Rzecznik MŚP wnioskuje o włączenie go do planowanych na 2021 r. prac nad nowelizacją ustawy o informatyzacji, której celem jest zapewnienie domyślności cyfrowej procedur i usług

Zgodnie z zacytowaną w mediach wypowiedzią Biura Prasowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotyczącą zapowiedzianej na 2021 r. nowelizacją ustawy o informatyzacji:
„Prace nad ustawą trwają. Jesteśmy na etapie roboczych konsultacji wstępnych założeń przygotowywanego projektu. Zakładamy, że zostanie on udostępniony w I kw. 2021 r.” („Dziesięć zasad cyfryzacji państwa”, w: Dziennik Gazeta Prawna, wydanie z dnia 22 grudnia 2020 r.). W Dzienniku ponadto wskazano, że „zostanie też wprowadzona zasada jednolitej komunikacji, wspólnego standardu interfejsów służących instytucjom do prezentacji danych i świadczenia usług online. Ma również obowiązywać zasada jednego głównego źródła danych publicznych”.

Jednym z podstawowych zadań Rzecznika MŚP jest opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mając powyższe na uwadze, pismem z dnia 23 grudnia 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Marka Zagórskiego, o włączenie Rzecznika MŚP do prac roboczych nad projektem nowelizacji już na obecnym ich etapie.

Rzecznik MŚP wskazał w swoim wystąpieniu, że organizacje przedsiębiorców zrzeszone w działającej przy Rzeczniku MŚP Radzie Przedsiębiorców, których aktualnie jest już 258, sygnalizują duże zainteresowanie środowiska przedsiębiorców pracami nad projektem tej nowelizacji. Dlatego, aby umożliwić bieżącą konsultację tych prac i ich wyników z członkami Rady Przedsiębiorców, Rzecznik MŚP wniósł o włączenie go do tych prac już na obecnym ich etapie.