Wnioskowane przez Rzecznika MŚP korzystne dla przedsiębiorców zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw zostały przyjęte

Egzekucja kar pieniężnych za naruszenia ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych będzie wstrzymana do czasu prawomocnego utrzymania tych kar. Z kolei nowe obowiązki wprowadzone do ustawy o systemie monitorowania  i kontrolowania jakości paliw wejdą w życie pół roku później, niż planowano, czyli 1 lipca 2020 r. (pierwotnie miało to nastąpić już 1 stycznia 2020 r.).

Egzekucja kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155) będzie możliwa dopiero po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie wymierzenia tych kar. Tym samym wniesienie skargi do sądu na niekorzystną dla przedsiębiorcy decyzję wstrzyma egzekucję nałożonej kary.

Ponadto nowe obowiązki dla wybranych przedsiębiorców wprowadzone do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw  (Dz. U. z 2019 r. poz. 660) wejdą w życie dopiero 1 lipca 2020 r. (pierwotnie miało to nastąpić już 1 stycznia 2020 r.). To efekt starań Rzecznika MŚP.

W kwietniu 2019 r. Ministerstwo Energii przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw art. 9ca, którym nakłada się nowe obowiązki na przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych oraz stacjach zakładowych, polegające na odpowiednim oznakowaniu pistoletów wydawczych i dystrybutorów – pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 5.000 zł. Zgodnie z projektem, termin wejścia w życie nowych obowiązków miał nastąpić już 1 stycznia 2020 r.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierując się potrzebą ochrony praw i interesów mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców skierował do Ministra Energii uwagi i wnioski o dokonanie zmian w tym projekcie. Oprócz zmian związanych z wprowadzaniem nowych obowiązków na przedsiębiorców pod rygorem kary pieniężnej Rzecznik wniósł o wprowadzenie regulacji uzależniającej możliwość egzekucji kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 33 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od uprawomocnienia się decyzji administracyjnych w tym zakresie. W konsekwencji zaskarżenie decyzji organów wymierzających kary pieniężne wstrzyma ich egzekucję do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd.

Uchwalona przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. ustawa, uwzględniająca uwagi i wnioski Rzecznika, została ogłoszona 14 sierpnia 2019 r. i wejdzie w życie co do zasady 1 stycznia 2020 r.