Przedsiębiorca czekał ponad rok na wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego – w postępowaniu interweniował Rzecznik MŚP

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zezwolił przedsiębiorcy, Piotrowi Mazurkiewiczowi, na odbiór z parkingu strzeżonego pojazdu zatrzymanego na zabezpieczenie roszczeń obywatela Ukrainy wykonującego przewóz bez stosownych uprawnień. Przedsiębiorca czekał na wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu przez 384 dni.

Rzecznik MŚP wspierał przedsiębiorcę w sporze z Inspekcją Transportu Drogowego i finalnie poparł wniosek Przedsiębiorcy o wydanie pojazdu należącego do Przedsiębiorcy a usuniętego na parking strzeżony na mocy dyspozycji Inspektora Transportu Drogowego.

Sytuacja zaistniała na tle postępowania prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który stwierdził wykonywanie przez cudzoziemca transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia. Transport był wykonywany pojazdem będącym własnością Piotra Mazurkiewicza, który cudzoziemiec używał na podstawie zawartej z właścicielem umowy najmu. Cudzoziemiec na wykonywanie transportu drogowego nie posiadał wymaganej licencji oraz uprawnienia do przewozu okazjonalnego pojazdem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego do wykonywania tego typu przewozów. Na podstawie przeprowadzonej okazjonalnej kontroli pojazd został zatrzymany na zabezpieczenie roszczeń od cudzoziemca wykonującego przewóz bez stosownych uprawnień.

W wyniku złożonych przez Rzecznika MŚP w sprawie licznych pism interwencyjnych na rzecz przedsiębiorcy, kierowanych m.in. do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego w dniu 29 grudnia 2020 roku Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wydał zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego przez Piotra Mazurkiewicza.

W przesłanym Rzecznikowi stanowisku Organ poinformował o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Natomiast w świetle opinii Głównego Inspektora Transportu Drogowego – przetrzymywanie pojazdu na parkingu wydaje się nie mieć uzasadnienia, a zatem koniecznym jest zwrot pojazdu.

W przesłanej do Rzecznika MŚP wiadomości przedsiębiorca podziękował i zwrócił uwagę na faktyczne zaangażowanie Rzecznika w obronę praw przedsiębiorców.

Życzę sobie i wszystkim podatnikom takiego urzędu jak wasz! To wy daliście mi wiarę w sprawiedliwe zakończenie mojej sprawy. Dziękuję! – napisał Piotr Mazurkiewicz w podziękowaniu do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.