Po skutecznej interwencji Rzecznika MŚP uchylono decyzję nakładającą na mikroprzedsiębiorcę karę w wysokości 10 tysięcy złotych

Po skutecznej interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uchylił w całości decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie nakładającą na mikroprzedsiębiorcę karę w wysokości 10 tysięcy złotych za rzekome naruszenie przepisów w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Decyzją z dnia 14 maja 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nałożył na mikroprzedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 10.000 zł za rzekome naruszenie ograniczenia prowadzenia działalności w zakresie usług kosmetycznych na podstawie wówczas obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697, ze zm.). Co istotne, organ oparł się w swym rozstrzygnięciu wyłącznie na podstawie notatki policyjnej, z której w dodatku wynikało, że przedsiębiorca kwestionował fakt wykonywania działalności podlegającej ograniczeniom. Pomimo tego, organ całkowicie pominął udział przedsiębiorcy w tym postępowaniu, uniemożliwiając wyjaśnienie wątpliwości i nadając karze rygor natychmiastowej wykonalności.

Pismem z dnia 19 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wniósł odwołanie od tej decyzji. W ocenie Rzecznika MŚP, nawet w sytuacji zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii organy władzy publicznej winny przestrzegać podstawowych zasad Konstytucji Biznesu, a przy podejmowaniu decyzji, w szczególności o charakterze represyjnym, gwarantować przedsiębiorcom przestrzeganie ich praw, w tym prawa do czynnego udziału w postępowaniu.

Decyzją z dnia 9 czerwca 2020 r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie podzielił argumenty Rzecznika MŚP i uchylił w całości decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia potwierdził również, że ograniczenia wprowadzone w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na przedsiębiorców dotyczyły zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.), tj. zorganizowanej działalność zarobkowej wykonywanej we własnym imieniu i w sposób ciągły. Ma to doniosłe znaczenie, wymaga bowiem od organów ustalenia nie tylko samego faktu wykonywania danego rodzaju działalności objętej ograniczeniami (np. jak w niniejszej sprawie malowania paznokci), ale przede wszystkim tego, czy działalność ta spełniała przesłanki wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie, z czym wiąże się m.in. odpłatność za usługę.