DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY

Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym

20.06.2021 r. godz. 12.00

 

XXV POSIEDZENIE RADY PRZEDSIĘBIORCÓW

Hotel Atut w Licheniu Starym

20.06.20201 r. godz. 14.00

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w drodze uchwały Dzień Przedsiębiorcy, który obchodzony jest począwszy od 2016 roku w dniu 21 czerwca.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska, Izba Polskich Przedsiębiorców – organizacje członkowskie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – zwróciły się do Rzecznika z zaproszeniem do włączenia się we współorganizację uroczystej Mszy Świętej w intencji środowisk gospodarczych. Mszy Świętej przewodniczył będzie ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki. 

Zeszłoroczne obchody Dnia Przedsiębiorcy odbyły się na Jasnej Górze, chcielibyśmy podtrzymać tę tradycję i sprawić, aby przedsiębiorcy corocznie mogli wspólnie jednoczyć się w modlitwie w Dniu Przedsiębiorcy.

Do uczestnictwa w uroczystościach zostali zaproszeni także Prezes i Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z Marszałkami Sejmu i Senatu oraz Marszałkiem Wielkopolskim oraz wielu innych gości.

Po Mszy Świętej zapraszamy na uroczyste XXV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP z okazji trzeciej rocznicy uchwalenia Konstytucji Biznesu oraz powołania Rzecznika, które odbędzie się w pobliskim Hotelu Atut.

AGENDA:

12.00 – Msza Święta w intencji przedsiębiorców – Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym

14.00 – Poczęstunek – Hotel Atut w Licheniu Starym

15.00 – Powitanie – Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP

15.10 – Życzenia zaproszonych gości

15.20 – Wręczenie nagrody specjalnej Rzecznika MŚP

              Laudacja – Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP

15.30 – Wręczenie nagrody w plebiscycie na najkorzystniejszą dla sektora MŚP zmianę prawa

              Laudacja – Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika MŚP

15.40 – Wręczenie nagrody dla najaktywniejszej organizacji w Radzie Przedsiębiorców

              Laudacja – Mikołaj Kruczyński, Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP

15.50 – Pierwsza połowa kadencji Rzecznika – FILM

16.05 – Konstytucja Biznesu – 3 lata działaniaDr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP

16.15 – Podsumowanie – Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP

16.25 – Dyskusja

17.00 – Zakończenie obrad

PATRONAT MEDIALNY:

          

REJESTRACJA:

Klauzula informacyjna – udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych                                                                                                                                                                                                               

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych w celu organizacji posiedzenia, rejestracji jego przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). W przypadku osób uczestniczących w posiedzeniu, a nie będących członkami Rady/Zespołu, podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w posiedzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w pracach Rady/Zespołu i realizacją zadań Rzecznika.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa.[1] Zapisy nagrań posiedzeń będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
  • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00