Rzecznik MŚP obronił przedsiębiorcę przed wysoką karą pieniężną, interweniując u Dyrektora IAS w Krakowie

Po interwencji Oddziału Terenowego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, decyzją z 17 lutego br. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie uchylił decyzję wydaną wobec przedsiębiorcy z Krakowa przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego i odstąpił od wymierzenia kary za to, że podczas kontroli pojazdu nie działał system geolokalizacyjny.

Za czasowy i uzależniony od zewnętrznego administratora GPS – jak wyjaśnił przewoźnik – brak możliwości przesyłania danych o lokalizacji pojazdu do systemu PUESC, organ pierwszej instancji nałożył na przedsiębiorcę karę w wys. 10 tys. zł. Nie pomogło tłumaczenie, że powierzenie usługi geolokalizacji profesjonalnemu podmiotowi nie jest sprzeczne z prawem.

Urząd wszczął postępowanie w tej sprawie 14 maja 2019 r. Po czterech miesiącach, otrzymawszy decyzję o ukaraniu, przedsiębiorca zwrócił się do Rzecznika MŚP z wnioskiem o interwencję. Rzecznik MŚP, a konkretnie Oddział Terenowy Biura Rzecznika MŚP w Krakowie złożył odwołanie od decyzji organu I instancji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. 17 lutego br. okazało się, że ze skutkiem pozytywnym.

Uchylając decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, organ II instancji argumentował odstąpienie od ukarania przedsiębiorcy interesem publicznym. „W interesie publicznym jest bowiem budowanie u obywateli i podmiotów gospodarczych zaufania do organów państwa” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

–  Ta sprawa stanowi kolejny dowód na to, że konsekwentne wspieranie przez Rzecznika MŚP wdrażania w życie zasad Konstytucji biznesu – zwłaszcza zasady proporcjonalności i zasady zaufania władz w stosunku do przedsiębiorców, przynosi efekty – podkreśla pełnomocnik Rzecznika MŚP, radca prawny Maciej Podgórski.

–  Liczę na to, że nagłaśniając takie interwencje, powstrzymamy inklinacje niektórych urzędników skarbowych do profiskalnego działania. Zwłaszcza, gdy chodzi o egzekwowanie zapisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Bo intencją tej ustawy jest walka z szarą strefą i nielegalnym obrotem paliwami, a nie karanie uczciwych przedsiębiorców za przewinienia wynikające z awaryjności urządzeń i systemu przesyłu danych, czy z oczywistych pomyłek – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.