WSA uchylił niekorzystne dla przedsiębiorcy decyzje organów nadzoru farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

3 grudnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił niekorzystne dla przedsiębiorcy decyzje organów nadzoru farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynął wniosek przedsiębiorcy o podjęcie interwencji w postępowaniu prowadzonym przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w sprawie z odwołania od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Przedsiębiorca otrzymał najpierw korzystną decyzję WIF i rozpoczął prowadzenie działalności. Po kilku miesiącach, ze względów formalnych (WIF na skutek błędu nie doręczył decyzji jednemu z uczestników postępowania), przedmiotowa decyzja została uchylona, a postępowanie wszczęto od początku. Pomimo, że stan faktyczny w międzyczasie nie uległ żadnej zmianie, to w nowo otwartym postępowaniu WIF wydał, tym razem, decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na prowadzenie apteki.

Rzecznik MŚP wstąpił do postępowania odwoławczego i wniósł o wydanie zezwolenia na prowadzenia apteki, analogicznie jak zrobiło to organ w pierwotnej decyzji. Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał w mocy decyzję WIF  w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia, gdyż w ocenie organów ze względu fakt złożenia wniosku w postaci papierowej, wniosek ten doręczony organowi w styczniu 2017 r. nie wszczął postępowania administracyjnego. Według GIF postępowanie to zostało wszczęte wnioskiem strony w postaci elektronicznej złożonym w dniu 6 marca 2018 r. a tym samym do załatwienia sprawy należało zastosować przepisy ustawy prawo farmaceutyczne obowiązujące od 25 czerwca 2017 r.

Z przedmiotową argumentacja nie zgodził się Rzecznik MŚP i przedsiębiorca, który złożyli skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Rzecznik MŚP w skardze wskazał  został, że wniosek złożony został ostatecznie w wymaganej przez prawo formie, ponieważ brak formalny w postaci złożenia wniosku w formie papierowej został konwalidowany przez spółkę poprzez złożenie uzupełnienia przedmiotowego wniosku w postaci elektronicznej w dniu 6 marca 2018 r. Zdaniem Rzecznika MŚP – GIF naruszył art. 138 § 1 pkt 1 Kpa w zw. z art. 8 § 1 Kpa poprzez utrzymanie w mocy decyzji wydanej z pominięciem zasady zaufania do organów administracji publicznej, przejawiającym się w tym, że Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w sposób nieuzasadniony odstąpił od wcześniej przyjętego stanowiska w zakresie daty wszczęcia postępowania.

Decyzja ta zdaniem Rzecznika MŚP naruszała też wyrażoną w art. 12 Prawo przedsiębiorców zasadę proporcjonalności poprzez zastosowania środka prawnego w postaci odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z uwagi na niezłożenie wniosku w formie elektronicznej, w sytuacji gdy Spółka uzupełniła braki formalne złożonego wniosku.

Sprawy połączone przez Sąd do wspólnego rozpoznania pod sygnaturą VI SA/Wa 1444/20 zostały rozpoznane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2020 r. Sąd uwzględnił obie skargi tj. przedsiębiorcy i Rzecznika MŚP w wyniku czego uchylił zaskarżone decyzje organu pierwszej i drugiej instancji.