Kto i jak może wnioskować o patronat?

O Patronat Rzecznika MŚP mogą ubiegać się organizatorzy konkretnych konferencji, wydarzeń i projektów, które poruszają zagadnienia istotne z punktu widzenia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce.

W celu uzyskania Patronatu Rzecznika MŚP należy wypełnić poniższy formularz. Jeżeli dostępne są dodatkowe załączniki, np.: szczegółowy program, listę prelegentów oraz regulamin przedsięwzięcia, należy przesłać je mailem na pawel.pawluczuk@rzecznikmsp.gov.pl.

Wniosek Organizatora o objęcie patronatem przez Rzecznika, należy przesłać najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji przedsięwzięcia na adres Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Informacja o Patronacie Rzecznika MŚP powinna znaleźć się na materiałach związanych z wydarzeniem, które zostało objęte patronatem.

Wniosek o udzielenie patronatuAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej, tel. 22 123 70 70. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanego przez Panią/Pana wniosku.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, a ich niepodanie uniemożliwi jego przyjęcie i rozpatrzenie.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa administracyjnego, oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.