GIF uchylił pięć decyzji w postępowaniach odwoławczych prowadzonych z udziałem Rzecznika MŚP

W postępowaniach odwoławczych prowadzonych z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił pięć decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej aptek ogólnodostępnych i umorzył postępowania pierwszej instancji w całości.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wszczął z urzędu wobec przez przedsiębiorcy postępowanie administracyjne z uwagi na podejrzenie zaprzestania spełniania ustawowego warunku wymaganego do prowadzenia działalności aptek ogólnodostępnych. WIF ustalił, że w spółce jawnej prowadzącej apteki doszło do zmiany struktury własnościowej. Do grona wspólników tej spółki przystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która w świetle przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, obowiązujących od 25 czerwca 2017 r. nie mogła być adresatem zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Ustalenia te legły u podstaw pięciu decyzji o cofnięciu udzielonych spółce zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

Działając na wniosek przedsiębiorcy Rzecznik wstąpił do pięciu postępowań odwoławczych. Wskazując w pismach interwencyjnych na brak podstaw do wydania decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwoleń Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonych decyzji i umorzenie postępowań pierwszej instancji w całości.

Główny Inspektor Farmaceutyczny w swoich decyzjach wskazał, że WIF wydając zaskarżone przez przedsiębiorcę decyzje nie uwzględnił stanu faktycznego aktualnego na dzień ich wydania. Zdaniem GIF zmiana w strukturze własnościowej spółki jawnej polegająca na wstąpieniu w charakterze trzeciego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiła naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 4 pkt 1 i 2 Prawa farmaceutycznego. Jednakże przed wydaniem decyzji przez WIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców jako wspólnik spółki jawnej. W dniu wydawania decyzji przez WIF stan osobowy spółki jawnej był tożsamy ze stanem osobowym tej spółki w dniach udzielania zezwoleń. GIF stwierdził, że w takiej sytuacji brak jest podstawy materialnoprawnej, która mogłaby stanowić uzasadnienie cofnięcia stronie zezwoleń na prowadzenia aptek ogólnodostępnych. GIF uchyli zaskarżone decyzje w przedmiocie cofnięcia zezwoleń i umorzył postępowania w całości.