.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
21 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Kary nie będzie – postępowanie administracyjne umorzone z uwagi na bezprzedmiotowość

Przedsiębiorcy dziękują Rzecznikowi MŚP za skuteczną interwencję u Prezydenta Miasta Lubina.

Na wniosek przedsiębiorców z branży samochodowej interwencję w sprawie rzekomo bezprawnie usytuowanej przy jednej z ulic w Lubinie świetlnej tablicy reklamowej – na budynku, w którym prowadzą działalność gospodarczą i na jej potrzeby – prowadził Oddział Terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu. Po niespełna dwóch miesiącach, 10 stycznia br. Prezydent Miasta Lubina wydał decyzję o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego z powodu jego bezprzedmiotowości.

„Nie ulega wątpliwości, że Państwa merytoryczne zaangażowanie oraz autorytet instytucji Rzecznika MŚP przesądził o ostatecznym rozstrzygnięciu w naszej sprawie. Co dla nas równie istotne, po przyjęciu sprawy przez Rzecznika MŚP, także i my uzyskaliśmy asumpt do odważnego prezentowania swoich przekonań w ramach wszczętego postępowania. Dziękujemy!” – napisali do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedsiębiorcy po uzyskaniu korzystnej dla nich decyzji.

 

Stan sprawy:

W dniu 29 października 2019 roku zostało wszczęte wobec przedsiębiorców postępowanie administracyjne przez Prezydent Miasta Lubina w sprawie umieszczenia urządzenia reklamowego na jednej z ulic miasta Lubina. Przedmiotowa świetlna tablica reklamowa została umieszczona przez przedsiębiorców w miejscu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Jak wynika z analizy treści uchwały Rady Miasta Lubina z 2017 r. zakazano lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w strefach A, B, C, M, Z, ZC, IT, K, z wyjątkiem (…) świetlnych tablic lub urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia w życie uchwały na budynkach i terenach handlu, kultury lub sportu, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej.

Rzecznik MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu po analizie sprawy zauważył, że:

 1. zakaz lokalizowania świetlnych tablic reklamowych nie obejmuje w ogóle strefy AG, w której usytuowana jest świetlna tablica przedsiębiorców,
 2. skoro zakaz umieszczania tablic świetlnych nie obejmuje stref np. w centrum miasta, czy strefy zamieszkania, to tym bardziej nie obejmuje strefy oznaczonej symbolem AG, tj. aktywności gospodarczej,
 3. Starosta Lubiński zatwierdził przedsiębiorcom projekt budowlany i udzielił im pozwolenia na budowę wolnostojącej reklamy świetlnej, co oznacza, że tablica świetlna istniała już w dniu wejścia w życie uchwały rady miasta,
 4. przedmiotowa tablica świetlna umieszczona została na budynku, w którym przedsiębiorcy wykonują działalność gospodarczą i na jej potrzeby,
 5. podobne reklamy w lubińskiej strefie AG umieszczane są również przez inne podmioty.

Pismem z dnia 20 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Lubina poinformował Rzecznika w szczególności o istnieniu ,,możliwości” wymierzenia kary pieniężnej, za ustawienie świetlnej tablicy reklamowej niezgodnie z przepisami wyżej cytowanej uchwały, jednakże na tym etapie nie rozstrzygnął jeszcze sprawy. Prezydent miasta Lubina dodał także, że w 2018 roku wymierzono karę jednemu przedsiębiorcy w wysokości 16.416,40 zł, a pozostali przedsiębiorcy dostosowali, lub usunęli tablice reklamowe oraz urządzenia reklamowe przed wszczęciem postępowania administracyjnego.

W dniu 10 stycznia 2020 roku Prezydent Miasta Lubina wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego, a w jej uzasadnieniu podał, iż świetlna tablica reklamowa przedsiębiorców znajduje się w strefie AG, o której to strefie mowa w uchwale Rady Miasta Lubina z 2017 roku, reklama jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej i istniała już w dniu wejścia w życie przedmiotowej uchwały.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
21 stycznia 2020
Obliczanie podstawy wymiaru składek dla Małego ZUS+
Obliczanie podstawy wymiaru składek dla Małego ZUS+

Od 1 lutego 2020 r. mikroprzedsiębiorcy będą mogli płacić niższe składki ZUS liczone od dochodu za 2019 r. – warunkiem jest nieprzekroczenie progu 120 tys. zł przychodu rocznie i prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni w ubiegłym roku kalendarzowym. Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w 2019 r. w formie karty podatkowej przy jednoczesnym korzystaniu ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Na mocy przepisów, podstawę wymiaru składek ustala się na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5.

Z kolei u przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej i będących podatnikami VAT:

 1. rocznym przychodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku,
 2. rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód, pomnożony przez współczynnik 0,5.

W przypadku zaś przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Wzór na obliczanie przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej:  Roczny dochód x 30 / Liczba dni prowadzenia działalności

Wszystkie wyniki zaokrągla się do pełnych groszy w górę (jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5) lub w dół (jeśli końcówka jest niższa niż 0,5).

Co ważne, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która w zeszłym roku wliczyła w koszty prowadzonej działalności składki na ubezpieczenia, musi te składki z powrotem doliczyć do dochodu przy obliczaniu podstawy wymiaru składek.

Przypominamy, że osoba prowadząca działalność gospodarczą ma 2 możliwości rozliczenia podatkowego zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – może je wliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej lub odliczyć od podstawy opodatkowania, jak robią to np. osoby pracujące na umowę o pracę. Jeśli przedsiębiorca odliczy składki od podstawy opodatkowania, to jego podstawą Małego ZUSu + jest po prostu dochód. Jeśli zaś wliczy w koszty, to na potrzeby Małego ZUSu + do dochodu musi doliczyć kwotę zapłaconych składek.


Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
20 stycznia 2020
Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących informowania pracodawców o terminach pełnienia służby wojskowej przez ich pracowników
Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących informowania pracodawców o terminach pełnienia służby wojskowej przez ich pracowników

Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących informowania pracodawców o terminach pełnienia służby wojskowej przez ich pracowników. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Obrony Narodowej, o wezwaniu pracownika do pełnienia służby w wyznaczonych dniach pracodawcy powinni dowiadywać się z urzędu od właściwych władz wojskowych.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, ze zm.) zawierają niejednolite rozwiązania w zakresie informowania pracodawców o konieczności udzielania dni wolnych pracownikom oraz umożliwienia im stawienia się do pełnienia służby wojskowej (w tym terytorialnej). Co do zasady, o wezwaniu pracownika do pełnienia tej służby w wyznaczonych dniach pracodawcy powinni dowiadywać się z urzędu od właściwych władz wojskowych.

Jednakże zgodnie z art. 101c ust. 5 ww. ustawy, w przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych żołnierz rezerwy ma obowiązek niezwłocznego poinformowania swojego pracodawcy o dniach, w których będzie odbywał te ćwiczenia, oraz o zmianach w tym zakresie, a także powiadamiać pracodawcę o powołaniu na te ćwiczenia. W takim przypadku jedynym źródłem informacji dla pracodawcy jest sam pracownik.

Do Rzecznika MŚP dotarły sygnały od przedsiębiorców o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla pracodawców, którzy nie zostali poinformowani przez swoich pracowników o dniach odbywania przez nich ćwiczeń wojskowych rotacyjnych oraz powołaniu ich na te ćwiczenia. Pomimo bowiem braku stosownej informacji pracodawcy Ci mają obowiązek umożliwić tym pracownikom stawienie się na te ćwiczenia. Natomiast brak wywiązania się przez pracowników z obowiązku niezwłocznego poinformowania pracodawców o ww. ćwiczeniach lub powołaniu na nie może skutkować co najwyżej ewentualną odpowiedzialności porządkową. Powyższe wnioski zostały potwierdzone stanowiskiem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zawartym w piśmie z dnia 16 grudnia 2019 r. stanowiącym odpowiedź na wystąpienie Rzecznika MŚP.

W ocenie Rzecznika MŚP, w czasie pokoju, w sytuacjach, gdy nie zaistniała konieczność natychmiastowego stawiennictwa do służby wojskowej, pracodawcy powinni być informowani nie tylko niezwłocznie przez swoich pracowników, lecz przede wszystkim urzędowo  o zaplanowanych terminach służby wojskowej pracowników, jak również o zmianie tych terminów. W związku z powyższym, pismem z 17 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań legislacyjnych, mających na celu zmianę ww. ustawy w taki sposób by w czasie pokoju pracodawcy byli zawiadamiani  z urzędu o zaplanowanych terminach oraz ich zmianach, w których pracownicy będą pełnili służbę wojskową (w tym terytorialną).


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
16 stycznia 2020
Objaśnienia prawne
Niekorzystne rozstrzygnięcie w zakresie skargi Rzecznika dotyczącej kary pieniężnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił podnoszonych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców argumentów i oddalił jego skargę w sprawie kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorcę za niewypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Oddział Terenowy w Białymstoku Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wniósł skargę do WSA w Warszawie na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, utrzymującą w mocy decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku nakładającą na przedsiębiorcę karę pieniężną na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej „uzse”).

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż przedsiębiorca w swoim niewielkim (35 m2 powierzchni) sklepie nie umieścił, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 37 ust. 4 uzse, informacji w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3 uzse. Należy przy tym nadmienić, iż przedsiębiorca umieścił w sklepie informacje w zakresie wyłącznie art. 37 ust. 1-2 uzse. Nie umieścił natomiast, znajdującej się w ust. 3 powyższego artykułu, informacji o zobowiązaniu dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących sklepy o powierzchni wynoszącej co najmniej 400 m2, w zakresie nieodpłatnego przyjęcia w sklepie lub jego bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Błąd przedsiębiorcy w tym względzie powodowany był mylnym przekonaniem, iż skoro informacja ta nie ma zastosowania do jego przypadku, to nie ma obowiązku jej umieszczania.

W wyniku przeprowadzonego po kontroli postępowania administracyjnego organ I instancji nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 5000 zł. W następstwie przeprowadzonego postępowania odwoławczego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organ II instancji utrzymał powyższe rozstrzygnięcie w mocy. Skarga Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców opierała się m.in. na zarzutach naruszenia art. 12 i art. 15 Prawa przedsiębiorców. To jest zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej oraz zasady udzielania przedsiębiorcy informacji przez organ w zakresie swojej właściwości.

Niestety Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o konieczności wyeliminowania sprzecznych z prawem decyzji i oddalił skargę.

Komentarz radcy prawnego dr Anny Zaręby – Faracik, Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego: Parafrazując znany cytat, to jedna z przegranych bitew, ale dalecy jesteśmy od przegrania wojny o praktyczne wdrożenie Konstytucji Biznesu. Nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i najprawdopodobniej w sprawie ostatecznie wypowie się Naczelny Sąd Administracyjny. Filozofia prezentowana przez Rzecznika MŚP zakłada, że każdy z przedsiębiorców ma prawo do popełniania błędów, zaś rolą urzędników jest służenie przedsiębiorcom pomocą w unikaniu tych błędów. W niniejszej sprawie drobne uchybienie formalne skutkowało nałożeniem wysokiej kary na przedsiębiorcę. Choć przepisy dopuszczały nałożenie takiej kary pieniężnej stoimy na stanowisku, iż umożliwiały również pomoc przedsiębiorcy w prawidłowej realizacji swoich obowiązków i jednoczesne nie wszczynanie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 stycznia 2020
Ochrona konsumencka
Po interwencji Rzecznika MŚP Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białymstoku wycofał się z egzekucji z domu rodzinnego przedsiębiorcy

Egzekucja z domu rodzinnego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy wskazał on inny majątek, z którego może zaspokoić się wierzyciel jest sprzeczna z zasadą proporcjonalności i budzenia zaufania do organów administracji publicznej wyrażonymi w Konstytucji Biznesu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białymstoku po skutecznej interwencji Rzecznika MŚP, Biuro w Białymstoku, wydał korzystne dla przedsiębiorcy postanowienie w przedmiocie zwolnienia z egzekucji domu rodzinnego zamieszkałego przez wielopokoleniową, dziesięcioosobową rodzinę.

Sprawa dotyczyła wszczęcia i prowadzenia egzekucji z domu przedsiębiorcy, będącego jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej, w sytuacji gdy dysponował on łącznie z innymi zobowiązanymi solidarnie wspólnikami majątkiem komercyjnym, służącym do prowadzenia działalności gospodarczej o wartości kilkukrotnie przewyższającej kwotę należną wierzycielowi. Zadłużenie przedsiębiorcy wynikło z niepowodzenia biznesowego przedsięwzięcia, a w konsekwencji konieczności zwrotu pozyskanego dofinansowania ze środków pomocowych.

Organ egzekucyjny, na skutek złożonego wniosku o zwolnienie z egzekucji  domu, wydał postanowienie o odmowie zwolnienia. Przedsiębiorca zaskarżył to postanowienie, jednak także organ drugiej instancji oraz WSA nie dopatrzyły się przesłanek do zwolnienia domu z egzekucji, tj. ważnego interesu zobowiązanego i wykazania przez przedsiębiorcę innego majątku. Organ dokonał zajęcia, opisu i oszacowania domu przedsiębiorcy, nie podejmując żadnych czynności względem pozostałego majątku ujawnionego w oświadczeniach.

Rzecznik MŚP przystąpił do postępowania wszczętego na skutek ponownego wniosku o zwolnienie z egzekucji domu. Rzecznik MŚP wskazał  na naruszenie zasady proporcjonalności i budzenia zaufania do organów administracji publicznej, ponieważ przedsiębiorca w złożonych oświadczeniach podał, iż jest współwłaścicielem kilku innych nieruchomości związanych z prowadzoną przez niego działalnością. Organ  nie rozważył możliwości zaspokojenia z 3 nieruchomości o charakterze komercyjnym, których współwłaścicielami są wspólnicy pierwotnie zobowiązanej spółki jawnej. Rzecznik w swoim stanowisku wskazał ponadto, że wybrany przez organ środek egzekucyjny charakteryzuje się najwyższym stopniem uciążliwości, a mimo to z sumy uzyskanej z licytacji wierzyciel nie będzie mógł zaspokoić się w całości.

W dniu 13 grudnia 2019 r. organ wydał postanowienie, w którym uwzględnił stanowisko Rzecznika MŚP o konieczności doboru takiego środka egzekucyjnego, który pozwoli na zaspokojenie wierzyciela a jednocześnie będzie charakteryzował się najniższą uciążliwością dla zobowiązanego. Organ postanowił o zwolnieniu domu rodzinnego przedsiębiorcy z egzekucji do czasu przeprowadzenia czynności egzekucyjnych z wskazanej  nieruchomości komercyjnej.

Takie rozstrzygnięcie stanowi o poszanowaniu nie tylko Konstytucji Biznesu, ale też podstawowych praw obywatela, tj. prawa do poszanowania prywatności i prawa  przedsiębiorcy do niezakłóconego życia rodzinnego.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 stycznia 2020
W wyniku starań Rzecznika MŚP ws. usprawnienia udzielania zezwoleń na pracę dla obcokrajowców Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa przeniesienie tych zadań z Urzędów Wojewódzkich do Powiatowych Urzędów Pracy
W wyniku starań Rzecznika MŚP ws. usprawnienia udzielania zezwoleń na pracę dla obcokrajowców Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa przeniesienie tych zadań z Urzędów Wojewódzkich do Powiatowych Urzędów Pracy

Problemy przedsiębiorców związane z procedurami i czasem ich trwania w sprawach zatrudniania cudzoziemców stanowiły przedmiot licznych interwencji i działań Rzecznika w całym ubiegłym roku. Już w piśmie z dnia 5 lutego 2019 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usprawnienia procesu wydawania przedsiębiorcom przez ZUS zaświadczeń A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego. Następnie, pismem z dnia 5 marca 2019 r. Rzecznik zwrócił się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań w celu wzmocnienia kadrowego wydziałów do spraw cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich, wskazując jednocześnie, że średni czas na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę trwa aż 175 dni (był to stan na czerwiec 2018 r.).

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w ramach działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Rady Przedsiębiorców powołany został Zespół Roboczy ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców, w ramach którego wypracowywane były postulaty małych i średnich przedsiębiorców w zakresie zmian przepisów dotyczących legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców.

