Deklaracja dostępności Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dostępność cyfrowa
Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej https://rzecznikmsp.gov.pl/.
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zapewnia częściową dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy zamieszczone w serwisie zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla osób Głuchych,
– dokumenty do pobrania są niedostępne cyfrowo, mają formę skanów, bez alternatywy (treść dokumentu nie jest zawarta w artykule, pod którym jest plik do pobrania tego dokumentu)
Poniższe funkcjonalności zostały wdrożone w procesie przystosowania serwisu internetowego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Po prawej stronie umieszczono tzw. pomocnik dostępności (ang. WP Accessibility Helper). Dzięki niemu możliwa jest:
– regulacja rozmiaru czcionki, symbolem odpowiadającym za taką możliwości jest ikonka przedstawiającą literę A- oraz A+,
– poprawienie czytelności stosowanej czcionki możliwe jest poprzez zastosowanie funkcji pn. „Proste fonty”,
– niestandardowe kolory dla trybu kontrastu, takie jak: czarny, biały, zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy, żółty, fioletowy),
– podkreślenie wszystkich linków na kolor żółty,
– tryb odwracania kolorów tekstu i obrazów,
Ponadto, możliwe jest poruszanie się po stronie internetowej poprzez nawigację klawiaturą za pomocą klawisza TAB każdy element jest aktywny, wyróżnia się on dodatkową ramką.
Na stronie nie uruchamia się automatycznie dźwięk. Ewentualne jego włączenie lub wyłączenie dostępne jest dzięki nawigacji klawiaturą.
Po powiększaniu widoku strony do np. 200%, poprzez klawisz CTRL oraz klawisz +, widoczna jest całość informacji ze strony bez konieczności przewijania treści w poziomie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna
Biuro Rzecznika MŚP w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
Biuro Rzecznika MŚP w Warszawie znajduje się w kamienicy z lat 50’, na drugim piętrze (tj. trzecia kondygnacja budynku). Główne wejście do siedziby Biura usytuowane jest od skrzyżowania ulicy Wilczej z ulicą Poznańską. Do budynku prowadzą szerokie automatyczne rozsuwane drzwi.
Na parterze budynku po lewej stronie znajduje się recepcja, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące poruszania się po budynku. Wewnątrz budynku znajduje się winda, zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji. Od 30 marca 2021 r. dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostęp do niej możliwy jest poprzez rampę podjazdową, tym samym pokonując trzystopniowy bieg schodowy.
W ciągu komunikacyjnym (na drugim piętrze) w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń.
W budynku nie ma łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Niedaleko budynku w Strefie Płatnego Parkowania od strony ul. Wilczej, za linią chodnika znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Krakowie, ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków
Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Krakowie znajduje się w budynku, na pierwszym piętrze (tj. druga kondygnacja budynku) na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych. Główne wejście do budynku, w którym znajduje się siedziba Biura usytuowane jest od strony ulicy Kanoniczej. Z uwagi na konstrukcję budynku wejście do budynku jest utrudnione przez ciężkie dwuskrzydłowe drzwi rozwierane, prowadzące na dziedziniec. Po czym należy pokonać dziewięciostopniowy bieg schodowy wyposażony w balustradę, prowadzący do wejścia siedziby Biura wyposażonego w jednoskrzydłowe drzwi rozwierane. Przed wejściem do siedziby Biura nie ma platformy przychodowej oraz windy, która umożliwiłaby swobodne wejście.
Na parterze budynku nie ma recepcji, przez co nie można uzyskać informacji dotyczących poruszania się po budynku. W takiej sytuacji Biuro zapewnia alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny do Pełnomocnika Terenowego, który udzieli bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
W ciągu komunikacyjnym (na pierwszym piętrze) w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń.
W budynku nie ma łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Na dziedzińcu jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Można też skorzystać z miejsc parkingowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujących się na parkingu ogólnodostępnym przy ul. Świętego Idziego (tzw. Parking pod Wawelem).

Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Poznaniu, ul. Wielka 20, 61-774 Poznań
Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Poznaniu jest w znacznym stopniu przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku, w którym znajduje się siedziba Biura usytuowane jest od strony ulicy Wielkiej, która to znajduje się na czwartym piętrze budynku. Do budynku prowadzą jednoskrzydłowe drzwi rozwierane na poziomie chodnika, które otwiera pracownik recepcji. Na parterze budynku po lewej stronie znajduje się recepcja, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące poruszania się po budynku. Wewnątrz budynku znajduje się winda, zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji.
W ciągu komunikacyjnym (na czwartym piętrze) w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń.
W budynku nie ma łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
W garażu dostępne są dwa miejsca parkingowe. Przed przyjazdem na spotkanie należy zgłosić potrzebę zaparkowania, wówczas pracownik Biura umożliwi wjazd na parking i wskaże wydzielone miejsce. Można też skorzystać z miejsc parkingowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujących się na parkingu przed budynkiem od strony ulicy Wielkiej będących w zasobach Urzędu Miasta Poznania.

Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku, ul. Gomółki 2, 80-279 Gdańsk
Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku znajduje się w budynku, na pierwszym piętrze (tj. druga kondygnacja budynku). Główne wejście do budynku, w którym znajduje się siedziba Biura usytuowane jest od strony ulicy Gomółki. Z uwagi na konstrukcję budynku wejście do budynku jest utrudnione przez dwie pary jednoskrzydłowych drzwi rozwieranych. Po czym należy pokonać ośmiostopniowy bieg schodowy wyposażony w balustradę. Po prawej stronie znajduję się wejście do siedziby Biura wyposażone w jednoskrzydłowe drzwi rozwierane. Przed wejściem do siedziby Biura nie ma podjazdu z poręczami oraz windy, która umożliwiłaby swobodne wejście. Na parterze budynku nie ma recepcji, przez co nie można uzyskać informacji dotyczących poruszania się po budynku. W takiej sytuacji Biuro zapewnia alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny do Pełnomocnika Terenowego, który udzieli bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
W ciągu komunikacyjnym (na pierwszym piętrze) w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń.
W budynku nie ma łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem od strony ulicy Gomółki, za linią chodnika znajdują się miejsca parkingowe, ale z niewyznaczonymi stanowiskami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością.

Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Białymstoku, ul. Ciepła 1 lok. 10, 15-472 Białystok
Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Białymstoku znajduje się w ponad 100-letniej kamienicy, na drugim piętrze (tj. trzecia kondygnacja budynku). Główne wejście do budynku, w którym znajduje się siedziba Biura usytuowane jest od strony ulicy Jurowieckiej. Do budynku prowadzą jedne jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, bez wyrównania poziomów przed wejściem do budynku. Przed wejściem do budynku nie ma podjazdu z poręczami, który umożliwiłby swobodne wejście do budynku. Wewnątrz budynku również nie ma wind oraz platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych umożliwiających poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.
Na parterze budynku nie ma recepcji, przez co nie można uzyskać informacji dotyczących poruszania się po budynku. W takiej sytuacji Biuro zapewnia alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny do Pełnomocnika Terenowego, który udzieli bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
W ciągu komunikacyjnym (na drugim piętrze) w budynku występują przeszkody architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., nie jest zapewniona właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, przez co uniemożliwione jest swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń.
W budynku nie ma łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Za budynkiem od strony ul. Ciepłej znajduje się parking samochodowy. Na parkingu nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych. Takie miejsca zostały wyznaczone wzdłuż ul. Ciepłej w Strefie Płatnego Parkowania.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawia raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za okres od 20 września 2019 r. do 1 stycznia 2021 r.
Raport jest składany co 4 lata i zawiera informacje w zakresie spełniania przez dany podmiot, w ramach prowadzonej działalności, minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
Raport został opracowany przez Natalię Kruczek, Koordynatora ds. dostępności

Pobierz raport w pdf

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Natalią Kruczek, Wydział Prawno-Legislacyjny, e-mail: natalia.kruczek@rzecznikmsp.gov.pl, tel. 22 123 70 81.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
3. sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Biuro Rzecznika MŚP zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Biuro Rzecznika MŚP zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Biuro Rzecznika MŚP odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 31.03.2021 r.
Pierwsza publikacja: 31.03.2021 r. Natalia Kruczek