DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY

Msza w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym
20.06.2021 r. godz. 12.00

XXV POSIEDZENIE RADY PRZEDSIĘBIORCÓW

Hotel Atut w Licheniu Starym
20.06.20201 r. godz. 14.00

PODSUMOWANIE


20 czerwca br. w Licheniu Starym w ramach obchodów Dnia Przedsiębiorcy odbyło się jubileuszowe XXV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, podczas którego po raz pierwszy zostały wręczone „Filary Polskiej Przedsiębiorczości”. Nagrody otrzymali: Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP, a także organizacje przedsiębiorców: Business Center Club, Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza oraz Polska Izba Paliw Płynnych. W drugiej części spotkania Adam Abramowicz zaproponował alternatywne rozwiązania do rządowego planu Polskiego Ładu.

Wśród gości byli m.in. Zdzisław Sokal, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Bartłomiej Wróblewski i Ewa Szymańska. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Krzysztof Tchórzewski oraz Poseł Maria Małgorzata Janyska przesłali życzenia z okazji Dnia Przedsiębiorcy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są filarem polskiej gospodarki, ich potencjał bezpośrednio przekłada się na ekonomiczną siłę państwa. To właśnie przedsiębiorcy swoją działalnością i kreatywnością tworzą miejsca pracy i PKB, a tym samym są promotorami postępu – podkreśliła w liście Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu.

Spotykamy się, w Wielkopolsce, która jest regionem znanym z przedsiębiorczości. W naszym województwie 80% PKB wytwarza sektor prywatny. Tak bardzo sektor MŚP jest istotny w regionie. Znaczenie działalności przedsiębiorców jest bardzo duże – zaznaczył na wstępie Michał Zieliński, Wojewoda Wielkopolski, występujący w imieniu Prezesa Rady Ministrów.

Podczas XXV Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przyznano po raz pierwszy „Filary Polskiej Przedsiębiorczości” w następujących kategoriach: Najkorzystniejsza dla sektora MŚP zmiana prawa, Najaktywniejsza organizacja w Radzie Przedsiębiorców oraz Nagroda Specjalna. Wręczone przez Rzecznika MŚP Adama Abramowicza nagrody są wyróżnieniem dla osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz w prace prowadzone w ramach Rady Przedsiębiorców.

Pierwszą statuetkę w kategorii „Nagroda Specjalna Rzecznika MŚP” otrzymał Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP.

Dzisiaj mamy dużo trójek, trzy lata powołania Rzecznika, trzy lata uchwalenia Konstytucji Biznesu, trzysta organizacji w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku, ale Laureat Nagrody Specjalnej Rzecznika MŚP nie jest na trójkę, On jest na „szóstkę”. Wśród wielu osiągnięć Mariusza Haładyja można wymienić m.in. pas startowy dla młodych firm, instytucję działalności nierejestrowej czy tzw. pakiet stu zmian dla firm, pozwalający na deregulację wielu uciążliwych dla przedsiębiorców obowiązków – podkreślił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Cieszę się, że został doceniony pewien sposób tworzenia prawa. Wszystkie wprowadzone rozwiązania wychodziły z rozmów z przedsiębiorcami i to tutaj była inicjatywa do tworzenia poszczególnych rozwiązań prawodawczych – skomentował Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP odbierając nagrodę.

Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wręczył nagrodę za Najkorzystniejszą Zmianę Prawa Dla Sektora MŚP. Jej laureatem został również Mariusz Haładyj. Następnie przyznano nagrodę dla Najaktywniejszej Organizacji W Radzie Przedsiębiorców, którą otrzymał Business Center Club. Jak podkreślił w laudacji Mikołaj Kruczyński, Koordynator Rady Przedsiębiorców„BCC w czasie swojej 30-letniej działalności roztaczał i roztacza nad przedsiębiorcami swoisty parasol ochronny, a czyni to dzięki bazie wybitnych ekspertów, oddanych idei wolności gospodarki pracowników oraz przywództwu prawdziwego lidera, Marka Goliszewskiego.”

