Rzecznik MŚP wnioskuje o zmiany w zakresie programów kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego kierowców

Dyskusja przedsiębiorcy

Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw zakładającego wprowadzenie zmian w zakresie programów kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego kierowców.

 W dniu 7 lutego 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie: UC18, dalej: „Projekt”). Projekt zakłada m.in. zmianę warunków i sposobu szkolenia kierowców zawodowych w kierunku podniesienia efektywności tych szkoleń, uproszczenia i utransparentnienia zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego oraz wprowadzenia ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców. Projekt został przekazany Rzecznikowi MŚP przez wnioskodawcę – Ministra Infrastruktury celem zaopiniowania, zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648).

Po analizie treści Projektu pod kątem m.in. spełniania wymogów wynikających z zasad Konstytucji Biznesu, pismem z dnia 21 lutego 2020 r., znak: WPL.84.2020.ŁP, Rzecznik MŚP przekazał Ministrowi Infrastruktury swoje uwagi. W ocenie Rzecznika MŚP, projektowane przepisy przejściowe nakładające na przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia obowiązek terminowego przedstawienia wojewodom poprawnie (tj. zgodnie z nowymi przepisami) zaktualizowanych programów kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego – pod rygorem wykreślenia z właściwego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, mają charakter nieproporcjonalny i nieadekwatny do wagi naruszenia. Rzecznik MŚP stoi bowiem na stanowisku, że stosowanie sankcji w postaci wykreślenia przedsiębiorcy z właściwego rejestru, a zatem uniemożliwienia mu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej do czasu ponownego wpisu do rejestru, jako swego rodzaju „kara śmierci” dla przedsiębiorcy ma charakter ostateczny i powinna być stosowana wyjątkowo, po dogłębnym przeanalizowaniu jej celowości, a także możliwości osiągnięcia celów regulacji mniej dolegliwymi środkami.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst wystąpienia Rzecznika MŚP.