Co zrobić krok po kroku:

Złóż wniosek o podjęcie interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wniosek możesz złożyć mailowo na adres: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl lub pobierając wniosek papierowy, drukując go i dostarczając osobiście lub listownie do biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, tel.: 22 123 70 70 lub do oddziału terenowego właściwego dla twojej siedziby:

 • oddział terenowy w Krakowie (województwo małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie): ul. Kanoniczna 11, 31-001 Kraków
 • oddział terenowy w Gdańsku (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie): ul. Żabi Kruk 16 lok.04, 80-822 Gdańsk
 • oddział terenowy w Białymstoku (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie): ul Ciepła 1, 15-472 Białystok,
 • oddział terenowy w Poznaniu (województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie): ul. Wielka 20, 61-774 Poznań,

Rzecznik nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Weryfikacja wniosku przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Po zapoznaniu się z wnioskiem Rzecznik może:
 • podjąć czynności
 • wskazać ci przysługujące prawa i środki działania
 • przekazać sprawę według właściwości
 • odmówić podjęcia czynności, o czym poinformuje cię i uzasadni swoją decyzję
Odpowiedź na wniosek:

Rzecznik przekaże ci informację, jakie jest jego stanowisko w twojej sprawie. Rzecznik wyjaśni też, jakie czynności podejmie (albo zawiadomi o ich braku).

Ile zapłacisz:

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać:

Nie dłużej niż miesiąc na podjęcie czynności przez Rzecznika. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).Klauzula informacyjna dla wnioskodawców - RODO

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanego przez Panią/Pana wniosku, tj. podjęcia wnioskowanej czynności; wskazania wnioskodawcy przysługujących mu praw i środków działania; przekazania sprawy według właściwości lub odmowy podjęcia czynności, zgodnie z kompetencjami Rzecznika, określonymi szczególnie w art. 8, 9 i 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia ww. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, a ich niepodanie uniemożliwi jego przyjęcie i rozpatrzenie. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie przekazane do archiwizacji w archiwach państwowych.[1]

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • personel biura Rzecznika,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
 • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie wskazanych okresów i ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173) oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej).