Projekt ustawy ułatwiający zatrudnienie cudzoziemców skierowany do Sejmu RP

Przewlekłość postępowań oraz skomplikowana procedura wydawania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę to główne czynniki utrudniające zatrudnienie imigrantów spoza Unii Europejskiej w Polsce. Po ponad dwuletnich staraniach Rzecznika MŚP, rząd przygotował projekt ustawy, który ma ułatwić procedury związane z wydawaniem pozwoleń na zatrudnienie cudzoziemców

– Z roku na rok przybywa przedsiębiorców chętnych, a często nawet zmuszonych, do zatrudniania pracowników z krajów trzecich. Jednocześnie urzędy coraz częściej przekraczają ustawowe terminy rozpatrywania składanych w tym celu wniosków. Wobec rosnącego niedoboru specjalistów na polskim rynku pracy, dalsza niedrożność systemu godzi nie tylko w interesy pojedynczych przedsiębiorców, ale także całych branż. Prognozy demograficzne wskazują, że w perspektywie 20-30 lat bez imigrantów na rynku pracy nie będzie możliwy rozwój gospodarczy, a to poważnie zachwieje systemem świadczeń emerytalnych – ostrzega Adam Abramowicz.

Rozwiązanie problemu zatrudnienia obcokrajowców wymagało skorelowania wielu przepisów. Dlatego wystąpienia Rzecznika MŚP w tej sprawie, konsultowane ze środowiskami przedsiębiorców, były adresowane do wielu resortów – m.in. do MSWiA, MSZ, MR oraz MRPiPS. Efektem tej współpracy jest przygotowany przez MSWiA projekt
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (UD275) zakładający między innymi postulowane usprawnienia, czyli:

  • Wydłużenie terminu, na jaki może być powierzana praca na podstawie oświadczenia, z 6 do 24 miesięcy oraz zniesienie 6-miesięcznego okresu karencji pomiędzy kolejnymi oświadczeniami,
  • Doprecyzowanie przesłanek udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • Zniesienie obowiązku zwrócenia się z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w przypadku zmiany nazwy stanowiska (przy zachowaniu zakresu obowiązków) lub zwiększenia wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Starania Rzecznika MŚP o wprowadzenie tych zmian rozpoczęły się 5 marca 2019 r., gdy średni czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wynosił w niektórych przypadkach nawet 175 dni zamiast ustawowych 30. Zostało wysłane wtedy pierwsze pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozważenia możliwości wsparcia wydziałów do spraw cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. W odpowiedzi, którą nadesłało MSWiA, poinformowano, że resort „podziela pogląd, że wzmocnienie kadrowe urzędów wojewódzkich jest jedną z istotnych kwestii, która przekłada się na sprawność postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców i pozwoleń na pracę. Dalsze wysiłki w tym kierunku będą kontynuowane”.

Poparcie dla części postulatów, wyrażonych przez przedsiębiorców w specjalnym memorandum i zgłoszonych przez Rzecznika MŚP, wyraził Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w trakcie spotkania w Biurze Rzecznika MŚP 26 lutego 2020 r. Z kolei Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w piśmie z 8 lutego 2021 r. zadeklarowało, że projekty nowych rozwiązań w ramach prac nad reformą rynku będą konsultowane
z Rzecznikiem MŚP oraz partnerami społecznymi.

Rzecznik MŚP skierował także opinię 5 listopada 2021 r. do Pana Wiesława Szczepańskiego Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o uwzględnienie uwag do projektu ustawy.

Tutaj możesz zapoznać się z batalią Rzecznika MŚP o prawo przedsiębiorców do zatrudniania cudzoziemców