Dziesiątka Rzecznika MŚP

Konferencja programowa nr 1

Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

20.04.2021 r. godz. 11.00


PODSUMOWANIE


20 kwietnia 2021 r. odbyła się pierwsza konferencja programowa z cyklu „Dziesiątka Rzecznika MŚP” organizowana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Business Centre Club. Tematem spotkania z udziałem ekspertów i ekonomistów były propozycje zmian w systemie ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców.

„Dziesiątka Rzecznika MŚP” to 10 postulatów dotyczących najważniejszych systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego, które ułatwią odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa. Postulaty te zostały wyłonione spośród propozycji zgłoszonych przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, która skupia blisko 300 organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców. Dobrane zostały więc one w taki sposób, by były wspólnym głosem całego środowiska przedsiębiorców – dużych i małych.

Chciałem złożyć podziękowania i gratulacje panu ministrowi Abramowiczowi za to, że podjął w ogóle inicjatywę jako Rzecznik MŚP integrowania przedsiębiorców wobec spraw ważnych dla nich, ale też dla naszego państwa – powiedział na wstępie konferencji Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club.

Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP wskazał, że najbardziej pożądane z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych to przede wszystkim wykreślenie z przepisów dotyczących „Małego ZUSu +” limitu przychodowego w wysokości 120 tysięcy złotych oraz ograniczenia czasowego możliwości korzystania z tej formy opłacania składek. Adam Abramowicz podkreślił, że przychód nie jest dobrym miernikiem sytuacji finansowej przedsiębiorcy, a uzależnienie możliwości korzystania z „Małego ZUSu +” od przychodu dyskryminuje przedsiębiorców prowadzących działalność np. w branży handlowej.

Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Co ma przychód do możliwości płacenia składki. (…) Przychód może być dowolny, najważniejszy jest dochód – przekonywał Adam Abramowicz.

W dalszej części konferencji zaprezentowano kilka przykładów europejskich systemów ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców. Edyta Wyrodek z Biura Rzecznika MŚP pokazała, że brytyjski system ubezpieczeń jest znacznie łagodniejszy dla przedsiębiorców osiągających niewysokie dochody od polskiego. Mikołaj Kruczyński, Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP, przedstawił system słowacki, gdzie składki są proporcjonalne do dochodu i również nieco niższe niż w Polsce w niższych przedziałach dochodowych. Ponadto na zauważenie zasługuje zasada „Zero obowiązków biurokratycznych”, zgodnie z którą przedsiębiorcy nie są zobowiązani składać żadnych wniosków ani deklaracji, a organ ubezpieczeniowy sam oblicza wysokość składek na podstawie danych z urzędu skarbowego i przesyła przedsiębiorcy stosowną informację.

Do tego wątku odniósł się Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informując, że ZUS rozpoczął prace nad podobnym projektem i zaprasza Rzecznika MŚP i przedstawicieli Rady Przedsiębiorców do współpracy przy wypracowywaniu najlepszych rozwiązań w tym zakresie.

Z kolei Grzegorz Piątkowski, Pełnomocnik Rzecznika MŚP w Krakowie, mówił o dobrowolności składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w Niemczech. Marek Góra, profesor w Szkole Głównej Handlowej i współautor reformy ubezpieczeń społecznych z 1999 roku oponował, że fundamentem dobrego systemu emerytalnego jest jego powszechność, a ta jest trudna do uzyskania w warunkach dobrowolności. Zgodził się natomiast, że przedmiotem dyskusji może być ryczałtowa formuła składek przedsiębiorców. Podkreślił jednak, że przestrzeń do zmian jest głównie w nieemerytalnej części systemu ubezpieczeń społecznych.

Anna Ulewska – Marciniak, Dyrektor w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zapewniły, że ich resorty analizują sytuację ubezpieczeniową osób prowadzących działalność gospodarczą pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian.

Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy podkreślali, że ich zdaniem mają zbyt mały wpływ na regulacje prawne w tym istotnym dla nich zakresie.

W podsumowaniu wideokonferencji Adam Abramowicz podkreślił, że zabezpieczenie finansowe na starość jest ważne, ale nadmierna troska o przyszłą emeryturę nie powinna prowadzić do eksmisji przedsiębiorców z mieszkań lub wypychania ich do szarej strefy. Wszystkim stronom powinno zależeć na zbudowaniu systemu, w którym obywatele będą czuć się dobrze od momentu narodzin do śmierci.


GENEZA POWSTANIA DZIESIĄTKI


W listopadzie 2019 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP z prośbą o przedstawienie najważniejszych 4 postulatów systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego i otoczenia biznesu, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim przedsiębiorcom w Polsce. Rozpoczęta wtedy kadencja Sejmu była okazją do wystąpienia środowiska przedsiębiorców do rządzących z postulatami ważnymi dla gospodarki. Zależało nam, aby już początek tego okresu stał się momentem, w którym strona rządowa otrzyma od świata biznesu listę kilku konkretnych propozycji, które będą mogły stać się bodźcem do kontynuacji rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Naszym założeniem było, aby proponowane postulaty pozytywnie oddziaływały na otoczenie prawne i ekonomiczne biznesu, a jednocześnie mogły stać się wspólnym głosem całego środowiska przedsiębiorców w Polsce. Zarazem istotne było, aby w miarę możliwości, nie generowały one zbyt wysokich kosztów dla budżetu, dzięki czemu szansa na finalne wdrożenie ich w życie zostanie znacznie zwiększona.

Po licznych konsultacjach z nadesłanych 157 propozycji w drodze powszechnego konsensusu wyłoniliśmy 10 obejmujących oczekiwania zarówno dużych jak i małych firm. Niestety pandemia koronawirusa zatrzymała nasze działania w tym zakresie. Dziś możemy powoli myśleć o powrocie do tej inicjatywy. Jest ona bowiem doskonałym sposobem wsparcia odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wraz z Business Centre Club rozpoczęli cykl konferencji mających na celu zaprezentowanie i rozpropagowanie najpotrzebniejszych zmian systemowych dla przedsiębiorców.

Podczas spotkania poruszona została problematyka uciążliwości ryczałtowych składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, w tym przede wszystkim postulat wykreślenia z ustawy „Mały ZUS Plus” limitu przychodowego w wysokości 120 tysięcy złotych oraz ograniczenia czasowego możliwości korzystania z tej formy opłacania składek.AGENDA


11:00Wprowadzenie

 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club

 
11:10

Składki na ubezpieczenia społeczne w rachunku ekonomicznym przedsiębiorców

 • dr Wojciech Nagel, Business Centre Club

 
11:20

Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców – koncepcja i kierunki zmian

 • prof. dr hab. Marek Góra, Szkoła Główna Handlowa

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY

 

11.30

Dobrowolne ubezpieczenia w Niemczech

 • Grzegorz Piątkowski, Dyrektor w Biurze Rzecznika MŚP

 

 
11.35

Niskie składki na ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii

 • Edyta Wyrodek, Biuro Rzecznika MŚP

 

 
11.40

Składki na ubezpieczenia proporcjonalne do dochodu w Słowacji

 • Mikołaj Kruczyński, Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP

 

 
11.45

Przegląd rozwiązań ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców w wybranych krajach Unii Europejskiej

 • Kamil Rybikowski, Radca Rzecznika MŚP

 

 
11.50

Ubezpieczenia społeczne rolników

 • Edyta Wyrodek, Biuro Rzecznika MŚP

 
11.55

Zasady ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców na tle rozwiązań w innych krajach oraz zasad dotyczących rolników – stan obecny i postulaty zmian

 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

 

 
ODNIESIENIE SIĘ DO PRZEDSTAWIONEJ PROBLEMATYKI
 

12.05

Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


 
12.10

Anna Ulewska-Marciniak,Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej


 
12.15dr Ewa Flaszyńska,Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii


 
12.20Piotr Ćwik,Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
12.25

Podsumowanie 

 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

 
12.35

Dyskusja


 

FILM


FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronwirusa spotkanie przebiegać będzie w formule online za pomocą platformy ZOOM. Aby otrzymać link i hasło dostępowe do spotkania, prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza rejestracyjnego:

Dziękuję za zainteresowanie wydarzeniem i dokonanie rejestracji. Informuję, że rejestracja została zakończona.

Klauzula informacyjna – udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych                                                                                                                                                                                                               

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych w celu organizacji posiedzenia, rejestracji jego przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). W przypadku osób uczestniczących w posiedzeniu, a nie będących członkami Rady/Zespołu, podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w posiedzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w pracach Rady/Zespołu i realizacją zadań Rzecznika.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa.[1] Zapisy nagrań posiedzeń będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
 • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00