XXIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców z udziałem Prezes ZUS

Automatyzacja rozliczeń przedsiębiorców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

11.05.2021 r. godz. 12.00


PODSUMOWANIE


11 maja 2021 r. odbyły się konsultacje przedsiębiorców z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zorganizowane w ramach XXIII Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, podczas których zostały zaprezentowane i poddane dyskusji plany automatyzacji rozliczeń zasiłków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. „Zmiany mają na celu m.in. odciążenie przedsiębiorców i poprawę współpracy z organami administracji publicznej” powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Obsługa administracyjna składek i zasiłków z ubezpieczenia społecznego przez przedsiębiorców niesie ze sobą spore koszty. Zmiany zaproponowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odciążą przedsiębiorców zarówno jeśli chodzi o same koszty obliczania składek i przesyłania dokumentów, ale również dadzą firmom więcej czasu na koncentrowanie się na samej działalności gospodarczej, a nie na biurokratycznych obowiązkach – podkreślił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS odciąży przedsiębiorców

Zgodnie z zaprezentowanymi planami ZUS przejmie obowiązek ustalania wymiaru składek. Przedsiębiorca za pomocą  pliku wygenerowanego przez program kadrowo – płacowy jednym kliknięciem przekaże do ZUS dane o osiągniętym dochodzie i przerwach w zatrudnieniu pracownika, a następnie na nowej platformie PUE zaakceptuje wyznaczone stawki. Z tego poziomu będzie mógł także wygenerować gotowy wzór przelewu i opłacić składki. Dodatkowo, każdy płatnik składek będzie za pomocą systemu informowany o zaległościach, czy kończącym się okresie płatności preferencyjnych stawek lub przekroczeniu 30 – krotności wynagrodzenia. Będzie on miał również wgląd do informacji, za jakie osoby ubezpieczone została naliczona składka oraz jaka wysokość została ustalona dla każdego z nich.

Nasze programy dotyczące automatyzacji są zgodne z wieloma postulatami, jakie zgłaszali przedsiębiorcypowiedziała podczas spotkania prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS.Programy mają na celu m.in. odciążenie przedsiębiorców i poprawę współpracy z organami administracji publicznej. Wcześniejsze reformy (np. elektroniczne zwolnienia), które zostały wprowadzone przed pandemią spełniły swoją rolę.

Główne zmiany:

Wprowadzenie JPU (Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego) – w przypadku niezłożenia pliku zasady sporządzania rozliczenia ustalane są z urzędu

 1. Zmiana terminów płatności – do 10 dnia następnego miesiąca płatnik opłacający składki wyłącznie za siebie, do 20 dnia następnego miesiąca pozostali płatnicy.
 2. Informacja roczna dla ubezpieczonego – ZUS do 28 lutego zamieszcza na PUE zestawienie roczne dotyczące danych zaewidencjonowanych na koncie w poprzednim roku.
 3. Elektroniczna korespondencja, szybsza komunikacja.

Konsolidacja i automatyzacja wypłaty zasiłków

Drugim projektem przedstawionym przez ZUS jest przejęcie od płatników składek wypłaty zasiłków, uproszczenie zasad ich przyznawania i obliczania, a także automatyzacja procesów przyznawania.

Główne zmiany:

 1. Zmiana zasad ustalania okresu pobierania zasiłku chorobowego
  • wliczanie do okresu zasiłkowego okresów poprzedniej niezdolności do pracy, jeśli przerwa nie przekracza 90 dni (niezależnie od przyczyny choroby)
 1. Zmiany dotyczące okresu wyczekiwania na prawo do zasiłków
  • wydłużenie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego,
  • wprowadzenie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego
 1. Zmiany prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia
  • ograniczenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do  30 dni
 1. Uproszczenie stawek procentowych zasiłków chorobowych i macierzyńskich
  • zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu – 80% zamiast 70%
  • zasiłek macierzyński – 100% i 80%, bez wyrównywania
 1. Uproszczenie zasad ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego
  • zasad liczenia limitów wypłaty zasiłku opiekuńczego (limit dla rodziców dzieci, limit na osobę pod opieką,
  • obecność innego domownika nie będzie pozbawiać prawa do zasiłku opiekuńczego
 1. Wypłata zasiłków bez wniosku (w większości przypadków)
  • wypłata zasiłku chorobowego i opiekuńczego – na podstawie e-ZLA, bez wniosku
  • wypłata zasiłku macierzyńskiego pracownikom – na podstawie informacji od pracodawcy o udzielonym urlopie

Projekt, który podjął Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest naprawdę imponujący. Mamy nadzieję, że ten projekt się powiedzie i będzie to z pożytkiem dla wszystkich stron. Dużo elementów systemu jest pomyślanych z pożytkiem dla przedsiębiorców, jednak należy pamiętać, że diabeł tkwi w szczegółach i te szczegóły warto dobrze przemyśleć, bo niekiedy zmiany które z jednej strony są korzystne, z drugiej strony miewają swoje niekorzystne konsekwencje. Ważne są też terminy tych wszystkich działań – powinny być one ustalone tak, by z jednej strony nie było opóźnień, a z drugiej by uniknąć problemów wynikających z za krótkich terminów. Istotna jest również edukacja i upowszechnianie wiedzy o tym systemie tak, by każdy użytkownik potrafił z niego korzystać – podsumował konsultacje Mikołaj Kruczyński, Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP.


AGENDA


12:00Powitanie

 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
12:15Wprowadzenie do Programów Transformacji ZUS

 • prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS
12:45Program “Automatyzacja rozliczeń płatników składek”

 • Agata Wiśniewska-Półtorak, Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów w ZUS

13.30Program “Automatyzacja zasiłków”

 • Agnieszka Ślązak, Dyrektor Departamentu Zasiłków w ZUS

14:15Pytania i odpowiedzi

 • Agata Wiśniewska-Półtorak, Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów w ZUS
 • Agnieszka Ślązak, Dyrektor Departamentu Zasiłków w ZUS
14:45Podsumowanie

 • Mikołaj Kruczyński, Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP

FILM


FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronwirusa spotkanie przebiegać będzie w formule online za pomocą platformy ZOOM. Aby otrzymać link i hasło dostępowe do spotkania, prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza rejestracyjnego:

Dziękuję za zainteresowanie wydarzeniem i dokonanie rejestracji. Informuję, że rejestracja została zakończona.

Klauzula informacyjna – udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych                                                                                                                                                                                                               

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych w celu organizacji posiedzenia, rejestracji jego przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). W przypadku osób uczestniczących w posiedzeniu, a nie będących członkami Rady/Zespołu, podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w posiedzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w pracach Rady/Zespołu i realizacją zadań Rzecznika.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa.[1] Zapisy nagrań posiedzeń będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
 • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00