01.08.2022

Wpłacenie zabezpieczenia z naruszeniem terminu nie stanowi podstawy do cofnięcia zezwolenia przedsiębiorcy przetwarzającemu odpady – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 lipca 2022 r. sygn. akt IV SA/Wa 890/22

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami, wobec którego Marszałek Województwa Lubelskiego wszczął postępowanie administracyjne zmierzające do cofnięcia udzielonego przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie tej działalności.

Postępowanie to zostało wszczęte w trakcie toczącego się z wniosku przedsiębiorcy postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany przedmiotowego zezwolenia w związku z koniecznością jego dostosowania do wymogów ustawy o odpadach.

W toku postępowania w przedmiocie zmiany zezwolenia Marszałek ustalił zabezpieczenie i wskazał na jego wpłatę termin 2 tygodni. Przedsiębiorca nie wpłacił kwoty zabezpieczenia we wskazanym terminie.

W związku z tym Marszałek wszczął postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia. Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia przedsiębiorca niezwłocznie wpłacił zabezpieczenie zgodnie z postanowieniem organu.

Niedotrzymanie przez przedsiębiorcę terminu wpłaty zabezpieczenia skutkowało uznaniem przez Marszałka, że zabezpieczenie roszczeń zostało ustanowione niezgodnie
z postanowieniem. W konsekwencji Marszałek wydał decyzję, którą cofnął udzielone przedsiębiorcy zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami. Decyzja została utrzymana przez Ministra Klimatu i Środowiska.

O decyzji skargi wnieśli przedsiębiorca oraz Rzecznik. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje Ministra oraz Marszałka i umorzył postepowanie administracyjne w tej sprawie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia WSA wskazał, iż termin na ustanowienie zabezpieczenia nie jest terminem prawa materialnego i nie stanowi elementu postanowienia o zabezpieczeniu. Sąd podzielił stanowisko Rzecznika, iż uchybienie temu terminowi nie powoduje więc, że zobowiązany nie wykonuje postanowienia. Tym samym brak jest w ogóle podstaw do cofnięcia zezwolenia z tego powodu.

WSA wskazał na marginesie powyższego, że celem zabezpieczenia jest wpłata środków na pokrycie kosztów ewentualnych roszczeń. Jeżeli dokonano wpłaty z przekroczeniem terminu  to ustanowiono skutecznie zabezpieczenie, a tym samym organ ma zabezpieczone środki. Dla oceny czy przedsiębiorca wykonał postanowienie zabezpieczające istotna jest bowiem sytuacja z daty orzekania – a tym samym prowadzenie jakiegokolwiek postępowania po dokonaniu wpłaty jest zupełnie bezcelowe.

Zgodnie z Konstytucją Biznesu, organy administracji mogą działać jedynie z granicach prawa. Z ww. zasady legalizmu wynika zatem, że organ nie może wydać decyzji pozbawiającej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej – jeżeli przesłanka do cofnięcia zezwolenia na jej prowadzenie nie wynika wprost z przepisu ustawy – powiedział Adam Abramowicz rzecznik małych i średnich przedsiębiorców