Po wystąpieniu Rzecznika MŚP – Związek Banków Polskich skierował do banków specjalne zapytanie o stan akcji kredytowej

W wyniku wystąpienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, w sprawie usprawnienia realizacji wniosków o odroczenie spłaty kredytów przez przedsiębiorców, a także niewstrzymywania akcji kredytowej w stosunku do przedsiębiorców posiadających zdolność kredytową, Związek Banków Polskich skierował do banków informację o zaniepokojeniu tą kwestią Rzecznika MŚP i specjalne zapytanie o stan akcji kredytowej. Na zapytanie odpowiedziało 21 banków.

Pismem z 17 kwietnia 2020 r., Rzecznik MŚP, w związku z licznymi głosami przedsiębiorców, skierował pismo do Prezesa ZBP z prośbą o skierowanie wytycznych do banków w zakresie usprawnienia realizacji wniosków o odroczenie spłaty kredytów przez przedsiębiorców, a także niewstrzymywanie akcji kredytowej w stosunku do przedsiębiorców posiadających zdolność kredytową, celem wsparcia sektora MŚP, w sposób szczególny dotkniętego konsekwencjami wprowadzonego stanu epidemii.

W stanowisku z 17 lipca 2020 r., Prezes Związku Banków Polskich wskazał, że w celu odpowiedzi na pytania i sugestie Rzecznika MŚP, skierował do banków informację o zaniepokojeniu przedmiotową problematyką Rzecznika MŚP i specjalne zapytanie o stan akcji kredytowej, na które odpowiedziało 21 banków (12 banków komercyjnych oraz 9 banków reprezentujących bankowość spółdzielczą).

Po przeanalizowaniu tej ankiety oraz wcześniejszych stanowisk banków, Prezes ZBP skonkludował m.in., że:

  • Banki potwierdzają kontynuację akcji kredytowej także w okresie pandemii COVID-19, chociaż podnoszą powstałe szczególne utrudnienia w tym okresie oraz znaczne pogorszenie standingu finansowego wielu już obsługiwanych klientów i podmiotów zainteresowanych finansowaniem kredytowym;
  • Pierwsze działania w zakresie usprawnienia realizacji wniosków o odroczenie spłat kredytów banki podjęły już w marcu 2020 roku, zaś 19 maja 2020 r. zakończyły się prace nad ,,Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (moratorium pozaustawowe), które obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 r. Od 8 czerwca 2020 r. sektor bankowy oferuje wszystkie instrumenty pomocowe na zasadach określonych w tym stanowisku – z działań pomocowych mogą skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnioną wymagania wskazane w moratorium i złożą wniosek.
  • Banki potwierdzają kontynuację finansowania klientów posiadających zdolność kredytową, w tym z sektora infrastruktury. Żaden z banków nie poinformował ZBP o systemowym wyłączeniu takiej branży z polityki kredytowej, jednak w przyszłości możliwe jest ograniczenie akcji kredytowej w tym obszarze kredytowym z uwagi na rosnące od co najmniej 2018 roku ryzyko kredytowe i ubezpieczeniowe inwestycji infrastrukturalnych, a także brak publicznych instrumentów regwaranycjnych.

Ponadto Prezes ZBP poinformował, że w sytuacji powzięcia informacji o działaniach banku niezgodnych z prawem należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia do uprawnionych organów, po wcześniejszej próbie wyjaśnienia sprawy bezpośrednio z danym bankiem.