Na wniosek Rzecznika MŚP – MRPiT wydał objaśnienia prawne w zakresie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zatrudniania pracowników oddelegowanych za granicę

Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii objaśnienia prawne z dnia 27 listopada 2020 r. w zakresie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zatrudniania pracowników oddelegowanych za granicę.

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rozwoju Rodziny, Pracy i Technologii o wydanie objaśnień prawnych w następującym zakresie:

Czy, w przypadku spełnienia wszystkich warunków otrzymania dofinansowania, o jakim mowa w art. 15zzb ustawy COVID-19, dofinansowanie to przysługuje przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zatrudniającemu pracowników, którzy przez określony czas wykonują na jego rzecz pracę za granicą (pracownicy oddelegowani):

  1. w sytuacji gdy składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane są w Polsce zaś zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych pracowników odprowadzane są za granicą (np. w Niemczech)?
  2. w przypadku gdy składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych pracowników odprowadzane są za granicą (np. w Niemczech)?

Odpowiedź:

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w Polsce i posiada oddział firmy za granicą oraz deleguje pracowników może skorzystać z dofinansowania do części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb) dla oddelegowanych pracowników, przez okres maksymalnie 3 miesięcy, pod warunkiem, że pomimo oddelegowania pracownicy nie zmieniają swojego pracodawcy i nadal przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie pokrywa koszt wynagrodzeń tych pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne i odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od tych pracowników.