Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP typ A, B, C, D i E nie wymaga opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Adam Abramowicz - Podziękowanie za nagłośnienie akcji Mały ZUS

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP typ A, B, C, D i E, kierowany przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do wojewody, nie wymaga opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, pismem z 24 stycznia 2020 r. wystąpił do Ministra Finansów o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego prawidłowego rozumienia i stosowania przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 lit f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP typ A, B, C, D i E, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do powyższego wystąpienia skłoniła Rzecznika MŚP odmienna praktyka wojewodów, którzy w zależności od województwa, wymagali lub nie – od przedsiębiorców, kierujących przez pełnomocników wnioski o wydanie przedmiotowych zezwoleń – przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa, co zdaniem Rzecznik MŚP narusza zasadę pewności prawa i przewidywalności działań administracji, gwarantowanych Konstytucją Biznesu.

W piśmie do Ministra Finansów, Rzecznik MŚP wskazał, że: Chociaż wysokość opłaty skarbowej od pełnomocnictwa wynosząca 17 złotych może wydawać się symboliczna, to jednak niejednokrotnie przedsiębiorcy składają rocznie nawet kilkaset wniosków o zezwolenia na pracę na rzecz jednego podmiotu, ustanawiające w każdej z tych spraw niekiedy więcej niż jednego pełnomocnika, a zatem sumaryczna kwota kosztów opłaty skarbowej w skali roku może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. 

W odpowiedzi z 12 marca 2020 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski poinformował, że złożenie przez pełnomocnika przedsiębiorcy wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP typ A, B, C, D i E, nie wymaga przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, bez względu na formę zatrudnienia (pracowniczą lub niepracowniczą).