Zasady przetwarzania danych osobowych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej  RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców[1], mający siedzibę w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 46. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo@rzecznikmsp.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:
 • obsługą wniosku, o którym mowa w art. 10 ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców[2]. Podanie danych osobowych może być niezbędne w celu podjęcia interwencji przez Rzecznika, która jest jedną z jego kompetencji przewidzianych ww. ustawą;
 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
 • wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Rzecznik wykorzystuje przekazane mu dane osobowe tylko do celów załatwiania zgłoszonej sprawy indywidualnej. Nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym dane nie podlegają profilowaniu.
 2. W ograniczonym zakresie Rzecznik może udzielić dostępu do danych firmom (podmiotom), które obsługują jego Biuro (np. w zakresie systemów informatycznych czy obsługi pocztowej). Udostępnienie danych może się odbywać wyłącznie na podstawie umów i ustalonych zasad.
 3. Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów oraz wynikającym z przepisów dotyczących archiwizacji[3].
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

[1] dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

[2] ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648).

[3] ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)