Biuro Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców

ul. Wilcza 46,
00-679 Warszawa,

BIURO RZECZNIKA:
 • NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH DROGĄ TELEFONICZNĄ
 • ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ BIZNESU NIE MOŻE ZAJMOWAĆ SIĘ SPORAMI POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI.

tel.: +48 22 1237070 (sekretariat),
fax: +48 22 1237071

e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl

Adres naszej skrzynki epuap: /RzecznikMSP/kancelaria

NIP: 7010832846
REGON: 380779546


Inspektor Ochrony Danych
Eryk Brodnicki
e-mail: iod@rzecznikmsp.gov.pl
Terenowe Biuro Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców
w Krakowie

ul. Kanonicza 11 lok. 5,
31-002 Kraków

tel.: +12 351 02 91, 721 721 930
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl

Pełnomocnik Rzecznika: Marcin Chmielowski
Terenowe Biuro Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców
w Białymstoku

ul. Ciepła 1 lok. 10,
15-472 Białystok

tel.: +85 733 91 73
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl

Pełnomocnik Rzecznika: Jerzy Stelmaszuk
Terenowe Biuro Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców
w Poznaniu

ul. Wielka 20,
61-774 Poznań

tel.: +48 726 726 830
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl

Pełnomocnik Rzecznika: Izabela Hasińska
Terenowe Biuro Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców
w Gdańsku

ul. Żabi Kruk 16 lok.04
80-822 Gdańsk

tel.: +58 350 21 73, 72, 71, 70

dedykowany nr do spraw związanych z “Małym ZUSem”
58 350 21 76

e-mail: gdansk@rzecznikmsp.gov.pl | biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl

Pełnomocnik Rzecznika: Agnieszka Majewska


Klauzula informacyjna do korespondencji

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.[1] (dalej: „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46 (dalej: „Rzecznik” lub „Administrator”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres Biura Rzecznika z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu prowadzenia korespondencji w sprawach z zakresu kompetencji Rzecznika, określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648), a także innych ustawowych zadań Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia ww. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • w sprawach związanych z realizacją umów zawartych z Rzecznikiem. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność w celu zawarcia lub realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w pozostałych sprawach w celu ich obsługi. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji ww. celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych i dowodowych. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji ww. celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem prowadzenia komunikacji w sprawie. Ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań ustawowych przez Rzecznika, realizację umowy lub udzielenia odpowiedzi na korespondencję. Jeśli reprezentuje Pani/Pan kontrahenta lub inny podmiot, przetwarzamy dane kontaktowe w związku z Pani/Pana funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie przekazane do archiwizacji w archiwach państwowych.[2]

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami;
 • niezależnym zewnętrznym usługodawcom, dostawcom, partnerom, będącym odrębnymi administratorami (m.in. świadczącym usługi pocztowe i operacyjne);
 • organom ochrony prawnej i instytucjom publicznym upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie wskazanych okresów, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie umowy – również przeniesienia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, numer telefonu: (22) 531 03 00, uodo.gov.pl.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L.2018.127.2 oraz  Dz.U.UE.L.2021.74.35).

[2] Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38
poz. 173) oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej).