Rzecznik MŚP zwraca się do MFFiPR, KAS i ZUS o podjęcie działań zmierzających do przyznawania przedsiębiorcom z sektora MŚP ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęcie działań zmierzających do przyznawania przedsiębiorcom z sektora MŚP ulg w spłacie zaległych zobowiązań publicznoprawnych.

Od 15 października 2020 roku trwa blokada działalności gospodarczej, dotykająca wiele firm. Przygotowane przez rząd rekompensaty nie obejmują wszystkich zamkniętych przez rząd przedsiębiorstw. Propozycje Rzecznika MŚP, aby tzw. tarcze objęły wsparciem wszystkie firmy, których obroty w okresie blokady spadły o 70-90%, nie zostały dotychczas przyjęte. Wielu mikro, małych i średnich przedsiębiorców, pozbawionych przychodów a nieujętych w tzw. tarczach, nadal musi wypełniać obowiązki publicznoprawne: płacić ZUS za siebie i pracowników, podatki od nieruchomości oraz inne zobowiązania wobec państwa.

W tej chwili jedyną drogą uratowania firm, które z powodu wprowadzonych obostrzeń nie mają możliwości wypełniania tych obowiązków i przez to są narażone na egzekucje administracyjne, jest składanie wniosków o umorzenie danin publicznoprawnych ze względu na ważny interes przedsiębiorcy. Poniżej zostały umieszczone linki do odpowiednich instytucji, w których przedsiębiorcy znajdą opis dokumentów potrzebnych do złożenia takich wniosków.


Rzecznik MŚP w pismach z dnia 19 stycznia 2020 r., skierowanych do Ministra Finansów, Szefa KAS oraz Prezesa ZUS, zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do przyznawania przedsiębiorcom z sektora MŚP ulg w spłacie zaległych zobowiązań publicznoprawnych. Uzasadnił swój wniosek trudną sytuację przedsiębiorców, wynikającą z przedłużających się ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Rzecznik MŚP wskazał, że w przypadku każdego przedsiębiorcy, który na skutek epidemii boryka się z problemami finansowymi, występuje zarówno ważny interes podatnika, jak i interes publiczny, uzasadniający przyznanie ulgi. Tym samym ulgi w spłacie zaległych zobowiązań publicznoprawnych, powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, powinny być udzielane w jak najszerszym zakresie, bez zbędnych formalności i nadmiernego rygoryzmu.

Rzecznik MŚP zwrócił jednocześnie uwagę, że rezygnacja z dochodzenia należności publicznoprawnych jest rozwiązaniem bardziej optymalnym dla budżetu niż odmowa przyznania ulgi i egzekucja zaległości podatkowych, która może prowadzić do upadłości podmiotu gospodarczego.