Logo Biura Rzecznika Rada Przędsiebiorców

XX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zastosowanie wyników badań naukowych w działalności MŚP

14 grudnia 2020 r., godz. 11.00 (wideokonferencja)

Rejestracja na wydarzenie została zamknięta.

Klauzula informacyjna – udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów RoboczychZgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców/Zespołów Roboczych w celu organizacji posiedzenia, rejestracji jego przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648). W przypadku osób uczestniczących w posiedzeniu, a nie będących członkami Rady/Zespołu, podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w posiedzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w pracach Rady/Zespołu i realizacją zadań Rzecznika.Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa. Zapisy nagrań posiedzeń będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,• niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),• organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.Każdej osobie przysługuje prawo do:• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,• wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowychadres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00