Rzecznik MŚP zwraca się do Marszałków Województw z prośbą o stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Pismo Rzecznika MŚP Adama Abramowicza do Przewodniczącego Konwentu Marszałków z prośbą o stosowanie przez Marszałków Województw przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

W dniu 20 lipca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), która w art. 14 ust. 1 nałożyła na przedsiębiorców obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów – w terminie do dnia 5 marca 2020 r.

W dniu 20 lutego 2020 r. w Biurze Rzecznika MŚP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, na którym przedsiębiorcy z branży odpadowej poinformowali Rzecznika MŚP o potencjalnych barierach dla prowadzenia działalności gospodarczej związanych z powyższym obowiązkiem, wskazując w szczególności na ryzyka związane ze sposobem procedowania przez urzędników wniosków o zmianę posiadanych decyzji. W przypadku bowiem ze względów organizacyjnych oraz podejścia „zbyt formalistycznego” organów w tych sprawach może dojść do odrzucenia wniosków w całości po dniu 5 marca 2020 r., co skutkować będzie wygaśnięciem posiadanego zezwolenia oraz brakiem możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, a także narażeniem go na znaczne koszty z tym związane. Na posiedzeniu tym obecny był również Pan Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, który zgodził się z postulatami przedsiębiorców odnośnie potrzeby przyjaznego prowadzenia postępowań w tych sprawach.

W związku z powyższym Rzecznik MŚP pismem z dnia 20 lutego 2020 r. skierowanym do Przewodniczącego Konwentu Marszałków Pana Władysława Ortyla, zaapelował, by Marszałkowie Województw w wypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiotowych postępowaniach nie odrzucali złożonych wniosków w całości, lecz wzywali przedsiębiorców do usunięcia braków lub do osobistego złożenia wyjaśnień. Zdaniem Rzecznika MŚP, powyższy sposób procedowania czyniłby zadość zasadom pogłębiania zaufania oraz proporcjonalności, o których mowa art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648, ze zm.).

Poniżej pełna treść pism Rzecznika MŚP w tej sprawie do Przewodniczącego Konwentu Marszałków Pana Władysława Ortyla oraz Pana Jacka Ozdoby, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu.