W wyniku starań Rzecznika MŚP ws. usprawnienia udzielania zezwoleń na pracę dla obcokrajowców Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa przeniesienie tych zadań z Urzędów Wojewódzkich do Powiatowych Urzędów Pracy

Problemy przedsiębiorców związane z procedurami i czasem ich trwania w sprawach zatrudniania cudzoziemców stanowiły przedmiot licznych interwencji i działań Rzecznika w całym ubiegłym roku. Już w piśmie z dnia 5 lutego 2019 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usprawnienia procesu wydawania przedsiębiorcom przez ZUS zaświadczeń A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego. Następnie, pismem z dnia 5 marca 2019 r. Rzecznik zwrócił się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań w celu wzmocnienia kadrowego wydziałów do spraw cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich, wskazując jednocześnie, że średni czas na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę trwa aż 175 dni (był to stan na czerwiec 2018 r.).

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w ramach działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Rady Przedsiębiorców powołany został Zespół Roboczy ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców, w ramach którego wypracowywane były postulaty małych i średnich przedsiębiorców w zakresie zmian przepisów dotyczących legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców.

Jednym z głównych postulatów organizacyjnych wychodzących naprzeciw problemom związanym z rozpatrywaniem przez Urzędy Wojewódzkie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców było przekazanie części kompetencji w tym zakresie Urzędom Pracy. W dniu 24 grudnia 2019 r. Rzecznik wystosował w tej sprawie pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska. Z informacji podanych w mediach w dniu 9 stycznia 2020 r. wynika, że resort pracy przygotowuje zmiany legislacyjne, które mają umożliwić powiatowym urzędom pracy przejęcie zadań związanych z udzielaniem pozwoleń dla cudzoziemców na dłuższą pracę.

Dodatkowe informacje i dokumenty w tej sprawie można znaleźć na stronie Rzecznika.