XXXI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku globalnym – eksport, inwestycje, konkurencja

XXXI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku globalnym – eksport, inwestycje, konkurencja

Szkoła Główna Handlowa

Warszawa, 7 kwietnia 2022 r. godz. 11.00

(formuła hybrydowa)

Procesy globalizacji cały czas postępują i sprawiają, że nasza gospodarka w coraz większym stopniu staje się integralną częścią gospodarki światowej. To stwarza wiele ciekawych możliwości dla przedsiębiorców, ale stanowi też dla nich wyzwanie. Współpraca z partnerami z innych krajów daje szansę zwiększenia wolumenu sprzedaży, ale wymaga dostosowania się do lokalnych, niełatwych nieraz warunków.

Na jakie wsparcie w tym procesie mogą liczyć mali i średni przedsiębiorcy Rzecznik MŚP będzie chciał pokazać podczas najbliższego posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

 

AGENDA:

Prowadzący: Mikołaj J. Kruczyński, Koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

11:00 – Powitaniedr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej 
                                         Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

11:10 – Gość specjalnyRoman Waszczuk, Rzecznik Przedsiębiorców w Ukrainie

11:20 – Otoczenie prawno-regulacyjne biznesu sprzyjające ekspansji zagranicznejdr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny Biura Rzecznika MŚP

11:25 – Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w inwestycjach w Polsce i zagranicą przez Polską Agencję Inwestycji i HandluZdzisław Sokal, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

11:40 – Czy system wsparcia MŚP na rynkach zagranicznych przez PAIiH działa?Marek Traczyk, Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej

11:45 – Jak odbudować konkurencyjność międzynarodową polskich firm?Karol Dobrowolski, Wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej 

11:55 – Możliwości wsparcia MŚP zagranicą przez samorząd terytorialnyMałgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza

12:10 – Rola bilateralnych izb handlowych w rozwoju współpracy gospodarczej z zagranicąTomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

12:20 – Aspekty finansowe w handlu zagranicznym – rozliczenia walutowe, ryzyko kursowe, finansowanie handlu – Jakub Makurat, Country Manager, Ebury Partners Belgium NV/ SA

12:30Konkurencyjność MŚP z krajów V4 w postpandemicznej Europie z perspektywy słowackiej Martin Vlachynsky, Institute of Economic and Social Studies, Bratysława

12:45 – przerwa

13:05 – Ekspansja zagraniczna MŚP w praktyce – dyskusja panelowa

Moderator: Grzegorz Piątkowski, Przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przy instytucjach unijnych

1. Tomasz Salomon, Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

2. Tomasz Jamróz, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

3. Mirosław Suchoń, Poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju

4. prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Instytut Ekonomii Międzynarodowej Szkoły Głównej Handlowej

5. Ireneusz Ozga, Chief Executive Officer, Vici Polska Sp. z o.o.

6. Henryk Orfinger, Pierwszy Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris SA

15:05 – PodsumowanieAdam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

15:15 – obiad

NAGRANIE:

Na posiedzenie obowiązuje rejestracja uczestników

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Dziękujemy za zainteresowanie posiedzeniem. Informujemy, że rejestracja na XXXI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców została zakończona.

Klauzula informacyjna – udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych
Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych w celu organizacji posiedzenia, rejestracji jego przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). W przypadku osób uczestniczących w posiedzeniu, a nie będących członkami Rady/Zespołu, podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w posiedzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w pracach Rady/Zespołu i realizacją zadań Rzecznika.
Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa.[1] Zapisy nagrań posiedzeń będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
• niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
• organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Każdej osobie przysługuje prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
• wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00