W odpowiedzi na interwencję Rzecznika MŚP – ZUS uznaje, że weryfikacja przedsiębiorcy pod kątem wszystkich przesłanek „przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji” była nadmiarowa

ZUS I Oddział w Poznaniu odmówił przedsiębiorcy prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za okres od marca 2020 roku do maja 2020 roku. W decyzji ZUS stwierdził, że przedsiębiorcy nie może zostać udzielona pomoc, gdyż w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 należy uznać, że przedsiębiorca znajdował się na dzień 31 grudnia 2019  roku w trudnej sytuacji, gdyż we wniosku do ZUS przedsiębiorca wskazał, iż wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % kapitału zarejestrowanego. Przedsiębiorca zaskarżył  decyzję ZUS. Przedsiębiorca zwrócił się także o pomoc do Oddziału Terenowego Rzecznika Małych o Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu.

Oddział Terenowy Rzecznika MŚP w Poznaniu, w stanowisku do Prezesa ZUS, wskazał, iż pojęcie „przedsiębiorcy w trudnej sytuacji”  w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 może być stosowane do spółki z o.o., innej niż MŚP, istniejącej krócej niż 3 lata (stosownie do definicji MŚP zwartej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014). Rzecznik MŚP zwrócił przy tym uwagę na przepis art.  11 Prawa przedsiębiorców (zasada przyjaznej interpretacji przepisów).

W odpowiedzi na powyższą interwencję, ZUS Departament Realizacji Dochodów, poinformował Rzecznika MŚP o wystąpieniu do UOKiK o stanowisko, co do prawidłowego sposobu interpretacji przepisów dotyczących „przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji”, o których mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014. Następnie ZUS poinformował Rzecznika MŚP, że stanowisko UOKiK w odniesieniu do zastosowania pojęcia „przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji” wobec MŚP, wnioskujących o pomoc z powodu COVID-19, potwierdza słuszność interpretacji ww. przepisów na korzyść przedsiębiorców.

Jak wskazał ZUS: „Oznacza to, że MŚP istniejące krócej niż 3 lata, nie mogą zostać uznane na przedsiębiorstwo znajdujące się w trudniej sytuacji, chyba że podlegają zbiorowemu postępowaniu upadłościowemu lub choćby spełniają kryteria by zostać objętym postępowaniem w związku z niewypłacalnością. Przesłanka niewypłacalności stanowi kryterium mające zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości i okresu funkcjonowania na rynku”.

Ostatecznie ZUS stwierdził, że weryfikacja przedsiębiorcy pod kątem wszystkich przesłanek „przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji” z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 była nadmiarowa.

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania wobec przedsiębiorcy, z uwagi na złożony wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, ZUS zwolnił przedsiębiorcę z opłacenia składek za marzec – maj 2020 roku.