Po interwencji Rzecznika MŚP Straż Graniczna potwierdza stosowanie zasad Konstytucji Biznesu

Po interwencji Rzecznika MŚP Straż Graniczna potwierdza obowiązywanie i stosowanie przez jej organy kontrolne zasad Konstytucji Biznesu wobec przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców.

Zgodnie z podstawowymi zasadami Konstytucji Biznesu, organ prowadzący postępowanie względem przedsiębiorcy powinien kierować się zasadą proporcjonalności, zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem oraz zasadą działania w sposób budzący zaufanie do władz publicznych.

Do Rzecznika MŚP dotarły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców, którzy w trakcie kontroli prowadzonej przez organy Straży Granicznej wzywani są do wykonywania i dostarczania znacznej ilości kserokopii dokumentów, co wymaga znacznego zaangażowania pracy zatrudnionych przez tych przedsiębiorców pracowników.

W związku z powyższym, pismem z dnia 17 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 10d ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, ze zm.) kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać dokumenty, w tym dokumenty żądane przez kontrolujących funkcjonariuszy, umożliwić sporządzanie ich kopii oraz zapewnić funkcjonariuszom warunki do pracy, w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. Z powyższej regulacji nie wynika zatem obowiązek kontrolowanych przedsiębiorców sporządzania na żądanie organu kserokopii dokumentów.

W odpowiedzi pismem z dnia 23 stycznia 2020 r. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnił, że każda kontrola działalności gospodarczej musi być przeprowadzona  z zachowaniem zasad Konstytucji Biznesu, a przepisy innych ustaw w tym ustawy o Straży Granicznej stosowane są wyłącznie w materii nieuregulowanej przepisami Konstytucji Biznesu i wyłącznie wówczas, gdy nie są z nią sprzeczne. Komendant Główny Straży Granicznej potwierdził jednocześnie, że zgodnie z ww. regulacjami kontrolowany przedsiębiorca nie ma obowiązku robienia kserokopii przechowywanych przez siebie dokumentów dla celu kontroli, lecz jedynie umożliwienia sporządzania z nich kopii.

Ponadto Komendant Główny Straży Granicznej zapewnił, że funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzając kontrolę każdorazowo powinni kierować się zasadą proporcjonalności.