Rzecznik MŚP jest bardzo aktywny i realizuje cel integrowania środowiska przedsiębiorców, który jest niesłychanie ważny. W Polsce nie ma powszechnego samorządu przedsiębiorców, ale pewien elementarny poziom współpracy jest potrzebny i tutaj urząd Rzecznika MŚP jest aktywny i przydatny – powiedział podczas odbierania nagrody Witold Michałek, Wiceprezes BCC.

Wśród pozostałych wyróżnionych organizacji znalazł się Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza, w imieniu której nagrodę odebrał Paweł Wołoch, Prezes Zarządu, oraz Polska Izba Paliw Płynnych – nagrodę odebrała Halina Pupacz, Prezes Zarządu.

Zasady Konstytucji Biznesu i Rzecznik MŚP są amortyzatorem między administracją publiczną, a przedsiębiorcami – podsumował swoje wystąpienie dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP.

W końcowej części XXV Posiedzenia Rady Przedsiębiorców Adam Abramowicz zaprezentował alternatywne rozwiązania Rzecznika MŚP do tzw. „Polskiego Ładu” i zapowiedział ich upublicznienie. Wśród propozycji znalazły się m.in. umożliwienie skorzystania z kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł przez przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym czy wprowadzenie maksymalnej kwoty składki zdrowotnej (analogicznie do ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce).

Będziemy przedstawiali zmiany w Polskim Ładzie, podatkowe zmiany, które wypracowaliśmy jako środowisko, tak aby nie zaburzyć tych dobrych propozycji rządowych, czyli podniesienia kwoty wolnej do 30 tys. zł i podwyższenia progu podatkowego – to niech zostanie. Ale nie może się to odbywać kosztem tych przedsiębiorców, którzy płacą podatek liniowy – komentuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.


AGENDA


12:00
Msza w intencji przedsiębiorców – Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym
14:00
Poczęstunek – Hotel Atut w Licheniu Starym
15:00
Powitanie 
 • Adam AbramowiczRzecznik MŚP
15.10
Życzenia zaproszonych gości
15.20
Wręczenie nagrody specjalnej Rzecznika MŚP 
 • Laudacja – Adam AbramowiczRzecznik MŚP
15.30
Wręczenie nagrody w plebiscycie na najkorzystniejszą dla sektora MŚP zmianę prawa
 • Laudacja – Jacek CieplakZastępca Rzecznika MŚP
15.40
Wręczenie nagrody dla najaktywniejszej organizacji w Radzie Przedsiębiorców
 • Laudacja – Mikołaj KruczyńskiKoordynator w Biurze Rzecznika MŚP
15.50
Pierwsza połowa kadencji Rzecznika – FILM
16.05
Konstytucja Biznesu – 3 lata działania
 • Dr n. pr. Marek WochDyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP
16.15
Podsumowanie 
 • Adam AbramowiczRzecznik MŚP
16.25
Obciążenia podatkowe przedsiębiorców – koncepcja Polskiego Ładu i propozycje alternatywne
 • Adam AbramowiczRzecznik MŚP
16.45
Dyskusja
17.30
Zakończenie obrad

FILM
PATRONATY MEDIALNE


          

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronwirusa spotkanie przebiegać będzie w formule online za pomocą platformy ZOOM. Aby otrzymać link i hasło dostępowe do spotkania, prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza rejestracyjnego:

Dziękuję za zainteresowanie wydarzeniem i dokonanie rejestracji. Informuję, że rejestracja została zakończona.

Klauzula informacyjna – udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych                                                                                                                                                                                                               

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych w celu organizacji posiedzenia, rejestracji jego przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). W przypadku osób uczestniczących w posiedzeniu, a nie będących członkami Rady/Zespołu, podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w posiedzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w pracach Rady/Zespołu i realizacją zadań Rzecznika.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa.[1] Zapisy nagrań posiedzeń będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
 • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00