XXVIII posiedzenie Rady Przedsiębiorców

z udziałem Rady Konsultacyjnej

E-TOLL W PRAKTYCE – PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

3.11.2021 r. godz. 12.00

Wideokonferencja

W ramach nowelizacji ustawy o autostradach płatnych został wprowadzony nowy system poboru opłat za przejazd autostradą weryfikowany na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu, czyli system e-TOLL. Nowy sposób naliczania opłat zastąpił wraz z początkiem października wysłużony i kosztochłonny system viaTOLL. W związku z pojawiającymi się problemami „wieku dziecięcego” związanymi z wprowadzaniem całkowicie nowego systemu do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęły liczne sygnały od przedsiębiorców o problemach z funkcjonowaniem e-TOLL. Kwestie zgłaszane przez użytkowników były różnorakie: od braku możliwości rejestracji, poprzez brak możliwości zalogowania się do programu, po uiszczanie opłat za przejechane kilometry. W związku z tym, Rzecznik, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, zorganizował otwarte XXVIII posiedzenie Rady Przedsiębiorców w formie sesji pytań i odpowiedzi, w trakcie której eksperci Ministerstwa przybliżyli zasady działania systemu e-TOLL.
Wcześniejsze działania Rzecznika w sprawie systemu poboru opłat drogowych zaowocowały już zmianą podejścia władz w sprawie kar za niezastosowanie się do przepisów w nowym brzmieniu. Dzięki wystąpieniu Rzecznika, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, Magdalena Rzeczkowska zadeklarowała, że w początkowym okresie po wygaszeniu viaTOLL, będzie stosowane przede wszystkim pouczanie, a nie karanie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za udział w wideokonferencji!

Klauzula informacyjna – udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych                                                                                                                                                                                                               

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych w celu organizacji posiedzenia, rejestracji jego przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). W przypadku osób uczestniczących w posiedzeniu, a nie będących członkami Rady/Zespołu, podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w posiedzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w pracach Rady/Zespołu i realizacją zadań Rzecznika.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa.[1] Zapisy nagrań posiedzeń będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
  • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00