XXIX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

z udziałem Prezes ZUS

Zmiany w zasadach rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne wprowadzane od 01.01.2022 r.

24 listopada 2021 r. godz. 11.00

wideokonferencja

Dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniem. Informujemy, że rejestracja na XXIX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców została już zakończona. 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wydarzenie będzie transmitowane na żywo pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=_XBtIpFOxtg

Uchwalony przez Sejm i podpisany przez Prezydenta RP pakiet ustaw nazywany Polskim Ładem ma wejść w życie wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego. Mimo krytycznego podejścia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz większości środowiska przedsiębiorców do niektórych spośród nowych przepisów, a także do ekspresowego tempa uchwalania tak obszernych zmian podatkowych, Rzecznik, mając na względzie konieczność przygotowania się przedsiębiorców do zmian w prawie, zaprasza na XXIX posiedzenie Rady Przedsiębiorców z udziałem Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie wideokonferencji pt. Zmiany w zasadach rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne wprowadzane od 1 stycznia 2022 r.

W trakcie posiedzenia zostaną omówione zarówno zmiany wprowadzane przez Polski Ład, jak i te, wynikające z ustawy o racjonalizacji systemu ubezpieczeń społecznych, wchodzącej w życie również od 1 stycznia 2022 r.

 

AGENDA:

Prowadzenie wideokonferencji: Mikołaj Kruczyński, Koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

11.00 – WprowadzenieAdam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

11.10Istota i kierunek zmian w ubezpieczeniu zdrowotnym, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Blok I – Zmiana składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu

11.20 – Realizacja obowiązków związanych z wyliczaniem składki zdrowotnej Agata Wiśniewska – Półtorak, Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów ZUS, Ewa Kosowska, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS

11.35 – Realizacja obowiązków związanych z wypełnianiem dokumentów ubezpieczeniowych Agata Wiśniewska – Półtorak, Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów ZUS

11.50 – Realizacja obowiązków związanych z rozliczaniem składki zdrowotnejAgata Wiśniewska – Półtorak, Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów ZUS

12.05 – Zmiany w zakresie odliczeń od podatku PIT składki zdrowotnej – Aleksander Łożykowski, Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów

 

12.20 – przerwa

 

Blok II – Zmiany wynikające z ustawy o racjonalizacji systemu ubezpieczeń społecznych

12.30 Zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniom, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu – Ewa Kosowska, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS

12.50 Zmiany w zakresie opłacania i rozliczania składek, Agata Wiśniewska – Półtorak, Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów ZUS

13.10 Zmiany w zasiłkach dotyczące przedsiębiorców, Izabela Trojanowska, Wicedyrektor Departamentu Zasiłków ZUS

 

13.30 – Podsumowanie – Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

W trakcie posiedzenia będzie możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu. Prelegenci w miarę możliwości będą odpowiadać na nie sukcesywnie, a na pozostałe pytania odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej po posiedzeniu.

 

Na wydarzenie obowiązuje rejestracja uczestników.

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

 

Dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniem. Informujemy, że rejestracja na XXIX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców została już zakończona. 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wydarzenie będzie transmitowane na żywo pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=_XBtIpFOxtg

Klauzula informacyjna – udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych                                                                                                                                                                                                               

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych w celu organizacji posiedzenia, rejestracji jego przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). W przypadku osób uczestniczących w posiedzeniu, a nie będących członkami Rady/Zespołu, podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w posiedzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w pracach Rady/Zespołu i realizacją zadań Rzecznika.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa.[1] Zapisy nagrań posiedzeń będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
  • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00