Rzecznik MŚP wnioskuje do MRPiPS o wyjaśnienia dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25 maja 2020 r.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875, dalej: „Ustawa Nowelizująca”) zmianie ulegnie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, dalej: „Specustawa”), w ten sposób, że zyska on następujące brzmienie: „W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”.

Na gruncie powyższego powstaje istotna wątpliwość, wymagająca wyjaśnienia, czy w związku ze zmianą Specustawy na mocy przepisów Ustawy Nowelizującej, która prowadzi do ograniczenia beneficjentów dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidzianego w art. 4 ust. 1 Specustawy i wcześniejszym wydaniem Rozporządzenia z 14 maja 2020 r. uprawnionymi do przedmiotowego zasiłku będą również ubezpieczeni zwolnieni od wykonywania pracy (oraz funkcjonariusze, o których mowa w art. 4 ust. 4 Specustawy, zwolnieni od pełnienia służby), z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy Świadczeniowej czy tylko ubezpieczeni zwolnieni od wykonywania pracy (oraz funkcjonariusze, o których mowa w art. 4 ust. 4 Specustawy, zwolnieni od pełnienia służby) z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wobec powyższego pismem z 22 maja 2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP poniżej: