Dziesiątka Rzecznika MŚP

Konferencja programowa nr 2

Regionalizacja i powiązanie płacy minimalnej z obiektywnym parametrem ekonomicznym

08.06.2021 r. godz. 11.00


PODSUMOWANIE


Postulat regionalizacji i powiązania płacy minimalnej z obiektywnym parametrem ekonomicznym przedstawiony został podczas XXIV Posiedzenia Rady Przedsiębiorców, będącego zarazem drugą konferencją programową Dziesiątki Rzecznika MŚP – zbioru najważniejszych dla przedsiębiorców postulatów zmian systemowych. Posiedzenie zostało zorganizowane we współpracy z Business Centre Club, pod patronatem medialnym Polskiej Agencji Prasowej.

– W sprawie płacy minimalnej powinien być zawiązany szeroki konsensus. Nie chcemy robić czegoś przeciwko pracownikom, czy związkom zawodowym. To ma być rozwiązanie nie „przeciw”, a „dla” – dobre dla wszystkich. Uważamy, że płaca minimalna powinna rosnąć, ale w pewnym powiązaniu z ogólną sytuacją na rynku pracy. Przedstawimy rozwiązania, z których, mam nadzieję, rząd będzie mógł skorzystać – mówił podczas spotkania Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Pytanie jak połączyć cele społeczne płacy minimalnej z rachunkiem ekonomicznym, oraz jak spowodować, by płaca minimalna była przewidywalna i pozwalająca projektować rozwój firmy tak, by w średnim i dłuższym okresie czasu nastąpił wzrost zarobków? Niech płaca minimalna wynosi nawet i 10 tys. zł, ale musi to faktycznie wynikać z rachunku ekonomicznego firm. Nie może to być tylko cel społeczny – dodał Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club.

SPRAWIEDLIWA STAWKA – POŁOWA ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA W POWIECIE?

Fundacja Republikańska zaprezentowała raport przygotowany na zlecenie Rzecznika, który zakłada zróżnicowanie stawek minimalnych i ustalenie ich w wysokości połowy średniego wynagrodzenia w danym powiecie.

Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Kamil Rybikowski przedstawił historię płacy minimalnej. Edyta Wyrodek z Biura Rzecznika, wskazała że według rekomendacji OECD i Banku Światowego dla Polski podnoszenie płacy minimalnej powinno przebiegać w oparciu o analizę sytuacji na rynku pracy, w tym szczególnie o wysokość średniego wynagrodzenia, a jej regionalne zróżnicowanie pozwoli na lepsze dopasowanie do warunków rynkowych.

Przedstawicielka NSZZ „Solidarność”, Barbara Surdykowska uczuliła na trudności związane z dostępem do danych publicznych, szczególnie jeśli chodzi o firmy zatrudniające do 9 osób. Mateusz Benedyk, Dyrektor Generalny Instytutu im. Ludwiga Misesa, zaznaczył z kolei, że regionalizacja taka ma sens, tylko jeśli obniżymy płacę minimalną w uboższych powiatach, a nie jedynie podniesiemy w najbogatszych.

– Obecnie stosunkowo silne zróżnicowanie regionalne jest dodatkowo utrwalane, a nie zmniejszane, właśnie przez utrzymywanie nadmiernie wysokiej, szkodliwej dla słabszych ekonomicznie regionów, ogólnokrajowej wysokości płacy minimalnej. Coroczna praktyka wyznaczania, czy też niby – negocjowania płacy minimalnej w ramach dialogu społecznego, rząd traktuje jako „bezkosztowy”, ale jedynie dla budżetu państwa, i to pozornie, bo finansowany ze środków pracodawców, instrument polityki społecznej – powiedział Witold Michałek, Ekspert Business Centre Club.

– Ta regionalizacja już istnieje! Na poziomie kontynentalnym, europejskim. Przecież pomiędzy poszczególnymi krajami mamy zróżnicowane płace minimalne. Łatwo sobie wyobrazić co by było gdyby była jedna stawka płacy minimalnej w całej Europie. Polska opowiadała się przeciwko podwyższaniu i ujednolicaniu tych stawek, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, że to byłoby niekorzystne nie tylko dla naszych pracodawców, ale też i dla pracowników, którzy straciliby pracę, bo nasze firmy wypadłyby z rynku. Pytanie więc, dlaczego tak boimy się tej regionalizacji na poziomie krajowym, której bronimy na poziomie unijnym – podsumował Mikołaj Kruczyński, Koordynator Rady Przedsiębiorców.


GENEZA POWSTANIA DZIESIĄTKI


W listopadzie 2019 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP z prośbą o przedstawienie najważniejszych 4 postulatów systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego i otoczenia biznesu, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim przedsiębiorcom w Polsce. Rozpoczęta wtedy kadencja Sejmu była okazją do wystąpienia środowiska przedsiębiorców do rządzących z postulatami ważnymi dla gospodarki. Zależało nam, aby już początek tego okresu stał się momentem, w którym strona rządowa otrzyma od świata biznesu listę kilku konkretnych propozycji, które będą mogły stać się bodźcem do kontynuacji rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Naszym założeniem było, aby proponowane postulaty pozytywnie oddziaływały na otoczenie prawne i ekonomiczne biznesu, a jednocześnie mogły stać się wspólnym głosem całego środowiska przedsiębiorców w Polsce. Zarazem istotne było, aby w miarę możliwości, nie generowały one zbyt wysokich kosztów dla budżetu, dzięki czemu szansa na finalne wdrożenie ich w życie zostanie znacznie zwiększona.

Po licznych konsultacjach z nadesłanych 157 propozycji w drodze powszechnego konsensusu wyłoniliśmy 10 obejmujących oczekiwania zarówno dużych jak i małych firm. Niestety pandemia koronawirusa zatrzymała nasze działania w tym zakresie. Dziś możemy powoli myśleć o powrocie do tej inicjatywy. Jest ona bowiem doskonałym sposobem wsparcia odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wraz z Business Centre Club rozpoczęli cykl konferencji mających na celu zaprezentowanie i rozpropagowanie najpotrzebniejszych zmian systemowych dla przedsiębiorców.

Podczas spotkania poruszona została problematyka uciążliwości ryczałtowych składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, w tym przede wszystkim postulat wykreślenia z ustawy „Mały ZUS Plus” limitu przychodowego w wysokości 120 tysięcy złotych oraz ograniczenia czasowego możliwości korzystania z tej formy opłacania składek.AGENDA


11:00 Wprowadzenie

 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club

 
11:10

Płaca minimalna w Polsce – geneza i perspektywy

 • Kamil RybikowskiRadca Rzecznika MŚP

 
11:20

Rekomendacje OECD i Banku Światowego dla Polski w zakresie płacy minimalnej

 • Edyta WyrodekBiuro Rzecznika MŚP

 
11.25

Postulat regionalizacji płacy minimalnej oraz powiązania jej z obiektywnym wskaźnikiem – Raport Fundacji Republikańskiej

 • Anna Bojanowska-Sosnowska, Fundacja Republikańska
 • Cezary MarzędaFundacja Republikańska

 

 
11.40

Wpływ płacy minimalnej na rozwój rynku pracy

 • Andrzej Kubisiak, Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego

 
11.45

Płaca minimalna z perspektywy związków zawodowych

 • Barbara Surdykowska, NSZZ Solidarność

 
11.50

Ekonomia o płacy minimalnej

 • Mateusz Benedyk, Dyrektor Generalny Instytutu im. Ludwiga Misesa

 
11.55

Płaca minimalna z perspektywy pracodawców

 • Witold Michałek, Ekspert Business Centre Club

 
12.00

Odniesienie się do przedstawionej problematyki

 • Agnieszka DylewskaNaczelnik Wydziału Wynagrodzeń Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Mariusz Zielonka, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

 
12.05

Podsumowanie

 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club

 
12.15

Dyskusja


 

FILM
Klauzula informacyjna – udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych                                                                                                                                                                                                               

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych w celu organizacji posiedzenia, rejestracji jego przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). W przypadku osób uczestniczących w posiedzeniu, a nie będących członkami Rady/Zespołu, podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w posiedzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w pracach Rady/Zespołu i realizacją zadań Rzecznika.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa.[1] Zapisy nagrań posiedzeń będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
 • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00