Biuro Rzecznika MŚP poszukuje radcy prawnego do Oddziału w Białymstoku

Logo Biura Rzecznika Samodzielny Organ Ochrony Prawa Orzeł w Koronie na czerwonym tle
Logo Biura Rzecznika Samodzielny Organ Ochrony Prawa Orzeł w Koronie na czerwonym tle

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poszukuje radcy prawnego do Oddziału w Białymstoku

(praca na zastępstwo)

Wymagania:

 1. Tytuł radcy prawnego (wpis na Listę Radców Prawnych),
 2. Doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego oraz procedur we wskazanych zakresach,
 3. Umiejętność analizy akt postępowań,
 4. Umiejętność analitycznego myślenia,
 5. Rozumienie problemów przedsiębiorców i zagadnień ich dotyczących oraz swobodne poruszanie się w przepisach związanych z tą tematyką,
 6. Mile widziana znajomość prawniczego języka angielskiego,
 7. Lojalność, rzetelność, komunikatywność, zaangażowanie i inicjatywa,
 8. Wysoka kultura osobista,
 9. Umiejętność obsługi programów LEX i Legalis.

Zakres obowiązków:

 1. Analiza akt sprawy celem ustalenia istotnych dla sprawy faktów, okoliczności i dowodów,
 2. Analiza orzecznictwa,
 3. Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych,
 4. Sporządzanie opinii,
 5. Podejmowanie decyzji, czy sprawa nadaje się do interwencji,
 6. Występowanie na rozprawach przed sądami administracyjnymi,
 7. Raportowanie stanu faktycznego sprawy do przełożonych z przedstawieniem propozycji rozwiązań,
 8. Terminowe załatwianie spraw,
 9. Odpowiedzialność za sprawy powierzone do prowadzenia.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w sektorze publicznym,
 2. Ciekawą pracę pełną wyzwań,
 3. Wynagrodzenie stosowne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 4. Przyjazne i otwarte środowisko pracy.

Termin, do którego należy składać dokumenty – 5 maja 2020 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Rzecznika).

Miejscem pracy jest Białystok.

Prognozowany termin zatrudnienia od 15 maja 2020 r.

Kandydat spełniający powyższe kryteria proszony jest o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie na adres: rekrutacja.bialystok@rzecznikmsp.gov.pl. Prosimy o wpisanie w temacie maila słów „Radca Prawny – Białystok”. Przesyłając aplikację kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach rekrutacyjnych w zakresie wykraczającym poza katalog z art. 221 Kodeksu pracy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna dla rekrutowanych kandydatów

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: „Rzecznik”) z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Rzecznika oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody, również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z przepisów Kodeksu pracy,
 • w zakresie wykraczającym poza katalog z art. 221 Kodeksu pracy oraz odnośnie udziału w dalszych rekrutacjach – wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Po wyborze kandydata dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę lub innych form umowy zatrudnieniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku udzielenia przez Panią/pana zgody udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia aplikacji kandydata i udziału w rekrutacji. Zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach jest dobrowolna.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • personel biura Rzecznika,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencje rekrutacyjne, firmy doradcze, consultingowe i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych).

Wnioskodawcy przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie wskazanych okresów, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00

Zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z  siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

       

                                                                                                          ……………………………….

                                                                                                          Data i podpis kandydata

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.