17.11.2020

Zasada przyjaznej interpretacji prawa skutecznym argumentem interwencji Rzecznika MŚP w centrali ZUS

Z wnioskiem o interwencję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się przedsiębiorca, któremu ZUS odmówił prawa do ulgi Mały ZUS plus, argumentując decyzję przekroczeniem terminu zgłoszenia. Przedsiębiorca prowadzi działalność sezonowo – zawieszając i wznawiając ją w zależności od koniunktury. Z ulgi Mały ZUS korzysta od roku 2019.  W maju br. roku złożył wniosek o wznowienie działalności gospodarczej, począwszy od 1 czerwca. Podczas składania deklaracji rozliczeniowej za czerwiec 2020 roku otrzymał jednak  informację, że nie ma już prawa do ulgi Mały ZUS plus, gdyż nie zgłosił się w terminie do ubezpieczenia z kodem Małego ZUS plus.

Wnosząc o interwencję za pośrednictwem Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Poznaniu,  przedsiębiorca zapewniał, że postąpił zgodnie z instrukcją zamieszoną na stronie ZUS, z której wynikało, że dokumenty zgłoszeniowe do ZUS należy złożyć samodzielnie tylko wówczas, gdy w okresie zawieszenia działalności wystąpiły nowe okoliczności, które mają wpływ na ubezpieczenia lub kod tytułu ubezpieczenia.

Rzecznik wystąpił do Prezes ZUS z wnioskiem o wyjaśnienie sprawy wskazując, że z brzmienia przepisu art. 19 ust. 1 i 4  Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wynika, że to CEIDG dopisuje do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, a także że CEIDG przekazuje drogą elektroniczną informację o podjętej czynności niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dopisania w CEIDG informacji m. in. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Dodatkowo Rzecznik zwrócił uwagę na przepis art. 36 a ust. 4 Ustawy  o systemie ubezpieczeń społecznych, który wyraźnie stanowi, że wznowienie wykonywania działalności gospodarczej nie wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia.

ZUS Departament Ubezpieczeń i Składek potwierdził słuszność stanowiska Rzecznika Oddział Terenowy w Poznaniu, iż wznowienie działalności gospodarczej nie wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń – o ile w trakcie zawieszenia nie nastąpiły zmiany, które mają wpływ na obowiązek ubezpieczeń. Przedsiębiorcę poinformowano, że ma on prawo do skorzystania z ulgi Mały ZUS plus z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

“Przyznaję z zadowoleniem, że ZUS coraz częściej podziela stanowisko Rzecznika MŚP w oparciu o zasadę przyjaznej interpretacji prawa. W takich przypadkach urzeczywistnia się misja Rzecznika jako organu ochrony prawa, usuwającego bariery i utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej” – komentuje sprawę Adam Abramowicz.