W związku z licznymi głosami przedsiębiorców prowadzących przedszkola, Rzecznik MŚP apeluje do Głównego Inspektora Sanitarnego o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r.

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców prowadzących przedszkola, Rzecznik MŚP apeluje do Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa, prof. CMKP o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Zgodnie z wytycznymi z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z umożliwieniem powrotu dzieci do ww. placówek wprowadzono jednocześnie ograniczenia i rygory z tym związane.

Natomiast do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców prowadzących przedszkola, którzy wskazali, że po dostosowaniu placówek do obecnie obowiązujących wymogów, grupy przedszkolne są już maksymalnie wypełnione (a dzieje się to w sytuacji, kiedy jedynie około 30% rodziców, z którymi przedszkola mają podpisane umowy, zdecydowało się posłać swoje dzieci do przedszkola). Wraz z kolejnym etapem „odmrażania gospodarki” należy spodziewać się wzrostu liczby opiekunów decydujących o powrocie dzieci do przedszkoli. Może to spowodować istotne trudności w możliwości wywiązania się z zawartych umów z rodzicami oraz dodatkowo zaognić spór, jaki miał już miejsce na linii przedszkola – rodzice.

W związku z powyższym, pismem z dnia 15 maja 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa, prof. CMKP o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali. W ocenie Rzecznika MŚP nieprzyjęcie wszystkich dzieci do przedszkoli spowoduje ogromny problem społeczny oraz dodatkowo skonfliktuje rodziców, wychowawców i organy prowadzące, które będą musiały rozstrzygać, które dzieci przyjąć, a które nie, w sytuacji, kiedy rodzice wrócą do pracy i będą potrzebować opieki nad swoimi dziećmi.

Co istotne, w sprawie problemów przedsiębiorców prowadzących przedszkola Rzecznik MŚP występował już do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwestii obowiązku dokonywania płatności za czesne za okres, w którym ze względu na ograniczenia wprowadzone z uwagi na stan epidemii, nie świadczą one pełnego zakresu usług. W swoim stanowisku z dnia 22 kwietnia 2020 r. (znak: DPR.070.5.2020.PS) Prezes UOKiK zaznaczył, że w tej trudnej dla wszystkich sytuacji należy szukać porozumienia i rozwiązań dostosowanych dla wszystkich stron.

Poniżej pełna treść pisma Rzecznika MŚP z 15 maja 2020 r. oraz pismo Prezesa UOKiKu z 22 kwietnia 2020 r. w poprzedniej sprawie: