Rzecznik MŚP wnioskuje o włączenie go do prac Międzyresortowego Zespołu ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców

Zarządzeniem z 30 listopada 2020 r. Prezes Rady Ministrów powołał Międzyresortowy Zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców.

Pismem z 17 grudnia 2020 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Pani Anny Korneckiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii z prośbą o skierowanie wniosku do Prezesa Rady Ministrów o dołączenie Rzecznika MŚP do ww. zespołu.

Do zadań zespołu należy m.in. identyfikacja barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców i wypracowanie rozwiązań mających na celu ich wyeliminowanie z obowiązujących przepisów prawa oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Jednym z ustawowych zadań Rzecznik MŚP jest zaś informowanie właściwych organów o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wpisuje się to zatem w zakres prac przedmiotowego zespołu.

Rzecznik MŚP we współpracy z Radą Przedsiębiorców diagnozuje liczne bariery i utrudnienia w wykonywaniu działalności gospodarczej, czego wyrazem jest ,,Dziesiątka Rzecznika MŚP”, zawierająca zbiór najważniejszych postulatów środowiska przedsiębiorców, wśród których znajdują się m.in. zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących czy zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z półrocznym wyprzedzeniem.Wskazane propozycje Rzecznika MŚP zostały wzięte pod uwagę, o czym świadczą zapowiedzi przeorganizowania rządowego procesu legislacyjnego, żeby był bardziej przewidywalny, m.in. poprzez pakietowanie przepisów czy wydłużenie vacatio legis, aby przedsiębiorcy mogli się przygotować do proponowanych przez rząd zmian prawnych.