Rzecznik zwraca się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie raportowania schematów podatkowych. Nowe przepisy stanowią częściową implementację przepisów prawa UE. Regulacje te nakładają na przedsiębiorców obowiązki informacyjne i administracyjne, które zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wykraczają poza cele tzw. Dyrektywy MDR.

Minister Finansów, pod koniec stycznia 2019 r. wydał Objaśnienia podatkowe w zakresie nowych przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych. Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów nie wyczerpują w sposób dostateczny wątpliwości związanych z raportowaniem schematów podatkowych, co więcej – tworzą nowe wątpliwości w kilku kwestiach.

W związku z powyższym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz na podstawie ustawy o Rzeczniku MŚP zwrócił się z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie objaśnień prawnych w zakresie niewyjaśnionych wątpliwości dotyczących raportowania schematów podatkowych.

W piśmie do Minister Teresy Czerwińskiej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców adresuje 14 wątpliwości związanych z raportowaniem schematów podatkowych, wymagających dalszych wyjaśnień. Adam Abramowicz zwraca uwagę m. in. na realizowanie przez przedsiębiorców nowych inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE). Zgodnie z treścią ministerialnych objaśnień podatkowych istnieje wątpliwość czy możliwe będzie uznanie, iż spełnione w tym przypadku zostało kryterium głównej korzyści, co jest sprzeczne z celem publicznym, dla jakiego stworzono zachęty (w postaci zwolnień podatkowych) dla inwestorów działających w SSE.

– Poza tym chodzi m. in. o wyjaśnienie czy brak negatywnych konsekwencji, w przypadku opóźnionego raportowania, obejmuje również konsekwencje na gruncie Kodeksu karnego skarbowego? Jeśli tak, to uważam, że jest to wykroczenie przez Ministra Finansów poza kompetencje wynikające z art. 14a Ordynacji podatkowej (zgodnie z którym objaśnienia podatkowe Ministra Finansów mogą być wydawane wyłącznie w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego) – mówi Adam Abramowicz.

 

Wątpliwości budzą także Objaśnienia Ministerstwa Finansów odnoszące się do konieczności raportowania schematu podatkowego innego niż transgraniczny.

 

– Jest to znaczne rozszerzenie unijnej dyrektywy. Minister Finansów nie jest uprawniony do dokonywania prowspólnotowej interpretacji przepisów prawa krajowego w zakresie, w którym przepisy krajowe wykraczają poza zakres regulacji wspólnotowych. Dyrektywa MDR nakłada obowiązek ujawniania informacji o schematach podatkowych występujących tylko w transakcjach transgranicznych, dopuszczając jedynie możliwość nałożenia obowiązków raportowania o schematach podatkowych również w stosunku do uzgodnień, które nie mają w sobie elementu transgranicznego. Wdrożenie Dyrektywy MDR do krajowego porządku prawnego powinno zawierać szczegółowe regulacje w zakresie raportowania krajowych schematów podatkowych, a nie opierać się na regulacjach Dyrektywy dotyczących schematów transgranicznych – wyjaśnia Adam Abramowicz.

 

Doprecyzowania wymagają także m.in. kwestie: czy i w jakim zakresie tzw. Promotor może mieć możliwość rozpoznania korzyści podatkowych na podstawie regulacji podatkowych obowiązujących w innych niż Polska krajach.

Ponadto w Objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów wskazano, że przejście na tzw. samozatrudnienie, mimo faktycznego wykonywania pracy w stosunku podporządkowania może być objęte obowiązkiem informacyjnym w zakresie raportowania schematów podatkowych.

 

Zwróciłem się o określenie w jakich dokładnie przypadkach będzie konieczne raportowanie schematów podatkowych przez podatników przechodzących na tzw. samozatrudnienie. Czy mowa tu wyłącznie o sytuacji, w której podatnik (dotąd pracownik) rozwiązuje stosunek pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcą i rozpoczyna świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usługi jako przedsiębiorca, w ramach tzw. samozatrudnienia? Czy może dotyczy to każdej sytuacji, w której osoba fizyczna rozważa, czy podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę czy też rozpocząć współpracę jako przedsiębiorca działający w formie tzw. samozatrudnienia? – dodaje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.