Rzecznik MŚP zwraca się do Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o zajęcie jednoznacznego stanowiska względem art. 23 tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie”

Rzecznik MŚP zwraca się do Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o zajęcie jednoznacznego stanowiska względem art. 23 tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie”, zgodnie z którym naruszeniem ograniczeń, nakazów i zakazów, ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jest stan stwierdzony prawomocnie we właściwym postępowaniu.

Rzecznik MŚP we wniosku stawia m.in. pytania: czy przedsiębiorca, który odmówił przyjęcia mandatu, a spór trafi na drogę sądową, to do czasu prawomocnego ukarania będzie mógł złożyć oświadczenie, że nie naruszył przedmiotowych ograniczeń, nakazów i zakazów?

Analogicznie, czy w przypadku prowadzenia przez Sanepid postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej, do czasu uprawomocnienia się decyzji nakładającej karę pieniężną przedsiębiorca będzie mógł złożyć oświadczenie, że nie naruszył ww. ograniczeń, nakazów i zakazów?

W dniu 28 października 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, ze zm.; tzw. „ustawa o dobrym Samarytaninie”). Po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw w dniu 28 listopada 2020 r. weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Od początku prac nad ustawą o Dobrym Samarytaninie niepokój Rzecznika MŚP wzbudzała regulacja przewidująca odmowę udzielenia przedsiębiorcom pomocy publicznej w przypadku naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rzecznik MŚP zarówno na etapie prac sejmowych, jak również senackich kierował swoje uwagi i zastrzeżenia do tej regulacji, postulując jej usunięcie. Natomiast zaraz po wejściu w życie ustawy o dobrym Samarytaninie w dniu 30 listopada 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dr Jarosława Gowina z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych wyjaśniających wątpliwości wynikające z kwestionowanej regulacji. Zdaniem Rzecznika MŚP, przedmiotowe przepisy należy rozumieć w sposób nierozszerzający.

O powyższym informowaliśmy w komunikatach z 21 i 23października 2020 r. oraz 30 listopada 2020 r.:

https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-przedstawia-uwagi-do-projektu-tzw-ustawy-o-dobrym-samarytaninie/

https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-przedstawia-marszalkowi-senatu-rp-uwagi-do-uchwalonej-22-pazdziernika-2020-r-tzw-ustawy-o-dobrym-samarytaninie/

https://rzecznikmsp.gov.pl/wniosek-rzecznika-msp-o-wydanie-objasnien-prawnych-dotyczacych-art-23-tzw-ustawy-o-dobrym-samarytaninie-przewidujacej-pozbawianie-przedsiebiorcow-pomocy-publicznej/

Niezależnie od wątpliwości co do zakresu pojęciowego przedmiotowych naruszeń, Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że istnieją również wątpliwości odnośnie ich charakteru prawnego, mianowicie czy „naruszeniem ograniczeń, nakazów i zakazów” jest stan stwierdzony we właściwym postępowaniu, czy też jest to okoliczność faktyczna, która może być stwierdzona w dowolnym postępowaniu za pomocą dopuszczonych w nim środków dowodowych (np. zeznań świadków w postępowaniu w przedmiocie zwrotu udzielonej pomocy publicznej lub też, jak to się aktualnie coraz częściej zdarza, na podstawie notatki policyjnej). Dlatego pismem z dnia 4 grudnia 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o zajęcie jednoznacznego stanowiska, zgodnie z którym naruszeniem ograniczeń, nakazów i zakazów, ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jest stan stwierdzony prawomocnie we właściwym postępowaniu.

W praktyce ma to potwierdzać, że przedsiębiorca, który odmówił przyjęcia mandatu, a spór trafi na drogę sądową, to do czasu prawomocnego ukarania będzie mógł złożyć oświadczenie, że nie naruszył przedmiotowych ograniczeń, nakazów i zakazów – a tym samym nie zostanie wyłączony z grupy podmiotów, które mogą wnioskować o pomoc publiczną. Analogicznie, w przypadku prowadzenia przez Sanepid postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej, do czasu uprawomocnienia się decyzji nakładającej karę pieniężną przedsiębiorca będzie mógł złożyć oświadczenie, że nie naruszył ww. ograniczeń, nakazów i zakazów.