Uchwała NSA o sygn. I FPS 1/21 znajduje zastosowanie także do decyzji wydanych przed jej podjęciem, powiedział Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 3 lutego 2022 roku o sygn. akt I SA/Łd 530/20

Rzecznik MŚP przyłączył się do postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w związku ze złożoną skargą spółki na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi w części uchylającej decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim określającą wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc luty i marzec 2014 r., w której to DIAS w Łodzi uznał, iż nie została ona wydana w warunkach przedawnienia zobowiązania podatkowego.

WSA w Łodzi wyrokiem z dnia 03 lutego 2022 r. o sygn. akt I SA/Łd 530/20 uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim. WSA w Łodzi uwzględnił pogląd prawny przedstawiony przez NSA w uchwale o sygn. akt I FPS 1/21 uznając, że w skarżonej decyzji ze względu na wszczęcie postępowania karnego-skarbowego tuż przed upływem terminu przedawnienia organ podatkowy obowiązany był do wykazania jakie czynności podejmował ww. postępowaniu i które to okoliczności wyjaśniałyby podatnikowi, że wszczęcie postępowania karnego-skarbowego nie miało jedynie na celu zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przedsiębiorca ma prawo oczekiwać aby organ w treści decyzji odniósł się do wszystkich istotnych okoliczności w sprawie w tym kwestii prawidłowości zawieszenia biegu terminu przedawnienia, co wpisuje się w wynikającą z Konstytucji Biznesu zasadę zaufania do organów administracji – komentuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.