23.10.2020

Rzecznik MŚP przedstawia Marszałkowi Senatu RP uwagi do uchwalonej 22 października 2020 r. tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie”.

Rzecznik MŚP przedstawia Marszałkowi Senatu RP Prof. Tomaszowi  Grodzkiemu uwagi do uchwalonej 22 października 2020 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19  tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie”.

Pismem z dnia 21 października 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał do Kancelarii Sejmu RP uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 683). Rzecznik MŚP zakwestionował regulację zawartą w jej art. 18.W dniu 22 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 bez uwzględnienia uwag i postulatów Rzecznika MŚP. Co więcej, w ostatecznym tekście ustawy zakwestionowana regulacja została jeszcze bardziej zaostrzona. Aktualnie bowiem wymaga ona od przedsiębiorcy złożenia oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających ze stosownego rozporządzenia. Pierwotnie oświadczenie to miało dotyczyć okoliczności, że nie był karany za czyn stanowiący wykroczenie.

W związku z powyższym, pismem z dnia 23 października 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał Marszałkowi Senatu RP opinię do ustawy, podtrzymując swoją dotychczasową opinię względem tej regulacji. Dodatkowo Rzecznik MŚP wskazał, że wprowadzona przez Sejm RP zmiana prowadzi do niewyobrażalnego naruszenia zasady pewności obrotu prawnego, bowiem o ile w przypadku ukarania (prawomocnego) przedsiębiorca ma tego świadomość, o tyle w przypadku samego faktu naruszenia ww. ograniczeń, nakazów i zakazów, przedsiębiorca może się o tym dowiedzieć na długo po złożeniu przedmiotowego oświadczenia (np. w wyniku podjęcia przez służby działań wyjaśniających na wiele miesięcy po dokonaniu zarzuconego mu naruszenia).