Rzecznik MŚP reaguje na bezczynność Starosty w sprawie wniosku przedsiębiorcy

Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu

Przedsiębiorca we wrześniu 2016 r. złożył do Starosty wniosek o uzgodnienie odszkodowania za działkę, która z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa. Organ odmówił przeprowadzenia negocjacji. W lutym 2017 r. Spółka ponownie wystąpiła o ustalenie wysokości odszkodowania za przedmiotową nieruchomość. Starosta odmówił wszczęcia postępowania.

W grudniu 2017 r. przedsiębiorca po raz kolejny wystąpił z wnioskiem o ustalenie wysokości odszkodowania, który nie został jednak przez organ rozpoznany. Spółka złożyła ponaglenie do Starosty w związku z bezczynnością organu administracji. Organ nie podjął jednak żadnej czynności w przedmiotowej sprawie.

W konsekwencji, po ponad rocznej bezczynności Starosty Powiatu, przedsiębiorca zgłosił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o podjęcie interwencji w jego sprawie. Rzecznik wstąpił do niniejszej sprawy, składając ponaglenie w związku z bezczynnością Starosty. Wojewoda uznał ponaglenie Rzecznika za uzasadnione i zobowiązał Starostę do załatwienia  sprawy w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania postanowienia.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji i rozstrzygnięcia dokonanego przez Wojewodę po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – Organ administracji publicznej na podstawie art. 37 § 4 k.p.a. jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Będziemy reagować w każdym przypadku naruszenia tego obowiązku.