Główny Inspektor Farmaceutyczny podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i wydał korzystną dla przedsiębiorcy decyzję o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Rzecznik wstąpił do toczących się przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym  postępowań odwoławczych dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia oraz umorzenia postępowania o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uzyskanego przez przedsiębiorcę przed 25 czerwca 2017 r., w zakresie oznaczenia podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną.

Do Rzecznika zgłosił się przedsiębiorca, który po przejęciu majątku spółki jawnej na podstawie wyroku sądu gospodarczego wnioskował o zmianę zezwolenia w celu kontynuowania działalności apteki w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Według ustaleń Rzecznika w trakcie prowadzonego na wniosek przedsiębiorcy postępowania o zmianę zezwolenia w zakresie podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia i wydał decyzję o wygaśnięciu koncesji z uwagi na wykreślenie spółki jawnej
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co zdaniem organu było jednoznaczne z rezygnacją z prowadzonej działalności. Następnie z uwagi na stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia WIF umorzył postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia.

Główny Inspektor Farmaceutyczny w prowadzonych z udziałem Rzecznika postępowaniach odwoławczych w pierwszej kolejności uchylił decyzję w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia i umorzył postępowanie w tej sprawie, a następnie po rozpoznaniu odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie zmiany zezwolenia – uchylił zaskarżoną decyzję i zmienił zezwolenie w zakresie oznaczenia przedsiębiorcy.

W wydanej decyzji GIF podzielił stanowisko odwołujących i Rzecznika w kwestii braku wymogu spełniania nowych warunków wynikających z art. 99 ust. 4 Prawa farmaceutycznego w przypadku podmiotów prowadzących działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed 25 czerwca 2017 r.

Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskał zezwolenie na prowadzenie apteki przed 25 czerwca 2017 r. nie może być zobligowany przez organ do wypełnienia wymogów, o których mowa w art. 99 ust. 4 pkt 1 PF w brzmieniu obowiązującym po tej dacie. Taka interpretacja stanowi realną realizację zasady ochrony praw nabytych.