Rzecznik MŚP udaremnił próby ZUS wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności gospodarczej

Objaśnienia prawne

Po przystąpieniu do postępowania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, który udaremnia wnioskowane przez ZUS wykreślenie przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej z rejestru działalności gospodarczej.

Wobec przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że trwale zaprzestał on wykonywania działalności gospodarczej. Podstawą tej decyzji było to, że niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i od tego czasu systematycznie przedkładał do Zakładu kolejne zaświadczenia o niezdolności do pracy. Zdaniem ZUS przedsiębiorca nie prowadził faktycznie działalności, a jedynie podejmował szereg działań mających na celu stworzenie pozorów jej prowadzenia, zaś jego działania kwalifikowały się jako czyn polegający na wyłudzeniu zasiłków chorobowych.

– Zakład Ubezpieczeń w Sosnowcu najpierw usiłował zakwestionować prawo przedsiębiorcy do zasiłku chorobowego, a gdy nie zdołał podważyć jego niezdolności do pracy, złożył wniosek o wykreślenie go z CEiDG. Gdy zaś Minister Rozwoju nie wyraziła na to zgody, utrzymując w mocy swoją decyzję wydaną w tej sprawie wcześniej jeszcze jako Minister Przedsiębiorczości i Technologii, ZUS złożył skargę do WSA. Wyrokiem z 10 lutego br. Sąd tę skargę na szczęście oddaliłmówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Wykreślenie przedsiębiorcy z CEiDG może zachodzić wyłącznie wyjątkowo, co stanowi zagwarantowanie praw przedsiębiorcy wynikających z Konstytucji Biznesu – w tym w szczególności zasady nakazującej rozstrzyganie nie dających się usunąć wątpliwości, co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy. Ponadto postępowanie administracyjne w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z CEiDG jest postępowaniem odrębnym od postępowań toczących się przed sądami powszechnymi w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznympodkreśliła radca prawny Agnieszka Majewska, Pełnomocnik Oddziału Terenowego w Gdańsku.

W ocenie Adama Abramowicza, który przystąpił do postępowania na mocy uprawnień nadanych Ustawą z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, uporczywość z jaką sosnowiecki ZUS usiłował pozbawić przedsiębiorcę ubezpieczenia społecznego to ewidentny przykład nękania i jawny dowód ignorowania Konstytucji Biznesu, zwłaszcza zasady wolności gospodarczej.

– W toku prowadzonych przez ZUS postępowań przedsiębiorca każdorazowo składał wyjaśnienia i przedkładał organowi rentowemu dokumenty, które potwierdzały, że wykonywał i wykonuje działalność gospodarczą. Przerwa w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, spowodowana złym stanem zdrowia, w żadnym przypadku nie może być traktowana na równi z zaprzestaniem wykonywania tej działalności. W tym konkretnym przypadku wniesienie skargi na ostateczną decyzję ministra naruszyło ustawę Prawo przedsiębiorców i zmierzało wyłącznie do uzyskania przez ZUS kolejnego argumentu potwierdzającego stanowisko o niewykonywaniu przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, i co za tym idzie: niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu – tłumaczy Adam Abramowicz.


ZUS kontra przedsiębiorcy - studia przypadków | Interwencja Rzecznika MŚP