Jednym z głównych postulatów organizacyjnych wychodzących naprzeciw problemom związanym z rozpatrywaniem przez Urzędy Wojewódzkie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców było przekazanie części kompetencji w tym zakresie Urzędom Pracy. W dniu 24 grudnia 2019 r. Rzecznik wystosował w tej sprawie pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska. Z informacji podanych w mediach w dniu 9 stycznia 2020 r. wynika, że resort pracy przygotowuje zmiany legislacyjne, które mają umożliwić powiatowym urzędom pracy przejęcie zadań związanych z udzielaniem pozwoleń dla cudzoziemców na dłuższą pracę.

Dodatkowe informacje i dokumenty w tej sprawie można znaleźć na stronie Rzecznika.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
9 stycznia 2020
ZUS
Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących wypłaty świadczeń i prezentuje historie przedsiębiorców pokrzywdzonych przez ZUS

Szukanie oszczędności w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, acz uzasadnione, nie może odbywać się kosztem osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – mówił Rzecznik MŚP na grudniowym spotkaniu Rady Przedsiębiorców z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli centrali i oddziałów terenowych ZUS.

Zebrani mieli okazję poznać w szczegółach historię pani Anny z Gdańska, od której ZUS zażądał zwrotu 6 tys. zł zasiłku chorobowego. W ocenie urzędu prowadziła działalność gospodarczą na zwolnieniu lekarskim, skoro w dniach objętych zwolnieniem na konto jej firmy wpływały pieniądze od kontrahentów, ona zaś, zanim poszła do lekarza, sporządziła raport transakcji z dnia poprzedniego. Na nic się zdały argumenty, że przedsiębiorca nie może zamykać rachunku bankowego na czas zwolnienia oraz że ma obowiązek sporządzania dobowych raportów.

Pan Witold z Dąbrowy Górniczej opowiedział z kolei o tym, w jakich okolicznościach  postawiono mu zarzut pozorowania działalności. Prowadzi firmę od 1981 r., ma regularne przychody, płaci podatki, ale ZUS pod takim właśnie zarzutem pozbawił go ochrony ubezpieczeniowej, gdy podupadłszy na zdrowiu, płacił wyższe składki, by mieć w razie choroby godziwy zasiłek. Nie pomogło tłumaczenie, że przedsiębiorca ma prawo zadeklarować podwyższone składki. I że to logiczne, że człowiek schorowany chce się zabezpieczyć finansowo.

Zarzut fikcyjnego prowadzenia działalności postawiono też Pani Milenie Dobroszek z Łodzi, która szyje zabawki dla dzieci i zwierząt. Jak setki innych „matek na działalności”, korzystała z zasiłków macierzyńskich i chorobowych. Ma je teraz zwrócić wraz z odsetkami. ZUS uznał bowiem, że jej praca nie wypełnia znamion działalności gospodarczej, ponieważ jest niezorganizowana, nie wykonywana w sposób ciągły, nie przynosi dochodu. Żądając zwrotu zasiłków pobieranych przez kilka lat, powołał się na zasadę współżycia społecznego.

 • Cel nie uświęca środków! – komentował Adam Abramowicz. Polski system ubezpieczenia chorobowego przewiduje, że 1) jest ono dla przedsiębiorców dobrowolne, 2) przedsiębiorca ma możliwość dobrowolnego podniesienia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie ponad ryczałtowe minimum na podstawie deklaracji (do określonego progu max.).

Konstytucja Biznesu mówi natomiast jednoznacznie: przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów i ograniczeń – co nie jest zabronione, jest dozwolone. Skoro zaś celem ubezpieczeń społecznych jest pomoc osobom pozbawionym dochodu ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność, chorobę, macierzyństwo i wypadek – to przedsiębiorcy nie mogą być dyskryminowani.

Rzecznik MŚP zakończył konkluzją: Lepiej zmienić prawo niż ciągnąć system, który powoduje ciągłe zwarcie między obywatelami a Państwem.

Dlatego proponuje on by kwestie związane z wypłatą świadczeń były rozstrzygnięte ostatecznie już na etapie składania wniosku, przed wypłatą świadczenia, tak by Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie mógł domagać się zwrotu świadczeń już pobranych. Dodatkowo incydentalne wystąpienie opóźnienia w opłacie świadczenia lub dokonanie korekty nie powinno wpływać negatywnie na wypłatę świadczenia.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 stycznia 2020
Rzecznik MŚP deklaruje stać na straży prawa właścicielek firm do zasiłków macierzyńskich i chorobowych
Rzecznik MŚP deklaruje stać na straży prawa właścicielek firm do zasiłków macierzyńskich i chorobowych

Kobiety protestujące 8 stycznia przed siedzibami ZUS w Polsce to biznesmenki nękane przez Urząd tylko dlatego, że usiłowały łączyć prowadzenie działalności gospodarczej z macierzyństwem. Nie złamały prawa, a mimo to ZUS masowo żąda zwrotu wypłacanych im świadczeń wraz z odsetkami. Nie ma na to innego wytłumaczenia jak urzędnicza nadgorliwość w trosce o stan finansów Funduszu. Ale nawet taki cel nie uświęci pozaprawnych środków. Jeżeli nawet są w tej grupie kobiety, które zarejestrowały i prowadziły działalność gospodarczą po to by w przyszłości zapewnić utrzymanie swoim dzieciom; które płaciły dobrowolne składki chorobowe, aby po urodzeniu dziecka móc skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w wymiarze adekwatnym do uiszczanych wcześniej składek – to należy im dać medal za przedsiębiorczość i odpowiedzialne macierzyństwo, zamiast nękać kontrolami i egzekucjami niczym oszustów skarbowych. Jako Rzecznik MŚP bezpośrednio interweniuję już w takich sytuacjach. Historię trzech takich kobiet możecie Państwo poznać, sięgając do nagrania z Posiedzenia Rady Przedsiębiorców z udziałem przedstawicieli oddziałów terenowych ZUS – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
8 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik MŚP zajmuje stanowisko względem wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP przepisu wyłączającego przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku, gdy stanowią przedmiot zabezpieczenia w postaci hipoteki lub zastawu.

Rzecznik MŚP zajmuje stanowisko względem wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP przepisu wyłączającego przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku, gdy stanowią przedmiot zabezpieczenia w postaci hipoteki lub zastawu.

Zgodnie z budzącym wątpliwości przepisem art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.; dalej „ustawa systemowa”) nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się aktualnie postępowanie w sprawie o sygn. akt P 2/18 w związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń z dnia 5 lutego 2018 r., czy art. 24 ust. 5 ustawy systemowej jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 Kwietnia 1997 r. Stanowisko to poparł Rzecznik Praw Obywatelskich, który przystąpił do sprawy. 

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęły sygnały od przedsiębiorców wskazujących na nieproporcjonalny i naruszający zasadę równego traktowania charakter tej regulacji. Rzecznik MŚP z uwagi na brak ustawowych kompetencji nie mógł przystąpić do tego postępowania, tym niemniej pismem z dnia 2 stycznia 2020 r. przedstawił swoje stanowisko Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazując na dostrzeżone bariery i utrudnienia w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związane z jej funkcjonowaniem. W ocenie Rzecznika MŚP zasadne jest rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej ukierunkowanej na wyeliminowanie z obrotu prawnego przepisu art. 24 ust. 5 ustawy systemowej.

Na marginesie warto wskazać, że kwestionowana regulacja na gruncie ustawy systemowej odpowiada analogicznemu przepisowi w Ordynacji podatkowej, którego niezgodność z Konstytucją RP została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2013 r. w sprawie o sygn. akt SK 40/12. Co istotne, ustawodawca w projekcie nowej Ordynacji podatkowej (nr w wykazie prac Rady Ministrów: UD409) założył likwidację regulacji zakładającej brak przedawnienia zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem. W ocenie Rzecznik MŚP, kierunek ten zarówno na gruncie procedury podatkowej, jak również ustawy systemowej zasługuje na poparcie oraz wdrożenie w życie.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 stycznia 2020
Objaśnienia prawne
WSA w Warszawie po przystąpieniu do postępowania Rzecznika MŚP uchylił niekorzystne dla przedsiębiorcy decyzje w zakresie kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązków systemu SENT

Wydział Interwencyjno-Procesowy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przystąpił do kolejnego postępowania, po wniosku o interwencję przedsiębiorcy, który otrzymał decyzję nakładającą karę pieniężną z tytułu błędu w zgłoszeniu SENT. Przewoźnik realizował transport objęty zgłoszeniem SENT, do którego nie wprowadził omyłkowo numeru listu przewozowego przewożonego towaru.

W toku przeprowadzonej kontroli drogowej funkcjonariusze celno-skarbowi stwierdzili powyższe uchybienie w zgłoszeniu. Jeszcze w trakcie kontroli kierowca okazał posiadany list przewozowy oraz uzupełnił jego numer w zgłoszeniu SENT. Nie uchroniło to jednak przedsiębiorcy przed karą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. W konsekwencji przewoźnik był zmuszony ponieść karę w wysokości 5 000 PLN.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania sądowoadministracyjnego toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie wskazując m.in. na naruszenie zasady proporcjonalności oraz cel uchwalenia ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi jakim była walka z szarą strefą, nielegalnym obrotem paliwami itp., a nie karanie uczciwych przedsiębiorców za przewinienia formalne mające rangę oczywistych omyłek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o konieczności wyeliminowania sprzecznych z prawem decyzji i uchylił wydane w sprawie decyzje organów I i II instancji. Jednocześnie, w ustnym uzasadnieniu, sąd wskazał, iż celem przedmiotowej ustawy nie może być cel profiskalny.

Komentarz radcy prawnego dr Anny Zaręby–Faracik Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego: To kolejna sprawa dotycząca uchybienia przedsiębiorcy w wypełnianiu zgłoszenia SENT, która została wygrana Przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Z całą stanowczością należy podkreślić, że ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi była wymierzona w zorganizowane grupy przestępcze, a nie przedsiębiorców, którzy popełniają niewielkie uchybienia formalne. Cieszy mnie, że sądy zaczynają podzielać nasze stanowisko w tego typu sprawach, patrzeć całościowo na system prawny i udzielać przedsiębiorcom należnej im ochrony. Jednocześnie nasze sukcesy są sukcesami przedsiębiorców, którzy – mam nadzieję – będą mieli większe zaufanie do urzędników i sądów.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
2 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie możliwa czasowa ewidencja w formie papierowej lub formie elektronicznej poza BDO

31 grudnia 2019 r. do Sejmu RP został wniesiony Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zmiany wnioskowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedstawicielem wnioskodawców jest Pani Poseł na Sejm RP Anna Paluch.

Zmiana ma umożliwić przez okres 6 miesięcy od dnia planowego wejścia w życie przepisów, to znaczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r., sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
2 stycznia 2020
Objaśnienia prawne
Objaśnienia prawne w sprawie BDO

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292), dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
23 grudnia 2019
ZUS
Zmiany w ustawie „Mały ZUS-Plus” po postulatach Rzecznika MŚP

„Mały ZUS-Plus” – ustawodawca wyszedł naprzeciw postulatom Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazującego, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne jest nieadekwatna do możliwości finansowych przedsiębiorców.

Uchwalona nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej (ustawa zmieniająca)[1], która zacznie obowiązywać 1 lutego 2020 r., poszerzy tzw. „Mały ZUS” stosowany od 2019 r. i zwiększy grono przedsiębiorców uprawnionych do płacenia składek preferencyjnych. Zmianie uległ art. 18c ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (tj., Dz. U. z 2019 r. poz. 300, dalej jako: „ustawa systemowa”), co należy interpretować w ten sposób, że „Mały ZUS” zostanie zastąpiony „Małym ZUS-em Plus”. W znowelizowanym art. 18c ustawy systemowej zrezygnowano z ustalania progu wysokości przychodu przedsiębiorcy w poprzednim roku kalendarzowym, umożliwiającego skorzystanie z ulgi, w oparciu o wskaźnik  kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku pomnożony przez 30. Po zmianach, próg uprawniający do preferencyjnych składek płaconych od lutego 2020 r., będzie wynosił 120 000 zł przychodu przedsiębiorcy za miniony rok kalendarzowy (czyli 2019).  Ustawodawca przesądził też, że ustalenie podstawy wymiaru składek odbywać się będzie na podstawie dochodu przedsiębiorcy.

Na mocy nowych przepisów, podstawę wymiaru składek ubezpieczony będzie ustalać na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, obliczony według przepisów ustawy, przez współczynnik 0,5. Z kolei w przypadku przedsiębiorców będących podatnikami VAT, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, i którzy  nie korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług:

 1. a) rocznym przychodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.,), podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku,
 2. b) rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód, pomnożony przez współczynnik 0,5.

W przypadku zaś przedsiębiorców, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Warunkiem uzyskania prawa do „Mały ZUS Plus” jest, by przedsiębiorca prowadził działalność w ubiegłym roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni. Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w 2019 r. w formie karty podatkowej przy jednoczesnym korzystaniu ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać – tak jak dotychczas – w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej.

Poprawki do projektu ustawy o „Małym ZUS Plus” zgłaszał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, a Sejm przyjął proponowaną zmianę dotyczącą zobowiązania ZUS do zasięgania dodatkowych informacji potwierdzających przychody i dochody bezpośrednio z Krajowej Administracji Skarbowej, zamiast żądania tych informacji od przedsiębiorcy.

Obniżone składki będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń pozostają bez zmian. Podobnie nie ulegnie zmianie kolejność korzystania przez przedsiębiorców z dotychczasowych ulg w opłacaniu składek.

Przykład 1. Przedsiębiorca, który w 2019 r. nie miał prawa do „Małego ZUS”, (jego przychód z biznesu za 2018 r. był wyższy niż 63 000 zł), a będzie je miał w styczniu 2020 r., (jego przychód z biznesu za 2019 r. nie przekroczy 67 500 zł), chcąc skorzystać z ulgi w styczniu 2020 r., w oparciu o dotychczasowe zasady, będzie miał obowiązek zgłosić się do ZUS w ciągu 7 dni od dnia nabycia tych uprawnień, tj. najpóźniej do dnia 8 stycznia 2020 r.

Przykład 2. Osoba, która w 2019 r. spełniała warunki do opłacania „małego ZUS” i będzie je spełniać w styczniu 2020 r., na dotychczasowych zasadach, nie musi zgłaszać się na nowo do ZUS. Musi jednak złożyć dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2020 r., na dotychczasowych zasadach, to jest raporty i/lub deklarację w terminie do 10 lub 15 lutego 2020 r. Jeśli tego nie zrobi, dla ZUS będzie to oznaczać, że rezygnuje z ulgi.

Przykład 3. Przedsiębiorca, który na 2020 r. ustalał najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy i korzysta z uprawnień „Mały ZUS”, po wejściu w życie nowych przepisów ustali podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia zgodnie z „Mały ZUS-Plus”,  bez złożenia zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. W takim przypadku przedsiębiorca przekaże informację ZUS, o zastosowanych formach opodatkowania, o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie itp., odpowiednio w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej, składanych za styczeń 2020 r., oraz za luty 2020 r. w terminach określonych w ustawie systemowej.

Przykład 4. Przedsiębiorcy, którzy od lutego 2020 r., chcą skorzystać z prawa do opłacania składek w ramach „Mały ZUS-Plus”, a dotychczas nie korzystali z uprawnień Mały ZUS (ich przychód za 2019 r. był wyższy niż 67 500 zł, a mniejszy niż 120 000 zł),  powinni dokonać stosownego zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie do końca lutego 2020 r.

Wprowadzone zmiany pozwolą objąć stosunkowo szeroką grupę jednostek, dla których opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne stanowiło dotychczas istotną barierę prowadzenia działalności gospodarczej.

[1] Ustawa z 12 grudnia 2019 r., o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

 

 

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
19 grudnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Wyrok TSUE w sprawie C-189/18 Glencore został opublikowany 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina przedsiębiorcom, że biegnie termin na złożenie wniosków o wznowienie postępowań. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-189/18 Glencore został opublikowany 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-189/18 Glencore Agriculture Hungary Kft./Nemzeti Adóés Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága podatnicy spełniający odpowiednie warunki mogą w ciągu miesiąca składać wniosek o wznowienie postępowań. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 240 § 1 pkt 11 w związku z art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Żądanie strony dotyczące wznowienia postępowania powinno zostać wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Publikacja orzeczenia TSUE w sprawie C-189/18 nastąpiła w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2019 r. (seria C, nr 423, str. 8). Od tej daty liczy się termin miesiąca czasu, w którym podatnicy są uprawnieni do składania wniosków o wznowienie postępowania.

 


Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
19 grudnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wyłączenie mikroprzedsiębiorców z BDO
Rzecznik MŚP wnioskuje o wyłączenie mikroprzedsiębiorców z BDO

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 18.12.19 Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wnioskował o wyłączenie mikroprzedsiębiorców z BDO.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
19 grudnia 2019
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych na jeden, indywidualny rachunek podatkowy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina, iż od 2020 r. wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika.

Powyższa zmiana jest wynikiem nowelizacji Ordynacji podatkowej – dodania do ustawy art. 61b.

Obecnie podatnicy wpłacają powyższe podatki na rachunki bankowe właściwych sobie organów podatkowych. W praktyce, każdy z urzędów skarbowych posiada oddzielne rachunki bankowe m.in. do wpłat odpowiednio PIT, CIT, VAT i niepodatkowych należności budżetowych. Zatem aktualnie podatnicy wpłacają PIT na jeden rachunek bankowy, VAT na inny rachunek bankowy itd.

Od 2020 r. podatnicy będą dokonywać powyższych wpłat na jeden, indywidualny rachunek podatkowy. Numer indywidualnego rachunku podatkowego do przedmiotowych wpłat można wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Aby wygenerować indywidualny rachunek podatkowy należy podać NIP podatnika (dla przedsiębiorców/podatników VAT). Należy przy tym zauważyć, iż uzyskany numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie nadawany podatnikowi „dożywotnio”, niezależnie od np. zmiany właściwości urzędu skarbowego. W związku z wygenerowaniem indywidualnego rachunku podatkowego i jego prowadzeniem podatnicy nie są obciążani żadnymi kosztami lub opłatami.


Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
18 grudnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Na wniosek Rzecznika MŚP Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Klimatu o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie tego, czy mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy, będący wytwórcami odpadów innych niż niebezpieczne, podlegają obowiązkowi rejestracji w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

W objaśnieniu prawnym Minister Klimatu wskazał, że co do zasady wytwórcy odpadów są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów oraz uzyskania w związku z tym wpisu do rejestru. Z obowiązku tego przewidziano jednak szereg zwolnień. Przede wszystkim, z obowiązku ewidencji i wpisu do rejestru zwolnieni są wytwórcy odpadów komunalnych. Zgodnie z objaśnieniami odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe). W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych. Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych. Jako wytwórca odpadów komunalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do Rejestru-BDO. Minister jednak przypomina, że odpady posiadające właściwości niebezpieczne, pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne.

Ewidencji odpadów nie podlegają również odpady, o których mowa w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), o ile są wytwarzane w ilości nie większej niż określona w tym rozporządzeniu. W takiej sytuacji nie ma obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO. Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem katalogu https://legislacja.gov.pl/projekt/12328257.

W objaśnieniach minister wskazuje również na możliwość przeniesienia obowiązku ewidencji odpadów, w drodze umowy, na wykonującego usługę remontu, naprawy lub konserwacji, jak również na zarządcę nieruchomości, w wypadku wspólnego korzystania z lokalu lub lokalów.

Ponadto przy okazji Minister przypomina o obowiązkach podmiotów prowadzących jednostki handlu, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o grubości materiału powyżej 15 mikrometrów. Muszą oni składać roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Pełna treść objaśnień jest dostępna poniżej:
Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
18 grudnia 2019
ZUS versus przedsiębiorcy - studia przypadków
ZUS versus przedsiębiorcy – studia przypadków

Zapraszamy do zapoznania się z filmem prezentującym historie dwojga przedsiębiorców i ich zmagań z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
17 grudnia 2019
VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców
VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zapraszamy do oglądania transmisji z VII Posiedzenia Rady Przedsiębiorców. Temat posiedzenia to praktyka stosowania Prawa przedsiębiorców przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
13 grudnia 2019
ZUS
Sejm przyjął poprawkę Rzecznika MŚP do projektu ustawy o ubezpieczeniach społecznych

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wystąpił na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i Komisji Finansów Publicznych w dniu 12.12.19. Posiedzenie dotyczyło pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił trzy poprawki do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej:
1️⃣ Czasowe podnoszenie progu obrotowego, aż do objęcia ulgą wszystkich przedsiębiorców do 2024 roku
2️⃣ Zniesienie 3-letniego ograniczenia możliwości skorzystania z ulgi w ciągu 5 lat
3️⃣ Zobowiązanie ZUS do zasięgania informacji o przychodach i dochodach bezpośrednio z KAS, zamiast żądania tych danych od przedsiębiorcy – poprawka przyjęta w dniu 12.12.19 przez Sejm

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpień Rzecznika oraz pokazaną prezentacją.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
10 grudnia 2019
Objaśnienia prawne
NSA, po skutecznej interwencji Rzecznika MŚP, uchylił niekorzystny dla organizacji zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców wyrok WSA w Warszawie i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosiła się organizacja zrzeszająca małych i średnich przedsiębiorców z branży komunikacji elektronicznej. Sprawa dotyczyła skargi tej organizacji na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmawiającą stwierdzenia nieważności innej decyzji.

Początkowo WSA rozpoznał skargę merytorycznie i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające ją rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Wyrok ten następie został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. W dalszej kolejności, po ponownym rozpoznaniu skargi, WSA w kolejnym wyroku zakwestionował legitymację organizacji do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego w omawianej sprawie, mimo że żaden z podmiotów biorących udział w tym postępowaniu na wcześniejszych jego etapach, ani tym bardziej Naczelny Sąd Administracyjny uchylając pierwszy wyrok WSA, nie kwestionowali prawa organizacji do wniesienia skargi.

Naczelny sąd Administracyjny na rozprawie w dniu 3 grudnia 2019 r., przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i po jego interwencji, uchylił wskazany powyżej, krzywdzący dla organizacji wyrok, w którym odmówiono jej prawa do wystąpienia za skargą. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia jakie podano podczas ogłoszenia tego wyroku wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stosownie do którego, zaskarżony wyrok WSA naruszył chronione art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawo organizacji do sądu obejmujące prawo do uzyskania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

Komentarz r.pr. Anny Zaręby-Faracik Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego: Rzecznik postanowił wstąpić do postępowania ze względu na ważny interes organizacji zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców. Po analizie sprawy pojawiła się konkluzja, iż prawdopodobnie zostało naruszone prawo strony do sądu, a WSA nie zastosował się do wytycznych jakie zostały udzielone przez NSA. Rzecznik wystąpił z pismem wskazującym na najważniejsze uchybienia oraz wziął udział w rozprawie. Interwencja okazała się skuteczna, a NSA uchylił wadliwe rozstrzygnięcie.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
6 grudnia 2019
Program KAPE „Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach"
Program KAPE „Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach”

W imieniu Krajowej Agencji Poszanowania Energii, zapraszamy do wzięcia udziału w programie „Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Agencja poszukuje 70 małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej, które znają swoje zużycie energii i które chciałyby dowiedzieć się jakie działania mogą podjąć aby je zmniejszyć. Audytorzy agencji skontaktują się z takimi przedsiębiorcami i wykonają bezpłatny, uproszczony audyt energetyczny. Projekt finansuje w 100% Komisja Europejska.

Zainteresowane przedsiębiorstwa prosimy o kontakt pod adresem msp@kape.gov.pl

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
29 listopada 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik MŚP wnioskuje do Ministra Klimatu o wyłączenie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z obowiązku wpisu do rejestru BDO oraz prowadzenia ewidencji odpadów

W piśmie z dnia 29 listopada br. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwraca się do dra Michała Kurtyki, Ministra Klimatu, z wnioskiem o wyłączenie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z niektórych obowiązków ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Od 1 stycznia 2020 r. wytwórcy odpadów innych niż komunalne, o ile nie są oni objęci wyłączeniem szczegółowym, będą mieli obowiązek korzystania z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie zwanej BDO) w zakresie, przede wszystkim, prowadzenia ewidencji odpadów. Przedsiębiorcy, zgłaszający się do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wskazują, że do tej pory nie dotarły do nich szczegółowe informacje na temat nowych regulacji.

W swoim piśmie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje na wątpliwości co do tego, kogo faktycznie obejmuje obowiązek zarejestrowania się w BDO i korzystania z jego modułów, które to wątpliwości zostały przekazane 28 listopada, podczas spotkania w Biurze Rzecznika, przedstawicielom Ministerstwa Klimatu oraz Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Granice podlegania tym obowiązkom nie są zarysowane dostatecznie jasno, zwłaszcza jeśli chodzi o uznawanie podmiotu za wytwarzający wyłącznie odpady komunalne, a tym samym zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru i prowadzenia ewidencji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców argumentuje swój wniosek również tym, że z obowiązku wpisu i prowadzenia ewidencji zostali wyłączeni rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 hektarów. Brak analogicznego rozwiązania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nosi znamiona dyskryminacji i naruszenia zasad Konstytucji Biznesu w zakresie proporcjonalności w nakładaniu różnych kategorii ciężarów i świadczeń publicznych.

W związku tym, że obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w nowej, teleinformatycznej formie, wymagającej prowadzenia dokumentacji w zasadzie w sposób ciągły, będzie dla małych podmiotów gospodarczych bardzo uciążliwy i w znacznym stopniu utrudni funkcjonowanie najmniejszym przedsiębiorcom, Rzecznik MŚP wnosi o rozciągnięcie na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa wyłączenia z obowiązku wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji odpadów.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
28 listopada 2019
Jadwiga Emilewicz zapowiada możliwość wyłączenia MŚP z obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych
Jadwiga Emilewicz zapowiada możliwość wyłączenia MŚP z obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych

Podczas rozmowy w programie Money.pl „To Się Liczy” Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że zgodnie z postulatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zostać wyłączone z obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych.

„Być może taki gest zostanie wykonany”.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 listopada 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
Rzecznik MŚP wnioskuje do Ministra Klimatu o zmiany w ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz organizuje spotkanie w sprawie zmian dotyczących Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach

W związku ze zmianami dotyczącymi Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, jakie mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego na posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami, działającego w Radzie Przedsiębiorców.

Jednocześnie Rzecznik MŚP wystąpił z wnioskiem do Ministra Klimatu o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
19 listopada 2019VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na
VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Posiedzenie odbędzie się dnia 17 grudnia 2019 r. o godz. 10:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Rozwoju przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Tematem posiedzenia będzie praktyka stosowania Prawa przedsiębiorców przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji i koordynowania działań Rady Przedsiębiorców, ewidencjonowania jej członków oraz archiwizacji dokumentacji.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie realizacji zadań ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do  wykonania zadań realizowanych w interesie  publicznym  (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  Podanie danych jest warunkiem członkostwa w Radzie Przedsiębiorców, a ich niepodanie uniemożliwi członkostwo w Radzie Przedsiębiorców. Dane Przewodniczących Zespołów Roboczych będą publikowane na stronie internetowej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)”.

Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Radzie Przedsiębiorców oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Szczegółowa agenda posiedzenia zostanie rozesłana do zarejestrowanych uczestników w terminie późniejszym.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
18 listopada 2019
Przypomnienie o obowiązku rejestracji w BDO
Przypomnienie o obowiązku rejestracji w BDO

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina o obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
15 listopada 2019
Podziękowania od BCC za udaną współpracę
Podziękowania od BCC za udaną współpracę

Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club, przesłał do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców podziękowania za udaną współpracę. Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu.

[real3dflipbook id=’6′]
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
13 listopada 2019
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP budowa paczkomatu, biletomatu lub automatu służącego do wykonywania innego rodzaju usługi nie będzie wymagać zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP budowa paczkomatu, biletomatu lub automatu służącego do wykonywania innego rodzaju usługi nie będzie wymagać zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę

Opinia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wyrażona na etapie opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw doprowadziła do doprecyzowania przepisów w zakresie budowy różnego rodzaju automatów.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, pismem z 11 kwietnia 2019 r. skierowanym do Sekretarza Stanu Artura Sobonia, przekazał opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w której zaapelował o uregulowanie i doprecyzowanie kwestii budowy paczkomatów, bankomatów czy biletomatów, szczególnie w kontekście orzeczenia WSA w Łodzi z 17 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 761/18, wskazującego, że paczkomat jest obiektem budowlanym wymagającym pozwolenia na budowę.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienia pewności prawa Rzecznik MŚP zaproponował, aby ze zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę zwolnić inwestorów planujących budowę nie tylko bankomatów, wpłatomatów czy automatów sprzedających, ale także wszelkich automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług.

Opinia Rzecznika MŚP spotkała się z aprobatą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które uwzględniło proponowane zmiany w projekcie ustawy. Projekt z powyższymi zmianami został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 listopada 2019 r.Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
13 listopada 2019
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy "Mały ZUS+"
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy „Mały ZUS+”

Propozycje  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie projektu Mały ZUS+ oraz pismo do dra Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w MPiT, ws. uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 listopada 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina przedsiębiorcom o możliwości wznowienia postepowania podatkowego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina przedsiębiorcom o możliwości wznowienia postepowania podatkowego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-189/18 Glencore Agriculture Hungary Kft. przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebviteli Igazgatósága.

16 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. Istotą orzeczenia TSUE jest stwierdzenie, iż nie narusza przepisów prawa wspólnotowego praktyka, zgodnie z którą, w ramach weryfikacji prawa do odliczenia VAT przez podatnika, organ podatkowy jest związany ustaleniami faktycznymi i kwalifikacjami prawnymi dokonanymi już przez siebie w ramach powiązanych postępowań administracyjnych prowadzonych przeciwko dostawcom tego podatnika, na których to ustaleniach i kwalifikacjach opierają się ostateczne decyzje stwierdzające istnienie oszustw związanych z VAT popełnionych przez tych dostawców.

Niemniej jednak Trybunał wskazał na trzy zastrzeżenia:

 • organ podatkowy ma obowiązek zapoznania podatnika z dowodami, w tym z dowodami pochodzącymi z owych powiązanych postępowań administracyjnych, na podstawie których zamierza wydać decyzję, oraz że podatnik ten nie zostaje w ten sposób pozbawiony prawa do skutecznego zakwestionowania w trakcie toczącego się przeciwko niemu postępowania owych ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych;
 • podatnik może w trakcie tego postępowania uzyskać dostęp do wszystkich dowodów zebranych w trakcie owych powiązanych postępowań administracyjnych lub w jakimkolwiek innym postępowaniu, na których to dowodach wspomniany organ zamierza oprzeć swą decyzję lub które to dowody mogą zostać wykorzystane przy wykonywaniu prawa do obrony, chyba że cele leżące w interesie ogólnym uzasadniają ograniczenie tego dostępu;
 • sąd rozpoznający skargę na decyzję organu podatkowego może skontrolować zgodność z prawem uzyskania i wykorzystania owych dowodów oraz ustaleń, które mają decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia skargi, dokonanych w decyzjach administracyjnych wydanych względem wspomnianych dostawców.

Przenosząc rozważania TSUE na polski grunt należy wskazać, iż zgodnie z art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji. W ocenie Rzecznika MŚP przedsiębiorcy, którzy otrzymali niekorzystne decyzje fiskusa w sprawach dotyczących odliczenia/zwrotu VAT, powinni rozważyć wnioski o wznowienie swoich postępowań. Na podstawie art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej żądanie strony o wznowienie postępowania powinno zostać wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Należy zauważyć, iż nie nastąpiła jeszcze publikacja wyroku TSUE o sygnaturze akt C-189/18 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dopiero od daty publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE rozpocznie bieg miesięczny termin na wniesienie żądania o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
4 listopada 2019
Objaśnienia prawne
WSA w Lublinie po skargach Rzecznika MŚP uchylił trzy niekorzystne dla przedsiębiorcy decyzje w zakresie kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązków systemu SENT

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosił się przedsiębiorca z branży transportowej, wobec którego urząd celno-skarbowy wydał trzy decyzje nakładające kary pieniężne z tytułu błędu w zgłoszeniach w systemie SENT. Przewoźnik realizował transport samochodem cysterną wraz z przyczepą-cysterną. Po opróżnieniu przyczepy kierowca odstawił ją do bazy spółki kontynuując dalszy transport samochodem cysterną bez przyczepy, jednocześnie nie dokonując aktualizacji zgłoszeń SENT w tym zakresie. W toku przeprowadzonej kontroli drogowej funkcjonariusze celno-skarbowi stwierdzili brak przyczepy, której numer rejestracyjny nadal figurował w zgłoszeniach.

W konsekwencji, z tytułu powyższego niedopatrzenia w trakcie jednego transportu, przewoźnik został ukarany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, trzema karami pieniężnymi po 10 000 PLN.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, niezależnie od skarg złożonych przez przewoźnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na decyzje organu II instancji utrzymujące w mocy nałożone kary. W swoich skargach Rzecznik zarzucił organom m.in. naruszenie zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 12 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o konieczności wyeliminowania sprzecznych z prawem decyzji i uchylił wydane w sprawie decyzje organów I i II instancji.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
31 października 2019
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – uwzględniający zmiany o które wnioskował Rzecznik MŚP – wchodzi w życie 1 listopada br.
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – uwzględniający zmiany o które wnioskował Rzecznik MŚP – wchodzi w życie 1 listopada br.

1 listopada wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uwzględniająca zmiany o które postulował rzecznik MŚP, Rada Przedsiębiorców oraz organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców. Przepisy ustawy wprowadzają między innymi możliwość opłacania ZUS, PIT, CIT, cła i akcyzy z konta VAT – to kluczowa zmiana o którą wnioskowało Biuro Rzecznika MŚP.

Metoda podzielonej płatności jest powszechnie stosowana wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa. Polega ona na tym, że kwota netto trafia na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT. Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT są ograniczone. Taka forma płatności stanowi obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców i negatywnie wpływa na zarządzanie przez nie płynnością finansową.

Organizacje współpracujące z Rzecznikiem MŚP w ramach Rady Przedsiębiorców zgłaszały postulaty dotyczące tzw. split payment. Biuro Rzecznika MŚP podjęło ten temat już 12 lutego br., kiedy został skierowany apel do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa o wprowadzenie odstępstw od stosowania metody podzielonej płatności dla najmniejszych firm. W odpowiedzi na rekomendację Rzecznika odpowiednie zmiany wprowadziła Grupa Lotos S.A. oraz Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Dodatkowo, cztery kolejne spółki potwierdziły, że już teraz kierują się odpowiednimi procedurami w tym zakresie. Są to: Enea S.A., Grupa Azoty S.A., PKP Cargo S.A. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Następnie, pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Ministra Finansów uwagi i wnioski o dokonanie zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. W wyniku interwencji Rzecznika MŚP udało się m.in. przesunąć termin wejścia w życie ustawy o dodatkowe dwa miesiące, co zwiększyło szanse przedsiębiorców na odpowiednie przygotowanie się do stosowania nowych przepisów.

 • Zasady uwzględnione w ustawie, obejmujące między innymi szeroki wachlarz wyłączeń z możliwości blokady pieniędzy na rachunku VAT, wpłyną pozytywnie na płynność finansową firm. Dodatkowo, z tego samego konta będzie można płacić nie tylko VAT, ale także PIT, CIT, cła, VAT importowy, akcyzę czy ZUS – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Kolejnym wsparciem dla przedsiębiorców będzie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Skróci ona do maksymalnie 30 dni, od dnia doręczenia faktury, termin zapłaty w transakcjach z podmiotami publicznymi, a do 60 dni w transakcjach MŚP z dużymi firmami.

Stosowanie obowiązkowego split payment dotyczy 150 grup towarów i usług, wśród których wymienić można:

 • elektronikę m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tonery, tusze, dyski twarde;

 • roboty budowlane i okołobudowlane;

 • odpady, złom, surowce wtórne;

 • węgiel i produkty węglowe;

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;

 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;

 • paliwa samochodowe, oleje smarowe i opałowe;

 • handel częściami do samochodów i motocykli.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności obejmie sprzedawców i nabywców towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wartość transakcji przekroczy 15 000 zł.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 października 2019
Biuro Rzecznika MŚP uczestniczy w IV Małopolskim Forum Finansowym
Biuro Rzecznika MŚP uczestniczy w IV Małopolskim Forum Finansowym

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w IV MAŁOPOLSKIM FORUM FINANSOWYM, które odbędzie się 29 PAŹDZIERNIKA 2019 R. w godz. 10.00 do 16.00 W STAREJ ZAJEZDNI, PRZY UL. ŚW. WAWRZYŃCA 12 W KRAKOWIE.

Zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osób planujących założenie własnej firmy, a także wszystkich zainteresowanych finansowaniem i rozwojem biznesu oraz wspieraniem przedsiębiorczości w regionie.

Zaprezentujemy szereg produktów, które mogą usprawnić działanie Twojej firmy!

 

W programie:

 • KONFERENCJA – Rozmawiamy o funduszach dla przedsiębiorczych
 • TARGI PRODUKTÓW I USŁUG DLA BIZNESU -wachlarz ofert firm i instytucji finansowych, wsparcia biznesu, firm szkoleniowo-doradczych
 • SEMINARIA / WARSZTATY / SPOTKANIA BIZNESOWE
 • USŁUGI DORADCZE

 

Korzyści z uczestnictwa – tutaj dowiesz się m.in:

 • jak pozyskać kapitał na założenie firmy, prowadzenie działalności oraz nowe inwestycje
 • jak zdobyć aż do 40 000 zł na specjalistyczne usługi doradcze dla firm
 • jak pozyskać ponad 12 tys. zł na szkolenia dla menadżerów
 • jak nawiązać współpracę międzynarodową z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, klastrami i instytucjami europejskimi w ramach „Inicjatywy Awangarda”

 

Dzięki obecności na Forum zyskujesz:

 • dostęp do kompleksowej oferty finansowania biznesu w jednym dniu w jednym miejscu
 • możliwość spotkania z szeroką gamą instytucji wspierających biznes
 • okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych

 

Nie może Cię zabraknąć! Udział we wszystkich wydarzeniach jest BEZPŁATNY! Zapraszamy!

 

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Więcej informacji na stronie https://www.marr.pl/4mff/

Konferencjekonferencje
22 października 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Po interwencji Rzecznika MŚP została uchylona decyzja o zniszczeniu ponad 20 ton szczupaka

Organ I instancji nakazał Spółce zniszczenie przesyłki mrożonych tusz ze szczupaka pospolitego oraz szczupaka pospolitego patroszonego o łącznej wadze 20 004 kg. Po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców organ II instancji uchylił decyzję organu I instancji w całości i nakazał wydanie weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dla przesyłki mrożonych tusz ze szczupaka.

W dniu 25 września 2019 r. do Biura Rzecznika MŚP wpłynął wniosek Spółki o interwencję w związku z kontrolą lekarza weterynarii trwającą od 16 września 2019 r. i wstrzymującą kontener mrożonych tusz szczupaka oraz szczupaka patroszonego o łącznej wadze 20 004 kg. Powodem zatrzymania kontenera była niezgodność wagowa pojedynczych sztuk szczupaka dobrej jakości, z tym co zostało wpisane w świadectwie zdrowia.

W dniu 27 września 2019 r. Rzecznik MŚP zawiadomił organ o wstąpieniu do postępowania na prawach przysługujących prokuratorowi wraz ze stanowiskiem w sprawie, wskazując, iż kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie wykazała żadnych nieprawidłowości, zaś towar był bardzo dobrej jakości i zniszczenie go bądź odesłanie do kraju nadania przeczyłoby zasadzie proporcjonalności.

Na skutek wniesionego przez Rzecznika ponaglenia, decyzją z dnia 4 października 2019 r. organ I instancji nakazał Spółce zniszczenie całej przesyłki, o łącznej wadze 20 004 kg, w uprawnionym do tego zakładzie sektora utylizacyjnego.

Spółka wniosła odwołanie od powyższej decyzji wskazując, iż faktyczna waga przesyłki oraz waga odnotowana w świadectwie weterynaryjnym i dokumentach towarzyszących przesyłce jest tożsama. Od decyzji tej odwołanie wniósł również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców domagając się jej uchylenia. Rzecznik wskazał, iż organ wydając decyzję winien kierować się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania, czego w przedmiotowej sprawie nie uczynił. Skoro kontrola jakości towaru nie wykazała żadnych nieprawidłowości, to niezrozumiałym było, dlaczego produkt miałby zostać zniszczony i nie dopuszczony do obrotu na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej.

Decyzją z dnia 16 października 2019 r. organ II instancji uchylił zaskarżoną decyzję w całości i nakazał organowi I instancji wydanie weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dla przesyłki mrożonych tusz ze szczupaka pospolitego oraz szczupaka pospolitego patroszonego o łącznej wadze 20 004 kg wskazując, iż postępowanie organu I instancji było zbyt restrykcyjne. Organ odwoławczy wskazał, iż wydając decyzję kierował się wyrażoną w art. 12 ustawy Prawo przedsiębiorców zasadą prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, oraz zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Wziął także pod uwagę, iż deklaracja co do wagi jednostkowej ryb znajdujących się w przesyłce nie jest informacją wymaganą w świadectwie zdrowia.

 • Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji i rozstrzygnięcia dokonanego przez organ II instancji po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Organy administracji wydając swoje decyzje powinny kierować się nie tylko przepisami prawa, ale również zasadami wynikającymi z Konstytucji Biznesu. Bardzo ważne jest, aby organy poprzez swoje działania budowały zaufanie w relacji państwo-przedsiębiorca.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
21 października 2019
Urzędnicy silni wobec słabych - przedsiębiorca odprowadzony przez policję do złożenia wyjaśnień w Sylwestra
Urzędnicy silni wobec słabych – przedsiębiorca odprowadzony przez policję do złożenia wyjaśnień w Sylwestra
Historia Wojciecha Wilka – przedsiębiorcy, który z powodu narażenia Skarb Państwa na ubytek w wysokości ok. 9 600 zł, został odprowadzony przez policję w celu złożenia wyjaśnień w Sylwestra. Pan Wojciech opiekował się wówczas chorą na nowotwór żoną.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
17 października 2019
VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców
VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Trwa transmisja na żywo z VI posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
10 października 2019
Już 17.10 odbędzie się VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców - zapraszamy do rejestracji
Już 17.10 odbędzie się VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców – zapraszamy do rejestracji

Przypominamy, że w dniu 17 października 2019 r. organizujemy otwarte VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Posiedzenie odbędzie się w trakcie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw trwającego od 16 do 18 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Głównym tematem poruszanym podczas obrad będzie kwestia stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – zostaną zaprezentowane m.in. studia przypadków naruszeń praw przedsiębiorców, dane statystyczne oraz wnioski na przyszłość.

Prelegentami będą m.in.:

 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;

 • dr Radosław Bulejak – Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Podatków i danin quasi-podatkowych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, ekspert Business Center Club;

 • Jerzy Martini – ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa;

 • dr hab. Leszek Bielecki – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie;

 • dr Anna Zaręba-Faracik – Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP;

 • dr Marek Woch – Radca Rzecznika MŚP;

 • Grzegorz Piątkowski – Dyrektor Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków w Biurze Rzecznika MŚP, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej.

Rejestracja na posiedzenie odbywa się w ramach rejestracji na Kongres pod adresem: https://ekmsp.eu/visitor/register

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
9 października 2019
Objaśnienia prawne
Interwencja Rzecznika MŚP w sprawie dotyczącej momentu ujęcia faktury korygującej

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o pomoc w zakresie postępowania dotyczącego podatku od towarów i usług zwrócił się Prezes Zarządu Spółki. W złożonym piśmie poinformował, że Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego (dalej: Organ I instancji) po upływie ponad 5 i pół roku wszczął wobec Spółki kontrolę celno-skarbową, kwestionując prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zdaniem Organu I instancji Spółka zawyżyła podatek naliczony za kontrolowany okres nieprawidłowo ujmując w ewidencji nabyć fakturę VAT potwierdzającą wniesienie wkładu niepieniężnego. W ocenie Organu I instancji podstawę opodatkowania winna stanowić wartość nominalna obejmowanych akcji, a nie ich wartość rynkowa.

W trakcie postępowania kontrolnego Spółka otrzymała i zaakceptowała od kontrahenta sporną korektę faktury VAT, w kwotach zgodnych z ustaleniami Organu I instancji. Spółka nie zgodziła się z otrzymanym protokołem kontroli, w konsekwencji także nie skorzystała z uprawnienia do złożenia korekty faktury VAT za kontrolowany okres. W świetle powyższego kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego Organ I instancji podtrzymał w całości stanowisko kontroli celno-skarbowej i określił Spółce zobowiązanie w podatku od towarów i usług.

Od powyższej decyzji Spółka wywiodła odwołanie do Organu II instancji wskazując m. in., że Organ I instancji bezzasadnie uznał, że podstawa opodatkowania wkładu niepieniężnego winna być ustalona w oparciu o wartość nominalną objętych akcji, a także nieprawidłowo rozstrzygnął wątpliwości w zakresie wykładni przepisu na niekorzyść Spółki.

Do ww. odwołania przyłączył się Rzecznik, wskazując dodatkowo na pominięcie przez Organ I instancji faktu otrzymania i zaakceptowania przez Spółkę w trakcie kontrolki celno-skarbowej korekty  spornej faktury VAT. Zdaniem Rzecznika, ww. fakt miał istotne znaczenie, bowiem winien on skutkować umorzeniem postępowania podatkowego za kontrolowany okres. W ocenie Rzecznika korekta spornej faktury VAT winna być ujęta na bieżąco tj. w dacie jej otrzymania, co w konsekwencji czyni postępowanie podatkowe za kontrolowany okres bezprzedmiotowym.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Organ II instancji uchylił w całości decyzję Organu I instancji i umorzył postępowanie w sprawie. Jak wynika z uzasadnienia wydanej decyzji Organ II instancji, stwierdził, że Organ I instancji prawidłowo ustalił, iż podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) do Spółki winna stanowić wartość nominalna wydanych akcji. Jednocześnie ww. Organ uznał, że postępowanie jest bezprzedmiotowe ze względu na przedawnienie zobowiązania podatkowego za kontrolowany okres, a także że Spółka otrzymując fakturę korygującą była zobowiązana do ujęcia jej na bieżąco, podzielając tym samym stanowisko Rzecznika w przedmiotowym zakresie.

Komentarz Anny Zaręby-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego: W sprawie wygranej przez Rzecznika, Wydział Interwencyjno-Procesowy unaocznił bardzo ważny niuans prawny. Dokonana analiza akt sprawy doprowadziła do wykrycia luki w stanie prawnym ustalonym przez organ. Każda sprawa jaką prowadzimy jest szczegółowo badana, czego konsekwencją jest to, że po raz kolejny udało się wygrać trudną sprawę poprzez wyprowadzenie bardzo trafnej argumentacji prawnej. To pokazuje, że udział Rzecznika w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych jest potrzebny i niesie realną pomoc przedsiębiorcom.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 października 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Zajęcie pasa drogowego – po interwencji Rzecznika MŚP organ uwzględnia wniosek przedsiębiorcy

Po przedstawieniu stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców organ uznał w większości wniosek strony o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosił się przedsiębiorca, który wnioskował o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, w którym posadowiony był jego kiosk handlowy. Przedsiębiorca wnioskował o wydanie przedmiotowego zezwolenia na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Zarządca drogi wydał stronie zezwolenie jedynie na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. odmawiając udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w terminie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Przedsiębiorca prowadził w tym miejscu kiosk handlowy od wielu lat.

Przedsiębiorca odwołał się od decyzji organu administracji publicznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i zwrócił z wnioskiem o interwencję do Biura Rzecznika MŚP. Po uchyleniu decyzji organu I instancji przez SKO i wstąpieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do ponownego postępowania przed zarządcą drogi na prawach przysługujących prokuratorowi, przedsiębiorca otrzymał zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 24 sierpnia 2020 r.

Stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazywało m.in. na naruszenia praw przedsiębiorców w toku postępowania prowadzonego pierwotnie przez organ. W konsekwencji powyższego, organ wydając ponowne rozstrzygnięcie w sprawie uwzględnił niemal w całości wniosek przedsiębiorcy.

Komentarz dr Anny Zaręby-Faracik, dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego: Organy wydając swoje decyzje muszą uwzględniać zasady wynikające mi.in. z Konstytucji Biznesu. Bardzo ważne jest, aby organy poprzez swoje działania budowały zaufanie w relacji państwo-przedsiębiorca. Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców okazało się, że można było zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego znacząco przedłużyć w stosunku do pierwszego okresu jaki został określony w decyzji organu. Cieszy nas to, że argumenty podnoszone w postępowaniach przez Wydział Interwencyjno-Procesowy są skuteczne, jednak jednocześnie martwi nastawienie części urzędników do przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
4 października 2019