03.04.2020

Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wiążącej informacji odnośnie warunków skorzystania z pożyczki w wysokości do 5 000 zł przez mikroprzedsiębiorców

W związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców odnośnie warunków skorzystania z pożyczki w wysokości do 5 000 zł będącej nowym instrumentem pomocowym wprowadzonym tzw. Tarczą Antykryzysową, Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wiążącej informacji co do możliwości skorzystania z tej pomocy również przez tzw. osoby „samozatrudnione”.

Do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanych z obecnie panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, czy zagrożeniem epidemicznym, związanych również z wątpliwościami interpretacyjnymi ma gruncie uchwalonej 31 marca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Zgodnie z jej art. 15zzd ust. 1, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Jednakże zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych m.in. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Na gruncie powyższego pojawiły się wątpliwości, czy przedsiębiorca, który w ogóle nie zatrudniał i nie zatrudnia pracowników – czyli tzw. samozatrudniony – spełnia kryterium „zatrudniania średniorocznie mniej niż 10 pracowników”.

W związku z powyższymi wątpliwościami, pismem z dnia 3 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o niezwłoczne udzielenie wiążącej informacji i wyjaśnień w przedmiotowej kwestii. Jednocześnie Rzecznik MŚP stanął na stanowisku, że z ww. instrumentu pomocowego mogą korzystać zarówno mikroprzedsiębiorcy  zatrudniający pracowników (przy czym średniorocznie mniej niż 10), jak i również ci, którzy nikogo nie zatrudniając, znani są w tzw. przestrzeni publicznej jako „samozatrudnieni”.

Poniżej zamieszczamy pełną treść wystąpienia Rzecznika MŚP: