Klauzula informacyjna do polityki prywatności

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [1] (dalej: „RODO”) informujemy, że dane użytkowników strony internetowej rzecznikmsp.gov.pl przetwarzane są w następujący sposób:

Administrator i Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców który wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, numer tel. 22 123 70 70 (dalej: „Administrator” lub „Rzecznik”).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Cel i podstawa przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:

 • realizacji zadań z zakresu kompetencji Rzecznika, określonych szczególnie w art. 8-10 ustawy
  z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 648), dalej: „ustawa o Rzeczniku” a także innych ustawowych zadań Rzecznika,
 • zawarcia i realizacji umowy dotyczącej Newslettera o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Portalu”,
 • realizacji wydarzeń organizowanych, wspieranych lub promowanych przez Rzecznika,
 • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • analitycznym i statystycznym.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • niezbędności przetwarzania dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy o Rzeczniku oraz ustawy z dnia 17 lutego
  2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (T.j. Dz. U.
  z 2021 r. poz. 2070),
 • wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • niezbędności przetwarzania w celu zawarcia lub realizacji umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 • w stosownych przypadkach, np. odnośnie stosowania plików cookies – zgody użytkownika
  (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w zakresie wykraczającym poza zadania publiczne Rzecznika, takich jak: administrowanie stroną internetową, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Okres przetwarzania
Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania ww. celów, a ponadto:
w zakresie umowy – przez okres jej trwania, w zakresie zgody – do czasu jej wycofania oraz w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących archiwizacji, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173) oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej).

Sposób pozyskiwania i przetwarzania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem prowadzenia korzystania ze strony internetowej Rzecznika i znajdujących się w jej treści usług. Ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań ustawowych przez Rzecznika lub realizację umowy. Jeśli reprezentuje Pani/Pan Wnioskodawcę lub inny podmiot, przetwarzamy dane kontaktowe, związane z Pani/Pana funkcją lub relacją z podmiotem,
w imieniu którego Pani/Pan występuje. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Odbiorcy danych
W ograniczonym zakresie Rzecznik może udzielić dostępu do danych firmom (podmiotom), które obsługują Biuro Rzecznika, świadcząc usługi na jego rzecz (np. w zakresie usług IT i wsparcia technicznego, usług archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usług doradczych i prawnych). Odbiorcy przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami mogą być także niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych) oraz, w stosownych przypadkach, organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania ich sprostowania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • w zakresie umowy – prawo do przeniesienia danych;
 • prawo żądania usunięcia danych po upływie wskazanych okresów;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, nr telefonu: (22) 531 03 00, www.uodo.gov.pl.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L.2018.127.2 oraz Dz.U.UE.L.2021.74.35).

Strona www.rzecznikmsp.gov.pl wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania Państwu informacji w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz do celów statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane i przechowywane w pamięci urządzenia. W każdym czasie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z siedzibą pod adresem Wilcza 46, 00-679 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. Zgodnie z  przyjętą  praktyką większości stron internetowych, Serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Serwis zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: czas nadejścia za pytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Spółki nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu z zastrzeżeniem, o którym mowa w ustępie 9. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości  Serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami  w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron  internetowych są  stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
 8. Pliki “cookies” na stronach Serwisu co do zasady nie zbierają danych osobowych. Wyjątkiem  od przedstawionych  ww. punktach zasad jest korzystanie, tj. wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego. W takim przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się ww. formularz u wprowadzane są przez osoby, których dane dotyczą i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 L 119/1).
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pllub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.