Stanowisko Rzecznika MŚP w sprawie projektu Tarczy Antykryzysowej

Logo Biura Rzecznika Samodzielny Organ Ochrony Prawa Orzeł w Koronie na czerwonym tle

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, działając na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców  oraz w związku z procedowaniem nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 299), skierował opinię do Projektu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek.

Pełna treść listu: