Kto może zwrócić się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz organizacje przedsiębiorców.


Podjęcie czynności przez Rzecznika

następuje z urzędu lub na wniosek. Z wnioskiem mogą zwracać się do Rzecznika przedsiębiorcy lub organizacje przedsiębiorców. Po zapoznaniu się z wnioskiem, Rzecznik może:

  • podjąć czynności;
  • wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania;
  • przekazać sprawę według właściwości;
  • odmówić podjęcia czynności, o czym – uzasadniając swoje stanowisko – zawiadamia wnioskodawcę.

Rzecznik, podejmując czynności, bada, czy wskutek działania lub zaniechania organu administracji publicznej nie nastąpiło naruszenie praw lub interesów przedsiębiorcy.

Jak zgłosić sprawę do Biura Rzecznika?

Przed wysłaniem wniosku rekomendujemy sprawdzenie w krótkiej ankiecie czy Państwa wniosek podlega kompetencjom powierzonym Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.Rzecznik nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, stroną w Twojej sprawie jest urząd, samorząd bądź instytucja państwowa, napisz na adres e-mail: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl lub do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa.Klauzula informacyjna dla wnioskodawców - RODO

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanego przez Panią/Pana wniosku, tj. podjęcia wnioskowanej czynności; wskazania wnioskodawcy przysługujących mu praw i środków działania; przekazania sprawy według właściwości lub odmowy podjęcia czynności, zgodnie z kompetencjami Rzecznika, określonymi szczególnie w art. 8, 9 i 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia ww. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, a ich niepodanie uniemożliwi jego przyjęcie i rozpatrzenie. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie przekazane do archiwizacji w archiwach państwowych.[1]

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • personel biura Rzecznika,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
  • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie wskazanych okresów i ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173) oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej).